پایانامه در رابطه با : بررسی تطبیقی تعامل مردم با حاکم از دیدگاه امام خمینی و امام محمد غزالی

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   مطالعه تطبیقی تعامل مردم با حاکم از دیدگاه امام خمینی و امام محمد غزالی

تکه ای از متن پایان نامه :

     2-  در نظر غزالی ، امامت هم چنان به معنای کل حکومت اسلامی بود ، ولی به سه عنصر عمده تقسم می گردید : امام ، سلطان و علما ، که هر کدام پاسخگوی بعدی از اختیارات حکومت اسلام بود و هر یک کار و وظیفه ای در خور مقام خویش انجام می داد. او با مشخص کردن ارتباط امام ، سلطان و علما ، استمرار حکومت اسلام را موجه کرده و با طرح وحدت و هماهنگی نوینی میان امام و سلطان ، همکاری آن دو را واجب می دانست .

3-امام محمد غزالی ، با اندکی مسامحه ، به عنوان نخستین و پراهمیت ترین نماینده تفکری دانسته گردید که اخلاق شرعی و نظریه سلطنت را ترکیب کرده و به نوعی فلسفه سیاسی و اخلاقی منتج گردید ، که با مدینه های موجود پیوند داشت .

4-از بین دوشیوه حکومتی مورد تأئید غزالی ، تعامل مردم و حاکم در حکومت بر مبنای خلافت ، قویتر و جدیتر از حکومت بر مبنای سلطنت می باشد ، زیرا در حکومت سلطنتی ، برای از نگاه غزالی در المستصفی ، مصلح را به اعتبارهای مختلف می توان تقسیم نمود.

تقسیم بندی آغازین غزالی چنین می باشد :المصلحه بالاضافه الی شهاده الشرع ثلاثه اقسام ، قسم شهد الشرع لاعتبارها و قسم شهد لبطلانها و قسم لم یشهد الشرع لا لبطلانها و لالاعتبارها ، امام ما شهد الشرع لاعتبارها فهو حجه و یرجع حاصلها الی القیاس و هو اقتباس الحکم من معقول النص و الاجماع… (غزالی ، بی تا ، ج 1 ، 284).

مصلحت به نسبت حضور متون شرعی ، سه قسم می باشد : یک قسم از مصلحت را ،شرع به معتبر بودن آن گواهی می دهد ، و قسمی که به بطلان آن مصلحت ، شرع شهادت می دهد و قسمی که شرع نه بر بطلان و نه بر اعتبار آن گواهی می دهد. اما آن مصلحتی که شرع بر اعتبارش گواهی می دهد ، پس از نوع مصلحت ، حجت می باشد و محصول آن ، به قیاس باز می گردد و آن ، گرفتن حکم از نص و اجماع معقول می باشد .

از نظر غزالی ، در جواز مصلحت قسم اول که بحثی نیست ، و بطلان قسم دوم نیز مطلبی واضح می باشد . اما او برای اینکه قسم سوم مصلحت که شرع له و علیه آن حکمی ندارد ، را بتواند تشریح کند ، تقسیم بندی دیگری از مصلحت به نحو زیر را ارائه می دهد:

هذا [نوع سوم مصلحت ] فی محل النظر فلنقدم علی تمثیله تقسیماً آخر و هو ان المصلحه باعتبار قوتها فی ذاتها تنقسم الی ما هی فی الرتبه الضرورات و الی ماهی فی رتبه الحاجات و الی ما یتعلق بالتحسینات و التزیینات (غزالی ، بی تا ،ج 1 ،286).

   مصلحت نوع سوم ، محل بحث می باشد . برای تمثیل و تبیین مطلب ، تقسیمی دیگر را مطرح می کنیم که همانا مصلحت به اعتبار اهمیت درونی و ذاتی اش ، منقسم می گردد به : مصلحت

 مطالعه تطبیقی تعامل مردم با حاکم از دیدگاه امام خمینی و امام محمد غزالی

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه ارشد رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی : مطالعه تطبیقی تعامل مردم باحاکم ازدیدگاه امام خمینی وامام محمدغزالی

 

]]>