منبع مقاله با موضوع ارزش ویژه برند

در صورتیکه بعد ارزش ویژه ارتباطی هم بر ترجیح نام و نشان تجاری و هم بر قصد خرید مشتریان تأثیر مثبت و معناداری داشته است. همچنین عامل ترجیح نام و نشان تجاری نیز تأثیر مثبت و معناداری بر قصد خرید مشتریان داشته است.

عطامحمدی (1391) در پژوهشی با عنوان “عوامل مؤثر بر انگیزش و قصد خرید مشتریان محصولات نان رضوی (با تأکید بر مارک تجاری) ” به تعیین میزان تأثیر عواملی که بر قصد خرید یک مارک تجاری مؤثرند پرداخت که با بررسی پیشینه تحقیقات، پنج عامل تصویر فروشگاه، نام برند، تخفیف قیمت، آشنایی با برند و ادراک کیفیت برند بهعنوان مهمترین عوامل تأثیرگذار درنظرگرفته شدند و تأثیر مستقیم این عوامل بر قصدخرید برند مورد آزمون قرارگرفت. همچنین در این تحقیق، ادراک کیفیت برند بهعنوان عاملی که تأثیرغیرمستقیم چهار عامل دیگر را به قصد خرید برند منتقل میکند ایفای نقش نموده است. پژوهش حاضر به لحاظ نوع هدف، جزء پژوهشهای کاربردی و از نظر نوع روش، تحقیق توصیفی و از لحاظ روابط بین متغیرها، از نوع همبستگی است. در این تحقیق جهت آزمون فرضیات از روش همبستگی پیرسون و بهمنظور تعیین میزان دقیق تأثیر متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته از روش تحلیل مسیر استفاده شده است. نتایج این تحقیق نشان میدهد که تصویرفروشگاه، نام برند، تخفیف قیمت و آشنایی با برند دارای تأثیر مثبت بر ادراک کیفیت برند میباشند و ادراک کیفیت نیز بهنوبه خود دارای تأثیر مستقیم و مثبت بر قصد خرید برند میباشد لذا تأثیر غیر مستقیم این عوامل بر قصد خرید برند قابل تأیید است. همچنین این نتایج نشان میدهند که نام برند و تخفیف قیمت دارای تأثیرمستقیم و مثبت بر قصدخرید برند میباشند اما تصویر فروشگاه و آشنایی با برند تأثیر مستقیم معناداری بر قصدخرید برند ندارند.

نادری هشی (1391) در پژوهشی با عنوان” تأثیر عوامل آمیخته بازاریابی منتخب و تصویر کشور بر ارزش ویژه برند ادراک شده توسط خرده فروش (مطالعه موردی: خردهفروشان ماشین لباسشویی در شهر تهران) ” به بررسی اثر همزمان دو عامل فعالیتهای بازاریابی و تصویر کشور بر ارزش ویژه برند را از دیدگاه خردهفروشان پرداخت، زیرا خرده فروشان سهم نهایی را در زنجیره ارزش فروش به مصرفکنندگان داشته و توانایی اثرگذاری بر ارزیابیهای مصرفکنندگان و تصمیم خرید آنان دارند. جامعه آماری پژوهش خرده فروشان لوازم خانگی در شهر تهران میباشد که ،161 خرده فروش مورد آزمون قرار گرفتند. در این پژوهش برای اعتبارسنجی مدلهای اندازهگیری از نرم افزار لیزرل و برای تخمین مدل ساختاری از نرم افزار PLS استفاده شده است. یافتههای بهدست آمده از این پژوهش با استفاده از آزمون تحلیل مسیر نشان می-دهد که اثر مثبت و معنادار تصویر ذهنی از کشور و تصویر تامین و اثر منفی و معنادار ترفیعات قیمت بر ارزش ویژه برند ادراک شده توسط خرده فروش تایید شده و همچنین اثر مثبت و معنادار ارزش ویژه برند ادراکشده توسط خردهفروش بر سودآوری عملکرد برند نیز تایید گردید، اما رابطه منفی سطح قیمت و رابطه مثبت فعالیتهای ترفیعی با ارزش ویژه برند ادراک شده توسط خردهفروشان تایید نگردید. با استناد به یافتههای پژوهش، تصویر کشور و تصویر تامینکننده مهمترین عوامل اثرگذار بر ارزش ویژه برند از دیدگاه خرده فروشان لوازم خانگی تشخیص داده شدهاند. بنابراین، توصیه میشود که برندها از طریق تامینکنندگانی عرضه شود که تصویر مطلوبی نزد خرده فروشان دارند؛ استفاده از تامینکنندگانی که برندهای کشورهای با تصویر ذهنی مطلوب را عرضه میکنند میتواند بر بهبود تصویر ذهنی از کشور نیز اثر مثبت گذارد.

مسگری (1391) در پژوهشی با عنوان “بررسی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر ارزش ویژه برند گردشگری استان آذربایجان غربی با استفاده از تکنیک MADM ” به بررسی و اولویتبندی عوامل مؤثر بر ارزش ویژه برند گردشگری استان آذربایجان غربی با استفاده از تکنیکMADM پرداخت. با توجه به تفاوتهای فرهنگی، اجتماعی و خصوصیات مقصدهای گردشگری ایران، این نوشتار بر اساس ارزیابی گردشگران از ارزش ویژه برند مقصد گردشگری استان آذربایجان غربی با استفاده از یک مدل ترکیبی از مدلهای کونکنیک ( 2007) و مدل گیل (2007) و با استفاده از تکنیک MADM تدوین شده است. جامعه آماری، شامل گردشگرانی است که در دوره زمانی 1 فروردین تا 15 فروردین سال 1392 از استان آذربایجان غربی بازدید کردهاند. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از تکنیک MADM با استفاده از روش تاپسیس استفاده شده است. این تحقیق در پی بررسی و اولویتبندی عوامل مؤثر بر ارزش ویژه برند مقصد گردشگری استان آذربایجان غربی است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داده است که تصویر برند در تایید مطالعات 30 سال گذشته، بهعنوان مهمترین عامل شناخته شده است، در اولویتهای بعدی آگاهی از برند، وفاداری به برند، کیفیت ادراکشده، خانواده، قیمت، ترفیعات و در آخر تبلیغات قرار میگیرند.

ادیبپارسا (1391) در پژوهشی با عنوان “بررسی تأثیر قیمت و استراتژی اهرم قرار دادن نام تجاری بر نیت خرید مصرفکنندگان (مورد مطالعه: دسرهای دنت و رامک) ” به بررسی تأثیر قیمت و استراتژی اهرم قرار دادن نام تجاری بر نیت خرید مصرفکنندگان پرداخته میشود. جامعه آماری این پژوهش را خریدران و مراجعهکنندگان به شرکتهای تعاونی برق، ذوب آهن، فولاد مبارکه و دانشگاه اصفهان واقع در شهر اصفهان تشکیل میدهند، که نمونهگیری از آنها بهصورت تصادفی ساده انجام شده است. نرم افزارهای SPSS وAMOS به جهت تجزیه و تحلیل و خلاصهسازی دادهها بهکار گرفته شدهاند. یافتهها و شواهد تجربی نشان میدهند که میزان آشنایی با نام تجاری روی درک مصرفکننده از کیفیت تأثیر داشته و استفاده از استراتژی اهرم قرار دادن نام تجاری منجر به افزایش کیفیت مورد مشاهده خواهد شد. نشانههای محصول (نام های تجاری درگیر و قیمت) باید با هم سازگاری داشته تا بالاترین کیفیت مورد مشاهده از سوی مشریان را بهدست آورند و الزاماً همیشه قیمت بیشتر باعث افزایش درک مصرفکننده از کیفیت نمیشود. بهعلاوه در این پژوهش تأثیر درک مصرف کننده از قیمت روی احساس قربانی شدن، تأثیر درک مصرفکننده از کیفیت بر درک مصرفکننده از ارزش محصول، تأثیر احساس قربانی شدن بر درک مصرفکننده از ارزش محصول و تأثیر درک مصرفکننده از ارزش بر نیت خرید مصرفکننده تایید گردید.
جلیلیان (1391) در پژوهشی با عنوان “تأثیر تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی e-WOM بر تصویر ذهنی برند و قصد خرید مشتریان ” به بررسی تأثیر تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی بر قصد خرید از طریق ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتری میپردازد. تحقیق از نوع پیمایشی و توصیفی و جامعه آماری، دانشجویان دانشگاه علامه طباطبائی و از نمونهگیری طبقهای نسبتی و در دسترس استفاده شد. جهت تحلیل داده‌ها و آزمون فرضیات و مدل تحقیق نیز از مدلسازی معادلات ساختاری و تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد. یافتهها نشان داد که تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی بر ابعاد ارزش ویژه برند یعنی آگاهی از برند، کیفیت درک شده، تداعی برند و وفاداری به برند مؤثر است. اما تأثیر بُعد آگاهی از برند بر قصد خرید تأیید نشد. در نهایتاً مشخص شد که تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی از طریق ارزش ویژه برند بر قصد خرید اثر میگذارد.

قاضی (1391) در پژوهشی با عنوان “مقایسه عوامل رفتاری تأثیرگذار در انتخاب نشانهای تجاری خارجی بر داخلی ” به مقایسه عوامل رفتاری تأثیرگذار بر انتخاب نشانهای تجاری خارجی بر داخلی میپردازد. این پژوهش یک تحقیق کاربردی از نوع علی از شاخه پیمایشی است که از 143 نمونه که بهصورت تصادفی جمعآوری شده استفاده کرده و از طریق آزمونهای آماری نیکویی و برازش و معادلات ساختاری کامل یافتههای را تجزیه تحلیل کرده است. نتایج حاکی از این است که اگرچه رابطه معناداری بین کیفیت درکشده و گرایش به محصولات خارجی موجود ندارد اما اساساً انتخاب یک نشان خارجی ارزش احساسی برای خریدار بهوجود میآورد و این خود منجر به خرید کالای غیروطنی میگردد. متغیر مستقل خودابرازی رابطه معناداری با گرایش به انتخاب نشان تجاری خارجی دارد. تعمیم کاربرد این تحقیق برای تولیدکنندگان اینگونه است که تولید محصول تحت لیسانس شرکتهای خارجی در شرایطی مثل عدم وجود نشان معتبر با ایجاد ارزش احساسی فروش را افزایش خواهد داد.

اسکندری (1391) در پژوهشی با عنوان “تأثیر ارزش ادارک شده مشتری بر وفاداری ” به بررسی تأثیر درک مشتری از برند بر وفاداری مشتریان با توجه به ارزش ادراک شده مشتری پرداخت. بهمنظور نیل به هدف فوق در این تحقیق از مدل ارزش – وفاداری برودی و همکارانش (2009) استفاده شده است. تحقیق حاضر شامل 11 فرضیه میباشد و نتایج حاصل از فرضیات تحقیق نشان داده است که در شرکت بیمه البرز وفاداری مشتریان تحت تأثیر ارزش ادراک شده آنان از کالاها و خدمات است و مشتریان با مقایسه کیفیت بدست آمده از کالا و هزینه صرف شده برای بهدست آوردن آن میزان وفاداری خود را تعیین میکنند همچنین نتایج حکایت از این داشت که اجزاء درک مشتری از برند (تصویربرند، تصویر شرکت، اعتماد به کارمند و اعتماد به شرکت) بر کیفیت خدمات تأثیر مثبت دارد و از میان این 4 متغییر تأثیر گذار بر کیفیت خدمات به ترتیب اعتماد به شرکت، تصویر شرکت، تصویر برند و در نهایت اعتماد به کارمند بیشترین تأثیر را دارند.
کاظمی ایمن آبادی (1391) در پژوهشی با عنوان “بررسی تأثیر دارایی برند بر تصمیمگیری خرید مصرفکنندگان نهایی با تمرکز بر برند شرکت صنایع شیر ایران (پگاه) و مصرفکنندگان شهر رشت ” با در نظرگرفتن مدل کاپفرر و لانزا ابتدا تأثیر دارایی برند بر تصمیمگیری در خصوص خرید محصولات با درگیری ذهنی پایین (محصولات لبنی) مورد بررسی قرار میگیرد. در مرحله دوم تأثیر این شناخت بر کیفیت و قیمت درک شده از محصول بررسی میگردد و در مرحله سوم تأثیر کیفیت و قیمت درک شده به عنوان متغیرهای واسطه بر تصمیمگیری خرید بررسی میگردد و در نهایت از آنجا که دارایی برند میتواند تحت سه بعد دیگر (آگاهی به برند، هویت برند و ذهنیت از برند) ایجاد شود سه عامل مذکور در مرحله بعد، بهعنوان عوامل مؤثر بر تصمیمگیری خرید مورد مطالعه قرار گرفتند. در این مطالعه بر اساس طرح تحقیق توصیفی-پیمایشی و نمونهگیری تصادفی، اطلاعات مورد نیاز از 400 خریدار محصولات لبنی با استفاده از پرسشنامهای معتبر و پایا گردآوری شد و جهت تجزیه و تحلیل دادهها و آزمون فرضیات تحقیق از نرمافزارSPSS استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که دارایی برند بر قیمت و کیفیت درکشده از محصولات لبنی تأثیر مثبت داشته و در این راستا هر سه جزء این دارایی بر تصمیمگیری خرید مصرفکنندگان نیز تأثیر مستقیم دارند.

بصارتی (1390) در پژوهشی با عنوان “بررسی عوامل مؤثر بر وفاداری و حفظ اعتماد مشتریان به بانک ملت (مطالعه موردی: بررسی مشتریان بانک در منطقه چهار تهران) ” به اندازهگیری رضایت مشتریان با استفاده از مدل از پیش مشخص شده در شعب منطقه چهار شهر تهران بانک ملت می‌پردازد. شش عامل کیفیت دریافت شده، انتظارات مشتری، ارزش دریافت شده، رضایت مشتری، تصویر ذهنی و وفاداری مشتری عوامل اصلی تشکیل‌دهنده مدل مورد نظر هستند. این تحقیق به اندازه‌گیری عوامل ذکر شده و بررسی رابطه علی – معلولی بین آنها با استفاده از روش مدل‌یابی معادلات ساختاری و آزمون همبستگی ناپارامتریک اسپیرمن می‌پردازد. در بخش آزمون فرضیه‌ها از روش همبستگی ناپارامتریک اسپیرمن و برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش برازش مدل معادلات ساختاری استفاه شده است. نتایج تحقیق نشاندهنده ارتباط معنی‌دار بین متغیرهای تحقیق و در نهایت تائید کفایت مدل ساختاری برازش شده می‌باشد.
واعظی (1390) در پژوهشی با عنوان “تأثیر ویژگی‌های برند بر تصمیم خرید یخچال فریزر هیمالیا در شهرستان کرج ” به بررسی تأثیرات و ویژگیهای برند از جمله؛ آگاهی ازبرند، تصویر ذهنی از برند، رضایت از برند، اعتماد به برند و دلبستگی به برند بر تصمیم خرید مشتریان پرداختهاند. در تحقیق حاضر از روش توصیفی از نوع همبستگی برای گردآوری دادهها استفاده شد . جامعه آماری آن دسته از مشتریانی که برای خرید یخچال فریزر هیمالیا بهفروشگاه های لوازم خانگی در مناطق مختلف شهرستان کرج مراجعه نمودند انتخاب شدکه تعداد 234 نمونه از این جامعه انتخاب و دادهها وارد نرم افزار SPSS گردید وهمچنین در این تحقیق برای بررسی فرضیات وسایر یافتهها به کمک معادلات ساختاری مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. برای پایایی از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شده است، نتایج نشان میدهد که آگاهی از برند، رضایت از برند، اعتماد به برند و دلبستگی به برند در تصمیم خرید اثربخش بوده و تصویر ذهنی از برند بر تصمیم خرید برند هیمالیا تأثیر نداشته است.

حسینیه اصفهانی (1390) در پژوهشی با عنوان “بررسی مدلی جهت سنجش تأثیر مولفه‌های منتخب بازاریابی و تصویر ذهنی شرکت از دیدگاه مشتریان بر ارزش ویژه برند در صنعت FMCG ” به بررسی تأثیر ابعاد آمیخته بازاریابی و تصویر ذهنی نسبت به شرکت بر ابعاد ارزش ویژه برند پرداخت. در این تحقیقمولفه های آمیخته بازاریابی شامل: کانال توزیع، قیمت، تبلیغات و ترویج و خدمات پس از فروش است وذهنیت مشتریان نسبت به شرکت بررسی میشود و ابعاد ارزش ویژه برند نیز عبارتند از: آگاهی از برند، کیفیت درکشده و وفاداری نسبت به برند. روش تحقیق از نظر ماهیت و جمعآوری اطلاعات توصیفی و پیمایشی و از تحقیقات کاربردی به حساب میآید. برای بررسی دادهها از نرم افزار های 19SPSS و لیزرل نسخه 7/8 استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل کلیهفروشنده های خرده فروشیهای شهر تهران که لامپ پارس را می فروشند میباشد و حجم نمونه با توجه به محدودیتهای زمانی و امکانات تحقیق 395 نمونه میباشد. نتایج تحقیق پس از بررسیفرضیه های 25 گانه نشان میدهد که از اجزاء آمیخته بازاریابی کانال توزیع و پیشبرد فروش با ارزش ویژه برند رابطه دارند و نیز آگاهی از برند رابطه قوی با ارزش ویژه برند دارد.

نادری (1390) در پژوهشی با عنوان “بررسی رابطه بین درک ویژگیهای برند وایجاد وفاداری یا تصمیم به خرید مجدد مشتریان در صنعت خدمات بیمه ” به بررسی رابطه بین درک مشتریان از ویژگیهای برند بر ایجاد حس وفاداری و تصمیم به خرید مجدد پرداخت. روش تحقیقی که در این پژوهش مورد استفاده قرار میگیرد از نظر هدف کاربردی و از نظر روش تحقیق، توصیفی و پیمایشی است و روش جمعآوری اطلاعات نیز بهصورت میدانی و کتابخانهای میباشد. این تحقیق در حوزه تحقیقات بازاریابی جای دارد و رابطه بین درک مشتریان از ویژگیهای برند و ایجاد حس وفاداری در صنعت بیمه

]]>