تحقیق – مطالعه و بررسی عوامل موثر بر تمایلات رفتاری مشتریان- قسمت ۷۶

فرضیه فرعی دوم فرضیه چهارم: رضایت مشتری تأثیر مثبتی بر تبلیغات دهان به دهان دارد.
H0: رضایت تأثیر مثبتی بر تبلیغات دهان به دهان ندارد.
H1: رضایت تأثیر مثبتی بر تبلیغات دهان به دهان دارد.
بر طبق نتایج به دست آمده از آماره t، متغیر رضایت در سطح اطمینان ۹۹ درصد بر متغیر تبلیغات دهان به دهان تأثیر معنیداری دارد (آماره t در خارج از بازه ۵۸/۲- تا ۵۸/۲+ قرار گرفته است). همچنین می توان گفت که نوع این رابطه مثبت و مستقیم است. بنابراین، میتوان به این نتیجه رسید که با بهبود و توسعه رضایت مشتریان بانکهای دولتی، تبلیغات دهان به دهان مشتریان از این بانکها نیز افزایش مییابد و برعکس. بنابراین فرضیه فرعی دوم فرضیه چهارم نیز مورد تأیید قرار می‌گیرد.
با توجه به ضریب مسیر مربوط به این فرضیه نیز می توان به این نتیجه رسید که رضایت به میزان ۴۸/۰ بر تبلیغات دهان به دهان مشتریان اثر دارد. یعنی اگر متغیر رضایت به میزان ۱ واحد افزایش یابد به احتمال ۹۹ درصد مقدار متغیر تبلیغات دهان به دهان به میزان ۴۸/۰ واحد افزایش مییابد.
ضریب تعیین حاصل از تأثیر رضایت بر تبلیغات دهان به دهان
ضریب تعیین مربوط به تأثیر رضایت بر تبلیغات دهان به دهان مشتری نیز برابر ۴۲/۰ است. این مقدار نشان میدهد که متغیر رضایت مشتریان توانسته۴۲ درصد از تغییرات تبلیغات دهان به دهان مشتریان بانکهای دولتی را پیشبینی یا تبیین کند. ۵۸ درصد باقیمانده نیز توسط سایر متغیرها تبیین
میگردد.
مدلهای تحقیق در حالت تخمین ضرایب مسیر و معنیداری ضرایب (t-value) به منظور آزمون فرضیههای فرعی فرضیه چهارم تحقیق در بانکهای دولتی به ترتیب در نمودارهای زیر آمدهاند.
نمودار ۴-۱۵- مدل فرعی تحقیق در حالت تخمین ضرایب مسیر (برای بانکهای دولتی)
نمودار ۴-۱۶- مدل فرعی تحقیق در حالت تخمین معنیداری (t-value) (برای بانکهای دولتی)
۴-۹-۲- آزمون فرضیات تحقیق با مدلسازی معادلات ساختاری (SEM) برای بانکهای خصوصی
نتایج آزمون فرضیات بر مبنای معادلات ساختاری برای بانکهای خصوصی در جدول ۴-۱۹ خلاصه شده است.
جدول ۴-۱۹-نتایج آزمون فرضیات تحقیق برای بانکهای خصوصی

فرضیات تحقیق ضریب مسیر
(β)
آماره t ضریب تعیین
r2
نتیجه فرضیه
۱) تأثیر مثبت کیفیت خدمات بر ارزش درک شده ۰۴/۰ ۲۳/۰ ۹۱/۰ رد فرضیه
۲) تأثیر مثبت هویت برند بر ارزش درک شده ۹۷/۰ **۵۰/۳ تأیید فرضیه
۳) تأثیر مثبت ارزش درک شده بر رضایت مشتری ۷۸/۰
برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  fumi.ir  مراجعه نمایید.