مقاله رایگان درمورد بانکداری الکترونیک

کامپیوتر و عصبی شدن حین کارکردن با کامپیوتر تاثیر مستقیمی بر قصد رفتاری داشته اند.

سایر متغییرها شامل عملکرد مورد انتظار با تلاش مورد انتظار – تاثیر اجتماعی و شرایط و تجهیزات است.در تحقیق انجام شده مدل تا 70% قابلیت پیشبینی رفتار را داشته و مقیاسهای ارزیابی مدل هم تا حدود 40% بهبود یافته است . (Venkatesh, V., Morris, M. G., Davis, G. B., & Davis, F. D., 2003) مروری بر تحقیقات پیشین برپایهی تئوری بهبود یافتهی پذیرش و بهکارگیری فناوری در تحقیقی (Li & Kishore, 2006)شاخصهای ارزیابی جدیدی در حوزهی این تئوری مطرح شد که در بین جمعیتهایی ازگروه های متعدد انجام شد که بر خصوصیات جمعیت شناختی چون جنس و دانش اولیه و دانش ویژه در حوزهی وبلاگ و تجربه کارکردن با آن تاکید شده بود.
دادهها در سه مرحله تحلیل شد. در مرحلهی نخست روایی سوالات سنجیده شد و در مرحلهی دوم فاکتورها مورد سنجش قرار گرفت در مرحلهی سوم پرسشنامه سنجیده شد. در این تحقیق صرفاً دانش موجود عامل افتراق بینگروه ها شده است.
در تحقیقی که در حوزهی فناوری های همراه انجام شده است. (Carlsson, Carlsson, Hyvonen, & Puhakaine, 2006) فاکتور علاقه نیز به مدل اضافه شده که در زمان استفاده از آن اثبات میشود بخشی از کاربرد استفاده از سیستم را توجیه مینماید. تاثیرات اجتماعی نیز تاثیر مستقیمی بر قصد استفاده گذاشته است.
در این تحقیق زمانی که در حوزه چند سیستم مرتبط با فناوری همراه مدل تحقیق مورد بررسی قرار گرفت عامل قصد استفاده در بهرهگیری به عنوان متغییر وابسته مطرح است که توسط عملکرد و تلاش موردانتظار و تاثیرات اجتماعی بیان میشود. در این تحقیق تجهیزات تاثیر مستقیمی بر استفاده نداشته است. در تحقیق دیگری که در حوزهی خدمات همراه انجام شده است. (Knutsen, 2005)اطلاعات در دو بازهی زمانی جمع شده است: مرحلهی استفادهی آزمایشی از خدمات و دو هفته پس از پایان دوره آزمایشی اطلاعات مورد سنجش قرارگرفته است. عملکرد و تلاش موردانتظار بیشترین تاثیر را بر قصد استفاده داشته است. همچنین تاثیر عامل عملکرد مورد انتظار در مشتریانی که سن بیشتری دارند مهمتر ارزیابی شده است.
در تحقیقی شاخصهای سنجش نظریهی یکپارچهی پذیرش و قبول فناوری در مطالعهای میان فرهنگی مورد سنجش قرارگرفته است. نمونههای مورد مطالعه در کشورهای گوناگون شامل دانش آموزان در سطوح متوسطه و آموزش عالی در کشورها بوده که از خدمات وبسایتها استفاده مینمودهاند. کشورهایی که در آن پرسشنامهها ترجمه و توزیع شد شامل جمهوری چک، یونان، هند، مالزی، نیوزیلند، عربستان سعودی، آفریقای جنوبی، انگلستان و ایالات متحده بوده است. نتایج بیانگر آن است که شاخصهای پرسشنامه به اندازهی کافی قابل ترجمه از زبانی به زبان دیگر هستند و این شاخصها عناصر میان فرهنگی را پوشش نمیدهند. (Oshlyansky, Cairns, & Thimbleby)
مروری بر تحقیقات در حوزه بانکداری الکترونیک
امروزه صنعت بانکداری تنها درارائه خدمات پشت باجه خلاصه نمیشود بلکه دامنه فعالیت آن در سطح فعالیت شرکتهای چندملیتی گسترده شده است؛ بانکها امروزه خود در سیستم مبادلات الکترونیکی به عنوان یکی از سرمایهگذاران بزرگ در بازار مبادلات وارد شده و در رقابت با سایر بانکها نقش اساسی در تامین مالی و پولی و رفاه اقتصادی جامعه ایفا میکنند در یک جمله میتوان گفت که امروزه صنعت بانکداری دامنه وسیعی از فعالیتهای اقتصادی را شامل میشود و بدون آن و بدون تحول و دگرگونی در این صنعت، بزرگترین بخش محرک اقتصادی جامعه فلج میشود. (مهرنوش; عباسی نژاد, 1385) با توجه به ورود فناوری جدید در پردازش دادهها نیاز جدیدی برای نحوهارائه خدمات بانکی مطرح شده است با نگاهی به تجارب کشورهای پیشرفته و رشد خدمات بانکداری الکترونیک میتوان نیازهای در حال شکلگیری و روند فزاینده آن را در زمینه خدمات بانکی در ایران تا حد مناسبی پیشبینی نمود ولی قبل از اجرای کامل بانکداری در کشور باید این موضوع را درنظر داشت که مشتریان به خدمات سنتی هر چند ناکارآ خوگرفته اند و از همه مهمتر به آن اطمینان بیشتری دارند.
افزایش دسترسی به فناوریهای الکترونیکی در صنعت بانکداری شیوهی ارائهی خدمات بانکها به مشتریان خود را تغییر داده است. امروزه مشتریان بانکها در میان تنوع کانالهای مختلف قادر به انتخاب بوده از این رو مشاهده میشود که رفتار خرید مصرفکنندگان خدمات مالی تغییر یافته و فقدان وفاداری به یک نام تجاری به شدت مشهود است. اغلب مصرفکنندگان خدمات مالی بیش از یک حساب بانکی داشته و آمادهی خارج نمودن نقدینگی از یک حساب به حسابی که منفعت بیشتری دارد هستند. (ICM, 2002) این امر قطعا در برنامههای بازاریابی بانکها تاثیرگذار بوده و اتخاذ استراتژیهایی برای معرفی بیشتر خدمات نوین بانکی را ضروری میسازد. امروزه مشتریان فرصتهای بیشتری برای مقایسه خدمات در اختیار دارند و قضاوت مشتری در مورد بانک براساس میزان توا نمندی بانک در کمک به حل معضلات وتوسعهتجاری او استوار است. در کشور ما و اکثر کشورهای پیشرفته دنیا، انجام سریع امور و عدم اتلاف وقت به عنوان مهمترین عنصر موفقیت در رقابت بانکها محسوب شده ومشتریان به عنوان رکن اصلی تعیینکننده این رقابت، ارزش بسیار زیادی برای تکنولوژی و سرعت و در درجه بعدی تخصص فنی بانکها قائل هستند.
بانکداری امروزشیوه های نو، مشتریمداری موثر، ارائه فناوریهای نو، سرویسدهی و خدمات مورد نظرمشتری را میطلبد که هر بانکی در این امور موفقتر عمل کند در بازار رقابتی موفق به جذب منابع بیشتر و در نتیجه دوام و بقای دائمی آن بانک با بهرهوری بالا خواهد شد. یافتههای این تحقیق نشان داد که بین میزان تمایل کاربران به استفاده از خدمات بانکداری الکترونیک وشناخت کافی مشتریان از نحوه استفاده از این سیستمها و وابستگی بانکداری نوین بهشبکه های الکترونیک وهمچنین تصورات مشتریان در مورد مزایای بکارگیری خدمات بانکداری الکترونیک رابطه معناداری وجود دارد. به عبارت دیگر هرچه شناخت مشتریان از سیستم بانکداری الکترونیک بیشتر باشد و هر چه وابستگی بانکداری الکترونیک بهشبکه های الکترونیکی بیشتر باشد وهمچنین هر چه تصورات مشتریان از مزایای استفاده ازخدمات بانکداری الکترونیک مثبتتر باشد میزان تمایل آنها به استفاده از خدمات بانکداری الکترونیک افزایش مییابد. (زریباف, حسینی, و بزرگمهر, 1390)
بانکداری همیشه به عنوان یک فعالیت ویژه اطلاعاتی شناخته شده است، به خصوص در چنددهه اخیر فناوری اطلاعات به شدت صنعت بانکداری الکترونیک را تحت تأثیر قرار داده است. پیدایش خدمات اینترنتی بانکداری الکترونیک، طبیعت خدمات مالی را که به مشتریان ارائه می شود، به نحو گستردهای تغییر داده است ( دکتر حسین وظیفه دوست ،دکتر هاشم نیکو مرام ،شیوا مصطفوی 153, 1385). در حوزهی فناوریهای اطلاعاتی، فناوریهای همراه و اینترنتی به عنوان رهبرانی هستند که صنعت بانکداری را هدایت میکنند. (Laukkanen, 2005)
بسیاری از مطالعات به مزایای شناخته شده بانکداری نوین برای مشتریان از جمله صرفهجویی در زمان و هزینه اشاره نمودهاند. (Howcroft, Hamilton, & Hewer, 2002) فناوریهای الکترونیک کسب و کار بانکها را متحول نموده و هزینه را کاهش داده و رضایت مشتری را تامین مینماید. بهرهگیری از این فناوریها در جهت ایجاد انواع ارزشافزوده برای مشتریان است. (Laukkanen, 2005) همچنین بهرهگیری از این فناوریها سبب بهبود فرآیند کسب و کار و افزایش بهرهوری شده است. (Al-Somali .Sabah Abdullah, Gholami .Roya, Clegg. Ben)
تاکنون تحقیقات متعددی با بهرهگیری از تئوریهای رفتار مصرفکننده در حوزهی پذیرش یا عدم پذیرش این نوع خدمات توسط مشتریان انجام شده است؛ در تحقیقاتی که انجام شده است توان مدل پذیرش فناوری برای ایجاد نگرش و علاقه نسبت به سیستم های اطلاعاتی بیش از تئوری رفتار منطقی و تئوری رفتاربرنامه ریزی شده است. (Mathieson, 1991) محققین با بهکارگیری مدل پذیرش فناوری درحوزه های مختلف سیستمهای اطلاعاتی آن را مدلی قدرتمند با روایی و پایایی بالا ارزیابی نمودهاند. در این تحقیقات خدمات نوین بانکی به عنوان نوعی سیستم اطلاعاتی در نظر گرفته شده است. به طور مثال محققین در حوزهی کارتهای هوشمند از مدل پذیرش فناوری بهره بردهاند و دریافتهاند که سودمندی و سهولت درک شده بر استفاده از این کارتها و تداوم بهره گیری از آنها تاثیر قابل توجهی دارد. (Plouffe, Hulland, & Vandenbosch, 2001)
همچنین محققین با توجه به تحقیقات انجام گرفته بیان میدارند که در بهرهگیری از خدمات بانکداری همراه و اینترنت بانک ،عامل نگرش بیش از ارزش افزوده موثر است. (Laukkanen, Customer preferred channel attributes in multi-channel electronic banking, 2007a)که این امر ضرورت بهره گیری از مدل پذیرش فناوری را بیش از پیش تبیین مینماید. محققین یکی ازراه های بهبود قدرت پیشبینی مدل را در معرفی صحیح متغییرهای خارجی آن دانستهاند. (AlSukkar, 2005) همچنین آنان محققان به طور مشخص دریافتهاند که شاخصهایی که بر بهرهگیری مداوم از خودپردازها و بانکداری اینترنتی و بانکداری همراه موثر است با هم متفاوت بوده (Curran & Meuter, 2005)حتی در خصوصیات جمعیتشناختی استفادهکنندگان از خدمات تفاوت هایی مشاهده می شود. از این رو مروری بر پیشینهی تحقیق با توجه به نوع فناوری موجود ارائه شده است.

تحقیقات در حوزهی بانکداری اینترنتی
فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان یک فناوری جدید دردهه های اخیر واردبازار شد و به سرعت توسعه یافت. این فناوری به دلیل عمومی بودن آن با سایرفناوریها تفاوت اساسی دارد. به این معنی که نه تنها در حوزه خود تاثیرگذار است، بلکه در کل فعالیت های اقتصادی و غیراقتصادی تاثیر بسزایی در تسهیل، انجام امور و بالا بردن بهرهوری و کارایی دارد. (پزشکی و دباغ رضایی, 1384)
در این میان نمی توان از فناوریهای مبتنی بر وب سخنی به میان نیاورد. یکی از بزرگترین فرصتها و چالشهایی که سازمانهای امروزی با آن مواجه هستند استفاده از فناوریهای مبتنی بر وب است، اینترنت به عنوان یک کانال جدید برای مبادلات اقتصادی منابع جدیدی برای ایجاد درآمد و فرصت دراختیار سازمانها قرار داده است. میزان مبادلات از طریق اینترنت روز به روزدرحال افزایش است و شرکتهایی که از این فناوری استفاده نکنند ظرف مدت کوتاهی از صحنه بازار محو خواهند شد. (سید جوادین و یزدانی, 1384) باتوسعه سریع تجارت الکترونیک و اینترنت و بخشهای مالی و بانکداری، مشتریان به استفاده از بانکداری آن لاین ترغیب میشوند. (Yiu, Grant, & Adgar, 2007)
گسترش و تسهیل در امر دسترسی به خدمات، پولی و بانکی با استفاده و بهرهمندی افراد و جوامع، دستاوردهای بزرگ نظام بانکداری نوین در جهان محسوب میشود. رفع نیاز فیزیکی برای حضور درشعب بانکها، افزایش دقت در دریافتها و پرداختها، تسریع در جریان مبادلات اقتصادی، افزایش ضریب ایمنی و بسیار دیگری از مزایای کوچک و بزرگی که به بانکداری الکترونیک با خود به ارمغان آورده است تحولات چشمگیری در عرصه بانکداری در جهان به واسطه الکترونیک حاصل شده است و این امر ما را ترغیب مینماید که نگاهی دقیقتر به ویژگیهای مختلف این صنعت داشته باشیم. زیرا تحولات مزبور میتواند موجب دگرگونی عظیمی دردنیای بانکداری گردد که از آن جمله میتوان به کاهش موانع جغرافیایی، عرضه خدمات بانکی به صورت کالایی قابل انتخاب، ظهور رقبای جدید، ایجاد پایگاه اطلاعاتی مشتریان و… اشاره نمود. بخش مالی(بانکها) دستخوش تغییراتی است که پیشتر در تاریخ خود تجربه نکرده است. این تغییرات هم بر ساختار صنعت و هم ماهیت رقابت تاثیرشگرف داشته است(Harrison T. , 2008).جای تعجب نیست که، در این محیط پر تلاطم با تغییرات شتابنده، موسسات مالی مجبور شده اند شیوه واکنش خود را نسبت به بازار تغییر دهند، به طوری که کمتر روی محصولات و بیشتر برمشتریان متمرکز شوند و به جای دیدی کوتاه مدت، دیدی بلند مدت را در پیش بگیرند توجه روز افزون بانکها در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه باارائه خدمات بانکی از طریق ابزارهای الکترونیکی با هدف تسهیل فرایند خدمات رسانی به مردم وکاهش هزینه های بانکداری رقابت فشردهای را در صنعت بانکداری الکترونیکی ایجاد و اکثر بانکها را به بهرهگیری از فناوریهای اطلاعاتی و ارتباطی وادار کرده است با توسعه سامانههای الکترونیکی مانند اینترنت موسسات مالی و بانکها نیز تحتتاثیر قرارگرفتهاند. شبکه جهانی وب به طور اساسی انتظارات مشتریان را در موردسرعت، دقت، قیمت و خدمات تغییر داده است. فاصله جغرافیایی معنای خود را از دست داده است و در دسترس بودن، سهولت و سرعت توزیع خدمات باعث ایجاد مزیت رقابتی برای سازمانها، ازجمله بانکها میگردد. برای رقابت در این محیط پیچیده کسب و کارها مجبورند جدیدترین و جذابترین خدماتی را که مشتریان خواستار آن هستند را قرار دهند. به منظور بقای بانکها در عرصه رقابت شعبههای بانکی نیاز به تغییر روش از بانکداری سنتی میباشند. تمایل و علائق مشتری مبنای شکل جدیدی از اینترنت، رقابت مبتنی بر کاهش هزینه، حفظ مشتری، ترغیب مشتری، پذیرفتاری مشتری(قابلیت قبول)، امنیت، آسانی استفاده میباشد. (Chang, 2007)
طبق تحقیقات انجام گرفته بین عقاید کسانی که از خدمات بانکداری اینترنتی بهره میبرند و کسانی که از طریق اینترنت کالا و خدمات مورد نظر خود را تهیه مینمایند مشابهتهای زیادی وجود دارد.
در تحقیقاتی که انجام شده است ویژگیهایی که بر بهرهگیری از خدمات بانکداری اینترنتی تاثیرگذار است شامل : دانش و تجربهی پیشین کارکردن با کامپیوتر ،دانش کلی نسبت به فناوری و تجریبات انجام خدمات بانکداری سنتی وگروه های مرجع میباشد.
در تحقیق دیگری که در کشور استرالیا انجام شده است نگرانیهای امنیتی و کمبود آگاهی نسبت به خدمات بانکداری اینترنتی و مزایای آن، به عنوان مهمترین موانع موجود در گسترش استفاده از این خدمات در استرالیا معرفی شده است.

دانلود پایان نامه

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در تحقیقی که در کشور ترکیه انجام شده است،کاربران خدمات بانکداری اینترنتی را به سه دسته تقسیم شدهاند :
طالبان سرعت : این افراد نسبت به سرعت حساس بوده و عواملی چون سرعت دانلود، سرعت تراکنش،کاربردوست بودن و حفظ اطلاعات شخصی برایشان از اهمیت بالایی برخوردار است.
کاربران محتاط : این افراد به اعتبار بانک و امنیت سایتهای اینترنتی بانک تنوع خدمات و وفادار بودن به بانکهای خود اهمیت میدهند.
کاربرانی که تحتتاثیر تبلیغات قرار میگیرند :کسانی که به تبلیغات و توصیههای دیگران اهمیت بالایی میدهند. (Sadeghi & Farokhian, 2010)
تحقیقات بین المللی در

]]>

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *