منبع پایان نامه ارشد درمورد فاصله قدرت

??
?? نتیجه آزمون فرضیه 2-1-1 با فرض وارد متغیر تعدیل گر نوع مالکیت به معادله : بین میزان فاصله قدرت و نسبت قدر مطلق اشتباهات حسابداری(به مبلغ جمع سرفصل) سرفصل حسابها و اسناد دریافتنی با در نظر گرفتن تاثیر نوع مالکیت رابطه معنا داری وجود دارد .
? جدول( 8-4 ) نتیجه فرضیه 2-1-1(مرحله دوم)
قدر مطلق اشتباهات حسابهای دریافتنی به مانده سرفصل
فاصله قدرت
نوع مالکیت
ضریب همبستگی پیرسون
قدر مطلق اشتباهات حسابهای دریافتنی به مانده سرفصل
?.???
.???
.??? فاصله قدرت
.???
?.???
.??? نوع مالکیت
.???
.???
?.???
سطح معنی داری
قدر مطلق اشتباهات حسابهای دریافتنی به مانده سرفصل
.
.???
.??? فاصله قدرت
.???
.
.??? نوع مالکیت
.???
.??? تعداد نمونه
قدر مطلق اشتباهات حسابهای دریافتنی به مانده سرفصل
??
??
?? فاصله قدرت
??
??
?? نوع مالکیت
??
??
?? فرضیه 2- 1- 1 بیان میدارد که بین فاصله قدرت ونسبت قدر مطلق اشتباهات حسابداری(به مبلغ جمع سرفصل)سرفصل حسابها و اسناد دریافتنی رابطه معناداری وجود دارد .همانطور که از جدول فوق مشاهده میشود فرضیه 0? در سطح معنی دار 95 درصد بدلیل آنکه ??????? ????? بزرگتر از مقدار????=? است تایید و فرضیه 2- 1- 1 تایید نمی گردد بدین ترتیب رابطه ای معنادار و با اهمیت بین میزان فاصله قدرت ونسبت قدر مطلق اشتباهات حسابداری(به مبلغ جمع سرفصل)سرفصل حسابها و اسناد دریافتنی مورد تایید قرار نگرفته است . 2? نیز عدم وجود رابطه بین این دو را نشان میدهد .
در مرحله دوم آزمون فرضیه فرضیه 2- 1- 1 با وارد کردن متغیر تعدیل گر ( نوع مالکیت) همانطور که در جدول فوق مشاهده میشود فرضیه 0? در سطح معنی دار 95 درصد بدلیل آنکه ??????? ????? کوچکتر از مقدار????=? است تایید و فرضیه 2- 1- 1 تایید نمی گردد بدین ترتیب رابطه ای معنادار و با اهمیت بین میزان فاصله قدرت ونسبت قدر مطلق اشتباهات حسابداری(به مبلغ جمع سرفصل)سرفصل حسابها و اسناد دریافتنی با وارد کردن متغیر تعدیل گر مورد تایید قرارنگرفته است.
فرضیه پژوهشی 3-1-1
فرضیه صفر : بین میزان فاصله قدرت ونسبت قدر مطلق اشتباهات حسابداری(به مبلغ جمع داراییها) سرفصل حسابها و اسناد دریافتنی رابطه معنا داری وجود ندارد .
فرضیه یک : بین میزان فاصله قدرت ونسبت قدر مطلق اشتباهات حسابداری(به مبلغ جمع داراییها) سرفصل حسابها و اسناد دریافتنی رابطه معنا داری وجود دارد .
فرضیه آماری 3-1-1 نتیجه آزمون فرضیه 3-1-1 جدول( 9-4 ) نتیجه فرضیه 3-1-1
قدر مطلق اشتباهات حسابهای دریافتنی به جمع داراییها
فاصله قدرت
ضریب همبستگی پیرسون
قدر مطلق اشتباهات حسابهای دریافتنی به جمع داراییها
?.???
.??? فاصله قدرت
.???
?.???
سطح معنی داری
قدر مطلق اشتباهات حسابهای دریافتنی به جمع داراییها
.
.??? فاصله قدرت
.???
.
تعداد نمونه
قدر مطلق اشتباهات حسابهای دریافتنی به جمع داراییها
??
?? فاصله قدرت
??
?? نتیجه آزمون فرضیه 3-1-1 با فرض وارد متغیر تعدیل گر نوع مالکیت به معادله : بین میزان فاصله قدرت و نسبت قدر مطلق اشتباهات حسابداری(به مبلغ جمع داراییها) سرفصل حسابها و اسناد دریافتنی با در نظر گرفتن تاثیر نوع مالکیت رابطه معنا داری وجود دارد . ?? جدول( 10-4 ) نتیجه فرضیه 3-1-1(مرحله دوم)
قدر مطلق اشتباهات حسابهای دریافتنی به جمع داراییها
فاصله قدرت
نوع مالکیت
ضریب همبستگی پیرسون قدر مطلق اشتباهات حسابهای دریافتنی به جمع داراییها
?.???
.???
.??? فاصله قدرت
.???
?.???
.??? نوع مالکیت
.???
.???
?.???
سطح معنی داری
قدر مطلق اشتباهات حسابهای دریافتنی بهجمع داراییها
.
.???
.??? فاصله قدرت
.???
.
.??? نوع مالکیت
.???
.???
.
تعداد نمونه
قدر مطلق اشتباهات حسابهای دریافتنی به جمع داراییها
??
??
?? فاصله قدرت
??
??
?? نوع مالکیت
??
??
?? فرضیه 3- 1- 1 بیان میدارد که بین فاصله قدرت ونسبت قدر مطلق اشتباهات حسابداری(به مبلغ جمع داراییها)سرفصل حسابها و اسناد دریافتنی رابطه معناداری وجود دارد .همانطور که از جدول فوق مشاهده میشود فرضیه 0? در سطح معنی دار 95 درصد بدلیل آنکه?????????? ????? ?بزرگتر از مقدار ????=? است تایید و فرضیه 3- 1- 1 تایید نمی گردد بدین ترتیب رابطه ای معنادار و با اهمیت بین میزان فاصله قدرت ونسبت قدر مطلق اشتباهات حسابداری(به مبلغ جمع داراییها)سرفصل حسابها و اسناد دریافتنی مورد تایید قرار نگرفته است . 2? نیز عدم وجود رابطه بین این دو را نشان میدهد .
در مرحله دوم آزمون فرضیه فرضیه 3- 1- 1 با وارد کردن متغیر تعدیل گر ( نوع مالکیت) همانطور که در جدول فوق مشاهده میشود فرضیه 0? در سطح معنی دار 95 درصد بدلیل آنکه ??????? ????? کوچکتر از مقدار ????=? است تایید و فرضیه 3- 1- 1 تایید نمی گردد بدین ترتیب رابطه ای معنادار و با اهمیت بین میزان فاصله قدرت ونسبت قدر مطلق اشتباهات حسابداری(به مبلغ جمع داراییها)سرفصل حسابها و اسناد دریافتنی با وارد کردن متغیر تعدیل گر مورد تایید قرار نگرفته است.
خلاصه نتایج آزمون فرضیات 1-1 فوق بشرح جدول زیر می باشد : جدول (11-4) نتایج آزمون فرضیات 1-1
با توجه به حجم زیاد فرضیه ها از ارائه جداگانه نتایج آزمون آماری خودداری گردیده و بجای آن جدول خلاصه نتایج ارائه و تفسیر نتایج نسبت به آن انجام شده است . فرضیه 2-1- بین میزان فاصله قدرت ومیزان اشتباهات حسابداری سرفصل موجودی مواد و کالا رابطه معنا داری وجود دارد .
فرضیه پژوهشی 1-2-1
فرضیه صفر : بین میزان فاصله قدرت و قدر مطلق اشتباهات حسابداری سرفصل موجودی مواد و کالا رابطه معنا داری وجود ندارد
فرضیه یک : بین میزان فاصله قدرت و قدر مطلق اشتباهات حسابداری سرفصل موجودی مواد و کالا رابطه معنا داری وجود دارد.
فرضیه آماری 1-2-1
فرضیه پژوهشی 2-2-1
فرضیه صفر : بین میزان فاصله قدرت ونسبت قدر مطلق اشتباهات حسابداری(به مبلغ جمع سرفصل) سرفصل موجودی مواد و کالا رابطه معنا داری وجود ندارد .
فرضیه یک : بین میزان فاصله قدرت ونسبت قدر مطلق اشتباهات حسابداری(به مبلغ جمع سرفصل) سرفصل موجودی مواد و کالا رابطه معنا داری وجود دارد .
فرضیه آماری 2-2-1
فرضیه پژوهشی 3-2-1
فرضیه صفر : بین میزان فاصله قدرت ونسبت قدر مطلق اشتباهات حسابداری(به مبلغ جمع داراییها) سرفصل موجودی مواد و کالا رابطه معنا داری وجود ندارد .
فرضیه یک : بین میزان فاصله قدرت ونسبت قدر مطلق اشتباهات حسابداری(به مبلغ جمع داراییها) سرفصل موجودی مواد و کالا رابطه معنا داری وجود دارد .
فرضیه آماری 3-2-1
نتایج آزمون فرضیات فوق بشرح جدول زیر می باشد
جدول (12-4) نتایج آزمون فرضیات 2-1 فرضیه 1-2-1 بیان میدارد که بین فاصله قدرت و قدر مطلق اشتباهات حسابداری سرفصل موجودی مواد و کالا رابطه معناداری وجود دارد .همانطور که از جدول فوق مشاهده میشود فرضیه 0? در سطح معنی دار 95 درصد بدلیل آنکه 0.19 ??? ????? بزرگتر از مقدار????=? است تایید و فرضیه 1-2-1 تایید نمی گردد بدین ترتیب رابطه ای معنادار و با اهمیت بین میزان فاصله قدرت قدر مطلق اشتباهات حسابداری سرفصل موجودی مواد و کالا مورد تایید قرار نگرفته است . 2? نیز عدم وجود رابطه بین این دو را نشان میدهد .
در مرحله دوم آزمون فرضیه فرضیه 1-2-1 با وارد کردن متغیر تعدیل گر ( نوع مالکیت) همانطور که در جدول فوق مشاهده میشود فرضیه 0? در سطح معنی دار 95 درصد بدلیل آنکه ????????? ????? بزرگتر از مقدار????=? است تایید نمی گردد وفرضیه فرضیه 2-2-1 تایید می گردد بدین ترتیب رابطه ای معنادار و با اهمیت بین میزان فاصله قدرت و قدر مطلق اشتباهات حسابداری سرفصل موجودی مواد و کالا با وجود وارد کردن متغیر تعدیل گر مورد تایید قرار نگرفته است .
فرضیه 2-2-1 بیان میدارد که بین فاصله قدرت ونسبت قدر مطلق اشتباهات حسابداری(به مبلغ جمع سرفصل)سرفصل موجودی مواد و کالا رابطه معناداری وجود دارد .همانطور که از جدول فوق مشاهده میشود فرضیه 0? در سطح معنی دار 95 درصد بدلیل آنکه ???????? ????? بزرگتر از مقدار ????=? است تایید و فرضیه 2-2-1 تایید نمی گردد بدین ترتیب رابطه ای معنادار و با اهمیت بین میزان فاصله قدرت ونسبت قدر مطلق اشتباهات حسابداری(به مبلغ جمع سرفصل)سرفصل موجودی مواد و کالا مورد تایید قرار نگرفته است . 2? نیز عدم وجود رابطه بین این دو را نشان میدهد .
در مرحله دوم آزمون فرضیه فرضیه 2-2-1 با وارد کردن متغیر تعدیل گر ( نوع مالکیت) همانطور که در جدول فوق مشاهده میشود فرضیه 0? در سطح معنی دار 95 درصد بدلیل آنکه ????????? ????? کوچک تر از مقدار????=? است تایید نمی گردد وفرضیه فرضیه 2-2-1 تایید می گردد بدین ترتیب رابطه ای معنادار و با اهمیت بین میزان فاصله قدرت ونسبت قدر مطلق اشتباهات حسابداری(به مبلغ جمع سرفصل)سرفصل موجودی مواد و کالا با وجود وارد کردن متغیر تعدیل گر مورد تایید قرار گرفته است . 2? بین دو متغیر بمیزان 0.11 درصد میباشد که به معنای وجود رابطه با اهمیت بین این دو میباشد . البته رابطه ایندو متغیر مثبت و مستقیم است .
فرضیه 3-2-1 بیان میدارد که بین فاصله قدرت ونسبت قدر مطلق اشتباهات حسابداری(به مبلغ جمع داراییها)سرفصل موجودی مواد و کالا رابطه معناداری وجود دارد .همانطور که از جدول فوق مشاهده میشود فرضیه 0? در سطح معنی دار 95 درصد بدلیل آنکه ????????? ????? بزرگتر از مقدار????=? است تایید و فرضیه 3-2-1 تایید نمی گردد بدین ترتیب رابطه ای معنادار و با اهمیت بین میزان فاصله قدرت ونسبت قدر مطلق اشتباهات حسابداری(به مبلغ جمع داراییها)سرفصل موجودی مواد و کالا مورد تایید قرار نگرفته است . 2? نیز عدم وجود رابطه بین این دو را نشان میدهد .
در مرحله دوم آزمون فرضیه 3-2-1 با وارد کردن متغیر تعدیل گر ( نوع مالکیت) همانطور که در جدول فوق مشاهده میشود فرضیه 0? در سطح معنی دار 95 درصد بدلیل آنکه ????????? ????? کوچک تر از مقدار????=? است تایید نمی گردد و فرضیه 3-2-1 تایید می گردد بدین ترتیب رابطه ای معنادار و با اهمیت بین میزان فاصله قدرت ونسبت قدر مطلق اشتباهات حسابداری(به مبلغ جمع داراییها)سرفصل موجودی مواد ]]>

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *