پایانامه کارشناسی ارشد : بررسی تطبیقی تعامل مردم با حاکم از دیدگاه امام خمینی و امام محمد غزالی

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   مطالعه تطبیقی تعامل مردم با حاکم از دیدگاه امام خمینی و امام محمد غزالی

تکه ای از متن پایان نامه :

– کلیات

 

 

1-1- طرح تحقیق

1-1-1- بیان مسأله

 

مرادازحاکم واقسام آن ازنگاه غزالی:دریک نگاه اجمالی ،حکام ازنگاه غزالی به دودسته ی خلیفه وسلطان تقسیم می گردد.اونشان می دهدکه احکام شریعت ،اقتضای نهادی راداردکه بتواندآن احکام رااجراکند.این نهادکه شکل آن به اجماع امت تعیین می گردد،همان نهادخلافت می باشد .درمورداینکه ،مصداق خلافت ازصدراسلام وپس ازپیامبربه نص می باشد یاتفویض ،غزالی منصوص بودن امامت رادرمقابل مدعای شیعه ،رد  می نماید و تفویضی بودن خلافت خلفای راشدین را می پذیرد.ونیزغزالی بانگاه سنتی خودمنحصرأسه قشراجتماعی راموردبررسی قرارمی دهد:1)علما،که مورداهتمام جدی غزالی اند.2)اقلیت های دینی ،که بیانگرجایگاه غیرمسلمانان درنظام اسلامی می باشد.3)توجه غزالی به زن ،که ازنظرکمی ،نیمی ارآحادجامعه راتشکیل می دهد (غزالی ، 1357،330).

مفاهیم چندی دراندیشه ی سیاسی امام،برمکانیزم ونحوه ی تعامل مردم وحاکم به شدت مؤثرند.سه مفهوم کلیدی مؤثربرتعامل مردم وحاکم ازنگاه امام ،شامل سه مفهوم هستند:1-مصلحت 2-قانون 3-عدالت.

امام خمینی درباب مصلحت می فرمایند:دراسلام ،مصلحت نظام ازمسائلی می باشد که مقدم برهرچیزاست وهمه بایدتابع آن باشیم(خمینی ،1378،ج21،  335).

مصلحت عمومی ازمفاهیم اساسی اندیشه ی سیاسی درعصرجدید می باشد .امام حکم حاکم اسلامی وفقیه رابدین نحوگره می زند:اگربگوییم امام معصوم راجع به طلاق دادن همسریک مردیافروختن وگرفتن مال اواگرچه مصلحت عمومی هم اقتضانکندولایت دارد،این دیگردرموردفقیه صادق نیست واودراین امورولایت ندارد(خمینی 1365، 66 ).

قانون واقسام آن ازمنظرامام خمینی :

 مطالعه تطبیقی تعامل مردم با حاکم از دیدگاه امام خمینی و امام محمد غزالی

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه ارشد رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی : مطالعه تطبیقی تعامل مردم باحاکم ازدیدگاه امام خمینی وامام محمدغزالی

 

]]>