منبع پایان نامه ارشد درمورد سلسله مراتب، انواع اشتباه

اقتصاد به عنوان یک رشته علمی در قرن هجدهم در انگلیس پدیدار شد: در میان پدران این علم آدام اسمیت12 (1790- 1723 ) برجسته ومشهور بود. اسمیت فرض نمود که تعقیب منافع شخصی به وسیله افراد از طریق یک ((دست نامرئی))13 منجر به حداکثر شدن ثروت ملل خواهد شد. این یک عقیده بسیار فردگرا از کشوری که امروزه نیز امتیازش در فردگرایی در حد بسیار بالایی است می باشد. اقتصاد به عنوان یک معلم فردگرا باقی مانده است واغلب نویسندگان پیشرو آن از کشورهای بسیار فردگرای انگلیس وآمریکا می باشند. به هر حال، به خاطر مفروضات فردگرایی که اقتصاد برآنها استوار است، تئوری های اقتصادی که در غرب توسعه وبسط داده می شوند احتمال کاربرد آنها در جوامعی که درآنها منافع جمع برمنافع فردی ارجحیت دارد بسیار ضعیف می باشد. متأسفانه تعداد اندکی تئوری بدیل برای اعمال در اقتصاد جوامع جمع گرا وجود دارد.
جدول( 4-2) تفاوت های کلیدی میان جوامع فردگرا وجمع گرا
ب: سیاست ها وعقاید
جمع گرا
فردگرا
– منافع جمع برمنافع فردی ارجح می باشد.
– منافع فردی بر منافع جمع ارجح است.
– زندگی خصوصی به وسیله گروه ها تهدید می شود.
– هر کسی یک حریم خصوصی دارد.
– عقاید از قبل توسط اعضای گروه تعیین می شوند.
– از هر کسی انتظار می رود که عقیده ای خصوصی داشته باشد.
– قوانین وحقوق بنابر گروه متفاوت هستند.
– قوانین و حقوق برای همه یکسان هستند.
– تولید ناخالص ملی پایین.
– تولید ناخالص ملی بالا.
– نقش غالب دولت در سیستم اقتصادی
– نقش محدود دولت در سیستم اقتصادی.
– اقتصاد مبتنی بر منافع جمعی.
– اقتصاد مبتنی بر منافع فردی.
– قدرت سیاسی توسط منافع گروه ها اعمال می شود.
– قدرت سیاسی توسط رأی دهندگان اعمال می شود.
– مطبوعات به وسیله دولت کنترل می شوند.
– آزادی مطبوعات.
– تئوری های اقتصادی وارداتی که بسیار نامرتبط اند زیرا قادر به برآورده نمودن منافع جمعی وخصوصی نیستند.
– تئوری های بومی اقتصادی مبتنی بر تعقیب منافع فردی.
– ایدئولوژی های برابر بر ایدئولوژی های آزادی فردی غالب هستند.
– ایدئولوژی های آزادی فردی بر ایدئولوژی های برابری غالب هستند.
– هارمونی وسازگاری در جامعه اهداف نهایی اند هستند.
– خودشکوفایی فردی یک هدف نهایی می باشد.
مقایسه مدل های هافستده – گری – مک کیون14 و ترنر و ترامپنرز15 نمودار 1-2 مدل هافستده نمودار 2-2 مدل گری نمودار 3-2 مدل مک کیون 7-2- مدلهای بررسی تغییرات حسابداری
1-7-2- مدل مک- کینون
مک- کینون براساس نظریه سیستم های اجتماعی وکار اسمیت16 یک مدل نظری به منظور مطالعه توسعه وتحول حسابداری در یک زمینه تاریخی ارائه کرد. چهارچوب مذکور در نمایشگر ارائه شده است.در این چهارچوب با نام “چهارچوب برون- منشاء اصلاح شده” مقررات حسابداری مالی وگزارشگری شرکتی به عنوان اجزای متشکله یک سیستم اجتماعی دیده شده است که فرمول بندی واجرای آن توسط واحدهای اجتماعی با هدف انجام وظایف صورت می گیرد.
سیستم حسابداری شامل مقامات مجازی است که وظیفه قانون گذاری را بر عهده دارند وبه عنوان یک سیستم مجزا، ولی به صورت جزئی از کل محیط ساختاری کشور مورد مطالعه دیده شده است واز این رو توسط سایر سیستم های اجتماعی نظیر سیستم مالی احاطه شده وبا آنها در تعامل است. نهایتاً اینکه فرهنگ کشور بر همه سیستم ونه فقط حسابداری اثر می گذارد.
در مدل مذکور هم عناصر نظریه های برون- منشا وهم درون- منشا، در یک قالب ترکیب می شوند وسعی می شود بر محدودیت های ذاتی هر رویکرد غلبه شود. لذا یک مدل برون- منشا اصلاح شده، پیشنهاد شده است که در آن هم محرک های بیرونی تغییر وهم پاسخ خای درونی سیستم به نیروهای تغییر دهنده قابل مطالعه است (عبدلی و رویایی ،1388،74)1.
این مدل به منظور مطالعه تغییر حسابداری به کار می رود که بدین شکل تعریف می شود: “توالی رویدادهایی که طی دوره ای اززمان منجر به گذار در سیستم مورد مطالعه می گردند. گذار عبارت از جایگزینی یا اصلاح ویژگی های قبلی موجود در سیستم است.” مک- کینون پنج تحول کلیدی حسابداری را (با عنوان رویدادهای منشا تحول کلیدی) تعیین وآنها را در سه فاز تحلیل کرد:
– فاز منشا : شامل رویدادهایی است که سیستم را در راستای تحول فعال می کنند. این رویدادها معمولاً در بیرون از سیستم قرار دارند .
– فاز اشاعه: شامل رویدادهایی است که نیروهای محرک تحول را با شرایط وفق می دهند وآنها را در سیستم اشاعه می دهند. این رویدادها نیز معمولاً در خارج از سیستم جای دارند.
– فاز عکس العمل : شامل رویدادهایی است که پس از فاز اشاعه ودر نتیجه آن ایجاد می گردند وبه عنوان تعدیل کننده تأثیر تحول تلقی می گردند. این رویدادها غالباً در درون سیستم جای دارند.
سپس توصیفی از رویدادهای محرک تحول را برحسب چهار جنبه مهم ارائ ه کرد:
– رویدادهای مداخله گر: رویدادهای محرک تحول هستند که معمولاً از بیرون سیستم صادر می شوند و ویژگی های قبلی سیستم را کنار می زنند.
– فعالیت درون سیستمی: تعامل درونی همه سازه ها واشخاص ذینفع در درون سیستم اجتماعی مورد مطالعه است. این نوع فعالیت ها، رویدادهایی را ایجاد می کنند که نشان دهنده پاسخ سیستم ها به محرک تحول هستند.
– فعالیت گذار سیستم ها: ارتباط اجتماعی بین محیط فرهنگی وسیستم مورد مطالعه را فراهم می کند وبه تعاملات مداوم بین سیستم های مجاور وسیستم مورد مطالعه اشاره دارد.
– محیط: مجموعه ای از شرایط فرهنگی واجتماعی است که هم سیستم مورد مطالعه هم سیستم های مجاور را در برمی گیرد.فرهنگ به عنوان عامل محیطی واحد دیده نشده است، که فقط بر سیستم حسابداری تأثیر می گذارد، بلکه جزیی از محیط عمومی است که بسیار پیچیده است وهمه سیستم های اجتماعی دردردون آن فعالیت می کنند. با استفاده از این چهارچوب اصلاح شده برون- منشا، مک-کینون به توصیف تغییرات مربوط به توسعه حسابداری ژاپن پرداخت.
با توجه به مباحث پیشگفته، مشاهده می شود که فرهنگ کشور، عاملی مهم تأثیر گذار بر سیستم حسابداری کشور است. چهار چوب هافستده- گری به یک روش معمول در بررسی تأثیر فرهنگ ب سیستم حسابداری مبدل شده است ومک کینون نیز چهارچوبی پیشنهاد کرد که از طریق آن تأثیر فرهنگ بر حسابداری از طریق بررسی تاریخی تحولات حسابداری قابل مطالعه است. 2-7-2- ابعاد ارزشهای فرهنگی از دیدگاه ترنر وترامپنرز
ترنر وترامپنرز (1993) تحقیقی مشابه با تحقیق هافستده در 12 کشور انجام دادند. البته تمرکز اصلی تحقیق آنان بر ارزشهای زیربنایی فرهنگ در 7 کشور دارای نظام سرمایه داری (آمریکا، انگلستان، سوئد، هلند، آلمان، فرانسه وژاپن) بوده است. ترنر و ترامپنرز با تحقیق خود هفت ارزش فرهنگی برای جوامع سرمایه داری معرفی کردند که به شرح زیر است(عبدلی و رویایی ،1388،76)1.
* عام گرایی در برابر خاص گرایی
* تجزیه در برابر ترکیب،
* فردگرایی در برابر جمع گرایی،
* درون مداری در برابر برون مداری ،
* توالی زمانی در برابر تقارن زمانی
* توجه به وضعیت اکتسابی در برابر توجه به وضعیت انتسابی افراد،
* برابری در برابرسلسله مراتب طبقاتی،
عام گرایی در برابر خاص گرایی: عام گرایی بیانگر تمایل جوامع به تدوین واجرای قوانین، نظامنامه ها، رویه ها، وتوجه به کارهای عادی است که باعث سامان یافتن عملیات سازمانها در جهت کسب ثروت می شود. درمقابل، خاص گرایی نشاندهنده ی تمایل جوامع برای توجه وحمایت از موارد استثنایی با توجه به استحقاق وشایستگی آنها (صرف نظر از قانون) است.
تجزیه در برابر ترکیب: تجزیه گرایان عملیات سازمان را به صورت وقایع، اقلام، ارقام ووظایف واحدها تجسم می کنند. در حالی که، تأکید جوامع تجمع گرا بر کل سیستم وسعی می شود تا کل سیستم دارای شکل، طرح وسازماندهی مناسب باشد. مدیران تجمع گرا خواهان شکلدهی وتجمیع عملیات در غالب الگوها، روابط و… می باشند.
فردگرایی در برابر جمع گرایی: تمرکز اصلی جوامع فردگرا بر حفظ حقوق فردی وتأکید جوامع جمع گرا بر حفظ منافع جامعه است. مدیران فردگرا، به افزایش انگیزه، پاداش، ظرفیتها، وویژگی های فردی کارکنان خود توجه دارند. درحالی که، مدیران جمع گرا بر بهبود شرکت (به طور کلی) از طریق جلب مساعدت وهمیاری اعضای سازمان تأکید دارند.
درون مداری در مقابل برون مداری: این بعد به منبع تعیین کننده مسیر حرکت، تصمیم ها وهدف های جوامع اشاره دارد. یعنی، با این منابع، قضاوتها، تصمیم ها، وتعهدات نشأت گرفته از داخل خود جامعه (عوامل درون مرزی است ویا از تقاضاها وروندهای خارج از آن جامعه (عوامل برون مرزی) منتج می شود.
توالی زمانی در برابر تقارن زمانی: این بعد، گویای ترکیب زمانی انجام امور در جوامع مختلف است. اختلاف این دو دیدگاه در این است که آیا یک کار خاص آنقدر مهم است که سریعتر از کارهای دیگر انجام شود یا اینکه کارها همه یکسانند ومی توان چند کار را هم زمان با هم انجام داد. در جوامعی که معتقد به توالی زمانی هستند، امور مهم سریعتر انجام می شود. اما در جوامعی که معتقد به تقارن زمانی هستند، هیچ کاری بردیگری اولویت ندارد وهمه آنها یکسان فرض می شود(عبدلی و رویایی ،1388،75)1. 3-7-2- توجه به وضعیت اکتسابی در برابر توجه به وضعیت انتسابی
این بعد ارزشی گویای وضعیت سیستمهای اعطای پاداش وترفیع در جامعه است. در جوامعی که به وضعیت اکتسابی افراد توجه می شود، ترفیعات، متناسب با میزان موفقیت عملکردی آنان است. دلیل این کار نیز تشویق افراد به تداوم عملکرد خوبشان است. اما در جوامعی که به وضعیت انتسابی افراد توجه دارند، مبنای اعطای پاداش مواردی نظیر سمت، سابقه کار، جنسیت، تحصیلات و… است.
برابری در برابر سلسله مراتب طبقاتی: این بعد به نحوه توسعه روابط وتوزیع قدرت بین افراد جامعه اشاره دارد.
در جوامعی که برابری به عنوان یک هنجار شناخته شده است، همه افراد فرصت یکسانی برای مشارکت در امور مهم دارند. این جوامع همیشه جویا وپذیرای نظارت وعقاید اعضایشان هستند بدون اینکه توجهی به جایگاه ومنزلت آنها داشته باشند. اما در جوامع دارای سلسله مراتب طبقاتی، نظرات افراد با توجه به رتبه ای که دارند مورد توجه قرار می گیرد. در چنین جوامعی، افراد متعلق به طبقات بالای جامعه، نحوه ومیزان مشارکت افراد طبقات پایینتر را مشخص می سازند.( همان منبع) 8-2- اشتباهات حسابد اری17
محاسبه سود خالص ادواری همواره با مشکلاتی همراه است . در بهترین حالت تنها می توان اثر فعالیتها و رویدادهای مالی گذشته را اندازه گیری و برآورد های آگاهانه ای از اثرات فعلی رویدادهای احتمالی آتی ارایه کرد. صورتهای مالی که توسط در واحد های تجاری تهیه می شودد ممکن است با اشتباهاتی همراه باشد اشتباهات در صورتهای مالی می تواند از موارد زیر ناشی شو د (نشریه 65 سازمان حسابرسی ، 1386)2 :
الف – اشتباه در محاسبه (اشتباه ریاضی )
ب – اشتباه در بکار گیری اصول (روشهای) حسابداری
ج – نادیده گرفتن و استفاده نادرست از واقعیت های موجود در زمان تهیه صورتهای مالی .
نمونه ای از اصلاح اشتباه ، تغییر از یک اصل (روش ) غیر متداول حسابداری به یک اصل (روش ) متداول و پذیرفته شده حسابداری است (کمیته فنی سازمان حسابرسی، نشریه 160 ،1387)3.
باید توجه داشت آن گروه از تغییرات در برآوردهای حسابداری که ناشی از دسترسی به اطلاعات جدیدتر یا وقوع رویدادهای بعدی است و موجب آگاهی بیشتر و امکان قضاوت صحیح تر می گردد .نباید به عنوان اصلاح اشتباه محسوب شود .
استفاده کنندگان ار صورتهای مالی که به ارزیابی درآمد های احتمالی آتی و تجزیه و تحلیل وضعیت مالی واحد تجاری مبادرت می ورزند ، بر اطلاعات گذشته واحد تجاری تکیه می کنند.
اشتباهی که باعث شود سود خالص دوره های گذشته به میزان قابل توجهی تحت تاثیر قرار گیرد، روند سود واحد تجاری را مخدوش می کند.
این نوع اختلال در روند سود می تواند تصمیمات اشخاصی را که به منظور سرمایه گذاری بر صورتهای مالی واحد تجاری اتکا می کنند ، تحت تاثیر قرار دهد . 1-8-2- انواع اشتباهات حسابداری
بسیاری از اشتباهات حسابداری در نتیجه اعمال تعدیل گرهای ناشی از سیستم ثبت دو طرفه کشف می شود. اگرچه سیستم تعدیل گرهای داخلی در یک واحد تجاری ممکن است باعث آشکار شدن برخی از اشتباهات حسابداری شود ، اما پاره ای از اشتباهات نیز ممکن است تا دوره های(آتی) مشخص نگردد . در برخی اوقات ، اشتباهات واقع شده ممکن است هیچگاه کشف نشود . مشکل اساسی زمانی است که اشتباهات واقع شده باعث شود تا سود واحد تجاری به مبلغی نادرست و غیر واقعی گزارش گردد .
اهمیت این موضوع از آنجا ناشی می شود که بستانکاران و سرکایه گذاران به منظور ارزیابی موقعیت های سرمایه گذاری ، پرداخت وام و غیره ، روند سود سالهای مختلف واحد تجاری را مورد بررسی قرار می دهند . بنابر این ، ارائه نادرست سود می تواند تصمیم گیریهای آنان را به طور جدی مورد تاثیر قرار دهد(نشریه 65 سازمان حسابرسی ، 1386)1. 1-1-8-2- انواع مختلف اشتباهاتی که ممکن است طی فعالیتهای یک واحد تجاری رخ دهد به شرح زیر است:
1- استفاده از سرفصلهای اشتباه بر ای ثبت فعالیتها در دفتر روزنامه و یا انتقال ثبت های دفتر روزنامه به حسابهای اشتباه در دفتر کل .
2- عدم انتقال هر دو طرف بدهکار و بستانکار یک ثبت از دفتر روزنامه به حسابهای دفتر کل .
3- ثبت اشتباه مبالغ مربوط به یک فعالیت در هر دو طرف بدهکار و بستانکار دفتر روزنامه .
4- عدم ثبت یک فعالیت در دفتر روزنامه .
5- سایر اشتباهات که موجب عدم توازن حسابها نمی گردد اما باعث می شود تا مانده حساب (های) مربوطه اشتباه ارائه شود .
در ارتباط با اشتباهاتی که مشابه با یکدیگر است ، با توجه به اثرات آنها بر گروه حسابها ، تا حدودی می توان یک چارچوب کلی به شرح زیر تعیین کرد :
الف – اشتباهاتی که تنها بر حسابهای منعکس در ترازنامه ، اثر می گذارد .
ب – اشتباهاتی که]]>

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *