منابع و ماخذ پایان نامه زنان زندان، نهاد خانواده، محل سکونت، فرار از منزل

محبت و امنیت یک از اساسی ترین ملزومات برای تربیت و رشد کودک می باشد. کودکی که خصوصاً در سال های اولیه زندگی از محبت خانوادگی و پدر و مادر محروم گردد ممکن است در آینده سازگاری شخصی و اجتماعی او با خطر جدی روبرو شود و از اعتماد به نفس کافی و یا برخوردهای اجتماعی متناسب بهره مند نگردد.
کودک نیاز به تامین امنیت را از رحم مادر آموخته است . او بعد از تولد همچنان می خواهد که در محیط امن و آرام باشد و اساسی ترین وظیفه خانواده خصوصاً در دوران قبل از دبستان بر آوردن همین نیاز کودک می باشد. خانواده حتی این نقش مهم را در دوره های دیگر زندگی همچنان حفظ می کند. دوستان , معلمان و همبازیهای کودک در طول زندگی ممکن است تغییر کنند ولی والدین , تماس نزدیک خود را با کودک در طول زندگی حفظ می کنند و نقش یک نهاد ثابت و پابرجا را برای کودک ایفا می کنند. 84
یکی از روان شناسان به نام هورنای که امنیت را شرط اساسی برای زندگی می داند معتقد است که والدین از طریق عدم ابراز محبت و دوستی نسبت به کودک , کتک زدن متناوب , از شیر گرفتن زودرس , تبعیض قائل شدن بین فرزندان , تنبیه بیجا , رفتار غیر معقول , استهزا کردن , تحقیر نمودن طرد کردن و … می توانند امنیت کودک را خصوصاً در سال های قبل از دبستان به خطر بیاندازند , حتی محبت و ابراز دوستی مصنوعی نیز نمی تواند موجبات ایجاد امنیت را برای او فراهم آورد.85
نگرش اسلام به خانواده بر عکس مکاتب و دیدگاه هاى غیر اسلامى، که نگاهى تک بعدى است، بسیار عمیق و همه جانبه است و تمام ابعاد آن از آغاز تا انتها، در همه مراحل مورد توجه بوده و در هر مورد دستورات لازم ارائه گردیده است. نحله هاى غیر دینى، خانواده را از زاویه خاصى مورد توجه قرار مى دهند، به ویژه دانش هاى علمى امروز دانشگاه ها بر اساس نیاز خود به تجزیه و تحلیل خانواده مى پردازند و به دیگر ابعاد آن توجه چندانى ندارند، غافل از اینکه خانواده به عنوان یکى از بنیادى ترین نهادهاى اجتماعى، در تمامى عرصه هاى زندگى بشر حضور دارد و باید به جوانب گوناگون آن پرداخت. به نظر مى رسد این مسئله نقدى است بر همه دانش هاى علمى که از آن ها نام برده شد.
اما اسلام، همان گونه که گفته شد نگاهى همه جانبه به نهاد خانواده دارد و آن را از زاویه هاى گوناگون مورد توجه قرار داده است. وقتى به متون اسلامى، بخصوص آیات و روایات مراجعه کنیم، در همه زمینه ها به دستوراتى برمى خوریم که از همه جهات به تحکیم نهاد خانواده پرداخته است. قرآن کریم و احادیث اسلامى در مسائل اخلاقى، اجتماعى، تربیتى، روان شناختى و اقتصادىِ خانواده فراوان سخن گفته اند. اگر این مضامین به صورت دقیق و تخصصى استخراج و با یافته هاى علوم جدید منطبق گردند، تحول عظیمى در دانش خانواده به وجود خواهد آمد.
آن قدر که اسلام به تحکیم بنیان خانواده اهمیت داده و در دستورات خود گام به گام آن را دنبال نموده است، مکتب هاى دیگر به استقرار خانواده بها نداده اند. اسلام پیش از همه، مى خواهد یک فضاى عاطفى و محبت آمیز در محیط خانواده پدید آید و روابط بین اعضاى آن بیش از پیش پایدار گردد.86 خانواده اى از منظر اسلام خوش بخت است که دوستى، صداقت و وفادارى بر فضاى آن حاکم باشد; زیرا با اختلاف، بدبینى، و خودمحورى، شیرازه خانواده از هم مى پاشد. خداى متعال ایجاد محبت و همدلى بین زن و شوهر را از نشانه هاى خود دانسته، مى فرماید: (وَ مِن آیاتِه أن خَلَق لکم مِن انفسکم اَزواجاً لِتسکُنوا اِلیها و جَعَل بَینکُم مَوّدهً و رَحمهً) (روم: 29) یکى از نشانه هاى خداوند این است که براى شما از جنس خودتان همسرانى آفرید تا در کنارشان بیارامید و میان شما و همسرانتان مودّت و رحمت برقرار ساخت. براساس بینش اسلامى، پیوند میان زن و مرد فراتر از یک غریزه بوده، منشأ فطرى و الهى دارد که ا ز سرشت آدمى ناشى مى شود. دستگاه عظیم خلقت چنان زوجین را به هم علاقه مند ساخته است که حاضرند براى رفاه حال دیگرى، رنج و زحمت را به جان خود بخرند تا همسر در آسایش زندگى کند. آفریدگار بشر کارى کرده است که خودخواهى و تکروى در محیط خانواده به خدمت و همکارى تبدیل شود. وقتى زن و مرد عقد همسرى بستند و قرار گذاشتند که یک عمر با هم زندگى کنند، خود به خود عواطف خاصى نسبت به یکدیگر پیدا مى کنند. این گونه روابط عاطفى بین آن دو، هم در تکوین و هم در تشریع موردنظر پروردگار است و هدف خداوند این است که بین زن و شوهر، مهر و محبت بر قرار باشد تا در کنار هم احساس امنیت و آرامش نمایند.87 از این نظر، قوى ترین عامل دوام و رشد خانواده، “عاطفه” و محبت اعضاى آن به همدیگر است و همه وظیفه دارند این عامل را تقویت کنند; به ویژه مرد خانواده، که سرپرستى اعضاى را به عهده دارد، باید فضاى همدلى و همکارى را در محیط خانواده پدید آورد و اگر احیاناً نارسایى یا کدورتى بین آن ها پدید آمد، بلافاصله به چاره و درمان آن بپردازد. به قول شهید مطّهرى، اگر علاقه زن به شوهر از بین رفت، خانواده به صورت بیمار نیمه جان درمى آید و اگر علاقه شوهر به زن خاموش شد، مرگ حیات خانوادگى فرا مى رسد.88
فصل دوم : روش تحقیق و درآمدی بر تجزیه و تحلیل داده ها
مبحث نخست : ر وش شناسی تحقیق
در این تحقیق فرض شده است که عوامل زیر در گرایش زنان به ارتکاب جرم و بزهکاری مؤثر است: ازهم گسیختگی خانواده، محرومیت زنان از دسترسی به امکانات آموزشی و شغلی مناسب، داشتن الگوها و مناسبات اجتماعی نادرست ، و نداشتن برنامه ای مناسب برای گذران اوقات فراغت که گرایش به کسب درآمدهای آسان که غالباً از راه نامشروع است را درپی دارد.
روش تحقیق توصیفی تبیینی است . نحوه گردآوری اطلاعات اسنادی و میدانی است و در گردآوری اطلاعات نیز، از تکنیک های مراجعه به اسناد و مدارک، پرسشنامه، و همچنین مصاحبه با زنان زندانی استفاده شده است. و پایه ای کیفی دارد و از لحاظ هدف کاربردی است. روش کیفی در مواردی به کار می رود که هدف پی بردن به محتوای پنهان پیام ها باشد. ابزار مورد استفاده با توجه به موضوع تحقیق، مطالع? اسناد، مصاحب? نیمه ساختارمند و مشاهده غیرمستقیم است. گفتار نخست : جامعه و نمونه آماری
با توجه به این که دسترسی به زنان بزهکار در سطح شهر و مصاحبه با آنان میسر نبود، جامعه آماری محدود به زنانی شد که متهم به عمل خلاف قانون شده بودند و در زندان ساری به انتظار اجرای حکم بودند و یا دوران محکومیت خود را می گذراندند.
همچنین ، به علت دسترسی نداشتن به آمار دقیق زندانیان زن و نوع جرایم آن ها ، نمونه گیری برنامه ریزی شده امکانپذیر نشد. بنابراین، نمونه گیری به طور تصادفی در میان زنان زندانی در هر بند با توجه به نوع جرایم 89 صورت گرفت که در مجموع176 پرسشنامه حضوری همراه با مصاحبه در زندان تکمیل شد. گفتار دوم : ابزارهای اندازه گیری
برای سنجش روایی ابزار مطالعه براساس چارچوب نظری و پیشینه تحقیق، سوالات مصاحبه عمیق محقق ساخته به راهنمایی استاد محترم راهنما تدوین شد. ابتدا با دو بزهکار و یک مددجو به عنوان پیش آزمون مصاحبه شد و پس از تأیید نتایج به دست آمده از راهنمای مصاحبه، مصاحبه ها ادامه یافت. پرسشهایی که در مورد آنها اتفاق نظر وجود داشت، باقی ماندند و سایر پرسشها حذف شدند.
در پژوهشی که با روش کیفی اجرا می شود، وقایع گزارش شده ممکن است از نظر تعداد محدود یا مبتنی بر دیدگاه شخصی باشد. بنابراین بهتر است پیش از نتیجه گیری و ارائه گزارش و پیشنهادها ، اعتبار اطلاعات جمع آوری شده را از طریق مطالعه مجدد متون پژوهشی و حوزه های نظری مربوط به موضوع و بهره گیری از نظر استادان فن بررسی کرد و سپس به تجزیه و تحلیل اطلاعات پرداخت.
با توجه به مطالب ذکر شده، پژوهشگر در تمامی مراحل اجرای پژوهش، یافته های تحقیق را با استادان محترم راهنما و مسئولان فن در میان گذاشته و از راهنماییهای ایشان بهره گرفته است.
لازم به ذکر است که برای افزایش اطلاعات فردی و حصول اطمینان از اعتبار پژوهش، با شماری از قضات دادگستری جهت تکمیل و تأیید یافته های پژوهش، مصاحبه عمیق (نیمه ساختارمند) به عمل آمد. گفتار سوم : یافته های تحقیق
در این تحقیق تلاش شد با استناد به مشکلات موجود، نارضایتی پدید آمده از آسیب ها و اهمیت آنها،به ویژه به مواردی اشاره شود – عوامل بومی اثرگذار بر ارتکاب جرم – که جای آن در تحقیقات دیگر خالی است یا به هر دلیل شناسایی نشده اند. بررسی نتایج در حوزه تحلیل اسنادی و محتوای داده ها انجام پذیرفت. به دلیل نوع ابزار و شرایط و حساسیت های خاص جامع? پژوهش، مدت زمان زیادی صرف جمع آوری اطلاعات مربوط به مصاحبه و مشاهده شد.
الف)نتایج توصیفی متغیرها
1-متغیرهای مستقل
متغیر مستقل متغیری است که در پژوهش‌های تجربی به وسیله پژوهشگر دستکاری می‌شود تا تاثیر( یا رابطه) آن بر روی پدیده دیگری بررسی شود.90
بر اساس تحقیق صورت پذیرفته عدم نظارت والدین بر فرزندان ، طلاق و جدایی و اعتیاد آنان تاثیر مستقیمی بر گرایش فرزندان به انجام رفتارهای بزهکارانه دارد .
2-متغیرهای وابسته
متغیر وابسته، متغیری است که تأثیر (یا رابطه) متغیر مستقل بر آن مورد بررسی قرار می‌گیرد. به عبارت دیگر پژوهشگر با دستکاری متغیر مستقل درصدد آن است که تغییرات حاصل را بر متغیر وابسته مطالعه نماید.
در این تحقیق مصرف مواد مخدر فرزندان متاثر از اعتیاد والدین بوده و فرار از منزل نیز متاثر از عدم نظارت والدین بر رفتار آنان است و همچنین عدم ثبات و آرامش روحی و روانی فرزندان به دلیل تنشهای والدین با یکدیگر و نهایتا جدایی آنان است .
ب)روش تجزیه و تحلیل داده ها
در تحلیل داده ها و یافته ها از دو روش تحلیل اسنادی برای سهولت بخشیدن و نشانه یابی اطلاعات مندرج در پرونده ها و تحلیل محتوا برای طبقه بندی و تحلیل محتوای پیام ها ی حاصل از مصاحبه و مشاهده استفاده شد. پس از تهیه خلاصه ای از یافته ها ی جمعیت شناختی و وضعیت زندانیان ، دلایل ارتکاب جرم و در معرض جرم بودن آنها بررسی می شود. در تحلیل محتوا به دو طریق جزء به کل و کل به جزء، فراوانی انواع آسیب ها در مددجویان و انواع دلایل هر مددجو بررسی می شود . برای طبقه بندی از کل به جزء، ابتدا چارچو بهای طبقه بندی مشخص می شوند و بعد مؤلفه ها در این چارچوب ها قرار می گیرند. این چارچوب ها عبارت اند از: شناخت ویژگی های خانوادگی، ویژگی های روانی و شخصی، ویژگیهای فرهنگی، ویژگی های اقتصادی و ویژگیها ی بومی. در طبقه بندی جزء به کل، مؤلفه هایی را که در پاسخ های مددجویان و مشاهدات از نظر کیفیت با یکدیگر متناسب و شبیه بودند و می توانستند جزو یک گروه باشند در کنار یکدیگر قرار دادیم تا به چارچوب مشخصی دست یابیم. بعنو ان مثال، مؤلفه های طرد و بی اهمیتی خانواده به فرزند، تبعیض در شیوه های تربیتی دختر و پسر و برقراری ارتباط جنسی با محارم، از آنجا که در خانواده اتفاق می افتند، با یکدیگر مشترک اند. بنابراین می توانند در چارچوب مفهوم ویژگی خانوادگی قرار گیرند. هر یک از ویژگیهای مورد مطالعه، شامل مؤلفه هایی هستند که در جداول شماره 1 الی 10 بیان شده اند.
مبحث دوم : تجزیه و تحلیل داده ها
گفتار نخست : ویژگیهای کلی
الف) ویژگیهای جمعیت شناختی
جدول شماره 1: خلاصه ویژگیهای جمعیت شناختی مددجویان بر حسب سن
ردیف
متغییر
فراوانی
درصد
1
بالاتر از 18 سال
92
52.27
2
زیر 18 سال
84
47.72 نمودار 1: ویژگیهای جمعیت شناختی مددجویان بر حسب سن جدول شماره 2: خلاصه ویژگیهای جمعیت شناختی مددجویان بر حسب تاهل
ردیف
متغییر
فراوانی
درصد
1
متاهل
76
43.18
2
مجرد
100
56.81
نمودار 2: ویژگیهای جمعیت شناختی مددجویان بر حسب تاهل
جدول شماره 3: خلاصه ویژگیهای جمعیت شناختی مددجویان بر حسب تحصیلات
ردیف
متغییر
فراوانی
درصد
1
بیسواد
32
18.18
2
ابتدایی و راهنمایی
96
54.54
3
دبیرستان و دیپلم
46
26.13
4
عالی
2
1.13
نمودار 3: ویژگیهای جمعیت شناختی مددجویان بر حسب تحصیلات جدول شماره 4: خلاصه ویژگیهای جمعیت شناختی مددجویان بر حسب محل سکونت
ردیف
متغییر
فراوانی
درصد
1
روستا
86
48.86
2
شهر
41
23.29
3
حاشیه شهر
49
27.84
نمودار 4: ویژگیهای جمعیت شناختی مددجویان بر حسب محل سکونت جدول شماره 5: خلاصه ویژگیهای جمعیت شناختی مددجویان بر حسب سابقه مهاجرت
ردیف
متغییر
فراوانی
درصد
1
شهر به روستا
3
1.70
2
روستا به شهر
18
10.22 نمودار5 : ویژگیهای جمعیت شناختی مددجویان بر حسب سابقه مهاجرت
جدول شماره 6: خلاصه ویژگیهای جمعیت شناختی مددجویان بر حسب شغل
ردیف
متغییر
فراوانی
درصد
1
بیکار
167
94.88
2
کشاورز/دامدار
3
1.70
3
کارگر
5
2.84
4
کارمند
1
0.56 نمودار6: ویژگیهای جمعیت شناختی مددجویان بر حسب شغل جدول شماره 7: خلاصه ویژگیهای جمعیت شناختی مددجویان بر حسب تحصیلات مادر
ردیف
متغییر
فراوانی
درصد
1
بیسواد
2
1.13
2
ابتدایی
18
10.22
3
راهنمایی
6
3.40
4
فوق دیپلم
150
85.22 نمودار7: ویژگیهای جمعیت شناختی مددجویان بر حسب تحصیلات مادر جدول شماره 8: خلاصه ویژگیهای جمعیت شناختی مددجویان بر حسب تحصیلات پدر
ردیف
متغییر
فراوانی
درصد
1
بیسواد
151
85.79
2
ابتدایی
12
6.81
3
راهنمایی
5
2.84
4
دبیرستان
4
2.27
5
فوق دیپلم
3
1.70
6
لیسانس
1
0.56 نمودار8: ویژگیهای جمعیت شناختی مددجویان بر حسب تحصیلات پدر جدول شماره 9: خلاصه ویژگیهای جمعیت شناختی مددجویان بر حسب وضع اقتصادی
ردیف
متغییر
فراوانی
درصد
1
توانایی تامین مایحتاج اولیه زندگی
106
60.22
2
ناتوانایی در تامین مایحتاج اولیه زندگی
70
39.77
نمودار شماره 9: ویژگیهای جمعیت شناختی مددجویان بر حسب وضع اقتصادی
جدول شماره 10: خلاصه ویژگیهای جمعیت شناختی مددجویان بر حسب وضع زناشویی والدین
ردیف
متغییر
فراوانی
درصد
1
زندگی]]>

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *