مطالعه و رتبه بندی میزان تاثیر عوامل موثر بر خلاقیت کارکنان بر جذب منابع …

دانش کارکنان

۱ تا ۴

توانایی عقلانی کارکنان

۵ تا ۹

سبک فکری کارکنان

۱۰ تا ۱۴

انگیزه کارکنان

۱۵ تا ۱۸

عوامل شخصیتی کارکنان

۱۹ تا ۲۲

عوامل محیطی

۲۳ تا ۲۶

۳-۸- تعیین روایی پرسشنامه
تعریف روایی : روایی آزمون عبارت است از توانایی ابزار مورد نظر در اندازه‌گیری صفتی که آزمون برای اندازه‌گیری آن ساخته شده است و شامل روایی صوری، روایی پیش‌بینی، روایی محتوا و … می‌باشد.
مقصود از روایی یا اعتبار آن است که وسیله اندازه‌گیری به واقع بتواند خصیصه مورد نظر را بسنجد. به عبارت دیگر، مفهوم روایی به این سوال پاسخ می‌دهد که ابزار اندازه‌گیری تا چه حد می‌تواند خصیصه موردنظر را بسنجد (سرمد و دیگران، ۱۳۸۵: ۱۷۰). اهمیت روایی از آن جهت می‌باشد که اندازه‌گیری‌های نامناسب و ناکافی می‌تواند هر پژوهش علمی را بی‌ارزش و ناروا سازد. روایی در اصل به صحّت و درستی اندازه‌گیری محقق بر می‌گردد.
به منظور بررسی روایی پرسشنامه تحقیق چنین عمل شد که از چندین متخصص و مدیر سطح بالا از لحاظ تحصیلات و تجربه خواسته شد که در خصوص محتوای پرسشنامه و موفقیت سنجش و اندازه گیری آن نظرات خود را اعلام نمایند. همچنین تلاش بر آن بود که با بکارگیری نظرات اساتید دانشگاهی بر محتوا و غنای مفاهیم مورد پرسش افزوده گردد تا الزامات روایی محتوایی پرسشنامه برآورده گردد. در بهره گیری از نظرات اساتید همسویی پاسخهای پرسشنامه و روابط حاکم بر متغیرهای کلیدی با مفاهیم تئوریها و نظریه‌های علم مدیریت تطبیق داده شد و بدین ترتیب از حصول روایی سازه اطمینان حاصل گردید.
۳-۹- تعیین پایایی پرسشنامه
تعریف پایایی: پایایی یک وسیله اندازه‌گیری عمدتاًًًًًًًًًًًٌٌٍٍَُُ به دقت نتایج حاصل از آن اشاره می‌کند. پایایی به : دقت، اعتمادپذیری، ثبات، یا تکرار پذیری نتایج آزمون اشاره می‌کند.
رابطه روایی و پایایی: رابطه بین روایی و پایایی از این قرار است که یک آزمون باید پایا باشد تا بتواند روا باشد. اگر آزمونی در هر بار اجرا روی تعدادی نمونه نتایج مختلفی به دست بدهد، آن آزمون یک آزمون پایا نخواهد بود و در واقع هیچ چیز را به درستی اندازه نخواهد گرفت و اگر یک آزمون چیزی را به درستی اندازه‌گیری نکند هیچ اطلاعات مفیدی به ما نخواهد داد. برای مثال، یک آزمون ریاضی برای اندازه‌گیری محتوا و هدف‌های درس تاریخ روا نیست، اما این آزمون می‌تواند مطالب ریاضی را که اندازه می‌گیرد با دقت اندازه‌گیری کند. پس برای این که یک آزمون روا باشد باید نخست پایا باشد. یعنی پایایی شرط روایی است، اما روایی برای پایایی ضروری نیست.
بهترین روش برای تعیین میزان پایایی پرسشنامه، روش آلفای کرونباخ می‌باشد. ضریب آلفای کرونباخ عددی بین صفر و یک است که از فرمول زیر بدست می‌آید.
(۳-۱۱)
که در آن

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است