مطالعه و بررسی عوامل موثر بر تمایلات رفتاری مشتریان- قسمت ۸۰

در این قسمت با استفاده از آزمون T با دو نمونه مستقل، تفاوت در سطح سه متغیر وابسته ارزش درک شده، رضایت و تمایلات رفتاری در میان مشتریان دو دسته بانکهای دولتی و خصوصی سنجیده
میشود.
آزمون تفاوت در سطح ارزش درک شده مشتریان بانکهای دولتی و خصوصی
برای آزمون تفاوت در ارزش درک شده مشتریان بر مبنای خصوصی یا دولتی بودن بانکها، از آزمون T با دو نمونه مستقل استفاده شد. بر این اساس فرضهای صفر و یک این آزمون به صورت زیر بیان
میشود:
H0: میانگین سطح ارزش درک شده مشتریان بانکهای دولتی و خصوصی با هم برابر است.
H1: میانگین سطح ارزش درک شده مشتریان بانکهای دولتی و خصوصی با هم برابر نیست(اختلاف دارند).
نتایج مربوط به این آزمون در جداول زیر آمده است. در جدول ۲۰-۴، برای تفسیر نتایج ابتدا باید آماره F (آزمون لِوِن[۴۱۸]) در نظر گرفته شود. در صورتی که سطح معنیداری یا sig بزرگتر از ۰۵/۰ باشد، فرض برابری واریانسهای دو گروه (دولتی و خصوصی) پذیرفته شده و از نتایج ردیف اول برای تفسیر اختلاف میانگینها استفاده میشود. در صورتی هم که سطح معنیداری یا sig کوچکتر از ۰۵/۰ باشد، فرض عدم برابری واریانسهای دو گروه پذیرفته شده و از نتایج ردیف دوم برای تفسیر اختلاف میانگینها استفاده میشود. با توجه به جدول ۴-۲۰، سطح معنیداری یا sig آماره F بزرگتر از ۰۵/۰ است (۶۷/۱> 05/0)، پس فرض برابری واریانسها یا ردیف اول جدول در نظر گرفته میشود. سپس در ردیف اول بر مبنای آماره t و سطح معنیداری آن میتوان اختلاف یا عدم اختلاف در میانگین سطح ارزش درک شده مشتریان بانکهای دولتی و خصوصی را بررسی کرد. با توجه به این که آماره t بزرگتر از ۹۶/۱ است (۹۳/۳> 96/1) و یا سطح معنیداری (sig)کوچکتر از ۰۵/۰ است (۰۰/۰ < 05/0)، فرض H1 تأیید میشود و به این نتیجه میرسیم که میانگین سطح ارزش درک شده مشتریان بانک دولتی با مشتریان بانک خصوصی اختلاف معنیداری دارد. میانگین ارزش درک شده مشتریان بانک دولتی و خصوصی نیز در جدول ۴-۲۱ آورده شده است که گویای اختلاف قابل توجه سطح ارزش درک شده دو گروه است. بر اساس میانگینها در این جدول مشخص میگردد که مشتریان بانکهای خصوصی ارزش درک شده بالاتری از مشتریان بانکهای دولتی دارند. به عبارت دیگر، مشتریان بانکهای خصوصی ارزش بیشتری در مقایسه با مشتریان بانکهای دولتی دریافت میکنند.
جدول۴-۲۰- آزمون تفاوت سطح ارزش درک شده مشتریان بانکهای دولتی و خصوصی

آماره F sig آماره t sig
(۲- tailed)
اختلاف میانگین حدود اختلافها در اطمینان ۹۵% نتیجه
حد پایین حد بالا
با فرض برابری واریانسها ۶۷/۱ ۱۹۷/۰ ۹۳/۳ ۰۰/۰ ۲۵/۰- ۳۸/۰- ۱۳/۰- اختلاف میانگینها
با فرض عدم برابری واریانسها
برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.