منبع مقاله با موضوع ارزش ویژه برند

موفقیتآمیز استراتژی تقلید مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. 66 شرکت در نظرسنجی مورد مصاحبه قرار گرفتند. استفاده از یک مدل LISRE نشان داد که تقلیدکنندگان موفق باید قابلیتهایی از قبیل نقاط قوت درزمینه های تکنولوژی، بازاریابی و تولید و قابلیت جمعآوری اطلاعات مناسب، بهمنظور موفقیت در غلبه بر موانع ورود به بازار که توسط نوآور ایجاد شده است را درنظر بگیرند. علاوه بر این، تنها زمانی استراتژی تقلید موفقیت آمیز خواهد بود که درجهی بالایی از شباهت بین محصول نوآورانه و محصول تقلیدی (درجهی تقلید) و در ممانعت از ورود به بازار از تقلیدکنندگان بیشتر، را تحقق بخشد.

مطالعه آلین و ازدین (1999) در مقالهای با عنوان “ارزیابی مصرف کنندگان از برندهای مقلّد”، دیدگاه مصرفکننده دربارهی برندهای مقلّد را تحت شرایط؛ خوب بودن تقلید، حضور و یا عدمحضور برند مقلّد، شهرت فروشگاه و لوکس یا کاربردی بودن کالا مورد بررسی قرار دادند. دادههای تحقیق بهوسیله نمونهگیری احتمالی از 160 پرسشنامه در کانادا جمعآوری شد و توسط نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که ارزیابی مصرفکننده از برند مقلّد، به این بستگی ندارد که آن تقلید چقدر خوب بوده است. هرچه بهتر بودن ظاهر فروشگاه، در جایی که برندهای مقلّد کالاهای لوکس توزیع شده، ارزیابی مصرفکننده را مثبتتر میکند. اگرچه در مورد کالاهای کاربردی، تأثیر تصویر فروشگاه بر روی ارزیابی مشتری، بستگی به حضور یا عدم حضور برندهای مقلّد دارد. 4 ویژگی مصرفکننده که با ارزیابی از برند مقلّد هبستگی منفی دارند مشخص شد: سطح ارتباط با محصول، آشنایی با محصول، حساسیت به برند و وفاداری کلی به برند.

2-8- جمعبندی پیشینه تجربی
2-8-1- جمعبندی پیشینههای تجربی داخلی

مشخصات تحقیق جامعه آماری توضیحات(نتایج)
1 شیرازی و همکاران(2013): “بررسی اثر هویت برند بر وفاداری مشتری از نگاه هویت اجتماعی” ایران/ دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد هویت برند (شامل عناصر برند) بر ارزش درک شده توسط مشتری اثر مثبت و معناداری دارد.
2 زینالزاده(2012):
” توسعه بررسی اثر آگاهی برند و تصویر برند بر رفتار قصد خرید” ایران/ دانشجویان مدیریت و پژوهش اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی تهران هر یک از سه متغیر اعتماد به برند، رضایت از برند، تعهد برند بر قصد خرید مشتریان، اثر مثبت و معناداری دارد.
3 مردای و زارعی (2011) : “اثر ارزش ویژه برند بر قصد خرید و ترجیح برند با اثر میانجی تصویر شرکت سازنده” ایران/ دانشجویان مصرفکننده لپتاب و تلفن همراه در 4 دانشگاه کشور ایران نتایج اثر مثبت ارزش ویژه برند بر قصدخرید مصرفکننده و ترجیح برند را تایید نمود. اما اثر میانجی تصویر کشور سازنده بر این دو رابطه تایید نشد.
4 یاراحمدی و همکاران (1392): “بررسی نقش هویت برند تیم های ورزشی، بر قصد خرید محصولات حامی گر در لیگ برتر والیبال ایران ” ایران/ سالن 12 هزار نفری آزادی نتایج تحقیق ارتباط میان 4 بعد هویت برند باشگاههای والیبال لیگ برتر کشور و تعلق طرفداران به باشگاه را از طریق نیازهای خود تعریفی طرفداران، تأثیر تعلق طرفداران به باشگاهها بر نگرش و نیات رفتاری آنها نسبت به محصولات یا خدمات شرکتهای حامی باشگاه محبوبشان را مورد تأیید قرار میدهد.
5 شفیعی و همکاران (1392) :”شناسایی و مدلسازی عوامل مؤثر بر تصویر برند شرکت و تأثیر آن بر قصد خریدار با تمرکز بر نقش هویت برند (مطالعه شرکت های هواپیمایی ایران در استانهای منتخب)” ایران/ مسافرین شرکتهای هواپیمایی داخلی

مدلسازی عوامل مؤثر بر تصویر برند شرکت

6 باقری و همکاران (1392) :”بررسی تأثیر کیفیت خدمات، ارزش درک شده و تصویر شرکت بر وفاداری مشتری در شعب بانک ملت شهر مشهد ” ایران/ مشتریان بانک ملت شهر مشهد یافته‌ها نشان می‌دهد که تصویر شرکت مهم‌ترین عامل مؤثر بر وفاداری مشتری است. همچنین کیفیت خدمات به طور مثبت و معنادار بر وفاداری مشتری تأثیر دارد. درحالیکه ارزش درک شده در این مطالعه بر ارتقای وفاداری مشتری در شعب بانک ملت مشهد تأثیر قابل توجهی ندارد.
7 ابراهیمی و همکاران (1392):”بررسی عوامل مؤثر بر خرید اینترنتی: تبیین متغیرهای اعتماد، ریسک ادراکشده، منفعت ادراک شده و پیشایندهای آنها ” مشتریان وب سایت رایانه داتکام براساس نتایج بهدست آمده از پژوهش پیشنهاداتی برای بهبود تجارت الکترونیک به مسئولین حاضر در این حوزه مطرح میگردد.
8 سالمی و همکاران (1392):”بررسی تأثیر ارزش و ریسک درک‌شده سبز بر قصد‌خرید خودرو به واسطه اعتماد سبز ” اساتید دانشگاه فردوسی مشهد نتایج پژوهش حاکی از این است که ارزش درک شده سبز بهطور مثبت بر اعتماد و قصد خرید سبز اثرگذار است، در حالی که ریسک درکشده سبز به طور منفی بر هر دو آنها اثر گذار است. علاوه براین، این پژوهش نشان میدهد که رابطه بین قصد خرید سبز و ارزش/ ریسک درکشده سبز با واسطه اعتماد سبز است.
9

امیدوار و همکاران (1392):”بررسی تأثیر تبلیغات دهانبهدهان الکترونیکیe-WOM بر تصویر برند و تمایل خرید خودروی تیبا “

ایران/ خریداران خودرو تیبا تحقیق دارای 3 فرضیه میباشد که جهت بررسی فرضیات تحقیق از آزمون همبستگی اسپیرمن استفاده شده است و با توجه به سطح معنیداری گزارش شده هر سه فرضیه تحقیق تایید گردید.
10 پورزمانی و همکاران (1392):” تحلیل تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر وفاداری مشتریان به برند و تبلیغات دهانبه دهان از طریق نقش تصویر برند، اعتماد به برند، دلبستگی به برند و تعهد به برند (موردمطالعه: شرکت زمزم شیراز)” مشتریان شرکت زمزم در شهرستان شیراز یافتههای پژوهش نشان داد که تصویر برند بر اعتماد به برند، دلبستگی به برند و تعهد به برند دارای تأثیر مثبت و معناداری است. همچنین تأثیر اعتماد به برند بر دلبستگی به برند، تعهد به برند، وفاداری به برند و تبلیغات دهانبهدهان نیز مورد تایید قرار گرفت. دلبستگی به برند نیز بر تعهد به برند، وفاداری به برند و تبلیغات دهانبهدهان تأثیر مثیت و معناداری دارد. تعهد به برند بر وفاداری به برند و تبلیغات دهانبهدهان و نیز وفاداری به برند بر تبلیغات دهانبهدهان دارای تأثیر مثبت و معناداری است.
11 آخوندی (1392) : “شناسایی و بررسی متغیرهای اثرگذار بر ارزش درکشده مصرفکننده، رضایتمندی . تمایل رفتاری آینده مشتری و ارائه الگویی کاربردی در شعبفروشگاه های شهروند در شهر تهران ” ایران/ مشتریان در شعبفروشگاه های شهروند در شهر تهران نتایج حاصل از این پژوهش پس از جمعآوری دادهها در مرحله اصلی پژهش و تجزیه و تحلیل دادهها حاصل گردید و بر مبنای ادبیات پژوهشی در این زمینه مورد بحث قرار گرفت.
12 معین و همکاران (1392):”جایگاهیابی نام و نشان تجاری شرکت آرایشی بهداشتی ایران آوند فر نسبت به رقیب از دیدگاه مشتریان (مطالعه موردی : برند دکتر ژیلا) ” ایران/ داروخانهها و خردهفروشان، کارمندان شرکت ایران آوندفر در سطح شهر تهران و کرج و کارشناسان آزمایشگاه، بازاریابی، تحقیقات بازار و فروش شرکت نتایج نشان داد که مشتریان از بین این چهار ویژگی، تنها دو ویژگی نوآوری و کیفیت را برای جایگاه شرکت بیشترین اولویت را میدهند و از دید کارشناسان شرکت؛ قیمت و سپس خدمات دو عامل اولویت دار است.
13 فاطمی و همکاران (1391):”بررسی نقش واسط ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتری در تأثیر ارتباط موفق با مشتری و تصویر برند (مورد مطالعه: هتلهای 5 ستاره شهرمشهد )” ایران/ هتلهای 5 ستاره شهرمشهد اثر غیرمستقیم ارتباط موفق با مشتری بر تصویر برند بیشتر از اثر مستقیم آن میباشد، که نشاندهنده نقش مهم ارزش ویژه برند در ایجاد تصویر از برند است همچنین تأثیر مثبت ارتباط موفق با مشتری و ارزش ویژه برند بر تصویر برند مورد تایید قرار گرفت.
14 زارعی و همکاران (1391):”بررسی تأثیر متغیرهای بازاریابی و ابعاد ارزش ویژه برند بر ترجیح و قصد خرید از یک نام تجاری (مورد مطالعه: نام های تجاری عمده در صنعت مواد غذایی ایران) ” ایران/ مصرف کنندگان محصولات کاله و دامداران در شهر تهران متغیرهای بازاریابی تبلیغات، میزان ترفیعات و اطلاعات مثبت بیان شده در خانواده تأثیر مثبت و معناداری بر کیفیت ادراکشده از نام تجاری میگذارند، و درحالیکه عامل قیمت تأثیر معکوس بر آن دارد. عامل کیفیت درکشده از نام و نشان تجاری نیز بر هر سه بعد ارزش ویژه نام و نشان تجاری تأثیر مثبت و معناداری میگذارد. ارزش ویژه دانشی و ارزش ویژه نگرشی نام و نشان تجاری، هر دو تأثیر مثبت و معناداری بر ترجیح نام و نشان تجاری میگذارند، این درحالی است که این دو عامل بر قصدخرید مشتریان تأثیر معناداری نداشتهاند. در صورتی که بعد ارزش ویژه ارتباطی هم بر ترجیح نام و نشان تجاری و هم بر قصد خرید مشتریان تأثیر مثبت و معناداری داشته است. همچنین عامل ترجیح نام و نشان تجاری نیز تأثیر مثبت و معناداری بر قصد خرید مشتریان داشته است.
15 عطامحمدی و همکاران (1391): “عوامل مؤثر بر انگیزش و قصد خرید مشتریان محصولات نان رضوی (با تأکید بر مارک تجاری) ” ایران/ مشتریان محصولات نان رضوی مشهد تصویرفروشگاه، نام برند، تخفیف قیمت و آشنایی با برند دارای تأثیر مثبت بر ادراک کیفیت برند میباشند و ادراک کیفیت نیز بهنوبه خود دارای تأثیر مستقیم و مثبت بر قصد خرید برند میباشد لذا تأثیر غیر مستقیم این عوامل بر قصد خرید برند قابل تأیید است. همچنین نام برند و تخفیف قیمت دارای تأثیرمستقیم و مثبت بر قصدخرید برند میباشند، اما تصویر فروشگاه و آشنایی با برند تأثیر مستقیم معناداری بر قصدخرید برند ندارند.
16 نادری هشی و همکاران (1391):”تأثیر عوامل آمیخته بازاریابی منتخب و تصویر کشور بر ارزش ویژه برند ادراکشده توسط خرده فروش (مطالعه موردی: خرده فروشان ماشین لباسشویی در شهر تهران)” ایران/ خرده فروشان ماشین لباسشویی در شهر تهران با استناد به یافتههای پژوهش، تصویر کشور و تصویر تامینکننده مهمترین عوامل اثرگذار بر ارزش ویژه برند از دیدگاه خرده فروشان لوازم خانگی تشخیص داده شدهاند.
17 مسگری و همکاران (1391):”بررسی و اولویتبندی عوامل مؤثر بر ارزش ویژه برند گردشگری استان آذربایجان غربی با استفاده از تکنیک MADM ” گردشگرانی که در دوره زمانی 1 فروردین تا 15 فروردین سال 1392 از استان آذربایجان غربی بازدید کردهاند. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داده است که تصویر برند در تایید مطالعات 30 سال گذشته، بهعنوان مهمترین عامل شناخته شده است، در اولویتهای بعدی آگاهی از برند، وفاداری به برند، کیفیت ادراکشده، خانواده، قیمت، ترفیعات و در آخر تبلیغات قرار میگیرند.
18 ادیبپارسا و همک اران (1391): “بررسی تأثیر قیمت و استراتژی اهرم قرار دادن نام تجاری بر نیت خرید مصرفکنندگان (مورد مطالعه: دسرهای دنت و رامک) ” خریدران و مراجعهکنندگان به شرکتهای تعاونی برق، ذوب آهن، فولاد مبارکه و دانشگاه اصفهان واقع در شهر اصفهان تشکیل میدهند. میزان آشنایی با نام تجاری روی درک مصرفکننده از کیفیت تأثیر و استفاده از استراتژی اهرم قرار دادن نام تجاری منجر به افزایش کیفیت مورد مشاهده خواهد شد. نشانههای محصول (نام های تجاری درگیر و قیمت) باید باهم سازگاری داشته تا بالاترین کیفیت مورد مشاهده از سوی مشریان را بهدست آورند و الزاماً همیشه قیمت بیشتر باعث افزایش درک مصرفکننده از کیفیت نمیشود. بهعلاوه تأثیر درک مصرف کننده از قیمت روی احساس قربانی شدن، تأثیر درک مصرفکننده از کیفیت بر درک مصرفکننده از ارزش محصول، تأثیر احساس قربانی شدن بر درک مصرفکننده از ارزش محصول و تأثیر درک مصرفکننده از ارزش بر نیت خرید مصرفکننده تایید گردید.
19 جلیلیان و همکاران (1391):”تأثیر تبلیغات دهانبهدهان الکترونیکی e-WOM بر تصویر ذهنی برند و قصد خرید مشتریان ” دانشجویان دانشگاه علامه طباطبائی یافتهها نشان داد که تبلیغات دهانبهدهان الکترونیکی بر ابعاد ارزش ویژه برند یعنی آگاهی از برند، کیفیت درکشده، تداعی برند و وفاداری به برند مؤثر است. اما تأثیر بُعد آگاهی از برند بر قصد خرید تأیید نشد. در نهایتاً مشخص شد که تبلیغات دهان بهدهان الکترونیکی از طریق ارزش ویژه برند بر قصد خرید اثر میگذارد.
20 قاضی و همکاران (1391) “مقایسه عوامل رفتاری تأثیرگذار در انتخاب نشانهای تجاری خارجی بر داخلی ” ایران/ شهروندان تهران نتایج حاکی از این است که اگرچه رابطه معناداری بین کیفیت درکشده و گرایش به محصولات خارجی موجود ندارد اما اساساً انتخاب یک نشان خارجی ارزش احساسی برای خریدار بهوجود میآورد و این خود منجربه خرید کالای غیروطنی میگردد. متغیر مستقل خودابرازی رابطه معناداری با گرایش به انتخاب نشان تجاری خارجی دارد.
21 ملیحه اسکندری و همکاران (1391): “تأثیر ارزش ادارکشده مشتری بر وفاداری ” مشتریان شرکت بیمه البرز نتایج حکایت از این داشت که اجزاء درک مشتری از برند (تصویربرند، تصویر شرکت، اعتماد به کارمند و اعتماد به شرکت) بر کیفیت خدمات تأثیر مثبت دارد و از میان این 4 متغییر تأثیر گذار بر کیفیت خدمات به ترتیب اعتماد به شرکت، تصویر شرکت، تصویر برند و در نهایت اعتماد به کارمند بیشترین تأثیر را دارند.

22 کاظمی ایمن آبادی و همکاران (1391):”بررسی تأثیر دارایی برند بر تصمیمگیری خرید مصرف کنندگان نهایی با تمرکز بر برند شرکت صنایع شیر ایران (پگاه) و مصرفکنندگان شهر رشت ” مصرفکنندگان پگاه شهر رشت نتایج حاکی از آن است که دارایی برند بر قیمت و کیفیت درکشده از محصولات لبنی تأثیر مثبت داشته و در این راستا هر سه جزء این دارایی بر تصمیمگیری خرید مصرف کنندگان نیز تأثیر مستقیم دارند.

23 بصارتی و همکاران (1390) در پژوهشی تحت عنوان “بررسی عوامل مؤثر بر وفاداری و حفظ اعتماد مشتریان به بانک ملت (مطالعه موردی: بررسی مشتریان بانک در منطقه چهار تهران) ” شعب بانک ملت، منطقه چهار شهر تهران نتایج نشاندهنده ارتباط معنی‌دار بین متغیرهای تحقیق(کیفیت دریافت شده، انتظارات مشتری، ارزش دریافت شده، رضایت مشتری، تصویر ذهنی و وفاداری مشتری) و در نهایت تائید کفایت مدل ساختاری برازش شده می‌باشد.
24 واعظی و همکاران (1390) در پژوهشی تحت عنوان “تأثیر ویژگی‌های برند بر تصمیم خرید یخچال فریزر هیمالیا در شهرستان کرج ” مشتریانی یخچال فریزر هیمالیا/ فروشگاههای لوازم خانگی در مناطق مختلف شهرستان کرج نتایج نشان میدهد که آگاهی از برند، رضایت از برند، اعتماد به برند و دلبستگی به برند در تصمیم خرید اثربخش بوده و تصویر ذهنی از برند بر تصمیم خرید برند هیمالیا تأثیر نداشته است.
25 حسینیه اصفهانی و همکاران (1390):”بررسی

]]>