منبع پایان نامه ارشد درمورد فاصله قدرت، حقوق صاحبان سهام، بهبود مهارت، صاحبان سهام

در این فصل ابتدا نحوه اندازه گیری متغیرها و آماده سازی آن جهت آزمودن فرضیه های ارائه شده است سپس در ادامه نحوه آزمون فرضیه های ارائه گردیده است . 2-4- اندازه گیری متغیر فاصله قدرت
با توجه به توضیحات ارایه شده در ادبیات تحقیق و نحوه محاسبه این متغیر در فصل سوم ، این متغیر برای هر شرکت بطور جداگانه محاسبه شده است بدین منظور نمرات داده شده به گزینه انتخابی کارکنان هر شرکت به سوالات اول و دوم وسوم در فرمول مربوط به این متغیر قرار داده میشود و به کمک صفحه گسترده excel محاسبه می شود .نمونه محاسبات برای شرکت بهنوش ایران در زیر آورده شده است .جدول زیر سوالاتی که به کمک آنها این شاخص مورد محاسبه قرار گرفته را نشان داده است :
البته قبل از طرح سوالات زیر چهار سبک مدیریتی از استبدادی تا مشارکتی کامل برای هر یک از پاسخ دهندگان شرح داده شده است .
جدول (1-4 ) چهار سبک مدیریتی از استبدادی تا مشارکتی کامل
سوال یک – علاقه دارید مدیر مافوق شما کدام یک از این چهار سبک تصمیم گیری توضیح داده شده در فوق را داشته باشد ؟
سوال دوم – سبک تصمیم گیری مدیر مافوق شما به کدام یک از این چهار سبک شباهت بیشتری دارد؟
سوال سوم- چندین بار پیش آمده که همکاران شما مخالفت خود با تصمیم مدیرشان را به او اظهار نکنند ؟
فرمول شاخص فاصله قدرت :
میانگین نمره سوال سوم + درصد مجموع گزینه 1و2 سوال دوم – درصد گزینه 3 سوال اول
جدول زیر نحوه محاسبه شاخص فاصله قدرت برای شرکت بهنوش ایران را نشان میدهد
جدول (2-4) شاخص فاصله قدرت
سوال اول
سوال دوم
سوال سوم افراد پاسخ دهنده 3
2
3 1
4
4
3 2
3
2
3 3
3
2
3 4
3
3
3 5
3
2
3 6
3
2
2 7
3
3
2 8
3
2
3 9
3
2
3 10
31
24
28
27
14
8/2
870968/0
583333/0 512366/2
شاخص فاصله قدرت عدد 870968/0درصد پاسخ به گزینه 3 سوال اول و 583333/0 درصد مجموع گزینه 1 و2 سوال دوم و 8/2 میانگین نمره سوال سوم میباشند با توجه به فرمول فوق و اعداد محاسبه شده شاخص فاصله قدرت بدست می اید:
512366/2= 8/2 + 583333/0 – 870968/0
برای سایر شرکتها نیز به همین منوال انجام می شود. نتایج محاسبات سایر شرکتها در پیوست شماره 1 آمده است . 3-4- اندازه گیری متغیر فردگرایی
برای اندازه گیری متغیراز 14 سوال مربوط به اهداف شغلی یک شغل ایده ال استفاده شده است . بمنظور حذف آثار ناشی از مثبت نگری در پاسخ دادن به سوالات ( پاسخ به سوالات بصورت مثبت بدون توجه به محتوای آنها) در ابتدا پاسخها تماما استاندارد سازی شده اند .در فرایند استانداردسازی تمامی پاسخها به صورت فاصله از میانگین مشترک خود و بر اساس انحراف از استانداردهای مشترک بیان میشوند.سپس به کمک تکنیک آماری تحلیل عاملی به تحلیل عاملهای استخراج شده از پاسخهای استاندارد شده کارکنان شرکتها میپردازیم . در ابتدا نتایج اولیه تحلیل عاملی بدست می آید که دو فاکتور موثر و یک فاکتور نه چندان با اهمیت را نشان میدهد بدلیل آنکه بطور کلی نتایج اولیه هر تحلیل عاملی از قابلیت تفسیر بالایی برخوردار نیستند عاملها را چرخش داده تا دو عامل مد نظر از حیث میزان همبستگی با هر یک از اهداف شغلی بدست آید سپس دو عامل استخراج شده از تحلیل عاملی و ضریب همبستگی هر یک از اهداف شغلی با عاملها (یا فاکتورها) به کمک مبانی نظری و ادبیات تحقیق مبنا و اساس تعیین هر یک از شاخصهای فرد گرایی و مردگرایی قرار میگیرند . جدول زیر نتایج حاصل از تحلیل عاملی و ضریب همبستگی هر یک ازاهداف شغلی با عوامل را نشان میدهد .(این ضرایب و همبستگی از جدول rotated factor matrix که در پیوست آمده استخراج شده است )
جدول(3-4) نتایج حاصل از تحلیل عاملی و ضریب همبستگی هر یک ازاهداف شغلی باعوامل
اهداف شغلی مطرح شده در پرسشنامه
نشانه
ضریب عامل فردگرایی
احساس رضایت شخصی از اجرای کار
A1
23
تامین محل زندگی مطلوب برای خانواده
A2
15.9
امکان دستیابی به درآمد بیشتر
A3
9.7
وجود ارتباط کاری خوب میان همکاران
A4
15.9
ایجاد فرصت آموزشی برای بهبود مهارتها یا اموختن مهارتهای جدید
A5
18.3
برخورداری از مزایای شغلی
A6
13.4
انتظار تقدیر از سوی مسولان در زمان اجرای مطلوب کار
A7
19.2
وجود شرایط فیزیکی مناسب در محیط کار(تهویه مطبوع ونور و …)
A8
30
آزادی عمل قابل توجه برای اعمال دیدگاههای مورد نظر خود
A9
41.2
امنیت شغلی برای اینکه بتوانید تا زمان دلخواه با شرکت همکاری کنید
A10
35.1
زمینه برای پیشرفتهای شغلی
A11
56.6
امکان ارتباط کاری مناسب با سرپرست مستقیم
A12
76
امکان بهره گیری از مهارتها و تواناییهای خود
A13
67.2
فراهم ساختن زمان مناسب و دلخواه برای گذراندن با خانواده
A14
41.9 ضریبهای بدست آمده با توجه به اهمیتی است که پاسخ دهندگان به هر یک از اهداف شغلی داده اند یا بعبارتی دیگر این ضرایب برایند دیدگاههای کارکنان شرکتهای مورد بررسی در خصوص مولفه فرد یا جمع گرایی است .
برای اندازه گیری متغیر فرد گرایی به ترتیب زیر عمل مینماییم :
بر اساس نتایج حاصل از تحلیل عاملی و ضریب عامل فرد گرایی مشخص گردید دیدگاه پاسخ دهندگان جامعه آماری حاکی از آن است که عامل موثر از دیدگاه آنها برای یک شغل ایده ال براساس همبستگی و ضرایب مشخص شده اهداف شغلی???????????????????? میباشد که بررسی تحلیلی آنها براساس مبانی نظری و ادبیات تحقیق منعکس کننده دیدگاه جامعه آماری برای متغیری است که در حوزه فرهنگ از آن بعنوان جمع گرایی نام برده میشود.ضرایب فوق در ارتباط با آزادی عمل برای اعمال دیدگاههای فرد، امکان ارتباط کاری مناسب با سرپرست مستقیم ،امکان بهره گیری از مهارتها و تواناییهای خود و فراهم ساختن زمان مناسب با خانواده میباشند که همگی دال بر اهمیت داشتن دیدگاه جمع گرایی برای یک شغل ایده ال از دیدگاه جامعه آماری میباشد .با توجه به شرایط حاکم بر سبک مدیریتی محیطهای تجاری کشور و نیز زمینه های فرهنگی افراد فرضیه تحقیق در قالب فردگرایی مطرح شده است بدین ترتیب برای بررسی فرضیه تحقیق میبایست سایر اهداف شغلی یعنی ?????????????? ????????????? را که از دیدگاه جامعه آماری منعکس کننده مفهوم فردگرایی میباشند مد نظر قرار داد. نمونه محاسبات انجام شده برای شرکت بهنوش ایران در جدول زیر آمده است : جدول( 4-4 )شاخص فرد گرایی ??
??
???
???
???
??
??
??
??? افراد
1
1
1
1
1
1
1
2
1 نفر اول
1
1
1
1
2
2
2
2
1 نفردوم
1
1
1
2
2
2
2
2
3 نفر سوم
1
1
1
2
2
1
2
3
2 نفر چهار
1
1
1
1
1
2
3
3
1 نفر پنجم
2
2
1
1
2
1
2
2
2 نفر ششم
1
1
1
1
2
1
2
2
2 نفر هفتم
1
1
1
1
1
1
2
2
1 نفر هشتم
1
1
1
1
2
1
1
3
3 نفر نهم
1
3
1
1
1
1
2
2
1 نفر دهم
3162/0
6749/0
0
4216/0
5164/0
483/0
5676/0
483/0
8233/0
286/4
??????
شاخص فردگرایی 4762/0
در ابتدا انحراف معیار پاسخ کارکنان هر شرکت به هر یک از سوالات (اهداف شغلی مطرح شده) به کمک صفحه گسترده? ????? محاسبه شده و سپس میانگین انحراف معیار این سوالات بعنوان شاخص فردگرایی در نظر گرفته شده است مثلا عدد 3162/0 انحراف معیار پاسخ کارکنان شرکت بهنوش ایران برای سوال (هدف شغلی) اول می باشد برای مابقی سوالات نیز به همین منوال عمل شده است در پایان میانگین این اعداد که همان شاخص مد نظر می باشد محاسبه می شود در شرکت بهنوش ایران این شاخص4762/0 می باشد.
همین محاسبات برای هر یک از شرکتهای جامعه آماری انجام و برای هر یک از آنها یک شاخص فردگرایی محاسبه شده است . نتایج محاسبات سایر شرکتها در پیوست شماره 1 آمده است . 4-4- اشتباهات حسابداری
متغیر وابسته تحقیق ،اشتباهات حسابداری به سه صورت قدر مطلق اشتباهات ونسبت قدرمطلق اشتباهات به مجموع مبلغ سرفصل مربوطه ونسبت قدرمطلق اشتباهات به مجموع داراییها (بدهیها و حقوق صاحبان سهام ) از طریق مانده اقلام صورتهای مالی سال مالی منتهی به 29/12/1385 و مانده اقلام مقایسه ای تجدید ارائه شده آن در سال مالی منتهی به 29/12/1386 برای سرفصلهای حسابها و اسناد دریافتنی ، موجودی مواد و کالا ، حسابها و اسناد پرداختنی و سود و زیان انباشته به شرح زیر محاسبه و جمع آوری گردیده است
| مانده اقلام صورتهای مالی سال 1385 – مانده اقلام مقایسه ای تجدید ارائه شده صورتهای مالی سال 1386 |= قدر مطلق اشتباهات حسابداری
(مبلغ سرفصل مربوطه سال 85)مجموع داراییها ÷ قدر مطلق اشتباهات حسابداری = نسبت قدر مطلق اشتباهات حسابداری
دلایل استفاده از سرفصلهای فوق در این تحقیق به این دلیل می باشد که اشتباهات صورت گرفته در سطح صورت سود و زیان متقابلاً درطرف حسابداری آن که اقلام ترازنامه باشد تاثیر می گذارد و سایر اقلام ترازنامه که یا ماهیتی بلند مدت داشته و یا کمتر مورد اشتباه واقع می گرددند در این تحقیق مورد بررسی قرار نگرفته است (صورت ریز محاسبات در پیوست 2 می باشد). 5-4- آزمون آماری فرضیه های تحقیق
هدف آزمون فرض های اماری تعیین این موضوع است که با توجه به اطلاعات بدست آمده از داده های نمونه ، حدسی که در باره خصوصیتی از جامعه می زنیم تایید می شود یا خیر . این حدس بنا به هدف تحقیق ، نوعاٌ شامل ادعایی درباره ی مقدار یک پارامتر جامعه است . بنا براین یک فرض آماری ممکن است پذیرفته یا رد شود (اولادی ، بهنام ، 1388 )
با توجه به فرضیه های آماری مطرح شده در فصول گذشته که شامل 24 فرضیه می باشدکه پس از وارد نمودن متغیر تعدیل گر نوع مالکیت تعداد فرضیه ها به 48 فرضیه افزایش می یابد ،در ادامه هریک از این فرضیه ها بطور جداگانه مورد آزمون قرار گرفته است که نتایج آزمون هر فرضیه ارائه گردیده است .
فرضیه اول تحقیق: بین میزان فاصله قدرت و میزان اشتباهات حسابداری کشف شده در شرکتها رابطه با اهمیتی وجود دارد
فرضیه 1-1- بین میزان فاصله قدرت ومیزان اشتباهات حسابداری سرفصل حسابها و اسناد دریافتنی رابطه معنا داری وجود دارد .
فرضیه پژوهشی 1-1-1
فرضیه صفر : بین میزان فاصله قدرت و قدر مطلق اشتباهات حسابداری سرفصل حسابها و اسناد دریافتنی رابطه معنا داری وج ود ندارد .
فرضیه یک : بین میزان فاصله قدرت و قدر مطلق اشتباهات حسابداری سرفصل حسابها و اسناد دریافتنی رابطه معنا داری وجود دارد .
فرضیه آماری فرضیه 1-1-1 نتیجه آزمون فرضیه 1-1-1 جدول( 5-4 ) نتیجه فرضیه 1-1-1
اشتباهات حسابداری سرفصل حسابهای دریافتنی
فاصله قدرت
ضریب همبستگی پیرسون
اشتباهات حسابداری سرفصل حسابهای دریافتنی
?.???
-.??? فاصله قدرت
-.???
?.???
سطح معنی داری
اشتباهات حسابداری سرفصل حسابهای دریافتنی
.
.??? فاصله قدرت
.???
.
تعداد نمونه
اشتباهات حسابداری سرفصل حسابهای دریافتنی
??
?? فاصله قدرت
??
?? فرضیه 1-1-1 با فرض وارد متغیر تعدیل گر نوع مالکیت به معادله : بین میزان فاصله قدرت و قدر مطلق اشتباهات حسابداری سرفصل حسابها و اسناد دریافتنی با در نظر گرفتن تاثیر نوع مالکیت رابطه معنا داری وجود دارد .
جدول( 6-4 ) نتیجه فرضیه 1-1-1(مرحله دوم)
اشتباهات حسابداری سرفصل حسابهای دریافتنی
فاصله قدرت
نوع مالکیت
ضریب همبستگی پیرسون
اشتباهات حسابداری سرفصل حسابهای دریافتنی
?.???
-.???
-.??? فاصله قدرت
-.???
?.???
.??? نوع مالکیت
-.???
.???
?.???
سطح معنی داری
اشتباهات حسابداری سرفصل حسابهای دریافتنی
.
.???
.??? فاصله قدرت
.???
.
.??? نوع مالکیت
.???
.???
.
تعداد نمونه
اشتباهات حسابداری سرفصل حسابهای دریافتنی
??
??
?? فاصله قدرت
??
??
?? نوع مالکیت
??
??
?? فرضیه 1- 1- 1 بیان میدارد که بین فاصله قدرت و قدر مطلق اشتباهات حسابداری سرفصل حسابها و اسناد دریافتنی رابطه معناداری وجود دارد .همانطور که از جدول فوق مشاهده میشود فرضیه 0? در سطح معنی دار 95 درصد بدلیل آنکه ???????? signf بزرگتر از مقدار ????=? است تایید وفرضیه 1- 1- 1تایید نمی گردد بدین ترتیب رابطه ای معنادار و با اهمیت بین میزان فاصله قدرت قدر مطلق اشتباهات حسابداری سرفصل حسابها و اسناد دریافتنی مورد تایید قرار نگرفته است .2R نیز عدم وجود رابطه بین این دو را نشان میدهد .
در مرحله دوم آزمون فرضیه 1- 1- 1 با وارد کردن متغیر تعدیل گر ( نوع مالکیت) همانطور که در جدول فوق مشاهده میشود فرضیه 0?? در سطح معنی دار 95 درصد بدلیل آنکه???????? signf بزرگتر از مقدار????=? ?است تایید وفرضیه 1- 1- 1 تایید نمی گردد بدین ترتیب رابطه ای معنادار و با اهمیت بین میزان فاصله قدرت قدر مطلق اشتباهات حسابداری سرفصل حسابها و اسناد دریافتنی با وارد کردن متغیر تعدیل گر مورد تایید قرار نگرفته است.
فرضیه پژوهشی 2-1-1
فرضیه صفر : بین میزان فاصله قدرت ونسبت قدر مطلق اشتباهات حسابداری(به مبلغ جمع سرفصل) سرفصل حسابها و اسناد دریافتنی رابطه معنا داری وجود ندارد .
فرضیه یک : بین میزان فاصله قدرت ونسبت قدر مطلق اشتباهات حسابداری(به مبلغ جمع سرفصل) سرفصل حسابها و اسناد دریافتنی رابطه معنا داری وجود دارد .
فرضیه آماری 2-1-1 نتیجه آزمون فرضیه 2-1-1 ?? جدول( 7-4 ) نتیجه فرضیه 2-1-1
قدر مطلق اشتباهات حسابهای دریافتنی به مانده سرفصل
فاصله قدرت
ضریب همبستگی پیرسون
قدر مطلق اشتباهات حسابهای دریافتنی به مانده سرفصل
?.???
.??? فاصله قدرت
.???
?.???
سطح معنی داری
قدر مطلق اشتباهات حسابهای دریافتنی به مانده سرفصل
.
.??? فاصله قدرت
.???
.
تعداد نمونه
قدر مطلق اشتباهات حسابهای دریافتنی به مانده سرفصل
??
?? فاصله]]>

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *