عناصر تخلف

عناصر تخلف

اگر به این تعریف پابند باشیم عناصر آن را به شرح زیر میتوان توضیح داد:

-تخلف اداری:در حقوق اداری تجاوز مامور دولت از مقررات اداری در حین انجام وظیفه است (لنگرودی-ترمینولوؤی صفحه 143) . در حقوق جزا تخلفات انظباطی ارتکاب خلاف قانون است که در اینصورت مرادف جرم است بنا بر این تخلف اداری در بادی امر همان نقض مقررات اداری است.

-اقدام یا کوتاهی : این عنصر از تعریف تخلف اداری مترادف فعل یا ترک فعل در حقوق جزا   می باشد .همچنانکه برای ارتکاب جرم میبایست اقدامی صورت گیرد یا اینکه از تکلیفی عدول شود در تخلفات اداری نیز برای شکل گیری یک تخلف باید عملی مثبت صورت گرفته باشد یا در انجام وظیفه کوتاهی شود تا نتیجه آن نقض مقررات اداری ودر نتیجه تخلف باشد مثلا افشای اسرار شغلی توسط کارمند دولت یک اقدام مثبت وعدم حضور در سر کار یا غیبت یک کوتاهی در انجام وظیفه میباشد.

عمدی و غیر عمدی: برای آنکه تخلف اداری وقوع یابد یا شکل و ظاهربه خود بگیرد اقدام یا کوتاهی که صورت میگیرد میتواند دو وجه عمدی و غیر عمدی یاشته باشد . عمد آن است که با اراده وآگاهی از عملی که انجام میشود وبا علم به عواقب ونتایج آن صورت میگیرد ومتخلف یا اقدام کننده به تخلف از مخالفت عمل خود با مقررات نیز آگاه باشد و بداند که قوانین ومقرراتی

فصل دوم : ادبیات پژوهش

 

در این زمینه (سلبی یا ایجابی) وجود دارند و او با علم بر تمام اینها اقدام خاصی بروز داده یا ازاقدام واجرای تکلیف قصور نماید .در مقابل غیرعمد بودن اقدام یا عدم اقدام به عملی است که بدون قصد و فاقد اراده خاص برای انجام یا عدم انجام یک عمل باشد .مثلا اراییه اطلاعات طبقه بندی شده غافل از اینکه در کدامیک از طبقات سری یا محرمانه یا عادی و… هستند به افرادی که صلاحیت آن را ندارند.

-نقض قوانین و مقررات : قوانین ومقررات اداری در این تعریف عام هستند و شامل کلیه قوانین آیین نامه ها و بخشنامه ها ودستورالعملها و حتی تصمیمات داخلی یک سیستم اداری میشود . بنا بر این نمیتوان برای مقررات وقوانین اداری محدودیتی قایل شد وهر نوع مقررات اداری که توسط کارمند اداره نقض گردد تخلف اداری صورت گرفته ومسیولیت آن ایجاد شده است . قانونی بودن یا نبودن دستورالعملها وتصمیمات مدیریتی وبخشنامه های اداری در سطح کلی یا جزیی تخلف اداری را توجیه نمینماید و نمیتواند بهانه ای برای نقض مقررات باشد .تکلیف کارمند اداری در برخورد با مقررات غیر قانونی در قانون مشخص شده است .نکته ای که باید به آن توجه نمود آن است که برای نقض قوانین و مقررات اداره توسط کارمند اداره آیا لازم است که کارمند خاطی از تمام مقررات اداری مطلع باشد یا خیر و به عبارت دیگر آیا عدم اطلاع او ازمقررات توجیه کنند ه نقض مقررات توسط وی میباشد یا خیر ؟ در پاسخ باید به غیر عمدی بودن نقض مقررات استناد کنیم که در اینصورت نیز از کارمند متخلف پذیرفته نخواهد شد که به عدم اطلاع از مقررات استناد جوید .سازمانها وادارات در اطلاع رسانی مقررات و قوانین همیشه تلاش بر آموزش کارکنان خود دارند وگاه بخشنامه ها ومقررات را از طریق تشکیل کلاسهای داخلی ابلاغ مینمایند.

ه اجرای وظایف اداری : منظور از وظایف اداری همان وظایفی است که تحت عنوان شرح وظیفه برای هر شغل تعریف میگردد . بنا براین کارمند اداری زمانی متخلف شناخته میشود که اقدام یا قصور او در حدود وظایف وشرح سازمانی آن صورت گیرد . دخالت وتعدی او در امری که وظیفه او نیست تخلف اداری محسوب نمیشود.بااینحال موجب مسولیت خواهد بود ودر صورت ایراد خسارت به افراد یا اداره باید به جبران آن اقدام نماید (بهروز،1393)

 

]]>