سایت مقالات فارسی – شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر براستراتژی فروش خدمات تلفن همراه- قسمت ۵۴

۲٫۹۳۹

۰٫۰۰۴

a. Dependent Variable: استراتژی فروش

خروجی اول آزمون جدول (۱۳-۴) متغیرهای مستقل وارد شده، متغیرهای حذف شده و روش مورد استفاده در تعیین رگرسیون را نشان می دهد.که همه متغیرهای مستقل در مدل وارد شده و روش تحلیل هم Enter می باشد.
خروجی دوم آزمون جدول (۱۴-۴) شامل ضریب رگرسیون چندگانه، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده ،آزمون دوربین واتسون و خطای معیار تخمین می باشد.با توجه به اطلاعات این جدول، ضریب تعیین تعدیل شده ی مدل برابر ۰٫۹۰۲می باشد، بنابراین می توان نتیجه گرفت که ۹۰ درصد از تغییرات متغیر وابسته، قابل استناد به تغییرات متغیرهای مستقل می باشد و بقیه تغییرات متغیر وابسته یعنی ۱۰ درصد از تغییرات، ناشی از شانس (عواملی غیر از متغیرهای مستقل) است. همچنین همانطور که از جدول پیداست؛ ضریب رگرسیون چندگانه ، برابر با ۰٫۹۳۴ می باشد. این امر بدین معنا است که شدت رابطه متغیرهای مستقل با متغیر وابسته برابر ۰٫۹۳۴ درصد است. مقدار آماره d دوربین واتسون برابر با ۲٫۰۲۸ می باشد که در فاصله ۱٫۵ تا۲٫۵ قرار دارد.که نشان دهنده عدم وجود همبستگی بین خطاها می باشد.
خروجی سوم آزمون جدول ۱۵-۴ شامل تحلیل واریانس رگرسیون، به منظور بررسی وجود رابطه خطی بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته است.به عبارت دیگر نشان می دهد که دست کم یکی از K متغیر مستقل با متغیر وابسته رابطه خطی دارد یا نه. به زبان ریاضی:
H۱=β۲=β۳= … =βk = ۰
H1 :هاصفر نیست. βدست کم یکی از
همانطور که در جدول ۱۵-۴ مشاهده می شود sig برابر صفر می باشد و از سطح معنی داری ۰۵/۰ نیز کوچکتر می باشد که نشان می دهد حداقل یکی از متغیرهای مستقل دارای رابطه خطی با متغیر وابسته است.
در خروجی چهارم آزمون جدول ۱۶-۴ ، ستون B به ترتیب شامل مقدار ثابت وضرایب رگرسیون است.بقیه ستون های این جدول شامل این موارد است: خطای معیار ضرایب ستون B، بتا(مقدار استاندارد شده ضرایب که نشان دهنده میزان تغییر در متغیر وابسته به ازای تغییری به اندازه یک انحراف معیار در متغیر مستقل است). که هر چه قدر قدرمطلق آن بزرگتر باشد رابطه قوی تر متغیر مستقل و وابسته را نشان می دهد. برای مقایسه تاثیر متغیرها از ضرایب استاندار شده بتا(بدون توجه به علامت آنها استفاده می شود). ضرایب استاندارد شده در این جدول نشان می دهد که متغیر کانالهای توزیع دارای بیشترین تاثیر بر متغیر وابسته می باشد. زیرا به ازای یک واحد تغییر در این متغیر ۰٫۳۸۵ تغییر در متغیر وابسته(استراتژی فروش) ایجاد می شود.ضریب تاثیر متغیرهای مستقل دیگر نیز شامل تبلیغات ۰٫۲۵۷، رفتار مصرف کننده ۰٫۱۷۶ ، استفاده از نسل های شبکه تلفن همراه ۰٫۰۸۴و نام تجاری ۰٫۰۴۷می باشد. آماره t و sig که جهت آزمون فرض تساوی هر یک از ضرایب ستونB با عدد صفر در دو ستون انتهای جدول مورد بحث ارائه شده است.از آنجایی که sig آزمون تساوی ضرایب رگرسیون متغیرهای کانالهای توزیع، تبلیغات، رفتار مصرف کننده و قیمت گذاری محصولات کوچک تر از ۵ درصد می باشند. بنابراین فرض تساوی ضرایب رگرسیون با صفر رد می شود و نیازی به خارج کردن آنها از معادله رگرسیون نمی باشد. به عبارت دیگر این ۴ متغیر بر استراتژی فروش تاثیر دارند.اما sig آزمون تساوی ضرایب رگرسیون متغیرهای استفاده از نسل های تلفن همراه و نام تجاری بزرگ تر از ۵ درصد می باشند، لذا این دو باید از معادله رگرسیون خارج شوند. با توجه به اطلاعات جدول مذکور می توان معادله رگرسیون را به صورت زیر نوشت:
 

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است