منابع و ماخذ پایان نامه زنان و دختران، خارج از خانه، اوقات فراغت

3-1 – بررسی رابطه تحصیلات افراد خانواده و بزهکاری زنان
یکی از متغیرهای مهم در پایگاه اقتصادی و اجتماعی خانواده ، علاوه بر وضعیت اقتصادی والدین، وضع سواد و میزان تحصیلات والدین است که به نوبه خود در تربیت فرزندان و روابط میان آنان و والدین نقش مهمی ایفا می کند. در جامعه مورد بررسی درصدبالایی (حدود 40%) از پدران پاسخگویان بی سوادند و 1/26% تحصیلاتی در حد خواندن و نوشتن و دوره ابتدایی سواد دارند. پایین بودن سطح سواد در میان مادران پاسخگویان به مراتب بیش از پدران آنهاست چنان که بیش از نیمی (8/58%) از مادران بیسواد و حدود 20% در حد خواندن و نوشتن ابتدایی سواد دارند .
مقایسه سطح سواد پاسخ گویان با سطح سواد والدین آنان حاکی از آن است که والدین با سطح سواد نازل برای تحصیل فرزندان خود اهمیت چندانی قائل نیستند که این امر به ویژه درباره فرزندان دختر بیش تر محسوس است . به طوری که ، حدود نیمی از پاسخ گویان علت عمده ترک تحصیل خود را مشکلات خانوادگی و ممانعت خانواده از ادامه تحصیل آنان ذکر کرده اند. ازدواج زودرس برای دختران نیز توجیهی از طرف والدین
برای ضرورت نداشتن ادامه تحصیل دختران بوده است( جدول 1 ) جدول 1. توزیع میزان تحصیلات پاسخگویان بر حسب میزان تحصیلات پدرانشان
میزان تحصیلات پدر
پاسخگو
بی سواد
ابتدایی متوسطه و
دیپلم]]>