مقاله رایگان درمورد بانکداری الکترونیک

محوریت تحقیق که مشتریان حقوقی میباشد تلاشهایی در جهت شناسایی مدلهایی برای مصرف کنندگان حقوقی انجام گرفت که به نتیجهی مناسبی نینجامید
خدمات بانکداری الکترونیک
از لحاظ تاریخی نخستین فناوریهای مبتنی بر سرویسهای شخصی را در حوزهی مالی در دههی هفتاد مشاهده میشود. زمانی که در بانکها نخستین خودپردازها ATM نصب شده است. این امر در دههی 80 با ارائهی خدمات تلفن بانک تداوم یافته است. سپس در دههی 90 با ورود اینترنت کانالهای توزیع خدمات بانکی بر مبنای عملکرد مبتنی بر وب توسعه یافت. در دههی اخیر فناوریهای همراه مانند موبایل بانک عملکرد بانک را مبتنی بر ارائهی خدمات همراه نموده اند. (مقیمی و کیماسی, 1390, ص. 225)
در جدول 2-3 مهمترین دوره های تحول در نظام بانکداری قابل مشاهده می باشد. (صالح احمدی, 1390)
جدول3دوره های تحول در نظام بانکداری
دوره
زمان
ویژگی
اول:اتوماسیون پشت باجه
دههی 1960
با استفاده از یارانههای مرکزی، اطلاعات و اسناد کاغذی تولید شده در شعب، به صورت دستهای به مرکز ارسال و شبانه پردازش روی آنها انجام میشود. دراین دوره عملیات اتوماسیون تاثیری بر رفاه مشتریان بانکها و رقابت بین بانکها برجای نگذاشت
دوم اتوماسیون جلوی باجه
دههی 1970

شعبه در حضور مشتری ثبت الکترونیکی عملیات بانکی را انجام می دهد. انتقال اطلاعات به صورت موثر در بینشبکه های بزرگ یارانهای و ترمینالهای ورودی و خروجی به وجود آمد. هنوز تمامی کارها توسط کارمندان بانک و از طریق ورود اطلاعات و گردش حسابها به ترمینالها صورت میگرفت و فقط نیاز به استفاده انبوه اسناد کاغذی تا حدودی برطرف شد. نرم افزارهای بهکار گرفته شده در این دوره، کماکان غیر یکپارچه و جزیره ای بودند.
سوم:متصل کردن مشتریان به
حسابهایشان
دههی 1980
مشتری از طریق تلفن یا مراجعه به دستگاه خودپرداز و استفاده از کارت هوشمند یا کارت مغناطیسی یا کامپیوتر شخصی به حسابش دسترسی پیدا میکندو ضمن انجام عملیات دریافت و پرداخت، نقل و انتقال وجوه به صورت الکترونیکی انجام میدهد .در این دوره هنوز نیروی انسانی در ارائهی خدمات موثر است و وظیفه ایجاد هماهنگی بین سیستمهای جزیرهای و نیازهای مختلف مشتریان را به عهده دارد.
چهارم:یکپارچه سازی سیستم ها و مرتبط کردن مشتری با تمامی عملیات بانکی
اواسط دههی 1990 تا کنون
کلیه عملیات بانکی، الکترونیکی انجام میشود. بانک و مشتریان میتوانند به طور منظم اطلاعات مورد نیازشان را کسب کنند لازمهی ورود به این مرحله امکانات و بسترهای مخابراتی و ارتباطی پیشرفته و مطمئن است. به منظور رسیدن به یکپارچگی و ساماندهی سیستمهای مکانیزهی بانکی، بانکها بر یکی از دو جهت زیر تاکید میکنند. تلاش برای استانداردسازی نرمافزاری و سختافزاری در سیستمهای کامپیوتری موجود و تلاش برای ایجاد سیستمهای یکپارچه صرف نظر از سیستمهای جزیرهای گذشته. در این دوره صرفهجویی واقعی در نیروی انسانی به وجود آمده و پول کاملا حالت الکترونیکی پیدا میکند.
تعاریفی از بانکداری الکترونیک
بانکداری الکترونیکی به معنای یکپارچهسازی کلیه فعالیتهای یک بانک از طریق بهکارگیری فناوری نوین اطلاعات و ارتباطات، مبتنی بر فرآیندهای بانکی، منطبق بر ساختارسازمانی بانکها است که امکان ارائه کلیه خدمات مورد نیاز مشتریان را فراهم میسازد. بانکداری الکترونیکی یعنی فراهم آوردن امکاناتی برای مشتریان که بدون نیاز به حضور فیزیکی در بانک و با استفاده از واسطههای ایمن بتوانند به خدمات بانکی دسترسی یابند. در تعریفی دیگر بانکداری الکترونیک را ارائه خدمات بانکی از طریقشبکه های کامپیوتری عمومی قابل دسترس (اینترنت، اینترانت و …) یاشبکه های خاص مانند سیستم شتاب که از امنیت بالایی برخوردار است؛ دانسته و در واقع بانکداری الکترونیک نوع خاصی از بانکداری است که جهت ارائه سرویس به مشتریان از یک محیط الکترونیکی (اینترنت، موبایل و غیره) استفاده میکند. در این روش، تمامی عملیات بانکی اعم از دریافت یا واریز پول، تأیید امضاء، مشاهده موجودی و دیگر عملیات بانکی به صورت الکترونیکی انجام میشود. در تعریفی جامع، بانکداری الکترونیکی عبارت است از استفاده از کانالهای تحویل الکترونیکی بانکداری که در واقع زیرگروه تأمین مالی الکترونیکی است. مهمترین کانالهای تحویل الکترونیکی اینترنت، شبکههای ارتباطی بیسیم، ماشینهای خودپرداز(ATM) و تلفنبانک و سایر کانالهای ارائه خدمات بانکی میباشد.
بانکداری الکترونیک دارای سطوح مختلف میباشد. هر قدر به سمت سطوح بالاتر حرکت کنیم، عملیات دستی کمتر، سیستمهای کامپیوتری متمرکزتر، شبکه قابل دسترسی گستردهتر، محدودیت زمانی و مکانی کمتر و در نهایت، امنیت اطلاعات بانکی بیشتر خواهد بود. به عبارت دیگر بانکداری الکترونیک را می توان استفاده از فناوری پیشرفتهشبکه های ارتباطی و مخابراتی جهت انتقال وجوه در سیستم بانکداری معرفی نمود.
آنچه که در جدول 2-5 ملاحظه مینمایید، مقایسهای بین ویژگیهای بانکداری سنتی و بانکداری نوین (الکترونیکی) است. در این بین آنچه که اهمیت فراوانی دارد، این است که بانکداری الکترونیکی با وجود چالشهایی که برای پیشرفت و توسعه پیش روی خود دارد، می تواند به عنوان پدیده بسیار موثر و غیرقابل انکار، امور تجاری و مالی را برای تمامیگروه های ذینفع تسهیل نماید. (علیخانزاده, 1387, ص. 31-32)
جدول4 مقایسه ویژگیهای بانکداری سنتی و الکترونیکی
مقایسه ویژگی های بانکداری سنتی و الکترونیکی
بانکداری الکترونیکی
بانکداری سنتی
بازار نامحدود از نظر مکانی
ارائه خدمات گسترده و متنوع و براساس نیاز مشتری
تمرکز بر کاهشهزینه ها و رشد درآمدها
تاکید بر کسب درآمد از طریق کارمزد
ارائه خدمات به طور شبانه روزی
وجود رابطه تنگاتنگ بین بانکی
کاهش بهرهگیری از نیروی انسانی وبروکراسی اداری مبتنی بر اسناد و مدارک کاغذی
بازار محدود
رقابت بین بانکها
ارائه خدمات محدود
ارائه خدمات متکی بر شعب
تمرکز بر کاهشهزینه ها
کسب در آمداز طریق حاشیه سود(تسهیلات اعطایی )
ارائه خدمات در ساعت خاص (محدودیت ساعت اداری )
متکی بر ساختار اداری مبتنی بر سناد و نیروی انسانی متعدد
آنچه حائز اهمیت و درخور توجه است ویژگی فعال و آیندهنگری خصوصیات بانکداری الکترونیک در مقایسه با بانکداری سنتی است. بانکداری سنتی بیشتر با یک دید محافظهکارانه سعی مینماید بهشیوه های مختلفهزینه های بانک را کاهش دهد. در صورتی که بانکداری الکترونیکی ضمن ارائه جامع خدمات بانکی در فکر توسعه و تحول بر مبنای جلب رضایت مشتری و افزایش درآمد بر مبنای ارائه خدماتی است که در قبالش کارمزد دریافت میدارد. به طور کلی بانکداری الکترونیکی عبارتند از فراهمآوردن امکاناتی برای کارکنان در جهت افزایش سرعت و کارایی آنها در ارائه خدمات بانکی و ارائه امکانات سختافزاری و نرمافزاری به مشتریان، مبتنی بر شبکه مخابرات که با استفاده از آنها بتوانند بدون نیاز به حضور فیزیکی در بانک، در هر ساعت از شبانه روز از طریق کانالهای ارتباطی ایمن عملیات بانکی خود را انجام دهند. (محمدی و نجفی, 1389, ص. 31)
بانکداری الکترونیکی درشاخه ها و انواع مختلف ارائه میشودکه برخی از آنها شامل بانکداری اینترنتی، بانکداری مبتنی بر تلفن همراه، بانکداری تلفنی، بانکداری مبتنی بر نمابر، بانکداری مبتنی بردستگاه های خودپرداز، بانکداری مبتنی بر پایانههای فروش و بانکداری مبتنی بر شعبههای الکترونیکی میباشد
از مهمترین اهداف در توسعه بانکداری الکترونیکی کاهش و یا در حالت مطلوب حذف حضور فیزیکی افراد در شعبههای بانکها است. به این از ترتیب از اتلاف وقت و هزینه و انرژی مشتریان و کارکنان جلوگیری میشود و کارایی، کیفیت و سرعت ارائه خدمات بالا میرود. از طرف دیگر وابستگیمبادله های مشتریان به ابزارهای پرداخت کاغذی مانند چک و اسکناس کاهش مییابد. کاهشهزینه های مربوط به چاپ و نشر اسکناس برای دولت ارزش افزوده به همراه خواهد داشت.
بانکداری الکترونیکی در سادهترین حالت به معنای ارائه اطلاعات درباره یک بانک و خدمات آن از طریق یک صفحه وب است. خدمات پیچیدهتر بانکداری الکترونیکی این امکان را به مشتریان میدهد تا به حسابهای خود دسترسی پیدا کرده، قادر به جابجایی پول میان حسابهای مختلف باشند و بصورت الکترونیکی وام بگیرند و پرداختهای خود را انجام دهند. در مفهوم بانکداری الکترونیکی، ارسال الکترونیکی خدمات به این معنا است که یک مشتری به واسطه کانالهای الکترونیکی آنلاین مانند اینترنت بتواند معاملات خود را انجام دهد. بسیاری از بانکها و سازمانهای دیگر نسبت به استفاده از این کانال برای ارائه خدمات خود اشتیاق نشان میدهند، زیراهزینه های آن پایین بوده، فروش آن بالاست و توانایی بیشتری در عرضه تسهیلات به مشتریان دارد. بسیاری از مردم از ایجاد بانکداری الکترونیکی به عنوان یک تحول انقلابی یاد میکنند. اما میتوان از بانکداری الکترونیکی به عنوان قدمی دیگر در سیر تکاملی بانکداری نام برد. این تصور که بانکداری الکترونیکی به طور کامل جایروش های موجود را خواهد گرفت، ممکن است واقعبینانه نباشد. تجربه نشان می دهد، آینده آمیزهای از بانکداری الکترونیکی و سنتی است. اگر چههزینه های راهاندازی بانکداری الکترونیکی زیاد است، اما میتواند به سرعت سودآور باشد. (محمدی و نجفی, 1389, ص. 32-33)
در سال 2005 تحقیقی توسط Tech web news انجام گرفته است که نشان میدهد بانکداری الکترونیکی پرسرعتترین رشد را میان فعالیتهای بازرگانی در اینترنت داشته است. گسترش بانکداری آنلاین با توسعه اتصالهای باندهای پهن پرسرعت و افزایش بلوغ فکری کاربران اینترنت همراه شده است. فاکتور دیگری که در رشد بانکداری الکترونیکی نقش دارد، این است که بانکها متوجه فواید بانکداری الکترونیکی شدهاند و اشتیاق بیشتری برای ارائه آن به مشتریان نشان میدهند.
مزایای بانکداری الکترونیکی
توسعهی بانکداری الکترونیکی دارای مزایای قابل توجهی است؛ که برخی از آنها عبارتند از :
بازار نامحدود از لحاظ زمانی و مکانی: بانکداری الکترونیکی برخلاف بانکهای سنتی محدودیتی برای انجام فعالیتهای بانک در چارچوب زمان فعالیت بانک ندارد. با گسترش اینترنت و رواج بانکداری در محیط الکترونیکی می توانند فارغ از زمان و مکان به نقل و انتقال وجوه از حساب خود به حساب دیگری و برعکس بپردازد و به این ترتیب بدون حضور فیزیکی از خدمات بانک بهرهمند شوند.
امکان ارائه خدمات متنوع و گسترده: مشتریان میتوانند برای پرداخت قبوض مختلف، افتتاح حساب، خرید سهام، دریافت یا حواله انواع چک، نظارت بر حساب شخصی، مبادلات پول و … از خدمات بانکداری الکترونیکی بهرهمند شوند.
کسب درآمد از طریق کارمزد: نظام بانکداری الکترونیکی همواره به دنبال توسعه و ارائه خدماتی است که در قبال آنها رضایتمندی مشتریان را افزایش داده و با دریافت کارمزد، درآمد خود را نیز افزایش دهد.
تمرکز بر هزینه و رشد درآمد: نظام بانکداری سنتی با بکارگیری راه حل های گوناگون، بیشتر سعی در کاهشهزینه های خود دارد. در صورتی که ن ظام بانکداری نوین علاوه بر تمرکز روی کاهشهزینه ها، با نگاه جامع و آیندهنگر سعی در ارائه خدمات جدید و کسب درآمد از این طریق را دارد.
از دیگر مزایای بانکداری الکترونیکی میتوان به موارد زیر نیز اشاره نمود:
کاهش حجم استفاده از کاغذ و نیروی انسانی؛
ایجاد رابطه نزدیک میان بانکها؛
ایجاد بانکهای چند منظوره مجهز به امکانات الکترونیکی.
معایب بانکداری الکترونیکی
با وجود خدمات گسترده بانکداری الکترونیکی، مواردی را می توان به عنوان عیوب آن برشمرد:
خطرهای امنیتی: در نظام جدید بانکداری افراد میتوانند با بدستآوردن رمز اشخاص، از حسابهای آنان برداشت کنند یا بطور کلی به حسابهای اشخاص حمله یا آنها را از اعتبار ساقط کنند.
نبود برخی خدمات ویژه در بانکداری الکترونیکی: برخی از خدمات ویژه چون مشاوره مالی و سرمایهگذاری و امکان دریافت وجه نقد، چک، اسناد یا اعتبار مالی وجود ندارد. از طرفی، ارتباط از طریق پست الکترونیکی یا تلفن هم تا آن حد توسعه نیافته است.
ناآشنایی با فناوری: ناآشنایی افراد جامعه با خدمات جدید بانکداری از نبود آموزشهای عمومی وزمینه های لازم فرهنگی و اجتماعی ناشی میشود.
از دیگر معایب بانکداری الکترونیکی میتوان به موارد زیر نیز اشاره نمود:
نبود اینترنت پرسرعت و دائمی در برخی از کشورها
بالا بودنهزینه های زیرساختی بانکداری الکترونیکی (محمدی و نجفی, 1389, ص. 35-37)
خدمات بانکداری اینترنتی
براساس اعلام مرکز مطالعات نوآوریهای مالی، اینترنت میتواند انقلابی را در نحوهی انجام فعالیت های تجاری و کسب و کار سبب شود. اینترنت این کار را به کمکروش های ذیل انجام میدهد:
تحریک رقابت بیشتر در بر خدمات بانکی با پذیرش افراد جدید، شفاف کردن قیمتگذاری، و افزایش سطح توقعات مالی
انتقال توازن قدرت به سمت عرضهکنندگان خدمات بانکی از راه فناوری، تخصص بازاریابی و جداکردن آن از مهارتهای سنتی و ساختارهای هزینهای
قدرت دادن به مشتریان از راه فراهم آوردن امکان دستیابی مستقیم آنان به اطلاعات بازار و کنترل بیشتر بر معاملاتشان
حذف محدودیتهای جغرافیایی
وقتی به صرفهجویی درهزینه ها مینگریم متوجه میشویم که مجازی کردن ارائه خدمات از راه اینترنت اجباری است. تحقیقات مختلف به این نتیجه رسیده است که در حوزهی ارائه خدمات مالی اینترنت مقرون بهصرفهتر از دیگر روش ها است.
از آنجایی که اینترنت توان کاهشهزینه ها، افزایش رضایتمندی و ارائهی اطلاعات به مشتریان را دارد پس این مشتریان هستند که بیشترین سود را می برند آنها قادرند تا وارد بازارهای الکترونیکی شده معاملات را چک کنند معاملات مدنظرشان را انجام دهندو حتی حسابهای بانکی خود را اداره نمایند.
در تحقیقی به منظور بررسی اهمیت کانالهای توزیع در سالهای آینده در صنعت بانکداری نتایج تحقیق نشان میدهد که بانکداری اینترنتی از اهمیت بیشتری برخوردار خواهد بود نظر پاسخگویان در خصوص میزان استقبال از هر یک از کانالها تا سال 2011 میلادی در جدول 2-5 نشان داده شده است :
جدول 5کاربرد کانال ها بر مبنای تراکنش صورت گرفته
کانال
2001
2003
2006
2011
شعبه
38
35
31
21
تلفن
12
14
15
16
خودپرداز
15
16
16
16
کامپیوتر شخصی
3
4
3
1
اینترنت
11
16
19
23
فناوری WAP

دانلود پایان نامه

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

2
4
6
9
تلویزیون دیجیتال تعاملی
0
2
3
6
سایر (پایانه های فروش ،پست /فکس و کارت های هوشمند )
19
17
12
11
تحقیقات نشان میدهد که بانکداری الکترونیک رشد مرکب 1/9 درصدی در خلال سالهای 2003 تا 2007 داشته است .

]]>