منابع مقاله با موضوع نااطمینانی

دانلود پایان نامه اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید. رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند


از نظر حقوقی ریسک معانی متعددی دارد. زمانی که مورد معامله مجهول باشد و در اثر آن زیانی وارد شود، ریسک به معنای خسارت است و با غرر مطابقت دارد. در قانون بیع کالامصوب 1979 به موجب ماده 20-111هرگاه کالایی مورد معامله واقع میشود اما بعد دولت نقل و انتقال آن را ممنوع میکند، خسارات که همان ریسک است برعهده شخص معینی قرار میگیرد، ریسک به معنای مسئولیت است. در کنوانسیون راجع به قانون اعمال بر قراردادهای بیع بین‌الملل کالا 1986 ریسک به معنای خطرات مربوط به کالا است .
برخی با لحاظ جوانب اقتصادی و حقوقی معتقدند هر گونه نوسان احتمالی بازدهی اقتصادی در آینده ریسک است . برخی دیگر احتمال تغییر در مزایا و منافع پیش‌بینی شده یک تصمیم، واقعه یا حالت در آینده را ریسک میدانند . گروهی از محققان با ارائه تقسیم بدیعی از ریسک دستهای از ریسکها را با مبانی حقوقی در اسلام سازگار دانسته و از شمول معاملات غرری خارج میدانند. از نظر او ریسک بر دو دسته است: ریسک مشروع و نامشروع. ریسک مشروع زمانی است که به خلق ارزش منتهی شود ولی هرگاه ارزش افزودهای ایجاد نشود، شرط بندی است. برای روشنتر شدن بحث ارائه یک مثال راهگشا است. مشقت و سخت کوشی در بسیاری از افعال و کارها وجود دارد ولی خوب بودن افعال به دلیل سخت بودنشان نیست بلکه ریشه در مفید بودن آنها دارد. هرگاه سخت کوشی زیاد باشد، ممکن است مفید بودن هم افزایش یابد. این مطلب حاکی از آن است که انجام عمل مستلزم سخت کوشی است نه این که سخت بودن، هدف عمل باشد. ریسک زیاد نیز از آن جهت مطلوب است که به ایجاد ارزش افزوده منتهی شود نه این که فی حد نفسه دارای ارزش باشد.
در ادامه شرایطی برای ریسک قابل تحمل بیان شده است. ریسک باید غیرقابل اجتناب، غیر مهم و غیر عمدی باشد.
1- اجتناب ناپذیر بودن ریسک. به طور طبیعی ریسک از فعالیتهای اقتصادی و تجاری جداناپذیر است.«تمایل به پذیرش ریسک برای رشد اقتصاد بازار آزاد ضروری است. اگر همه پساندازکنندگان و واسطههای مالی آنها فقط در داراییهای بدون ریسک سرمایهگذاری میکردند، پتانسیل رشد کسب وکار وجود نمیداشت» .
وجود ریسک عاملی است که انگیزه افراد را در روی آوردن به فعالیتهای تجاری در قالب قراردادها افزایش میدهد. در غیر این صورت خلاقیت و پیشرفت منتفی میشود و رفاه در جامعه کاهش مییابد. از این رو ریسک از معاملات جداناشدنی است و حذف آن اقتصاد را بیثباتتر میکند.
2- غیرمهم باشد. زمانی ریسک قابل تحمل است که احتمال شکست کمتر از موفقیت باشد. در مواردی که احتمال شکست زیاد است به دلیل وجود مبلغ هنگفتی به عنوان جایزه، توهمی ایجاد میشود و افراد را نسبت به واقعیت موجود بیتوجه میکند. به‌گونه‌ای که فرد به صرف آن مبلغ، فریب خورده و گمان میکند احتمال زیادی برای بردن جایزه دارد اما در واقع این احتمال ناچیز است.
در ریسک قابل تحمل کافی است احتمال موفقیت بیش از شکست باشد نه این که منتهی به نتیجه نهایی شود . همچنین از منظر اسلامی لازمه عدم اطمینان انجام اقدامات مناسبی است که نتایج مطلوب به بار میآورد و توکل به خدا در ادامه آن است .
3- غیر عمدی بودن. زمانی که ریسک به دلیل ایجاد ارزش از معاملات جداناپذیر باشد و احتمال موفقیت بیش از شکست باشد، ریسک غیرعمدی وجود دارد. بدین صورت که هدف اصلی از فعالیتهای اقتصادی خلق ارزش است و نه روی آوردن به ریسکی که ارزش لازمه آن باشد.
4.1.4.2.2 ارتباط ریسک و نااطمینانی
نااطمینانی حالتی است که سنجش احتمالات در آن ممکن و مفید نیست واشاره به وضعیتی دارد که در آن احتمال وقوع حوادث آتی را نمیتوان مشخص کرد . برخلاف حوادثی که وقوع آن قطعی است، نااطمینانی ریسک را به همراه میآورد. میتوان گفت زمانی که حادثهای احتمالی و غیر قطعی باشد، این حالت بروز میکند و در این شرایط ریسکها به وجود میآیند.
تردیدی که اشخاص نسبت به وقوع یک نتیجه از میان نتایج ممکن دارند، مفهوم عدم اطمینان را روشن میکند. هرگاه تخمین افراد از این نتایج با یقین همراه شود،]]>