منبع پایان نامه ارشد درمورد خانواده گسترده، سلسله مراتب

افراد قوی سعی دارند تا حد ممکن مؤثر به نظر آیند.
قدرت مبتنی بر جایگاه رسمی، تخصص و توانایی اعطای پاداش می باشد.
قدرت مبتنی بر خانواده یا دوستان، کاریزما، و توانایی اعمال زور
روش تغییر سیستم سیاسی به وسیله تغییر قوانین می باشد(اصلاح)
روش تغییر سیستم سیاسی به وسیله تغییر افرادی که در راس حاکمیت هستند صورت می گیرد (انقلاب)
استفاده از خشونت در سیاست های محلی بسیار نادر می باشد.
تعارضات سیاسی محلی به تدریج به خشونت می گراید.
حکومت های کثرت گرا مبتنی بر نتیجه رای اکثریت
حکومت های استبدادی یا گروه های خاص(اغنیا) مبتنی بر انتخاب بین خودشان است(داخلی)
طیف سیاسی نشان دهنده مرکزیت قوی و بال های راست و چپ ضعیف می باشد.
طیف سیاسی نشان دهنده مرکزیت ضعیف و بال های قوی می باشد
تفاوت های اندک درآمدی در جامعه، درآمدهایی بالاتر به وسیله سیستم مالیاتی کاهش می یابد
تفاوت های فاحش درآمدی در جامعه، درآمدهای بالاتر به وسیله سیستم مالیاتی افزایش می یابد.
مذاهب رایج و سیستم های فلسفی بر برابری تأکید دارند.
مذاهب رایج و سیستم های فلسفی سلسله مراتب و طبقه بندی را مورد تأکید قرار می دهند.
ایدئولوژی سیاسی رایج بر تقسیم قدرت تأکید داشته و آن را اعمال می نمایند.
ایدئولوژی های سیاسی رایج بر تنازع قدرت تأکید داشته و آن را اعمال می نمایند.
تئوری های بومی مدیریت بر نقش کارکنان تمرکز دارند
تئوری های بومی مدیریت بر نقش مدیران تأکید دارند. 2-6-2- فردگرایی/ جمع گرایی در جامعه
شمار زیادی از مردم در دنیای ما در جوامعی زندگی می کنند که نفع گروه را بر منافع فردی ارجح می دانند. ما این جوامع را ((جمع گرا )) می نامیم، این کلمه برای بسیاری از خوانندگان یک معنای ضمنی سیاسی دارد، اما در اینجا به مفهوم سیاسی به کار برده نمی شود، آن به قدرت دولت در برابر فرد اشاره ندارد بلکه به قدرت گروه مربوط می شود.
اولین گروه در زندگی ما خانواده ای است که در آن متولد می شویم. به هرحال ساختار خانواده ها در جوامع مختلف با هم متفاوت می باشند. در اغلب جوامع جمع گرا خانواده ای که بچه در آن بزرگ می شود دربرگیرنده افرادی است که در کنار هم زندگی می نمایند.نه فقط والدین و سایر فرزندان بلکه به عنوان مثال پدربزرگ ها، مادربزرگ ها، عموها، دایی ها، عمه ها، خاله ها، خدمتکاران و سایر هم خانه ای ها را در برمی گیرد. این نوع خانواده در مردم شناسی (انسان شناسی) فرهنگی به نام خانواده گسترده معروف است.
قلیت اندکی از مردم دنیای ما در جوامعی زندگی می کنند که منافع فرد را بر منافع گروه مقدم می دارند، جوامعی که آن را فردگرا می نامیم. فردگرایی به جوامعی اطلاق می شود که روابط بین افراد بسیار سست می باشد: از هرفرد انتظار می رود صرفاً به فکر خود و خانواده اش باشد. در طرف مقابل جمع گرایی به جوامعی اطلاق می شود که افراد پس از تولد، به گروه های قوی و منسجمی وابسته هستند که در تمام طول زندگی در عوض حفظ وفاداری از طرف آن گروه ها حمایت می شوند.
درجات فردگرایی بین کشورها کاملاً متفاوت می باشند همان طوری که در بین افراد نیز متفاوت هستند. بنابراین مهم است که کشورها را براساس امتیازات نمونه های شان مقایسه نماییم. 1-2-6-2- فردگرایی و جمع گرایی در ارتباط با شغل
در مشاغل زمانی که (( زمان شخصی)) مهم تر به حساب می آید (( چالش)) اهمیتش کمتر دیده می شود در حالی که در کشورها هر دو مورد یکدیگر را تقویت می کنند.
دو ویژگی مهم که می تواند برای تمایز بین مشاغل به کار برده شوند (( درونی)) در مقابل بیرونی می باشد. این کلمات به چیزهایی که در یک شغل در فرد ایجاد انگیزه می نماید مربوط می شوند، خودکار( مشاغلی که به صورت درونی انگیزش ایجاد می کنند) یا شرایط و پاداش های مادی فراهم شده (به صورت بیرونی در مشاغل انگیزش ایجاد می نمایند.)
افراد شاغل در مشاغلی که نیازمند تحصیلات بالاتر هستند تمایل دارند امتیاز بالاتری به اهمیت عناصر درونی بدهند در حالی که افراد در جایگاه های پایین تر، در مشاغل با تحصیلات پایین عناصر بیرونی را ترجیح می دهند. تمایز بیرونی- درونی، زمانی که برای تمایز بین فرهنگ های حرفه ای مفید است، برای مقایسه کشورها مناسب نمی باشند. 2-2-6-2- فردگرایی و جمع گرایی در خانواده
یک همبستگی بین میزان جمع گرایی یک جامعه که به وسیله شاخص فردگرایی اندازه گیری شده وتمایل بچه ها برای سهیم شدن در شغل پدران شان وجود دارد.
در جوامع فردگراتر تغییرات بزرگ تر هستند و بچه های پدرانی که در مشاغل دستی مشغول فعالیت هستند به سمت مشاغل غیر دستی می روند و برعکس. در جوامع جمع گراتر این امر به ندرت اتفاق می افتد، یک پیامد آشکار آن این است که پسرها در جو گسترده خانواده باقی می مانند. بچه ای که در میان تعداد زیادی از بزرگ ترها، همقطاران و ارشدها رشد می نماید، به طور طبیعی بسیار بیشتر از فرزندی که در خانواده هسته ای بزرگ می شود، خودش را جزئی از ((ماً)) تصور می نماید: بچه یک خانواده گسترده در طول روز یا شب به ندرت تنها می ماند.
در یک وضعیت ارتباطی مداوم و فشرده اجتماعی حفظ هارمونی با محیط اجتماعی یک مزیت کلیدی است که در خانواده به سایر حوزه ها گسترش یافته است. در جمع گراترین فرهنگ ها مواجهه مستقیم با یک شخص دیگر، گستاخی و ناپسند می باشد. کلمه ((نه)) به ندرت مورد استفاده قرار می گیرد زیرا که گفتن((نه)) یع نی یک مقابله : ((حق با شماست)) یا اینکه ((ما درباره آن فکر می کنیم)) نمونه هایی از روش های مؤدبانه رد نمودن یک درخواست هستند. در یک طریق مشابه، کلمه ((بله)) نبایستی به عنوان یک تأییدیه دیده شود، بلکه صرفاً خط ارتباطی را حفظ می نماید.((بله من شما را درک می کنم.)) معنای این کلمه در کشور ژاپن می باشد.(همان منبع) 3-2-6-2- فردگرایی و جمع گرایی در مدرسه
رابطه بین فرد وگروه که در سالیان اولیه زندگی در زهن خودآگاه بچه در خانواده ایجاد شده است در مدرسه بیشتر توسعه یافته و تقویت می شود. این موضوع در رفتار کلامی کاملاً قابل رؤیت می باشد. در زمینه همکاری توسعه ای، غالباً اتفاق می افتد که معلمانی از فرهنگ های فردگراتر به محیط های جمع گراتر می روند. یک شکایت ویژه این قبیل معلمان این است که دانش آموزان حتی هنگامی که معلم سؤالی را در کلاس مطرح می نماید صحبت نمی کنند، برای دانش آموزانی که خود را عضو یک گروه تصور می نمایند، صحبت کردن بدون تأیید گروه، کاری غیر منطقی می باشد، اگر معلم از دانش آموزان بخواهد که صحبت کنند، او بایستی شخصاً یک دانش آموز را مورد خطاب قرار دهد.
دانش آموزان فرهنگ جمع گرا از صحبت کردن در یک گروه بزرگ تر بودن حضور معلم دچار تردید می شوند، به ویژه اگر این گروه ها از افراد نسبتاً غریبه تر تشکیل شده باشند، یعنی اعضایی خارج از گروه خودی. این تردید و تأمل در گروه های کوچک تر کاهش می یابد.من، شخصاً زمانی که در یک کلاس جمع گرا درس می دادم از دانشجویان خواستم صندلی های شان را برگردانند و گروه های سه نفره تشکیل دهند و با این عمل مشارکت بالایی را به دست آوردم. من از دانشجویان خواستم در مورد یک سؤال، پنج دقیقه صحبت نمایند و تصمیم بگیرند که چه کسی پاسخ های مشترک آنها را به کلاس ارائه نماید. بدین وسیله دانشجویان فرصتی برای توسعه پاسخ های گروهی و احساس آرامش که در جلوی کلاس صحبت می کردند به دست آورند. زیرا آنها به عنوان نماینده یک گروه کوچک عمل می نمودند. من متوجه شدم که در تمرینات بعدی دانشجویان سخنگوی گروه شان را به صورت چرخشی انتخاب می نمودند. قرار دادن نوبت در فعالیت های گروهی عادتی است که در بسیاری از فرهنگ های جمع گرا وجود دارد.
در یک جامعه فردگرا، واگذاری وظایف و تکالیف مشترک برای شکل گیری گروه های جدید نسبت به جوامع جمع گرا به سادگی انجام می پذیرد. در خصوص این مورد آخر، دانش آموزانی که با معلمان یا سایر کادر رسمی مدرسه دارای یک زمینه نژادی یا خانوادگی یکسانی هستند رفتاری مبتنی بر این پیش زمینه را ترجیح خواهند داد.در جوامع فردگرا این موضوع جانبداری قومی بوده و به شدت غیراخلاقی می باشد اما در محیط جمع گرا، اگر با اعضای گروه خود بهتر از دیگران رفتار نشود امری غیراخلاقی می باشد( فرهنگی ،1386،70)1 . 4-2-6-2- فردگرایی و جمع گرایی در محیط کار
از افراد استخدام شده در یک فرهنگ فردگرا انتظار می رود بر طبق علاقه خودشان عمل نمایند، و کار بایستی به شکلی سازماندهی شود که با منافع شخصی و منافع کارفرما سازگار باشد. کارگران به عنوان انسان های اقتصادی در نظر گرفته می شوند یا به عنوان افرادی با ترکیبی از نیازهای اقتصادی و روانی، اما در هر صورت افرادی هستند که نیازهای خاص خود را دارند.
در یک فرهنگ جمع گرا، یک کارفرما هرگز یک نفر مستقل را استخدام نمی کند بلکه فردی متعلق به یک گروه را استخدام می کند. فرد استخدام شده بر اساس منفعت گروه اش عمل می کند، که ممکن است با منفعت خودش منطبق بوده و یا اینکه انطباق نداشته باشد، تحت الشعاع قرار دادن منافع خود براساس منافع گروه ها انتظارات طبیعی یک چنین جامعه ای می باشد اغلب درآمدها بایستی بین بستگان تقسیم شود.
در فرآیند استخدامی در یک جامعه جمع گرا همیشه متعلق بودن به گروه، لحاظ می گردد. معمولاً همه کارفرمایان سعی می کنند در درجه اول اقوام و بستگان را استخدام نمایند هر چند که سایر افراد نیز به وسیله شرکت به کار گرفته می شوند. استخدام افراد از یک خانواده که شخص آنها را می شناسد ریسک ها را کاهش می دهد.
همچنین بستگان نیز دلواپس آبروی خانوادگی هستند و به اصلاح رفتار غلط اعضا کمک می نمایند. در جامعه فردگرا، روابط خانوادگی در محیط کار نامطلوب در نظر گرفته می شوند وممکن است به قوم گرایی وتعارض منافع منجر گردد. برخی از شرکت ها قانونی دارند که اگر 2 نفر از کارکنان با هم ازدواج نمایند یکی از آنها بایستی شرکت را ترک نماید.
در عمل طیف وسیعی از انواع روابط میان کارمند- کارفرما در جوامع فرد گرا وجمع گرا وجود دارد. در برخی از جوامع جمع گرا کارفرمایانی وجود دارند که فرم اجتماعی رفتار با کارمندان را به عنوان اعضای یک گروه نمی پذیرند اما در عوض کارکنان نیز به آنها وفاداری نشان نمی دهند. اتحادیه های کارگری در چنین مواردی ممکن است سازمان کاری را با یک ((درون گروهی)) احساسی جایگزین نمایند وسپس تعارضات شدیدی بین مدیریت واتحادیه بوجود می آید، همانند آنچه در بخش هایی از هند وجود دارد. کارفرمایانی در برخی از جوامع فرد گرا وجود دارند که انسجام قوی گروهی را با کارکنانشان ایجاد می نمایند. با همان موازنه حمایت- وفاداری که هنجار واستاندارد جوامع جمع گرا می باشد. فرهنگ های سازمانی تا حدودی از نرم افزارهای اکثریت انحراف داشته ویک مزیت رقابتی را از ریشه های آن بدست می آورند.
مدیریت در یک جامعه فردگرا، مدیریت افراد می باشد. زیردستان می توانند به صورت فردی برانگیخته شوند. اگر مشوق ه ا وپاداش ها ارائه شوند می توانند با عملکرد فردی مرتبط گردند. مدیریت در یک جامعه جمع گرا، مدیریت گروه ها می باشد. حدودی که افراد از نظر احساسی واقعاً احساس انسجام با یک گروه کاری را دارند ممکن است از موقعیتی به موقعیت دیگر متفاوت باشد. تفاوت های قومی ودیگر تفاوت های درون گروهی در گروه کاری نقشی در فرآیند انسجام بازی می کنند ومدیران یک فرهنگ جمع گرا تا حدود زیادی به این عوامل مقید وپای بند هستند. آن غالباً احساس خوبی برای قرار دادن افرادی از یک زمینه قومی یکسان در یک دسته ایجاد می نماید، اگر چه مدیرانی که برنامه ریزی ذهنی آنها مبتنی بر فردگرایی می باشد این موضوع را خطرناک تلقی می نمایند وسعی می کنند که برعکس آن عمل نمایند. اگر گروه کاری به عنوان یک گروه درونی عمل نماید، پاداش ها ومشوق ها بایستی به گروه داده شوند نه به افراد.
در کشورهای دارای فرهنگ فردگرایی طبقه متوسط وخرده فرهنگ های ناحیه ای روستایی بعضی اوقات عناصر جمع گرایی را قویاً حفظ می نمایند. موارد استعمال مشابهی در خصوص اقلیت های کارگری مهاجری که در برخی از صنایع در میان نیروی کار در برخی از کشورها اکثریتی را شکل می دهند دیده می شود. درچنین مواردی یک تعارض فرهنگی بین مدیران وکارگزاران اقلیت یا ناحیه ای به وجود می آید.
این تعارض خودش را در میان چیزهای دیگر که نهایت تأمل مدیریت برای استفاده از مشوق های گروهی را در این موارد، زمانی که آنها تنها چیزهایی هستند که واقعاً با فرهنگ گروه کاری تناسب دارند، نشان می دهد(انقلاب) جدول (3-2) تفاوت های کلیدی میان جوامع جمع گرا وفردگرا
الف: هنجارهای عمومی، خانواده، مدرسه، محیط کار
جمع گرایی
فردگرایی
افراد در خانواده های گسترده یا درون دیگر گروه هایی که از آنها در عوض وفاداری حمایت می نمایند به دنیا می آیند.
هر فردی به شیوه ای بزرگ می شود که صرفاً به دنبال مراقبت از خودش وخانواده بلافصل ش می باشد.
هویت مبتنی بر شبکه ی اجتماعی است که فرد به آن تعلق دارد.
هویت مبتنی بر فرد
بچه ها یاد می گیرند که براساس شرایط ((ما)) فکر نمایند.
بچه ها می آموزند که براساس شرایط ((من)) فکر کنند.
هارمونی بایستی همیشه حفظ شود واز رویارویی های مستقیم پرهیز شود.
بیان اندیشه وافکار شخصی، ویژگی یک فرد صادق می باشد.
زمینه های ارتباطی بسیار بالا
زمینه های ارتباطی بسیار کم
قانون شکنی منجر به شرمساری واز دست رفتن وجهه فرد وگروه می شود.
قانون شکنی منجر به گناهکار شدن واز دست رفتن احترام فرد می شود.
هدف آموزش یادگیری برای کاربرد می باشد.
هدف آموزش یادگیری برای یادگیری می باشد.
دیپلم ها مدخلی را برای رسیدن به گروه هایی با جایگاه بالاتر فراهم می آورند.
دیپلم ها سبب افزایش ثروت اقتصادی واحترام فردی می شوند.
رابطه کارفرما- کارمند با توجه به شرایط اخلاقی تصور می شود، همانند یک رابطه خانوادگی.
قرارداد مبتنی بر منافع متقابل می باشد.
در اتخاذ تصمیمات مربوط به استخدام وارتقاء کارکنان ((درون گروهی)) مدنظر قرا می گیرد.
تصمیمات مربوط به استخدام وارتقاء صرفاً مبتنی بر مهارت ها وقوانین می باشد.
مدیریت، مدیریت گروه ها می باشد.
مدیریت، مدیریت افراد می باشد.
رابطه مقدم بر وظیفه می باشد.
وظیفه مقدم بر رابطه می باشد. 5-2-6-2- فردگرایی، جمع گرایی وعقاید
جوامع فردگرا نه تنها فرد گرایی را اعمال می نمایند بلکه آن را برسایر برنامه ریزی های ذهنی ترجیح]]>

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *