سامانه پژوهشی – مطالعه و بررسی عوامل موثر بر تمایلات رفتاری مشتریان- قسمت ۸۱

۹۳/۳

۰۰/۰

۲۵/۰-

۳۸/۰-

۱۳/۰-

جدول۴-۲۱- میانگین ارزش درک شده مشتریان بانک دولتی و خصوصی

ارزش درک شده تعداد میانگین انحراف استاندارد میانگین خطای استاندارد
دولتی ۳۷۰ ۲۸/۳ ۵۴/۰ ۰۴۶/۰
خصوصی ۳۷۲ ۵۳/۳ ۵۱/۰ ۰۴۴/۰

آزمون تفاوت در سطح رضایت مشتریان بانکهای دولتی و خصوصی
برای آزمون تفاوت در رضایت مشتریان بر مبنای خصوصی یا دولتی بودن بانکها، از آزمون T با دو نمونه مستقل استفاده شد. بر این اساس فرضهای صفر و یک این آزمون به صورت زیر بیان میشود:
H0: میانگین سطح رضایت مشتریان بانکهای دولتی و خصوصی با هم برابر است.
H1: میانگین سطح رضایت مشتریان بانکهای دولتی و خصوصی با هم برابر نیست (اختلاف دارند).
نتایج مربوط به این آزمون در جداول زیر آمده است. در جدول ۴-۲۲، برای تفسیر نتایج ابتدا باید آماره F (آزمون لِوِن[۴۱۹]) در نظر گرفته شود. در صورتی که سطح معنیداری یا sig بزرگتر از ۰۵/۰ باشد، فرض برابری واریانسهای دو گروه (دولتی و خصوصی) پذیرفته شده و از نتایج ردیف اول برای تفسیر اختلاف میانگینها استفاده میشود. در صورتی هم که سطح معنیداری یا sig کوچکتر از ۰۵/۰ باشد، فرض عدم برابری واریانسهای دو گروه پذیرفته شده و از نتایج ردیف دوم برای تفسیر اختلاف میانگینها استفاده میشود. با توجه به جدول ۴-۲۲، سطح معنیداری یا sig آماره F بزرگتر از ۰۵/۰ است (۲۷۱/۰ > 05/0)، پس فرض برابری واریانسها یا ردیف اول جدول در نظر گرفته میشود. سپس در ردیف اول بر مبنای آماره t و سطح معنیداری آن میتوان اختلاف یا عدم اختلاف در میانگین سطح رضایت مشتریان بانکهای دولتی و خصوصی را بررسی کرد. با توجه به این که آماره t بزرگتر از ۹۶/۱ است (۴۷/۲> 96/1) و یا سطح معنیداری (sig) کوچکتر از ۰۵/۰ است (۰۱/۰ < 05/0)، فرض H1 یک تأیید میشود و به این نتیجه میرسیم که میانگین سطح رضایت مشتریان بانک دولتی با مشتریان بانک خصوصی اختلاف معنیداری دارد. میانگین رضایت مشتریان بانک دولتی و خصوصی نیز در جدول ۴-۲۳ آورده شده است که گویای اختلاف سطح رضایت دو گروه است. بر اساس میانگینها در این جدول مشخص میگردد که مشتریان بانکهای خصوصی رضایت بالاتری از مشتریان
بانکهای دولتی دارند. به عبارت دیگر، مشتریان بانکهای خصوصی رضایت بیشتری در مقایسه با مشتریان بانکهای دولتی دارند.

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  fumi.ir  مراجعه نمایید.