مقاله – مطالعه و بررسی عوامل موثر بر تمایلات رفتاری مشتریان

جدول۴-۶-. سن مشتریان بانکهای دولتی ۱۵۹
جدول ۴-۷- سن مشتریان بانکهای خصوصی ۱۶۰
جدول ۴-۸- تحصیلات مشتریان بانکهای دولتی ۱۶۱
جدول ۴-۹- تحصیلات مشتریان بانکهای خصوصی ۱۶۲
جدول ۴-۱۰- درآمد مشتریان بانک دولتی ۱۶۲
جدول ۴-۱۱- درآمدمشتریان بانک خصوصی ۱۶۳
جدول۴-۱۲- نتایج آزمون K-S برای آزمون نرمال بودن متغیرهای تحقیق (در حالت بانکهای دولتی) ۱۶۵
جدول۴-۱۳- نتایج آزمون K-S برای آزمون نرمال بودن متغیرهای تحقیق (در حالت بانکهای خصوصی) ۱۶۵
جدول ۴-۱۴- ماتریس کوواریانس بین متغیرهای تحقیق برای بانکهای دولتی ۱۶۸
جدول ۴-۱۵- ماتریس کوواریانس بین متغیرهای تحقیق برای بانکهای خصوصی ۱۶۹
جدول ۴-۱۶- شاخص‌های برازش مدل ۱۷۲
جدول ۴-۱۷- . بارهای عاملی سازه‌های تحقیق (سؤالات پرسشنامه) ۱۷۳
جدول ۴-۱۸- نتایج آزمون فرضیات تحقیق برای بانکهای دولتی ۱۷۶
جدول ۴-۱۹-نتایج آزمون فرضیات تحقیق برای بانکهای خصوصی ۱۸۳
جدول۴-۲۰- آزمون تفاوت سطح ارزش درک شده مشتریان بانکهای دولتی و خصوصی ۱۹۴
جدول۴-۲۱-. میانگین ارزش درک شده مشتریان بانک دولتی و خصوصی ۱۹۵
جدول ۴-۲۲- آزمون تفاوت سطح رضایت مشتریان بانکهای دولتی و خصوصی ۱۹۶
جدول ۴-۲۳- میانگین رضایت مشتریان بانک دولتی و خصوصی ۱۹۶
جدول ۴-۲۴- آزمون تفاوت سطح تمایلات رفتاری مشتریان بانکهای دولتی و خصوصی ۱۹۷
جدول۴-۲۵- میانگین تمایلات رفتاری مشتریان بانک دولتی و خصوصی ۱۹۷
فهرست نمودارها
عنوان……………………………………………………………………………………………………………………………………… صفحه
نمودار ۴-۱- خصوصی یا دولتی بودن بانک مشتریان ۱۵۶
نمودار۴-۲- جنسیت مشتریان بانکهای دولتی ۱۵۷
نمودار۴-۳-جنسیت مشتریان بانکهای خصوصی ۱۵۷
نمودار۴-۴٫ وضعیت تأهل مشتریان بانکهای دولتی ۱۵۸
نمودار۴-۵-وضعیت تأهل مشتریان بانکهای خصوصی ۱۵۹
نمودار۴-۶-سن مشتریان بانکهای دولتی ۱۶۰
نمودار۴-۷-سن مشتریان بانکهای خصوصی ۱۶۰
نمودار۴-۸- تحصیلات مشتریان بانکهای دولتی ۱۶۱
نمودار۴-۹- تحصیلات مشتریان بانکهای خصوصی ۱۶۲
نمودار۴-۱۰- درآمد مشتریان بانک دولتی ۱۶۳
نمودار۴-۱۱-درآمد مشتریان بانک خصوصی ۱۶۴
نمودار ۴-۱۲- گام‌های اساسی تحلیل ۱۶۶
نمودار ۴-۱۳- مدل اصلی تحقیق در حالت تخمین ضرایب مسیر (برای بانکهای دولتی) ۱۷۹
نمودار ۴-۱۴- مدل اصلی تحقیق در حالت تخمین معنیداری (t-value) (برای بانکهای دولتی) ۱۸۰
نمودار ۴-۱۵- مدل فرعی تحقیق در حالت تخمین ضرایب مسیر (برای بانکهای دولتی) ۱۸۲
نمودار ۴-۱۶- مدل فرعی تحقیق در حالت تخمین معنیداری (t-value) (برای بانکهای دولتی) ۱۸۲
نمودار ۴-۱۷- مدل اصلی تحقیق در حالت تخمین ضرایب مسیر (برای بانکهای خصوصی) ۱۸۶
نمودار ۴-۱۸- مدل اصلی تحقیق در حالت تخمین معنیداری (t-value) (برای بانکهای خصوصی) ۱۸۷
نمودار ۴-۱۹- مدل فرعی تحقیق در حالت تخمین ضرایب مسیر (برای بانکهای خصوصی) ۱۸۹

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  fotka.ir  مراجعه نمایید.