نوامبر 23, 2020

مطالعه و بررسی عوامل موثر بر تمایلات رفتاری مشتریان- قسمت ۴۴

1 min read

۳-۸- روایی و پایایی پرسشنامه
۳-۸-۱- روایی ابزار اندازه گیری تحقیق
روایی از واژهی روا به معنی جایز و درست گرفته شده و روایی به معنای صحیح و درست بودن است. مقصود از روایی آن است که وسیلهی اندازهگیری بتواند خصیصه و ویژگی مورد نظر را اندازه بگیرد. اهمیت روایی از آن جهت است که اندازه‌گیری‌های نامناسب و ناکافی میتواند هر پژوهش علمی را بی‌ارزش و ناروا سازد. روایی (اعتبار) در اصل به صحت و درستی اندازهگیری محقق برمی‌گردد. (خاکی، ۱۳۸۶) روایی را به شکلهای مختلف طبقهبندی کردهاند که تعدادی از آن‌ها عبارتند از: روایی محتوایی[۳۷۶]، روایی نمادی(ظاهری)[۳۷۷]، روایی مربوط به ملاک[۳۷۸]، روایی موافق[۳۷۹]، روایی متضمن پیشبینی[۳۸۰]، روایی سازه[۳۸۱]، روایی همگرا[۳۸۲] و روایی متمایزکننده[۳۸۳]. (همان)
در این تحقیق برای بررسی روایی، روایی ظاهری و روایی سازه مورد ارزیابی قرار گرفتهاند.
روایی محتوایی
روایی محتوایی این اطمینان را به وجود میآورد که مقیاس شامل موارد کافی و نمونه برای استفاده از مفهوم است. هرچه موارد معرف حیطه مفهومی که اندازهگیری میشود بیشتر باشد، اعتبار محتوایی آن بیشتر خواهد بود. به عبارت دیگر روایی محتوایی معرف چگونگی توصیف ابعاد و اجزاء مفهوم است.(همان)
جدول ۳-۳: پرسشنامه طراحی شده به همراه سنجه های مورد استفاده

متغیرهای پنهان متغیرهای آشکار سنجه های تحقیق منبع
کیفیت خدمات Q1-Q10 Q1 کیفیت تعاملات
(کیفیت عملیاتی)
نگرش بریدی و کرونین
(۲۰۰۱)
Q2 مهارت
Q3– Q4 رفتار
Q5 کیفیت محیط فیزیکی شرایط فیزیکی
Q6
برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.
نوشته ای دیگر :   مقاله علمی با منبع : مطالعه و بررسی عوامل موثر بر تمایلات رفتاری مشتریان- قسمت ۱۳
Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.