منابع تحقیق درمورد ارزش افزوده اقتصادی

ساله بین سال‌های 1387، 1388، 1389، 1390، 1391 و 1392 انجام می‌شود.
3-4) روش و ابزار گردآوری
اغلب داده‌های تحقیق حاضر، با مراجعه به کتابخانه‌ها، بورس و اداره امور نظارت بر شرکت‌ها و از طریق مطالعه یادداشت‌های توضیحی، صورت‌های مالی، گزارش‌های سالانه بورس، گزارش ده ساله بورس، صورت‌های مالی سه ساله و سایر نشریات بورس، گردآوری شده است. قسمتی از اطلاعات نیز از طریقCD دنا سهم گرد آوردی شده است.
3-5) روش تجزیه و تحلیل داده‌های تحقیق
تحقیق از نوع تحلیل همبستگی و پس رویدادی می‌باشد.
برای بررسی فرضیه اول، از تحلیل همبستگی پیرسون استفاده می‌شود و پس از محاسبه ضریب همبستگی بین دو متغیر، آزمون معنی داری ضریب همبستگی، از طریق نرم افزار SPSSبررسی شده و سپس در مورد وجود رابطه معنادار یا عدم وجود رابطه معنادار، بین EVA و TSR، اظهار نظر می‌شود.
برای بررسی فرضیه دوم، از دو معادله رگرسیون تک متغیره، استفاده شده است و با بهره گرفتن از رگرسیون و تحلیل واریانس و ضرایب تعیین به دست آمده (R)، و با توجه به اطلاعات خروجی از نرم افزار SPSS، درمورد فرضیه دوم (EVA در ارتباط با ارزش بازار شرکت شاخص بهتری نسبت به NOPAT می‌باشد)، اظهار نظر می‌شود.
معادلات رگرسیون به کار گرفته شده به صورت زیر می‌باشد:
برای کسب اطلاعات تفضیلی مراجعه کنید به کتاب (تحلیل آماری) نوشته دکتر عادل آذر و دکتر منصور مومنی. انتشارات سمت، 1388، صص 190-186
مراجعه کنید به منبع فوق 179-174
MV=a + β * EVA + e
MV= b + β * NOPAT + e
نکته‌ای که در اینجا ممکن است به ذهن خواننده خطور کند این است که با توجه به عدم نمونه گیری، با آمار توصیفی مواجه خواهید شد و نیازی به آزمون آماری استنباط آماری نخواهیم داشت.
در پاسخ باید گفت که در این مورد نظر واحدی بین تمامی آمار دانان وجود ندارد و متخصصین خبره آمار، اینگونه اذعان می‌دارند که حتی در این مورد نیز بهتر است از استنباط آماری استفاده شود. البته این به این معنی نیست که نتایج به دست آمده از شرکت‌های مورد بررسی را به شرکت‌های دیگر تعمیم بدهیم. بلکه نتایج به دست آمده، به همین شرکت‌ها در سال‌های خارج از محدوده زمانی پژوهش قابل تعمیم است. به عنوان مثال یک شرکت ممکن است در یک سال فرضی با EVA معادل 10 به TSR، 20درصد دست پیدا کند اما در سال‌های بعد مشخص نیست که این شرکت بتواند با همان EVA به TSR20درصد دست یابد. چرا که متغیر های زیادی در این زمینه موثرند که خارج از کنترل محقق است. و از طرفی دیگر، با توجه به اینکه سال‌های مورد پژوهش، براساس محدودیت اطلاعاتی انتخاب گردیده است همه‌ی اینها مجموعا دست به دست هم می‌دهند که آمار استنباطی را بر آمار توصیفی مرجع سازند.
هر دو فرضیه در سه حالت زیر مورد بررسی قرار گرفته اند:
حالت اول: هر 15 شرکت در هر سال مختلف از سال 1387 تا 1392
حالت دوم: هر شرکت به طور جداگانه در دوره 6 ساله
حالت سوم: حالت کلی، کلیه شرکت‌ها در دوره 6 ساله به عنوان مثال برای فرضیه اول، دو EVA 72 با TSR، 72 در دوره 6 ساله مورد بررسی قرار می‌گیرند.
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ها
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ها

در این بخش به تجزیه و تحلیل فرضیه‌ها در سه حالت ذکر شده می‌پردازیم:
4-1) مقدمه
تجزیه و تحلیل داده‌ها به منظور بررسی صحت و سقم فرضیه‌ها برای هر نوع تحقیق، از اهمیت خاصی برخوردار است. داده‌های خام با بهره گرفتن از فنون آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرند و پس از پردازش به شکل اطلاعات در اختیار استفاده کنندگان قرار می‌گیرند. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها و اطلاعات، مطابق اهداف ارائه شده، ابتدا میزان و یا مقدار هر متغیر بر اساس داده‌های بدست آمده از مراجعه مستقیم به کتابخانه سازمان بورس اوراق بهادار و اداره‌ی امور نظارت بر شرکت‌ها و مطالعه یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی، گزارش‌های سالانه و همچنین گزارش 10 ساله بورس، مشخص شد.سپس توصیف اطلاعات حاصل شده در قالب جداول و نمودارهای توصیفی، دیدگاه کلی از چگونگی توزیع آن ها را ایجاد نموده که می‌تواند در چگونگی استفاده از الگو های آماری گوناگون کمک نماید. در گام بعدی به آزمون فرضیه‌های تحقیق پرداخته شد و در نهایت با جمع بندی وتجزیه و تحلیل اطلاعات خاتمه یافت.
4-2) آمار استنباطی
4-2-1) بررسی فرضیه اول
جهت بررسی این فرضیه از تحلیل همبستگی پیرسون استفاده شده است.
فرضیه اول: بین EVA و TSR رابطه معناداری وجود دارد.
حالت اول: بررسی تمام شرکت‌ها در هر سال
با بهره گرفتن از تحلیل همبستگی و با مراجعه به جداول اطلاعاتی خروجی از SPSS می‌توان در مورد شرکت‌های مورد بررسی در هر سال به صورت زیر اظهار نظر نمود:
سال 1382: با توجه به اینکه Significant که همان p-value می‌باشد. بزرگتر از آلفا است. بنابراین فرضیه H0 مبنی بر اینکه بین EVA و TSR رابطه معناداری وجود ندارد، پذیرفته می‌شود.
Sig= 0/137 05/0 = α
سال 1383: در این سال نیز 0/683sig= و بزرگتر از 05/0 = α می‌باشد و بنابراین بین TSR و EVA در سال 1383 نیز رابزه معناداری وجود ندارد.
سال 1384: در این سال نیز sig= 0/333 و بزرگتر از α می‌باشد و بنابراین بین TSR و EVA رابزه معناداری وجود ندارد.
سال 1385: در این سال نیز به دلیل اینکه sig= 0/719 و بزرگتر از آلفا می‌باشد، در نتیجه رابطه معناداری بین TSR و EVA وجود ندارد.
سال 1386: چون sig= 0/959 و بزرگتر از آلفا می‌باشد، رابطه معناداری بین دو متغیر مذکور وجود ندارد.
سال 1387: در این سال نیز با توجه به p-val
ue محاسبه شده (230/0) که بزرگتر از α می‌باشد در نتیجه بین EVA و TSR رابطه معناداری وجود ندارد.
ضریب همبستگی بین EVA و TSR در طی سال‌های مختلف در 15 شرکت مورد بررسی به صورت زیر است:
جدول 4-1) ضریب همبستگی بین EVA و TSR در طی دوره 6 ساله
1387
1386
1385
1384
1383
1382
سال مورد بررسی
37
2
12-
32
13-
45-
ارقام به درصد
حالت دوم: بررسی هر شرکت به طور جداگانه در دوره 6 ساله
بر اساس اطلاعات خروجی از SPSS که در جدول ذیل خلاصه شده است، مشاهده می‌شود که در تمامی شرکت‌های مورد بررسی (sig α)، بوده و در نتیجه بین EVA و TSRهیچ یک از شرکت‌ها در دوره‌ی 6 ساله رابطه معناداری مشاهده نشده است.
جدول 4-2) هر شرکت بطور جداگانه در دوره 6 ساله
معادل در SPSS

 
 
ضرایب همبستگی بین EVA و TSR در دوره 6 ساله
X1
sig
α
ضریب همبستگی
X2
657/0
05/0
224/0-
X3
178/0
05/0
535/0-
X4
655/0
05/0
267/0
X5
376/0
05/0
487/0-
X6
618/0
05/0
362/0
X7
410/0
05/0
412/0
X8
073/0
05/0
735/0
X9
702/0
05/0
187/0
X10
955/0
05/0
033/0
X11
320/0
05/0
412/0
X12
225/0
05/0
466/0
X13
156/0
05/0
654/0-
X14
183/0
05/0
345/0
X15
625/0
05/0
373/0-
حالت سوم (حالت کلی)
با توجه به اینکه 15 شرکت، در 6 سال به طور کلی مورد ارزیابی قرار می‌گیرند، بنابراین (6*15) یعنی 90EVA با 90TSR همبسته می‌شوند. در این حالت برای هر سال از متوسط متغیرهای مذکور استفاده می‌شود. چون sig بزرگتر از آلفا می‌باشد، بنابراین در کل بین EVA و TSR شرکت‌های مورد بررسی رابطه معناداری وجود ندارد و فرضیه H0 مبنی بر اینکه بین EVA و TSR رابطه معناداری وجود ندارد، تایید می‌شود. ضریب همبستگی و sig در جدول خروجی SPSS زیر نشان داده شده است: در حالت کلی ضریب همبستگی بین EVA و TSR (23/0-) می‌باشد و R2 در حدود 5 درصد می‌باشد.
جدول 4-3) ضریب همبستگی بین EVA و TSR
Correlation
TSR
EVA
-0.236
0.653
6
1.000
0
6
EVA Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
1.000
0
6
-0.236
0.653
6
TSR Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
جدول 4-4) خلاصه مدل همبستگی
Model Summary

Std. Error of the Estimate
Adjusted R Square
R Square
R
Model
0.1764
-0.181
0.55
0.236a
1
a: Predictors: (Constant), EVA
4-2-2) بررسی فرضیه دوم
EVA در ارتباط با ارزش بازار شرکت، شاخص بهتری نسبت به NOPAT می‌باشد.
بهتر بودن ارتباط دو متغیر مذکور، با ارزش بازار، از طریق ضرایب تعیین (مقادیر R2)، مشخص خواهد شد. در بررسی این فرضیه، همانطور که پیشتر گفته شد دو معادله رگرسیون جداگانه با بهره گرفتن از دو متغیر مستقل (EVAو NOPAT) و متغیر وابسته (ارزش بازار شرکا (MV))، تشکیل می‌شود و از طریق R2 در مورد فرضیه مذکور اظهار نظر می‌گردد.
معادلات رگرسیون به شرح زیر می‌باشد:
MV= a + β1 * EVA + e
MV= b + β2 * NOPAT + e
حالت اول: تمام شرکت‌ها در هر سال
در این حالت هر 15 شرکت در هر سال به طور جداگانه مورد بررسی قرار می‌گیرند. با مراجعه به جداول خروجی از SPSS، و با توجه به R2 و بتای رگرسیون در مورد اینکه کدام شاخص (EVA یا NOPAT)، ارزش بازار شرکت را بهتر توجیه می‌کنند، اظهار نظر می‌شود:
ضرایب تعیین محاسبه شده از طریق SPSS در جدول 4-5 خلاصه شده است.
جدول 4-5) ضرایب تعیین SPSS برای فرضیه دوم
اظهار نظر در مورد شاخص‌های EVA و NOPAT، بهتر ارزش بازار را توجیه می‌کند
نتیجه: با توجه بتای رگرسیون و ضریب تعیین
مقادیر R2
سال
EVA با MV
NOPAT با MV
NOPAT و EVA
924/0
991/0
1382
NOPAT
641/0
869/0
1383
NOPAT و EVA
915/0
968/0
1384
NOPAT
821/0
965/0
1385
NOPAT
647/0
923/0
1386
NOPAT
446/0
926/0
1387
حالت دوم: هر شرکت به طور جداگانه در دوره 6 ساله
در این حالت، برای هر شرکت، در دوره 6 ساله (طی سال‌های 1387 تا 1392) دو معادله رگرسیون قبلی تشکیل می‌شود و از طریق جدول اطلاعاتی خروجی از SPSS، در مورد انتخاب شاخصی که ارزش بازار را بهتر از شاخص دیگر توجیه نماید، اظهار نظر می‌شود. ضرایب تعیین به دست آمده از معادله رگرسیون هر شرکت در دوره 6 ساله در جدول 4-6 خلاصه شده است:
جدول 4-6) ضرایب تعیین معادله رگرسیون برای هر شرکت به طور جداگانه
بررسی شرکت‌ها در دوره 6 ساله
مقادیر R2 جهت توجیه رابطه دو متغیر EVA, NOPAT با MV
بین NOPAT و MV
بین EVA و MV
کدام متغیر ارتباط بیشتری با mv دارد؟
X1
895/0
472/0
NOPAT
X2
347/0
111/0
NOPAT

پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

X3
902/0
621/0
NOPAT
X4
801/0
270/0
NOPAT
X5
904/0
532/0
NOPAT
X6
621/0
771/0
EVA
X7
487/0
309/0
NOPAT
X8
847/0
092/0
NOPAT
X9
702/0
142/0
NOPAT
X10
910/0
083/0
NOPAT
X11
011/0
078/0
EVA
X12
329/0
056/0
NOPAT
X13
625/0
068/0
NOPAT
X14
934/0
094/0
NOPAT
X15
853/0
072/0
NOPAT
حالت سوم (حالت کلی): تمام شرکت‌ها در دوره 6 ساله
در این حالت با توجه به اینکه 15 شرکت در 6 سال مورد بررسی قرار می‌گیرند، بنابراین در مجموع (15*6)، یعنی 90 EVA و 90 NOPAT با 90MV، در دو معاله رگرسیون جداگانه از طریق نرم افزار SPSS مورد بررسی قرار می‌گیرند تا R2، محاسبه گردد. در این حالت نیز با توجه به اینکه جامعه آماری 15 شرکت می‌باشد، در هر سال 15 EVA و 15 NOPAT و 15 MV داریم که برای هر سال از میانگین این متغیرها استفاده شده است.
با مراجعه به جداول SPSS پیوست مشاهده می‌شود R2 در کل دوره، برای متغیرهای تحقیق به صورت زیر می‌باشد: NOPAT = 937/0 و EVA= 334/0. پس در حالت کلی، NOPAT در توجیه ارزش بازار شرکت‌های مورد بررسی، شاخص بهتری است و بهتر از EVA عمل می‌کند و فرضیه شماره 2 مبنی بر اینکه EVA در توجیه ارزش بازار شرکت شاخص بهتری است، تایید نمی شود و نتیجه اینکه NOPAT در مقایسه با EVA شاخص بهتری برای توجیه ارزش بازار شرکت می‌باشد. علاوه بر R2، با بهره گرفتن از بتای محاسبه شده در جدول Coefficients نیز می‌توان گفت: چون بتای مربوط به NOPAT بیشتر از بتای EVA می‌باشد، ارتباط NOPAT با MV، قویتر از ارتباط EVA با MV می‌باشد. به عنوان اطلاعات اضافی تحقیق خاطر نشان می‌شود که با توجه به SIG محاسبه شده برای EVA و NOPAT که به ترتیب بزرگتر و کوچکتر از α می‌باشند، در حالت کلی NOPAT با ارزش بازار، رابطه معنادار دارد اما بین EVA و ارزش بازار رابطه معناداری مشاهده نمی شود.
فصل پنجم
نتیجه گیری و پیشنهادات
فصل پنجم
نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1) مقدمه
در فرآیند هر تحقیق، نتایج تحقیق اهمیت به سزایی دارد، چرا که نتیجه گیری‌های تحقیق می‌توانند مبنایی برای رفع مشکلات موجود و یا بهبود وضعیت موجود به سمت وضعیت مطلوب باشد و از طرف دیگر استفاده کنندگان از یک تحقیق بیش از هر چیز دیگر به نتایج تحقیق توجه دارند. بنابراین در این قسمت به ارائه نتایج حاصل از بررسی هر دو فرضیه تحقیق در حالت‌های سه گانه و نتایج حاصل از استاندارد سازی EVA می‌پردازیم و در قسمت بعدی، پیشنهادات تحقیق ارائه گردد.
5-2) نتیجه گیری
5-2-1) نتایج حاصل از بررسی فرضیه اول
حالت اول: هر 15 شرکت در هر سال
با مراجعه به مندرجات فصل 4، مشاهده می‌شود که رابزه‌ی معناداری بین ارزش افزوده‌ی اقتصادی و بازده سهام در 15 شرکت مورد بررسی در هیچ یک از سال‌های 1387 تا 1392 وجود ندارد. به عبارتب بازده سهام شرکت‌ها، از طریق ارزش افزوده اقتصادی توجیه نمی شود. نکته جالب توجه‌ی دیگر این است که در برخی از سال‌ها، ضریب همبستگی بین EVA و TSRمنفی می‌باشد. به عبارتی با افزایش EVA و TSRکاهش می‌یابد و با کاهش EVA و TSR افزایش می‌یابد.
این پدیده را می‌توان به دو صورت زیر تحلیل نمود:
سرمایه‌گذاران در بورس با تکنیک EVA، آشنایی ندارند و بنابراین در واکنش به بازار سرمایه، این معیار بسیار حیاتی را نادیده می‌گیرند و به طور ناخودآگاه علیرغم کاهش EVA شرکت‌ها به سهام آنها چراف سبط نشان می‌دهند و به نوعی آینده سرمایه‌گذاری خود را به مخاطره انداخته و در شرکتی سرمایه‌گذاری می‌کنند که هدف مدیریت مالی را فراموش کرده است. وقتی بازده سهام شرکتی علیرغم کاهش ارزش افزوده اقتصادی، افزایش می‌یابد. حباب قیمتی در بازار ایجاد کرده و از این پدیده فقط حرفه ای‌های بازار منتفع می‌شوند چرا که این افراد، می‌توانند بعد از کسب سود مورد نظر خود سهم حباب دار شده را از سر خود رد کنند.
شاید بتوان این روابط معکوس را بر اساس انتظارات سرمایه‌گذاران نیز تفسیر کرد، همان گونه که در ادبیات تحقیق عنوان گردید، هر افزایش (کاهش) در EVA، نمی تواند منجر به افزایش (کاهش) بازده سهام شود. آن افزایش در EVA محرک قیمت سهام است که بیشتر یا دست کم برابر با انتظارات بازار سرمایه

]]>

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *