نوامبر 24, 2020

پژوهش – مطالعه و بررسی عوامل موثر بر تمایلات رفتاری مشتریان- قسمت ۴۷

1 min read

(۲۰۰۶)

Q27

ارزش احساسی

Q28- Q29

ارزش اجتماعی

رضایت مشتری

Q30-Q34

چی کئونگ (۲۰۰۶)

مراجعه مجدد

Q35– Q39

تبلیغات دهان به دهان

Q40– Q45

برای طراحی پرسشنامه با توجه به پیشینه قوی مدل‌ها و همچنین در نظر داشتن متغیرهای مدل‌های اصلی سعی شد تا پرسشنامه از حیث شاخص‌هایی که سازه‌ها را اندازه گیری می‌کنند، بر پشتوانه‌ی مناسبی از نظریه و کاربردهای عملی آن‌ها در پژوهش‌ها و آزمون‌های متعدد متکی باشد.
روایی نمایی (ظاهری)
یک شاخص مقدماتی و حداقل از روایی محتوایی است. روایی نمایی مواردی را که انتظار میرود یک مفهوم را اندازهگیری کنند، نشان میدهد آن‌ها ظاهر مفهوم را میسنجند و به نظر میرسد مفاهیم را اندازهگیری میکنند (خاکی، ۱۳۸۷)
در روایی ظاهری در واقع بررسی میکنیم که آیا متخصصین تأیید میکنند که، ابزار همان چیزی را که از نام آن استنباط میشود، میسنجد؟ به منظور سنجش روایی نمایی، پرسشنامه و محتوای آن تحت بررسی اساتید محترم راهنما و مشاور قرار گرفته و نظرات اصلاحی ایشان لحاظ گردید.
روایی سازه
یکی از معتبرترین ابزارهای سنجش روایی، روایی سازه است که منطبق بر نتایج حاصل از تحلیل عاملی تأییدی است. نتایج تحلیل عاملی تأییدی در فصل بعدی یعنی فصل ۴ آمده است که حاکی از روایی قابل قبول پرسشنامه تحقیق حاضر است.
۳-۸-۲- پایایی ابزار اندازه گیری تحقیق
پایایی یا قابلیت اعتماد یکی از ویژگی‌های فنی ابزار اندازهگیری است. مفهوم یادشده با این امر سر‌وکار دارد که ابزار اندازهگیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی بدست میدهد. هدف از سنجش پایایی پرسشنامه این است که در زمان‌ها و مکان‌های مختلف قابلیت کاربرد داشته باشد. در واقع تحقیقی پایاست که ابزار اندازه گیری آن معتبر باشد و چنانچه تحقیق توسط فرد دیگر یا همان محقق دوباره در زمان‌ها و مکان‌های دیگر انجام شود به همان نتیجه مشابه دست یابد.
یکی از معروف‌ترین معیارهای سنجش پایایی، استفاده از معیار آلفای کرونباخ است. آلفای کرونباخ همبستگی درونی داده ها را اندازه گیری می‌کند و به صورت زیر محاسبه می‌شود:
 
که در این فرمول α آلفا کرونباخ،k تعداد سؤال‌های پرسشنامه،  واریانس مجموع سؤال‌ها و   واریانس سؤالi ام می‌باشند. هر چقدر مقدار آلفا به یک نزدیک شوند نشان دهنده پایایی بیشتر هر چقدر مقدار آن کوچک‌تر باشد نشان دهنده پایایی کمتر برای پرسشنامه است.
در این تحقیق ضریب آلفای کرونباخ کل پرسشنامه برابر با ۹/۰ برآورد شد، که میزان آن بالای ۷/۰ و در حد قابل قبول است. همچنین ضریب آلفای کرونباخ برای بخشهای مختلف پرسشنامه نیز برآورد شد که در جدول ۳-۴ به تفصیل ارائه شده است و همان طور که مشاهده می‌شود تمامی ضرایب بالای ۷/۰ و نشان از پایایی بالای پرسشنامه مورد استفاده می‌باشد.
جدول۳-۴: برآورد پایایی بخش‌های متفاوت پرسشنامه پیش آزمون بر اساس روش آلفای کرونباخ

نوشته ای دیگر :   مطالعه و بررسی عوامل موثر بر تمایلات رفتاری مشتریان- قسمت ۴۴

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.
Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.