منبع مقاله با موضوع وفاداری مشتری

به باشگاه را از طریق نیازهای خود تعریفی طرفداران، تأثیر تعلق طرفداران به باشگاهها بر نگرش و نیات رفتاری آنها نسبت به محصولات یا خدمات شرکتهای حامی باشگاه محبوبشان را مورد تأیید قرار میدهد.

شفیعی (1392) در پژوهشی با عنوان “شناسایی و مدل سازی عوامل مؤثر بر تصویر برند شرکت و تأثیر آن بر قصد خریدار با تمرکز بر نقش هویت برند (مطالعه شرکتهای هواپیمایی ایران در استان های منتخب)” به شناسایی و مدلسازی عوامل مؤثر بر تصویر برند شرکت و تأثیر آن بر قصد خریدار با تمرکز بر نقش هویت برند در صنعت هواپیمایی ایران پرداخت. مبانی نظری پژوهش، به روش مطالعه کتابخانهای وداده های آن بهوسیله نمونهگیری تصادفی و با پرسشنامه محقق ساخته، بدست آمده است. ابعاد پرسشنامه پژوهش عبارتند از؛ کیفیت درک شده برند، ارتباطات برند، موقعیت درک شده برند، قیمت درکشده برند، شهرت برند، آگاهی از برند، تجربه مصرفکننده، تبلیغات شفاهی، تصویر برند و قصد خریدار. جامعه آماری هدف این پژوهش دربردارنده مسافرین شرکتهای هواپیمایی داخلی است که نامحدود می‌باشند. نمونه پژوهش بهطور تصادفی انتخاب شده‌اند. برای پاسخ به سوال پژوهش، بررسی فرضیه‌ها و تجزیه و تحلیل یافتههای جمعآوری شده، از آمار توصیفی و آمار استنباطی با نرم افزارهای SPSS و Amos استفاده شده است.

باقری (1392) در پژوهشی با عنوان “بررسی تأثیر کیفیت خدمات، ارزش درک شده و تصویر شرکت بر وفاداری مشتری در شعب بانک ملت شهر مشهد ” به بررسی عوامل مؤثر بر ایجاد و گسترش وفاداری مشتریان بانک ملت شهر مشهد میپردازد. در این راستا تأثیر کیفیت خدمات، تصویر شرکت و ارزش درکشده بر وفاداری مشتریان مورد بررسی قرار می‌گیرد. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی است و به لحاظ روش توصیفی و پیمایشی تحلیلی می‌باشد. برای جمعآوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده شده است. تکنیک تحلیل عاملی تاییدی جهت بررسی روایی سازه و ضریب آلفای کرونباخ جهت سنجش انسجام درونی ابزارها مورد استفاده قرار گرفته است. پرسشنامه‌ها برای450 مشتری بانک ارسال شد، با این حال فقط 292 پرسشنامه معتبر و قابل استفاده بود. برای تجزیه و تحلیل از روش مدل‌یابی معادلات ساختاری استفاده شده است. یافته‌ها نشان می‌دهد که تصویر شرکت مهم‌ترین عامل مؤثر بر وفاداری مشتری است. همچنین کیفیت خدمات بهطور مثبت و معنادار بر وفاداری مشتری تأثیر دارد. درحالیکه ارزش درک شده در این مطالعه بر ارتقای وفاداری مشتری در شعب بانک ملت مشهد تأثیر قابل توجهی ندارد.

ابراهیمی (1392) در پژوهشی با عنوان “بررسی عوامل مؤثر بر خرید اینترنتی: تبیین متغیرهای اعتماد، ریسک ادراکشده، منفعت ادراکشده و پیشایندهای آنها ” باتوجه به ورود تجارت الکترونیک به کشور و مسائل و مشکلاتی که مسئولین این حوزه در رابطه با آن دارند به بررسی عوامل مؤثر بر خرید اینترنتی، شناسایی و تأثیر پیشایندهای مبتنی بر شناخت، تجربه، حالت عاطفی و شخصیت بر این عوامل در بین مشتریان وب سایت رایانه داتکام میپردازد و در نهایت براساس نتایج بهدست آمده از پژوهش پیشنهاداتی برای بهبود تجارت الکترونیک به مسئولین حاضر در این حوزه مطرح میگردد.

سالمی (1392) در پژوهشی با عنوان “بررسی تأثیر ارزش و ریسک درک‌شده سبز بر قصد‌خرید خودرو بهواسطه اعتماد سبز ” به بررسی تأثیر ارزش و ریسک درک شده سبز بر قصد خرید خودرو بهواسطه اعتماد سبز پرداخت. روش تحقیق ماهیتی پیمایشی-تحلیلی دارد. دادههای این تحقیق با نظرسنجی از اساتید دانشگاه فردوسی مشهد، از طریق پرسشنامه جمعآوری شده است. از روش آماری مدلیابی معادلات ساختاری برای آزمونفرضیه ها استفاده شده است. نتایج پژوهش حاکی از این است که ارزش درک شده سبز به طور مثبت بر اعتماد و قصد خرید سبز اثرگذار است، در حالی که ریسک درک شده سبز بهطور منفی بر هر دو آنها اثر گذار است. علاوه براین، این پژوهش نشان میدهد که رابطه بین قصد خرید سبز و ارزش/ ریسک درک شده سبز با واسطه اعتماد سبز است.

امیدوار (1392) در پژوهشی با عنوان “بررسی تأثیر تبلیغات دهانبهدهان الکترونیکیe-WOM بر تصویر برند و تمایل خرید خودروی تیبا ” به بررسی اثرات بازاریابی دهانبه دهان الکترونیکی (e-WOM) بر تصویر برند و تمایل خرید خودروی تیبا پرداخت تا با شناسایی میزان تأثیر هر یک از متغیرهای تحقیق، راهکارهایی در جهت نحوه برخورد مدیران شرکت سایپا با این مقوله ارائه نمایند. این تحقیق دارای 3 فرضیه میباشد که جهت بررسی فرضیات تحقیق از آزمون همبستگی اسپیرمن استفاده شده است و با توجه به سطح معنیداری گزارششده هر سه فرضیه تحقیق تایید گردید.

پورزمانی (1392) در پژوهشی با عنوان ” تحلیل تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر وفاداری مشتریان به برند و تبلیغات دهانبهدهان از طریق نقش تصویر برند، اعتماد به برند، دلبستگی به برند و تعهد به برند (مورد مطالعه: شرکت زمزم شیراز) ” به تحلیل و بررسی تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر وفاداری به برند و تبلیغات دهان به دهان از طریق نقش تصویر برند، اعتماد به برند، دلبستگی به برند و تعهد به برند در میان مشتریان شرکت زمزم در شهرستان شیراز پرداخت. جامعه آماری مشتریان شرکت در شهر شیراز است که از تمامی محصولات استفاده میکنند. بنابراین جامعه آماری نامحدود میباشد. ابزار گردآوری دادهها، پرسشنامه استاندارد بوده است. 350 پرسشنامه توزیع و 298 عدد جمعآوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. روش نمونهگیری از نوع در دسترس بوده است. روایی و پایایی پرسشنامه تایید شده است. جهت بررسی و آزمونفرضیه ها از نرم افزارهای SPSS وPLS استفاده شده است. یافتههای پژوهش نشان داد که مسئولیت اجتماعی شرکت بر تصویر برند و اعتماد به برند تأثیر مثبت و معناداری دارد، اما تأثیرآن بر دلبستگی به برند و تعهد به برند رد شد. از طرفی یافتههای پژوهش نشان داد که تصویر برند بر اعتماد به برند، دلبستگی به برند و تعهد به برند دارای تأثیر مثبت و معناداری است. همچنین تأثیر اعتماد به برند بر دلبستگی به برند، تعهد به برند، وفاداری به برند و تبلیغات دهان به دهان نیز مورد تایید قرار گرفت. دلبستگی به برند نیز بر تعهد به برند، وفاداری به برند و تبلیغات دهان به دهان تأثیر مثبت و معناداری دارد. تعهد به برند بر وفاداری به برند و تبلیغات دهان به دهان و نیز وفاداری به برند بر تبلیغات دهان به دهان دارای تأثیر مثبت و معناداری است.

بلخی (1392) در پژوهشی با عنوان “نگاهی به هویت برند و تأثیر آن بر وفاداری به برند و ارزش ویژه برند (مطالعه موردی شرکت لبنیات وارنا) ” به بررسی تأثیر هویت برند بر توسعه وفاداری به برند و ارزش ویژه برند در صنعت مواد غذایی (محصولات لبنی) صورت گرفته است. نوع تحقیق حاضر از لحاظ ماهیت مسئله و هدف، تحقیقی کاربردی و از لحاظ روش تحقیق، یک تحقیق توصیفی و پیمایشی است. برای جمع آوری دادهها نیز از ابزار پرسشنامه استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش مشتریانی هستند که در شهرستانهای جنوب شرق تهران (ورامین، قرچک و پیشوا) ساکن بوده و از محصولات لبنی شرکت وارنا استفاده کردهاند همچنین جهت تجزیه و تحلیل دادهها و آزمون فرضیات تحقیق از روش مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شده است.

محمدی (1392) در پژوهشی با عنوان “تأثیرعوامل مؤثر بر وفاداری مشتری به برند بهواسطه هویت‌یابی مشتری با برند (مورد مطالعه: مشتریان نمایندگی‌های تویوتا) ” با توجه به اهمیت مزایای ناشی از وفاداری مشتریان به برند و حیاتی بودن این مبحث در حوزه بازاریابی، به بررسی این مهم پرداخت. شرکت‌ها بهدنبال ایجاد فرصت‌های مناسب جهت جلب و حفظ مشتریان وفادار می‌باشند، از این‌رو، بهدنبال شناسایی، آزمون و تقویت عناصری هستند که در شکل‌گیری وفاداری مشتریان مؤثر باشند. برندها حامل معانی نمادین بسیاری می‌باشند و می‌توانند به مشتریان در دست‌یابی به هدف‌های اساسی هویتی‌شان کمک کنند. لذا در مطالعه حاضر هویت‌یابی مشتری با برند به عنوان یکی از عوامل تأثیرگذار بر وفاداری به برند درنظرگرفته شده‌است. همچنین در این تحقیق اثر 4 متغیر تمایز، پرستیژ، منافع اجتماعی و تجربیات به یادماندنی از برند بر وفاداری به برند به واسطه هویت‌یابی مشتری نیز مورد بررسی قرار گرفت.

فیض محمدی و همکاران (1392) در پژوهشی با عنوان “بررسی تأثیر هویت برند بر وفاداری مشتریان لوازم خانگی سامسونگ ” به بررسی تأثیر هویت برند بر وفاداری مشتریان پرداخت. امروزه وفاداری مشتریان کلید موفقیت تجاری محسوب میشود. با افزایش وفاداری مشتریان سهم بازار و میزان سوددهی بنگاه اقتصادی بالا میرود. مهمترین و منحصر بهفردترین خصوصیات برند در هویت برند نمایان میشود. اصولاً هویت برند آن چیزی است که برند درصدد نشان دادن آن است که باید ماهیت دائمی و طولانی مدت داشته باشد. یکی از ویژگیهای مهم یک برند، توانمندی در ایجاد وفاداری در مشتریان است و یکی از ترجیحات مشتریان در انتخاب محصول، نام معتبر و هویتساز آن است. بنابراین هدف اصلی در این پژوهش تعیین تأثیرهویت برند بر وفاداری مشتریان میباشد.

آخوندی (1392) در پژوهشی با عنوان “شناسایی و بررسی متغیرهای اثرگذار بر ارزش درکشده مصرفکننده، رضایتمندی. تمایل رفتاری آینده مشتری و ارائه الگویی کاربردی در شعبفروشگاه های شهروند در شهر تهران ” به شناسایی و بررسی متغیرهای اثرگذار بر ارزش درکشده مشتریان، رضایتمندی و تمایل رفتاری آینده مشتریان در شعبفروشگاه های شهروند در شهر تهران میپردازد. از اینرو پس از بازنگری نظریههای مختلف در زمینه ارزش درک شده مصرفکننده و رضایتمندی مشتریان، نظریه هدف وسیله در تبیین ارزش درک شده مصرفکننده و نظریه عدم تایید انتظارات و نظریه سازگاری تمایلات در تبیین رضایتمندی مشتریان موردتوجه قرار گرفت و بر مبنای این نظریات شناسایی انتظارات و تمایلات مشتریان در ارتباط با ویژگیهای فروشگاه بهعنوان عوامل اثرگذار بر ارزش درکشده موردتوجه قرار گرفت. در مرحله بعد این عوامل از طریق مصاحبه با مشتریان مورد شناسایی قرار گرفت و بر مبنای عوامل شناسایی شده پرسشنامه انتظارات و تمایلات مشتریان در ارتباط با ویژگیهای فروشگاه طراحی گردید. نتایج حاصل از این پژوهش پس از جمع آوری دادهها در مرحله اصلی پژهش و تجزیه و تحلیل دادهها حاصل گردید و بر مبنای ادبیات پژوهشی در این زمینه مورد بحث قرار گرفت.

معین (1392) در پژوهشی با عنوان” جایگاهیابی نام و نشان تجاری شرکت آرایشی بهداشتی ایران آوند فر نسبت به رقیب از دیدگاه مشتریان (مطالعه موردی: برند دکتر ژیلا ) ” به روش تحلیلی- پیمایشی (با استفاده از پرسشنامه مربوط به مشتریان و کارشناسان شرکت ایران آوندفر) چهار ویژگی محسوس (فیزیکی) محصولات شرکت ایرانآوند (قیمت، کیفیت، خدمات و نوآوری) بهعنوان عوامل مناسب برای جایگاه نام و نشان تجاری شرکت مذکور در مقایسه با رقبایش مورد آزمون قرار گرفت تا جایگاه این ویژگیها در ذهن مشتریان و کارشناسان شرکت مشخص شده، مورد مقایسه قرار گرفته، در نهایت اولویتهای آنها تعیین گردد. نمونه آماری شامل 200 داروخانه و خردهفروش و کارمندان شرکت در سطح شهر تهران و کرج و 75 کارشناس آزمایشگاه، بازاریابی، تحقیقات بازار و فروش شرکت در نظر گرفته شد. آزمونهای مورد استفاده شامل؛ آزمون دوجملهای، آزمون فیشر و آزمون رتبهبندی فریدمن برای تعیین اولویتهای هر گروه است. نتایج نشان داد که مشتریان از بین این چهار ویژگی، تنها دو ویژگی نوآوری و کیفیت را برای جایگاه شرکت بیشترین اولویت را میدهند و از دید کارشناسان شرکت قیمت و سپس خدمات دو عامل اولویت دار است.

فاطمی (1391). در پژوهشی با عنوان “بررسی نقش واسط ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتری در تأثیر ارتباط موفق با مشتری و تصویر برند (مورد مطالعه: هتل های 5 ستاره شهرمشهد )” به بررسی نقش واسط ارزش ویژه برند در تأثیر ارتباط موفق با مشتری و تصویر برند میپردازد. تحقیق حاضر، از نظر هدف، کاربردی بوده و براساس روش گردآوری دادهها، تحقیق توصیفی و از نوع پیمایشی تحلیلی میباشد. دادههای مورد نظر با استفاده از یک پرسشنامه که روایی و پایایی آن مورد تایید قرار گرفته شده است. همچنین بهمنظور تجزیه و تحلیل دادهها، از نرم افزار اسمارت پی ال اس، که از نوع معادلات ساختاری محسوب میگردد، استفاده شده است. در این تحقیق اثر غیر مستقیم ارتباط موفق با مشتری بر تصویر برند بیشتر از اثر مستقیم آن میباشد، که نشاندهنده نقش مهم ارزش ویژه برند در ایجاد تصویر از برند است. همچنین تأثیر مثبت معنادار ارتباط موفق با مشتری و ارزش ویژه برند بر تصویر برند مورد تایید قرار گرفت.
زارعی (1391) در پژوهشی با عنوان “بررسی تأثیر متغیرهای بازاریابی و ابعاد ارزش ویژه برند بر ترجیح و قصد خرید از یک نام تجاری (مورد مطالعه: نامهای تجاری عمده در صنعت مواد غذایی ایران) ” به بررسی تأثیر متغیرهای بازاریابی و ابعاد ارزش ویژه نام و نشان تجاری بر قصد خرید مصرفکنندگان از نامهای تجاری عمده در صنعت مواد غذایی شهر تهران انجام گردید. هدف از انجام این مطالعه، بررسی ارتباط بینسازه های ارزش ویژه نام و نشان تجاری مشتریمدار (شامل ارزش ویژه دانشی، ارزش ویژه نگرشی و ارزش ویژه ارتباطی) با ترجیح نام و نشان تجاری و قصد خرید مشتریان، و نیز تأثیر پذیری این ارزش ویژهی نام و نشان تجاری از کیفیت درکشدهی مصرفکنندگان محصول شرکت مورد نظر با درنظر گرفتن مهمترین عوامل مؤثر بازاریابی میباشد که با توجه به مطالعات صورت گرفته مدل جامعتری را ارائه میدهد. روش نمونهگیری پژوهش، نمونهگیری خوشهای و ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه می باشد، و سطح تحلیل پژوهش نیز مصرفکننده است. جامعه آماری پژوهش، مصرفکنندگان محصولات کاله و دامداران در شهر تهران بوده وداده های پژوهش (نمونه=522) از مناطق 1، 2، 5، 6، 10 و 22 جمعآوری شدهاند. در تجزیه و تحلیل دادهها نیز از نرم افزارهای SPSS و Lisrel استفاده گردید. نتایج پژوهش نشان میدهد که متغیرهای بازاریابی تبلیغات، میزان ترفیعات و اطلاعات مثبت بیان شده در خانواده تأثیر مثبت و معناداری بر کیفیت ادراک شده از نام تجاری میگذارند، و عامل قیمت نیز تأثیر معکوس بر کیفیت ادراک شده از نام و نشان تجاری دارد. عامل کیفیت درک شده از نام و نشان تجاری نیز بر هر سه بعد ارزش ویژه نام و نشان تجاری ( ارزش ویژه دانشی، ارزش ویژه نگرشی و ارزش ویژه ارتباطی) تأثیر مثبت و معناداری میگذارد. ارزش ویژه دانشی و ارزش ویژه نگرشی نام و نشان تجاری، هر دو تأثیر مثبت و معناداری بر ترجیح نام و نشان تجاری میگذارند، این در حالی است که این دو عامل بر قصد خرید مشتریان تأثیر معناداری نداشتهاند.

]]>