منبع مقاله با موضوع معادلات ساختاری

عاملی نشان داده میشود. بار عاملی مقداری بین صفر و یک است. اگر بار عاملی کمتر از3/0 باشد رابطه ضعیف درنظر گرفته شده و از آن صرفنظر میشود. بار عاملی بین 3/0 تا 6/0 قابل قبول است و اگر بزرگتر از 6/0 باشد خیلی مطلوب است (کلاین، 1994).

شکل 4-8 مدل اندازهگیری شعار و طنین مربوط به خروجی راهحلهای استاندارد شده برند مقلّد را نشان میدهد. با توجه به نتایج ارائه شده در جدول (4-9) که از خروجی نرمافزار AMOS18 بهدستآمده است، این موضوع حاصل میشود که مدل اندازهگیری از برازندگی قابل قبولی برخوردار است، زیرا اگر(x2/df) کوچکتر از 2 و CFI، TLI، IFI، RFI ،NFI بزرگتر از 0.9 باشد، نشاندهندهی برازش مطلوب و مناسب است (صادقپور و مرادی، 1389).

شاخص برازش هنجار شده برازش نسبی برازش افزایشی توکر-لویس شاخص برازش تطبیقی درجه آزادی کای اسکوئر
برند اصلی برند مقلّد برند اصلی برند مقلّد برند اصلی برند مقلّد برند اصلی برند مقلّد برند اصلی برند مقلّد برند اصلی برند مقلّد برند اصلی برند مقلّد
0.98 0.97 0.97 0.96 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.98 19 19 20.86 21.20
4-3-1-5- مدل اندازهگیری بسته بندی

شکل4-9 مدل اندازهگیری بسته بندی مربوط به خروجی راهحلهای استاندارد شده برند اصلی را نشان میدهد. با توجه به نتایج ارائه شده در جدول (4-10) که از خروجی نرمافزار AMOS18 بهدستآمده است، این موضوع حاصل میشود که مدل اندازهگیری از برازندگی قابل قبولی برخوردار است (صادقپور و مرادی، 1389). قدرت رابطه بین عامل (متغیر پنهان) و متغیر قابل مشاهده بهوسیله بار عاملی نشان داده میشود. بار عاملی مقداری بین صفر و یک است. اگر بار عاملی کمتر از3/0 باشد رابطه ضعیف درنظر گرفته شده و از آن صرفنظر میشود. بار عاملی بین 3/0 تا 6/0 قابل قبول است و اگر بزرگتر از 6/0 باشد خیلی مطلوب است (کلاین، 1994).

شکل 4-10 مدل اندازهگیری بستهبندی مربوط به خروجی راهحلهای استاندارد شده برند مقلّد را نشان میدهد. با توجه به نتایج ارائه شده در جدول (4-10) که از خروجی نرمافزار AMOS18 بهدستآمده است، این موضوع حاصل میشود که مدل اندازهگیری از برازندگی قابل قبولی برخوردار است، زیرا اگر(x2/df) کوچکتر از 2 و CFI، TLI، IFI، RFI ،NFI بزرگتر از 0.9 باشد، نشاندهندهی برازش مطلوب و مناسب است (صادقپور و مرادی، 1389).
شاخص برازش هنجار شده برازش نسبی برازش افزایشی توکر-لویس شاخص برازش تطبیقی درجه آزادی کای اسکوئر
برند اصلی برند مقلّد برند اصلی برند مقلّد برند اصلی برند مقلّد برند اصلی برند مقلّد برند اصلی برند مقلّد برند اصلی برند مقلّد برند اصلی برند مقلّد
0.96 0.97 0.95 0.96 0.99 1.000 0.99 1.000 0.99 1.000 19 19 21.95 18.89

4-3-1-6- مدل اندازهگیری تصویر برند

شکلهای4-11 و 4-12 مدل اندازهگیری تصویر برند مربوط به خروجی راهحلهای استاندارد شده را نشان میدهد. با توجه به نتایج ارائه شده در جدول (4-11) که از خروجی نرمافزار AMOS18 بهدستآمده است، این موضوع حاصل میشود که مدلهای اندازهگیری از برازندگی قابل قبولی برخوردار است، چراکه مدل در حالت اشباع قرار دارد. قدرت رابطه بین عامل (متغیر پنهان) و متغیر قابل مشاهده بهوسیله بار عاملی نشان داده میشود. اگر بار عاملی کمتر از3/0 باشد رابطه ضعیف درنظر گرفته شده و از آن صرفنظر میشود. بار عاملی بین 3/0 تا 6/0 قابل قبول است و اگر بزرگتر از 6/0 باشد خیلی مطلوب است (کلاین، 1994).
شاخص برازش هنجار شده برازش نسبی برازش افزایشی توکر-لویس شاخص برازش تطبیقی درجه آزادی کای اسکوئر
برند اصلی برند مقلّد برند اصلی برند مقلّد برند اصلی برند مقلّد برند اصلی برند مقلّد برند اصلی برند مقلّد برند اصلی برند مقلّد برند اصلی برند مقلّد
1.000 1.000 – – 1.000 1.000 – – 1.000 1.000 0 0 0.000 0.000
4-3-1-7- مدل اندازهگیری ارزش درک شده

شکلهای4-13 و 4-14 مدل اندازهگیری بسته بندی مربوط به خروجی راهحلهای استاندارد شده را نشان میدهد. با توجه به نتایج ارائه شده در جدول (4-12) که از خروجی نرمافزار AMOS18 بهدستآمده است، این موضوع حاصل میشود که مدلهای اندازهگیری از برازندگی قابل قبولی برخوردار است، چراکه مدل در حالت اشباع قرار دارد. قدرت رابطه بین عامل (متغیر پنهان) و متغیر قابل مشاهده بهوسیله بار عاملی نشان داده میشود. اگر بار عاملی کمتر از3/0 باشد رابطه ضعیف درنظر گرفته شده و از آن صرفنظر میشود. بار عاملی بین 3/0 تا 6/0 قابل قبول است و اگر بزرگتر از 6/0 باشد خیلی مطلوب است (کلاین، 1994).
شاخص برازش هنجار شده برازش نسبی برازش افزایشی توکر-لویس شاخص برازش تطبیقی درجه آزادی کای اسکوئر
برند اصلی برند مقلّد برند اصلی برند مقلّد برند اصلی برند مقلّد برند اصلی برند مقلّد برند اصلی برند مقلّد برند اصلی برند مقلّد برند اصلی برند مقلّد
1.000 1.000 – – 1.000 1.000 – – 1.000 1.000 0 0 0.000 0.000
4-3-1-8- مدل اندازهگیری قصد خرید

شکلهای4-15 و 4-16 مدل اندازهگیری قصد خرید مربوط به خروجی راهحلهای استاندارد شده را نشان میدهد. با توجه به نتایج ارائه شده در جدول (4-13) که از خروجی نرمافزار AMOS18 بهدستآمده است، این موضوع حاصل میشود که مدلهای اندازهگیری از برازندگی قابل قبولی برخوردار است، چراکه مدل در حالت اشباع قرار دارد. قدرت رابطه بین عامل (متغیر پنهان) و متغیر قابل مشاهده بهوسیله بار عاملی نشان داده میشود. اگر بار عاملی کمتر از3/0 باشد رابطه ضعیف درنظر گرفته شده و از آن صرفنظر میشود. بار عاملی بین 3/0 تا 6/0 قابل قبول است و اگر بزرگتر از 6/0 باشد خیلی مطلوب است (کلاین، 1994).
شاخص برازش هنجار شده برازش نسبی برازش افزایشی توکر-لویس شاخص برازش تطبیقی درجه آزادی کای اسکوئر
برند اصلی برند مقلّد برند اصلی برند مقلّد برند اصلی برند مقلّد برند اصلی برند مقلّد برند اصلی برند مقلّد برند اصلی برند مقلّد برند اصلی برند مقلّد
1.000 1.000 – – 1.000 1.000 – – 1.000 1.000 0 0 0.000 0.000
4-3-2- آزمون همبستگی بین متغیرهای پژوهش
بر اساس اطلاعات جمعآوری شده از پرسشنامهها، جدول همبستگی، کلیه متغیرهای مکنون در قالب جداول شماره (4-14) و (4-15) ارائه میگردد. براساس جدول، بین تمامی متغیرهای پژوهش رابطه معنادار وجود دارد. بهعبارت دیگر؛ در سطح اطمینان 95% ،سطح معناداری کمتر از میزان خطا (5%) است.

متغیرهای پژوهش هویت برند تصویر برند ارزش درک شده قصد خرید
هویت برند 1 – – –
تصویر برند 0.501 1 – –
ارزش درک شده 0.534 0.443 1 –
قصد خرید 0.614 0.533 0.539 1

متغیرهای پژوهش هویت برند تصویر برند ارزش درک شده قصد خرید
هویت برند 1 – – –
تصویر برند 0.552 1 – –
ارزش درک شده 0.471 0.445 1 –
قصد خرید 0.555 0.573 0.598 1

4-3-3- آزمون فرضیات تحقیق
4-3-3-1- آزمون الگوی مفهومی پژوهش با استفاده از مدلیابی معادلات ساختاری
پس از تعیین مدلاندازهگیری، بهمنظور ارزیابی الگوی مفهومی تحقیق و همچنین اطمینان یافتن از وجود یا عدم وجود رابطه علی میان متغیرهای تحقیق و بررسی تناسبداده های مشاهده شده با الگوی مفهومی تحقیق، فرضیههای تحقیق با استفاده از مدل معادلات ساختاری آزمون شد. مدل معادله ساختاری، ترکیبی از مدلهای مسیر (روابط ساختاری) و مدلهای عاملی تاییدی (روابط اندازهگیری) است (قاسمی، 1392: 221).
خروجیهای بدست آمده از نرم افزار AMOS18، نشاندهندهی تایید یا عدم تایید الگوی مفهومی تحقیق است. در ادامه خروجی نرمافزار AMOS18 برایداده های مورد بررسی در دو برند اصلی (چیتوز) و مقلّد (چاکلز) بهطور مجزا، نشان داده شده است.

4-3-3-1-1- آزمون تحلیل مسیر استاندارد شده برند اصلی

در شکل شماره (4-17)، مجموعه برآوردهای استاندارد برای وزنهای رگرسیونی شامل؛ بارهای عاملی و ضرایب تأثیر مشاهده میشود. اثرات چهار متغیر هویت برند، تصویر برند، ارزش درک شده و قصد خرید در برند اصلی، مثبت است و معنادار (کلیه بارهای عاملی دارای تفاوت معنادار با صفر هستند (0.05P‹) تلقی میشوند (قاسمی، 1392: 236).
4-3-3-1-2- آزمون تحلیل مسیر غیراستانداردشده برند اصلی

]]>

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *