منابع تحقیق درمورد رانندگان جوان

نمونه
با توجه به اینکه در این پژوهش کل فروانی تصادفات عابرین پیاده شهرستان دماوند مد نظر است .روش نمونه با توجه به فرمول کوکران از کارشناسان ترافیک وهلال احمر وشهرداری هاویا جدول مورگان استفاده می گردد
5-3- ابزار جمع آوری اطلاعات
در این پژوهش اطلاعات مورد نیاز از طریق مراجعه به اسناد و مدارک موجود در زمینه تصادفات عابرین پیاده جمع آوری شده است . این اسنادو مدارک مورد مراجعه شا مل گزارشات و کروکی های ترسیم شده توسط کار شناسان تصادفات پلیس راهور شهرستان دماوند و گزارشات پزشکی قانونی در خصوص آمار جرح ویا فوت عابرین پیاده ، و استفاده از کتب تالیف شده در خصوص وسایل نقلیه و حمل ونقل وترافیک و مقالات ارائه شده در زمینه آموزش تصادفات و اصول هندسی راه و طراحی آنها و تجهیزات ترافیکی و استفاده از پایان نامه های تصادفات عابرین پیاده ، و بررسی میدانی به منظور جمع آوری اطلاعات بوده است . این پژوهش بر اساس پرسشنامه محقق ساخته انجام می پذیرد ودرتنظیم پرسشنامه از کارشناسان راهور،راهداری، شهرداری، هلال احمر، اورژانس استفاده می گردد.
6-3- نحوه جمع آوری اطلاعات
محقق با مراجعه به سوابق و پرونده های تصادفات بو قوع پیوسته عابرین پیاده با وسایل نقلیه در سطح شهرهای دماوند و رودهن ، و از طریق بررسی گزارشات و کروکی های کارشناسان پلیس راهور و استخراج اطلاعات مورد نیاز از جمله اطلاعات مربوط به سازمانهای دخیل در ترافیک و وضعیت معابر محل وقوع تصادف و اطلاعات مربوط به نواقص راه ها و وسایل نقلیه تصادفی و چگونگی وضعیت جسمانی رانندگان از قبیل وضعیت جسمانی،اخلاقی، خصوصیات فنی،آموزش ، گواهینامه رانندگان ، سن و جنسیت عابرین و رانندگان و تجهیزات و علائم راه ها و علل قضایی و علل فنی . نسبت به جمع آوری اطلاعات مورد نیاز اقدام نموده است .
7-3-روش تجزیه وتحلیل اطلاعات
پس از تعیین چهار چوب کلی مسئله تحقیق و شناسایی کلید واژه های اصلی در اولین مرحله اقدام به مطالعه پژوهشهای انجام شده در چهار چوب نظریه تحقیق در حوزه تصادفات عابرین پیاده وهمچنین عوامل تاثیرگذار بر تصادفات عابرین پیاده انجام می گیرد . جمع آوری اطلاعات مربوط به موضوع وپیشینه تحقیق از طریق مطالعات کتاب خانه ای ،اسنادی ، پایان نامه ها ، مقالات ، پرسشنامه با کارشناسان ترافیک و پایگاه اطلاعاتی می باشد .روش تجزیه وتحلیل مورد استفاده در این تحقیق علاوه بر شیوه های آمار استنباطی وتوصیفی و نرم افزار SPSS استفاده می .برای جمع آوری داده های مورد نیاز جهت آزمون فرضیه ها از پرسش نامه بعنوان ابزار سنجش مورد استفاده قرار گرفت . پرسش نامه این پژوهش با توجه به سازه های مدل و با استفاده از معیارهاومقیاسهای استفاده شده در پرسش نامه های استاندارد در تحقیقات مشابه و پس از آزمون واصلاحات لازم و تطبیق آن با شرایط پلیس راهور به گونه ای طراحی شده که پاسخگویان گرایش خود را در رابطه با عوامل تاثیر گذار در تصادفات عابرین پیاده بیان می کند .گزینه ها بر مبنای طیف پنج گزینه ای لیکرت (کاملا موافقم، موافقم ،نظری ندارم ،مخالفم ،کاملا مخالفم )تهیه خواهد شد و پرسش نامه ها بصورت حضوری بین کارشناسان راهور ، شهرداری ، راهداری ، اورژانس وهلال احمرتوزیع گردید.
8-3- قلمرو زمانی ومکانی تحقیق
با توجه به اینک از 5شهر تابعه شهرستان دماوند ،2شهر در حوزه درونشهری است و رسیدگی به تصادفات این دو شهر توسط پلیس راهور صورت می پذیرد . سعی شد که از نظر قلمرو مکانی این دو شهر یعنی دماوند ورودهن از نظر تصادفات عابرین پیاده مورد بررسی قرار گیرند . وهمچنین تحقیق حاضر از نظر زمانی در محدوده سالهای 1391و1392 مورد بررسی قرار گرفته است . .
فصل4
تجزیه و تحلیل داده ها

1-4- مقدمه :
در این فصل ابتدا به تجزیه و تحلیل تصادفات بر اساس تعداد170 فقره در سال های 1391و1392 شهرستان دماوندپرداخته شد وبعد از آن به تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از پژوهش پرداخته می شود در بخش اول با استفاده از آمار توصیفی وضعیت کلی نمونه (جامعه ) مورد مطالعه و توصیف خواهد گشت و به دنبال آن با استفاده از آمار استنباطی به تحلیل و بررسی سئوال های تحقیق و در نهایت نتیجه گیری در مورد آنها پرداخته خواهد شد .
1-1-4-تجزیه و تحلیل تصادفات عابرین پیاده در سالهای 1391و1392 بر اساس تعداد 170فقره کروکی ثبت شده توسط پلیس راهور شهرستان دماوند
آمارتصادفات پلیس راهور دماوند 1391- 1392
2 -1-4- جمع کل تصادفات 1391
تعداد تصادفات فوتی : 15فقره- تعداد تصادفات جرحی : 78 فقره – تصادفات خسارتی : 490 فقره
3 -1-4- جمع کل تصادفات 1392
تعداد تصادفات فوتی : 19 فقره – تصادفات جرحی :92 فقره – تصادفات خسارتی : 506 فقره
4 -1-4- جمع کل تصادفات 1391و 1392
جمع کل تصادفات سال 1391-1392 : 1200 فقره
جمع کل تصادفات فوتی سال 1391-1392 : 34 فقره
جمع کل تصادفات جرحی سال 1391-1392 : 170فقره
جمع کل تصادفات خسارتی سال 1391-1392 : 996 فقره
جمع کل تصادفات عابرین پیاده در سال 1391 :78 فقره
جمع کل تصادفات عابرین پیاده در سال 1392 :92 فقره
جمع کل تصادفات عابرین پیاده در سال 1391 و1392 : 170فقره
5-1-4- تعداد تصادفات بر اساس سن راننده :
سن 20-30 سال
سن 30-50 سال
سن 50-70 سال
سن 70 سال به بالا
79
73
12
6
امار فوق نشان می دهد رانندگان جوان و میانسال بیشترین تصادفات عابرین پیاده را مرتکب شده اند
6-1-4- تعداد تصادفات بر اساس سن عابر پیاده :
سن 1-10 سال
سن 10-20
سن 20-30
سن 30-50
سن 50-70
سن 70به بالا
15
27
64
34
15
14
فراوانی در سنین جوانی 20تا30سال و میانسالی 30تا 50سال و کهنسالی بیشتر بوده است .
مرد
زن
106
65
7-1-4- تعداد تصادفات بر اساس جنسیت :
فراوانی تصادفات عابرین پیاده در مرد ها بیشتر از زنان بوده است
8-1-4- تعداد تصادفات بر اساس علت تصادف :
عدم توجه به جلو
حرکت با دنده عقب
تخطی از سرعت
دور زدن در محل ممنوع
قصور سازمانها
123
9
8
2
9
عدم رعایت فاصله عرضی
عدم رعایت نکات ایمنی
سایر علل عابرمقصر
6
5
3 5
بیشترین علت تصادفات در شهرستان دماوند عدم توجه به جلو بوده است. علت استفاده رانندگان از وسایل جانبی مانند تلفن همراه و حواس پرتی (توجه به مغازه ها و تابلو های تبلیغاتی )می باشد .
9-1-4- تعداد تصادفات بر اساس روشنایی محل
روز
شب
109
61
فروانی تصادفات در روز بیشتر بوده و انهم بعلت تردد عابرین در روز ها بیشتر است .زیرا بواسطه اینکه اکثر عابرین در روز جهت خرید و یا مراجعه به محل کار تردد دارند
10-1-4- تعداد تصادفات بر اساس ساعت تصادف :
6- 8
8-10
10-12
12-14
14-16
16-18
18-20
20-22
22-24
8
15
24
38
25
10
25
19
6
فراوانی تصادفات بر اساس ساعت تصادف از ساعت 10صبح تا 16 عصر6عصر تا 22 شب بوده که نشان حضور رانندگان و عابرین در سطح معابر جهت انجام امورات خود بوده است . و امار فوق نشانگر عدم حضور موثر گشت های پلیس راهور در نقاط پر تردد است .
11-1-4- تعداد تصادفات بر اساس معبر محل تصادف :
تقاطع
کوچه
خیابان
بلوار
میدان
جاده
16
16
26
84
11
7
بیشترین فراوانی تصادفات در بلوار ها و تقاطع ها و میادین امام خمینی و17شهریور بعلت عدم طراحی هندسی مناسب و کوچه ها بعلت عرض کم بوده است . با توجه به اینکه دو محور ترانزیتی شمال کشور از حوزه درون شهری دماوند عبور می کند . در دو بلوار ایت اله خامنه ای دماوند و بلوار امام خمینی رودهن بیشترین تصادفات عابرین به دلایل ذیل بوقوع پیوسته است :1- عدم جان پناه برای عابرین پیاده در کل مسیر 2- عدم وجود گذر گاه های ایمن 3- عدم پل های عابرین پیاده مکانیزه و حتی معمولی 4- عدم نرده های حایل جهت جلوگیری از تردد عابرین در عرض بلوار
12-1-4- تعداد تصادفات بر اساس کاربری محل تصادف :
مناطق مسکونی
مناطق غیر مسکونی
163
6
با توجه به حوزه شهری بیشترین ترددها در مناطق شهری انجام گرفته است
13-1-4- تعداد تصادفات بر اساس وضعیت حرکت عابر :
حرکت عابر در عرض خیابان
حرکت عابر در طول خیابان
عابر ایستاده کنار معبر
130
28
12
بعلت عدم تجهیزات لازم برای تردد عابرین و پیاده رو های نامناسب بیشتر عابرین از عرض خیا بان عبور نموده اند . و این نشان از قصور شهرداری در نصب تجهیزات لازمه دارد .
14-1-4- تعداد تصادفات بر اساس نوع وسیله نقلیه :
سایر وسایل نقلیه
سواری پراید
سواری سمند
وسایل نقلیه سنگین
سواری l90
وانت نیسان
وانت پیکان
سواری پژو
سواری پیکان
موتورسیکلت
13
11
29
14
12
8
14
31
19
19
بیشترین وقوع در بین سواری های شخصی بواسطه عدم ایمنی وسایل فوق بوده است .
15-1-4- تعداد تصادفات بر اساس علل اولیه تصادف :
لزوم آموزش بیشتر رانندگان توسط مسئولین< br />عدم احساس مسئولیت اجتماعی و فردی
123
47
بیشترین فراوانی در عدم آموزش رانندگان در کروکی ها قید گردیده است که این امر اهمیت توجه به آموزش توسط متولیان مربوطه را نشان می دهد.
16-1-4- تعداد تصادفات بر اساس عامل انسانی :
بی توجهی به مقررات
عجله وشتاب بیمورد
38
132
عجله و شتاب بیمورد بیشترین فروانی بوده که نقش عامل انسانی در وقوع تصادفات را نشان میدهد.
17-1-4- تعداد تصادفات بر اساس علت قضایی :
بی احتیاطی
بی مبالاتی
143
27
بیشترین فراوانی در اثر بی احتیاطی رانندگان بوده است که نشان از عدم توجه انها به قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی است .
18-1-4- تعداد تصادفات بر اساس نوع گواهینامه راننده :
گواهینامه ب-1
گواهینامه پایه دوم
گواهینامه پایه یکم
فاقد گواهینامه
54
77
11
28
بیشترین وقوع تصادفات مربوط به رانندگان دارای گواهینامه پایه دوم و ب-1 است که این امار نشانگر عدم آموزش در آموزشگاه های رانندگی است . تاثیر آموزش به خوبی مشهود است .
19-1-4- تعداد تصادفات بر اساس وضعیت تابلو و علائم :
معبر دارای تابلو وعلائم است
معبرفاقد تابلو وعلائم است
77
93
در اکثر معابری که تصادفات در آنها به وقوع پیوسته است . برابر کروکی ترسیمی فاقد تابلو و علائم هشدار دهنده برای رانندگان بوده اند . که این امر نشان دهنده عدم توجه شهرداری و راهداری به نصب تجهیزات و تابلو وعلائم است که نقش سازمانها به خوبی مشهود است.
2-4- تجزیه و تحلیل بر اساس جامعه آماری
1-2-4- توصیف داده ها : در این قسمت با استفاده از شاخص های آماری و جداول توزیع فراوانی به نتایج حاصل از تحقیق پرداخته میشود
2-2-4- بررسی جمعیت شناختی پاسخ دهندگان: در ویژگی های جمعیت شناختی پاسخگویان اعم سن ،جنس ، وضعیت تاهل و میزان تحصیلات در نظر گرفته شده است
3-2-4- سن :
گروه سنی
تعداد پاسخ های معتبر
میزان درصد
20 تا 30 ساله
31 تا 40 ساله
41 تا 50 ساله
بالاتر از 50 سال
50
42
42
12
4
جدول …1 ، توزیع گروه نمونه بر حسب گروه سنی پاسخ دهندگان
جدول شماره …1 و نمودار شماره ..1. ؛ نشان می دهد 42 درصد از پاسخ دهندگان در گروه سنی 20 تا 30 سال ، 42 درصد در گروه سنی 31 تا 40 سال ، 12 درصد در گروه سنی 41 تا 50 سال و 4 درصد در گروه سنی بالاتر از 50 سال قرار دارند.

نمودار .1.. ، توزیع گروه نمونه بر حسب گروه سنی پاسخ دهندگان
جنسیت
تعداد پاسخ های معتبر
میزان درصد
مرد
زن
50
74
26
4-2-4 ـ جنسیت جدول 2 ـ توزیع گروه نمونه آماری بر حسب جنسیت پاسخ دهندگان
جدول شماره 2 در بالا و نمودار شماره 2 در زیر نشان می دهد 74 درصد از حجم نمونه آماری این تحقیق مرد و 26 درصد دیگر آن زن می باشند.
نمودار 2 ـ توزیع گروه نمونه آماری بر حسب جنسیت پاسخ دهندگان
5-2-4- وضعیت تاهل
وضعیت تاهل
تعداد پاسخ های معتبر
میزان درصد
متاهل
مجرد
50
84

]]>