منابع و ماخذ مقاله تحلیل داده، تابع تولید

الگوریتمهای مورد بحث در این پژوهش نیز از این قاعده مستثنی نیستند. جهت تنظیم پارامترهای یک الگوریتم روشهای متعددی وجود دارد، اما در ادبیات این تحقیق، یکی از رایجترین آنها روش آزمایشات چند عاملی تاگوچی است. این روش به دلیل نحوه عملکرد آن برای تنظیم پارامترهای الگوریتمهایی که دارای پارامترهای گسسته هستند مناسب به نظر میرسد. نحوه اجرای فرایند تاگوچی برای هر الگوریتم در چند گام ساده خلاصه میشود که عبارتند از:
تشخیص پارامترهای تاثیرگذار بر الگوریتم.
تخصیص مقادیر سطوح مورد آزمایش برای هر پارامتر.
تخصیص یکی از جداول استاندارد آرایههای متعامد128 روش تاگوچی به پارامترها.
تحلیل دادهها به کمک محاسبه فاکتور S⁄N ratio توسط رابطه (4-7) برای هر سطح از هر پارامترها و انتخاب بهترین ترکیب آنها.
(4-7)
S⁄N ratio=-10〖log〗_10^(〖(objective function)〗^2 )
پیش از اجرای فرایند تاگوچی ذکر این نکته ضروری است که منظور از پارامتر تاثیرگذار در الگوریتم آن دسته از پارامترهایی است که تاثیر آنها با فراهم کردن تمهیداتی قابل کنترل باشند، به چنین پارامترهایی، فاکتورهای کنترل129 میگویند. در مقابل فاکتورهای کنترل، پارامترهایی نیز در الگوریتم وجود دارند که بر عملکرد آن تاثیر میگذارند اما قابل کنترل نیستند، این پارامترها فاکتورهای نویز130 نامیده میشوند. هدف از انجام فرایندهای تنظیم پارامتر این است که فاکتورهای کنترل را طوری تنظیم کند که تاثیر فاکتورهای نویز بر عملکرد الگوریتم به حداقل ممکن برسد. براساس تعاریف مطرح شده، منظور از فاکتورهای تاثیرگذار در بند 1، فاکتورهای کنترل هستند.
در ادامه فرایند تنظیم پارامترها برای هر یک از الگوریتمها اجرا شده و نتایج آن ارائه میگردد.
4-5-1. تنظیم پارامترهای الگوریتم سیستم ایمنی مصنوعی
الگوریتم سیستم ایمنی مصنوعی دارای سه پارامتر maxgen، iteration و n_c است. دو پارامتر اول که به ترتیب تعداد تکرار الگوریتم و تعداد تکرار عملگر جهش را به ازای هر افراز نشان میدهند در بخش(4-2) به عنوان تابعی از اندازه جواب به کمک سعی و خطا تعیین شدند. فاکتور n_c نیز برای کارایی بیشتر الگوریتم تابعی از اندازه جواب تعریف خواهد شد. به این منظور سه مقدار ((size of solution)/2)، ((size of solution)/3) و ((size of solution)/4) برای پارامتر n_c در نظر گرفته شده و به ازای هریک از آنها مسئله شماره 1 از جدول(4-2) سه مرتبه حل شده است. شکل(4-7) نمودار n_c نسبت به میانگین مقدار تابع هدف نمایش میدهد.
همانطور که در شکل(4-7) مشخص است مقدار میانگین تابع هدف در حالت اول کمتر بوده که نشان از بهتر بودن تخصیص این مقدار به پارامتر n_c است.
4-5-2. تنظیم پارامترهای الگوریتم تبرید شبیهسازی شده با رویکرد ابری
الگوریتم تبرید شبیهسازی شده با رویکرد ابری دارای چهار پارامتر T_0، t_f، λ و n است. پارامتر n که تعداد دماهای تولید شده با تابع تولید Y یا به طور معادل تعداد تکرار حلقه جستجوی ابری را نشان میدهد پیشتر در بخش(4-3-3-1-5) به عنوان تابعی از سایز جواب تعیین شده است. در این بخش به کمک روش تنظیم پارامترهای تاگوچی پارامترهای T_0، t_f و λ تنظیم خواهند شد.
ذکر این نکته ضروری است که اعدادی که به عنوان سطوح مورد بررسی برای سه پارامتر فوق مورد استفاده قرار میگیرند با الگوبرداری از اعداد پیشنهاد شده برای همین پارامترها در تحقیقی که توسط ترابزاده و زندیه [51] انجام شده است، انتخاب شدهاند. در ادامه جدول اعداد ارائه شده برای هر پارامتر آمده است.
جدول 13 جدول 4-3. سطوح ارائه شده برای تنظیم پارامترهای الگوریتم تبرید شبیهسازی شده با رویکرد ابری.]]>