مطالعه و بررسی عوامل موثر بر تمایلات رفتاری مشتریان- قسمت ۸۳

جدول ۴-۲۳- میانگین رضایت مشتریان بانک دولتی و خصوصی

رضایت تعداد میانگین انحراف استاندارد میانگین خطای استاندارد
دولتی ۳۷۰ ۴۶/۳ ۷۶/۰ ۰۶۶/۰
خصوصی ۳۷۲ ۶۸/۳ ۷۰/۰ ۰۵۹/۰

آزمون تفاوت تمایلات رفتاری (مراجعه مجدد و تبلیغات دهان به دهان) مشتریان بانکهای دولتی و خصوصی
برای آزمون تفاوت در تمایلات رفتاری بر مبنای خصوصی یا دولتی بودن بانکها، از آزمون T با دو نمونه مستقل استفاده شد. بر این اساس فرضهای صفر و یک این آزمون به صورت زیر بیان میشود:
H0: میانگین سطح تمایلات رفتاری مشتریان بانکهای دولتی و خصوصی با هم برابر است.
H1: میانگین سطح رضایت تمایلات رفتاری بانکهای دولتی و خصوصی با هم برابر نیست (اختلاف دارند).
نتایج مربوط به این آزمون در جداول زیر آمده است. در جدول ۴-۲۴ برای تفسیر نتایج ابتدا باید آماره F (آزمون لِوِن[۴۲۰]) در نظر گرفته شود. در صورتی که سطح معنیداری یا sig بزرگتر از ۰۵/۰ باشد، فرض برابری واریانسهای دو گروه (دولتی و خصوصی) پذیرفته شده و از نتایج ردیف اول برای تفسیر اختلاف میانگینها استفاده میشود. در صورتی هم که سطح معنیداری یا sig کوچکتر از ۰۵/۰ باشد، فرض عدم برابری واریانسهای دو گروه پذیرفته شده و از نتایج ردیف دوم برای تفسیر اختلاف میانگینها استفاده میشود. با توجه به جدول ۴-۲۴، سطح معنیداری یا sig آماره F بزرگتر از ۰۵/۰ است (۱۷۹/۰ > 05/0)، پس فرض برابری واریانسها یا ردیف اول جدول در نظر گرفته میشود. سپس در ردیف اول بر مبنای آماره t و سطح معنیداری آن میتوان اختلاف یا عدم اختلاف در میانگین سطح تمایلات رفتاری مشتریان بانکهای دولتی و خصوصی را بررسی کرد. با توجه به این که آماره t کوچکتر از ۹۶/۱ است (۱۷/۱< 96/1) و یا سطح معنیداری (sig) بزرگتر از ۰۵/۰ است (۲۴/۰ > 05/0)، فرض صفر تأیید میشود و به این نتیجه میرسیم که میانگین سطح تمایلات رفتاری مشتریان بانک های دولتی با مشتریان بانک های خصوصی اختلاف معنیداری ندارد. میانگین تمایلات رفتاری مشتریان بانک دولتی و خصوصی نیز در جدول ۴-۲۵ آورده شده است که گویای عدم اختلاف
معنیدار سطح تمایلات رفتاری (شامل مراجعه مجدد و تبلیغات دهان به دهان) دو گروه است.
جدول ۴-۲۴- آزمون تفاوت سطح تمایلات رفتاری مشتریان بانکهای دولتی و خصوصی

آماره F sig آماره t
برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.