پایانامه در رابطه با : بررسی تطبیقی جایگاه زن در قرآن و حدیث و فمینیسم با نگاهی به ریشه ها و سیر تاریخی آن

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :    مطالعه تطبیقی جایگاه زن در قرآن و حدیث و فمینیسم با نگاهی به ریشه ها و سیر تاریخی آن

تکه ای از متن پایان نامه :

دانند و در توضیح مردسالاری به روان کاوی تکیه می کنند.[1] ادرین ریچ نیز با تأکید بر ابعاد فرهنگی پدر سالاری، در تعریف آن می نویسد: «پدر سالاری . . یک نظام خانوادگی-اجتماعی، ایدئولوژیک و سیاسی می باشد که در آن مردان- با بهره گیری از زور و فشار مستقیم یا با به کارگیری مناسک و مراسم، قانون و زبان، آداب و سنن، آداب معاشرت، آموزش و تقسیم کار تعیین می کنند که زنان چه نقشی را می توانند یا نمی توانند ایفا کنند و در درون این نظام زنان در همه جا تحت انقیاد مردان قرار می گیرند». همو در ادامه اظهار می دارد که این موضوع ضرورتاً به معنای آن نیست که هیچ زنی قدرت ندارد یا این که همه زنان در یک فرهنگ خاص از اختیارات و قدرت خاصی برخوردار نیستند.[2]در تعریفی دیگر پدر سالاری یعنی ساختاری اجتماعی که در آن زنان نابرابری را در عرصه عمومی و خصوصی تجربه می کنند. پدرسالاری در تعبیر رادیکال ها متکی بر ذاتی بودن تفاوت های زیست شناختی می باشد که مردان به طور طبیعی مایل به اعمال قدرت خویش بر زنانند. در تعبیر اول، نقشی متکی بر جنس می باشد که امکان تغییر در آن هست و در تعبیر دوم خصلتی دگرگون ناپذیر در روابط دو جنس می باشد.[3]

برابری:   Equality

هیچ فردی نباید در دسترسی به فرصت ها یا حقوق انسانی، کمتر از فرد دیگری باشد.[4]

تبعیض:  Discrimination

طرز برخورد تبعیض آمیز با زنان بر پایه این باور مردسالارانه که زنان ویژگی های نامطلوبی دارند.[5]

تفاوت:  Difference

تمایز ضروری بین زن و مرد و بین زنان.[6]

گفتمان: Discourse

از دیدگاه بشر شناسی فمنیستی، همه فرهنگ ها زنان را در حوزه خصوصی (خانگی) و مردان را در قلمرو عمومی قرار می دهند. فمنیسم رادیکال هیچ نوع تمایزی بین روابط خصوصی و عمومی قائل نمی گردد. برخی مانند دوبوار پی بردند که انتقال زنان به حوزه خصوصی با زیست شناسی ربط پیدا می کند، مانند مرتبط دانستن زنان با طبیعت و مردان با فرهنگ.[7]

[1] – آبوت پاملا /کلر والاس جامعه شناسی زنان/325

[2] – مشیرزاده حمیرا از جنبش تا نظریه اجتماعی:تاریخ دو قرن فمنیسم/277 به نقل از

Rich , A.(1977) Of  Woman  Born : Motherhood  as  Experience  and  Institution. London .Virageo . p.57

[3] – ریک ویلفورد، فمنیسم، /34

[4] – هام  مگی و سارا گمبل،فرهنگ نظریه های فمنیستی /141

[5] – همو /125

[6] – همو /121

[7] – همو/356

 مطالعه تطبیقی جایگاه زن در قرآن و حدیث و فمینیسم با نگاهی به ریشه ها و سیر تاریخی آن

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه: مطالعه تطبیقی جایگاه زن در قرآن و حدیث و فمینیسم با نگاهی به ریشه ها و سیر تاریخی آن

]]>