منبع مقاله با موضوع ارزش ویژه برند

مورد بررسی قرار گرفته است .جامعه آماری این تحقیق کل مشتریان اصلی (از نظر شرکت مشتریانی که بالای سه میلیارد ریال خرید انواع بیمه نامه داشتهاند) شرکت بیه نوین میباشند که تعداد آنها ۴٠ نفر میباشد. ابزار گردآوری دادهها پرسشنامه میباشد و برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم افزار SPSS استفاده شد.

زرندی (1390) در پژوهشی با عنوان “رابطه ارزش درکشده مشتری با رضایتمندی مشتریان بیمه حوادث (مورد مطالعه: نمایندگی خدمات بیمه ایران خوردو)” به بررسی اهمیت رشد ارزش درک شده مشتری از دوجهـــت میپردازد. چرا که هم در مرحـله پیش از خــرید مؤثر است و هم عامل تعیـــین کننده کلیدی رضایت مشتری در خرید مجــــدد وی میباشد. بدین منظور، طی یک پژوهش توصیفی، از میان کل بیمهگذاران بیمه حوداث نمایندگی بیمه ایران خودرو، با نمونهگیری تصادفی طبقهبندی در دسترس، تعداد 365 نفر بهعنوان نمونه مورد مطالعه انتخاب گردیدند. ابزار گردآوری اطلاعات این پژوهش پرسشنامه بوده است. بر پایهی یافتههای این پژوهش به این نتیجه رسیدیم که ارزش درکشدهی مشتری با رضایتمندی آنان رابطه معناداری دارد. در نتیجه با توجه به نوع و شدت روابط بین عوامل مربوط به منافع و هزینه، به ترتیب متغیر پشتیبانی خدمات ارائه شده، هزینههای جذب بازار، تعاملات فردی، تکنیک و تکنولوژی، کیفیت پیشنهاد در پیشبینی رضایت مشتریان تأثیرگذار هستند.
یگانه (1389) در پژوهشی با عنوان “بررسی تأثیر طراحی بسته بندی بر هویت برند در صنایع غذایی (مطالعه موردی برند تک ماکارون) ” به بررسی تاثیر طراحی بسته بندی بر هویت برند در برند تک ماکارون تمرکز دارد. امروزه بستهبندی یکی از ضروریات زندگی ما انسانها شده است و به تمامی ابعاد زندگی ما راه یافته است برندها نیز در زندگی روزمره مصرفکنندگان در همه جا حتی در ذهن آنها حضور دارند. امروزه یک نام تجاری در زمان تولد و یا جایگاهسازی مجدد، باید بر عنصر هویت بهعنوان عنصری مهم در عین حال غیر قابل رویت تاکید داشته باشد. طراحی بستهبندی ب عنوان راهی برای ایجاد و انتقال هویت محصولات مورد استفاده قرار میگیرد. در این تحقیق که توصیفی پیمایشی و از حیث هدف کاربردی میباشد، نخست مفاهیم طراحی بستهبندی و هویت برند و اجزای آنها تبیین شد. سپس تعداد 384 پرسشنامه با استفاده از نمونهگیری خوشهای چند مرحلهای بین مشتریان برند تک ماکارون در سطح شهر تهران توزیع و جمعآوری شد و در مرحله بعدیداده های حاصل با استفاده از نرمافزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. بهمنظور بررسی وجود رابطه بین متغیرهای تحقیق از آزمون پیرسون استفاده گردید. در مرحله بعدی با بهرهگیری از رگرسیون یک متغیره به بررسی تاثیر متغیر مستقل بر متغیرهای وابسته پرداختیم. در ادامه با استفاده از رگرسیون چند متغیره، میزان تاثیر هر یک از اجزای 9 گانه طراحی بستهبندی بر هویت برند و معادله خط تعیین گردید. در نهایت برابری اثر اجزای 9 گانه طراحی بسته بندی از نظر پاسخ دهندگان با استفاده از آزمون فریدمن مورد آزمون قرار گرفت. نتایج نشان میدهد که طراحی بستهبندی بر هویت برند و تمامی اجزای سازنده آن در برند تک ماکارون تاثیر دارد. همچنین اجزا و عناصر 9 گانه طراحی بستهبندی از دیدگاه پاسخدهندگان یکسان نیستند. نتایج نشان میدهد که تفاوت معنیداری بین میانگینرتبه های آنها وجود دارد.

رحیمی (1389) در پژوهشی با عنوان “بررسی تأثیر کیفیت ادراک شده از خدمات شرکتهای بیمه دولتی، بر ارزش ویژه برند آنها از دیدگاه مصرفکنندگان تهرانی (مورد مطالعه: شرکتهای بیمه ایران و آسیا)” به بررسی روابط بین اجزای چهارگانه ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتریان، طبق مدل آکر، (شامل”کیفیت ادراک شده“، ”آگاهی از برند”، ”وفاداری به برند“، و ”تصویر ذهنی از برند“) در صنعت بیمه ایران پرداخت. در این پژوهش جهت سنجش کیفیت ادراک شده، با استفاده از تحقیقات پیشین، از مفهوم SERVPERF و ابعاد پنجگانه آن در بخش خدمات استفاده شده است. روش تحقیق حاضر از نوع توصیفی و همبستگی و مبتنی بر مدل معادلات ساختاری است. در این پژوهش از 460 نفر از مشتریان حقیقی صنعت بیمه نظرخواهی شده است. نتایج این پژوهش مدل سه بعدی ارزش ویژه برند در صنعت بیمه را پیشنهاد میدهد (بعد “آگاهی از برند” حذف شد). همچنین مطالعهی حاضر با تفکیک ساختار ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتریان به اجزای تشکیلدهنده آن در صنعت بیمه و آزمون روابط بین این اجزا، به درک بهتر از مفهوم ارزش ویژه برند در این صنعت کمک مینماید.

ایوبی یزدی (1388) در پژوهشی با عنوان “عوامل مؤثر بر ارزش ویژه برند در مقاصد گردشگری شهر یزد ” به بررسی عوامل مؤثر بر ارزش ویژه برند در مقاصد گردشگری شهر یزد پرداخت. ابتدا با مروری بر ادبیات تحقیق، متغیرهای مرتبط با این موضوع شناسایی شد. در مرحله بعد، پرسشنامه با 34 شاخص انتخاب شد و در اختیار گردشگران قرار گرفت. با استفاده از اطلاعات پرسشنامه 4 عامل وفاداری به برند مقصد گردشگری، آگاهی به برند مقصد گردشگری، تصویر برند مقصد گردشگری و کیفیت ادراکشده از مقصد گردشگری مورد بررسی قرار گرفتند. روش نمونهگیری مورد استفاده نمونهگیری در دسترس بود. در تحلیلداده های تحقیق، ازروش های توصیفی شامل جداول اکتشافی و ازروش های استنباطی شامل رگرسیون، تحلیل عاملی تاییدی، آزمون K-s ، آزمون T مورد استفاده قرار گرفت. نتایج تجزیه و تحلیل متغیرهای مختلف برای فرضیات مورد تایید قرار گرفت. بدین صورت که آگاهی از برند مقصد گردشگری، تصویر برند مقصد گردشگری، وفاداری به برند مقصد گردشگری و کیفیت ادراک شده از مقصد گردشگری بر ارزش ویژه برند مقصد گردشگری یزد تأثیر مثبت دارد.

2-7-2- مطالعات انجام شده در خارج کشور

ون هورن و پیترز (2013) در مقالهای با عنوان “ترجیح برندهای مقلّد؛ عدماطمینان احساس خوبی را نسبت به تقلید ایجاد میکند”، با انجام 3 آزمایش این فرضیه را که ارزیابی ازتقلید، بهطور جد، به عدم اطمینان بستگی دارد مورد بررسی قرار دادند. آزمایشات با استفاده از نمونههایی از دانشجویان هلندی، نامهایی برند بههمراه تصاویرشان ودسته های مختلف از محصول نوشیدنی انرژیزا و برندهای منتخب پیشرو انجام شد. 3 آزمایش با آزمون ANOVA مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند و نتایج نشان داد که هنگامیکه تردید دربارهی کیفیت محصول پایین بیاید، مردم برند مقلّد را دوست ندارند، اما هنگامیکه این تردید بالا میرود، این ترجیح برعکس میشود.

مطالعه گارسیا و همکاران (2013) مقالهای را با عنوان “گرایش کارآفرینی و تهدید تقلید: تأثیر قابلیتهای بالادست و پایین دست ” انجام دادند. این مقاله پیچیدگی بین کارآفرینیگرایی و عملکرد را آشکار میسازد. در این مقاله به بررسی اثر تهدید تقلید، بهعنوان یک عامل خارجی کلیدی برای توضیح نیروی رقابتی و سپس تاکید بر اثربخشی و بهرهوری کارآفرینیگرایی دارد. همچنین این مقاله تواناییهای نقش بالادست (فنی) و پایین دست (بازاریابی) را بهعنوان عامل اثرگذار بر اثربخشی کارآفرینیگرایی شرح میدهد. مقاله با انتخاب شرکتهایی از صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات انجام شد. دادهها با استفاده از نرمافزارSPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل نشان داد که، در شرایطی که خطر تقلید وجود داشته باشد، قابلیتهای بازاریابی پایین دست به بهرهبرداری از فرصتهای بهدستآمده از کارآفرینیگرایی، که اثرات مثبتی بر عملکرد دارد، کمک میکند. در مقابل، تواناییها و قابلیتهای فنی بالادست موجود، زمانیکه تهدید تقلید در محیط وجود داشته باشد، در کارآفرینیگرایی به نتیجهای نمیرسد.

مطالعه ملنیک و همکاران (2013) مقالهای را با عنوان “نشاندار سازی تجارت شما: عوامل فرهنگی در ماندگاری علائم تجاری” انجام دادند. انجمنهای حمایت از علائم تجاری و نام برند در استراتژی برند بسیار مهم هستند، اما شناخت کمی در مورد عوامل تعیینکنندهی ماندگاری و بقای علامت تجاری وجود دارد. برای شرح و توضیح ماندگاری علائم تجاری، مقاله یک مدل چند سطحی ریسک حسابداری برای ویژگیها و مشخصات علامت تجاری، ویژگیهای شرکت و کشور شرکت از فرهنگ ملی مبدأ را برآورد کرده است. مجموعه داده شامل سرشماری 2911 علامت تجاری صنعت امنیت نرم افزار در آمریکا، طی یک دورهی هشت ساله، متعلق به شرکتهای 11 کشور جهان است. نتایج نشان میدهد، منشاء فرهنگ یک شرکت اثر سیستماتیکی بر انواع علامت تجاری شرکت دارد که به احتمال زیاد دوام و ماندگاری را مدتدار میکند. عمر علامت تجاری و عمر شرکت، احتمال بقا و ماندگاری علامت تجاری را افزایش میدهد. شرکتهای بزرگ و خلاقانهتر تمایل دارند زودتر به علائم تجاری خود پایان دهند.

مطالعه وربیک و وانگ (2013) در مقالهای با عنوان، “بهتر از اصل؟ موفقیت نسبی صندوقهای مقلّد”، به بررسی عملکرد استراتژیهای مالیِ سواری مجانی میپردازد. در این مقاله صندوقهای مقلّدی بهطور فرضی، برای بررسی عملکرد استراتژیهایی (بهاصطلاح سواری مجانی) که موجب تقلید از داراییهای افشا شده صندوقهای مشترک سرمایهگذاری فعال میشود، درنظر گرفته شدند. بهطور میانگین، با در نظر گرفتنهزینه ها و مخارج معامله، صندوقهای مقلّد قادرند تا عملکرد قابل قیاسی با صندوقهای مشترک مورد هدف و مورد نظرشان داشته باشند. همچنین موفقیت نسبی این صندوقهای مقلّد، بهطور قابل ملاحظهای بعد از سال 2004، هنگامیکه کمیسیون بورس اوراق بهادار مقرراتِ افشا (اطلاعات در مورد دارایی) را در مورد تمامی صندوق مشترک سرمایهگذاری بهطور فصلی مطرح کرد، افزایش یافت. نتایج همچنین نشاندهندهی پراکندگی مقطعی اساسی در عملکرد نسبی صندوقهای مقلّد میباشد. استراتژی سواری مجانی در مورد پرتفوهایی که بهوسیله صندوق موفق گذشته افشا میشود میتواند عملکرد قابل ملاحظه بهتری از مخارج و هزینه معامله را نسبت به اکثر صندوقهای مشترک سرمایهگذاری ایجاد کند (گاهی اوقات استفاده از این استراتژی عملکرد بهتری را برای صندوقهای مقلّد نسبت به خود صندوقهای مشترک سرمایه گذاری ایجاد میکند). نتایج نشاندهندهی آن است که سواری مجانی از داراییهای افشاشده صندوقها یک استرتژی جذابی است و همچنین نشاندهندهی این موضوع است که صندوق مشترک سرمایهگذاری از افشا اطلاعاتشان رنج میبرند و متضرر میشود.

مطالعه یانگ و هیلند (2013) در مقالهای با عنوان “شباهت در مالکیتها و ادغامهای برون مرزی: تقلید، عدم اطمینان و تجربه در میان شرکتهای چینی، 1985-2006″، مفاهیمی را برای تئوری و پژوهش در مالکیت و ادغام برون مرزی و تقلید و همچنین شرکتهای چند ملیتی از اقتصادهای در حال ظهور را فراهم میکند. در این مقاله، در جستجوی عوامل مؤثر بر فرایند تصمیمگیری مالکیتها و ادغامهای برونمرزی ، بحث هم شکلی تقلیدی مطرح میشود تا موارد زیر مورد بررسی قرار بگیرد؛ (1) آیا شرکتها از بازارهای درحال ادغام، از یکدیگر تقلید میکنند و در تصمیمگیریهای متعدد مالکیتها و ادغامهای برونمرزی مشابه میشوند؛ و (2) چه عواملی بر قدرت همشکلی تقلیدی تأثیر میگذارد. منبع اصلیداده های پژوهش توسط شرکت مالی تامسون فراهم شد و توسط نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. با شروع 1580 مالکیت و ادغام برون مرزی توسط 937 شرکت چینی طی سالهای 1985-2006 ، آشکار شد که همشکلی تقلیدی در مالکیتها و ادغامهای برون مرزی بهصورت جزئی توسط شرکتهای چینی پشتیبانی میشود. نتایج نشان میدهد که تمام تصمیمگیریهای مالکیت و ادغام برون مرزی با شیوهی یکسان به نیروی تقلید واکنش نشان نمیدهند. در نهایت، نیروی هم شکلی تقلیدی، با بیثباتیهای محیطی تقویت اما توسط شرکتهای خود تجربه اندوز تضعیف میشود.

ون هورن و پیترز (2012) در مقالهای با عنوان “زمانیکه تقلیدکنندگان با شباهت بالا متضرر میشوند و تقلیدکنندگان با شباهت متوسط متوسط سود بهدست میآوردند؛ تأثیر ارزیابی تطبیقی”، به بررسی این موضوع میپردازند که ارزیابی از تقلیدکنندگان مشابهتر به برند اصلی، به چهصورت است. سه مطالعهی تجربی به بررسی این ایده میپردازد که ارزیابی تقلیدکنندگان بهطور فزایندهای به درجهی شباهت با برند و به حالت ارزیابی مصرفکنندگان بستگی دارد. سه مطالعه با استفاده از نمونههایی از دانشجویان و مصرفکنندگان معمولی، برندهای متنی (نام برند) و تصویری (طرح بستهبندی) ودسته های مختلف از محصولات و برند اصلی انجام شد. مطالعات باآزمون ANOVA مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند و نتایج نشان داد که ارزیابی تقلیدکنندگان و همینطور درجهی شباهت به برند، شدیدا به حالت ارزیابی مصرفکننده بستگی دارد. علاقه و تمایل به برند مقلّد تنها زمانیکه ارزیابی غیرتطبیقی بود بهطور همزمان با درجهی بالایی از شباهت افزایش پیدا کرد. در مقابل، زمانیکه ارزیابی تطبیقی بود و تقلید آشکارا با برند اصلی مقایسه شد، تقلیدکنندگان با شباهت بیشتر نسبت به تقلیدکنندگان با شباهت متوسط کمتر بهطور مثبت ارزیابی شدند.

مطالعه اولسن (2012) در مقالهای با عنوان “استنتاج عرضهکنندهی کالا بهمنظور افزایش درک برچسب اختصاصی”، بررسی میکند که چگونه باور مصرفکنندگان در مورد مبدأ و منشأ برچسبهای اختصاصی برند تولید کننده ممکن است تمایل درونیشان را افزایش دهد. این موضوع با آزمایش اثر بخشی دو تاکتیک خرده فروشی کنترل شده که تشابه مشخصات و یافتن منابع استنباط در مورد برچسبهای خصوصی را ایجاد میکند و درجهای که این استنتاج شکاف ادراکی بین برچسبهای خصوصی و برندهای تولیدی مورد هدف را پر میکند مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت. 243 شهروند نروژی در مطالعه شرکت داده شدند. مطالعه با آزمون ANOVA مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و نتایج نشان داد که برچسب اختصاصی بستهبندی برند مقلّد و ترغیب که تاکتیکهای برند تولیدکننده را مقایسه میکنند برای ایجاد چنین استنباط و کاهش شکاف ادراکی به طور قابل توجهی یافت میشوند، در حالیکه نگرش خرده فروش را نیز بهبود میبخشد.
مطالعه ون هورن و پیترز (2012) در مقالهای با عنوان “ارزیابی مصرفکنندگان از برندهای مقلّد؛ پیامد نوع تقلید”، به بررسی و ارزیابی انواع تقلید (تقلید از مضمون و تقلید از ویژگیهای ظاهری) از نگاه مصرفکننده پرداختند. برای بررسی این ایده که نوع تقلید بر ارزیابی تقلید تأثیر میگذارد و بررسی فرایند روانی این اثر، 3 مطالعه انجام شد. با استفاده از محرکهای کلامی (نام برند، مطالعه 1)، محرکهای بصری (بستهبندی برند، مطالعات 2 و 3)، دستهبندی محصولات مختلف این پیشبینیها انجام شده است. مطالعات با آزمونANOVA مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند و نتایج نشان داد که مصرفکنندگان تقلید از ویژگی ظاهری را نابخشودنی تلقی میکنند که باعث واکنش به برند

]]>