نوامبر 30, 2020

شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر براستراتژی فروش خدمات تلفن همراه- قسمت ۳۱

1 min read

Compliance theme with man using a smartphone in a modern gray chair

امتیاز بندی

۱

۲

۳

۴

۵

۸-۳-روش‌ آماری جهت تجزیه و تحلیل دادهها
در این تحقیق برای تجزیه و تحلیل داده‌های بدست آمده از روش‌های آماری زیر استفاده می شود:
الف-آمار توصیفی: برای تحلیل سوالات جمعیت شناسی پرسشنامه تحقیق از آمار توصیفی استفاده می شود تا برخی از ویژگی های نمونه آماری به صورت توصیفی و با جداول و نمودار ارائه شود.
ب- آمار استنباطی: در این تحقیق برای آزمون فرضیات از روشهای آماری استنباطی ذیل استفاده شد:
۱- ضریب آلفای کرونباخ:
این آزمون یکی از روشهای محاسبه قابلیت اعتماد می باشد. این روش برای محاسبه هماهنگی درونی ابزار اندازه گیری از جمله پرسشنامه ها یا آزمونهایی که خصیصه های مختلف را اندازه گیری می کنند به کارمی رود. در این گونه ابزار، پاسخ هر سؤال می تواند مقادیر عددی مختلف را اختیار کند. برای محاسبه ضریب آلفای کرونباخ ابتدا باید واریانس نمره های هر زیر مجموعه سؤال های پرسشنامه ( یا زیر آزمون) و واریانس کل را محاسبه کرد(مومنی،۱۳۸۹، ۲۰۵). برای برآورد پایایی سوالات تحقیق از این آزمون استفاده می شود.
۲- آزمون کولموگروف- اسمیرنوف[۷۳]
آزمون کولموگروف- اسمیرنوف ( KS ) روش ناپارامتری ساده ای برای تعیین همگونی اطلاعات تجربی با توزیع های آماری منتخب است. این آزمون را می توان جهت بررسی ادعای مطرح شده در مورد توزیع داده های یک متغیر کمی مورد استفاده قرار داد(مومنی،۱۳۸۹،۱۸۸). در این تحقیق نیز برای سنجش نرمال یا یکنواخت بودن داده‌ها از آزمون کولموگروف- اسمیرنوف استفاده می شود.
۳-ضریب همبستگی[۷۴]:
تحلیل همبستگی ابزاری آماری برای تعیین نوع و درجه رابطه یک متغیر کمی با متغیر کمی دیگر است.ضریب همبستگی یکی از معیارهای مورد استفاده در تعیین همبستگی دو متغیر می باشد. ضریب همبستگی شدت رابطه و همچنین نوع رابطه(مستقیم یا معکوس) را نشان می دهد. این ضریب بین۱تا۱+ است و در صورت عدم وجود رابطه بین دو متغیر برابر صفر می باشد(مومنی، قیومی،۱۳۹۰، ۱۱۰).در این تحقیق برای آزمون فرضیات تحقیق از این آزمون استفاده می شود.
۴-رگرسیون چندگانه:
در رگرسیون به دنبال برآورد رابطه ریاضی و تحلیل آن هستیم.به طور ی که بتوان به کمک آن کمیت یک متغیر مجهول را با استفاده از متغیر یا متغیرهای معلوم تعیین کرد.گاهی دو یا چند متغیر بر تاثیر عمده ای بر روی متغیر وابسته دارند. در این وضعیت از رگرسیون چندگانه جهت پیش بینی متغیر وابسته استفاده می شود.در رگرسیون چندگانه فرض خطی بودن رابطه بین متغیر ها برقرار می باشدو بر همین اساس معادله رگرسیون به صورت زیر تعریف می شود(همان منبع،۱۳۵):
آزمون فریدمن -۵
از آزمون فریدمن برای بررسی یکسان بودن اولویت بندی(رتبه بندی)تعدادی از متغیرها توسط افراد استفاده می شود.معمولا هنگامی از این روش استفاده می شود که داده های آماری حداقل دارای مقیاس ترتیبی باشند و بتوان با مفهوم ترتیبی آنها را در رده بندی دو طرفه مرتب نمود (مومنی ، فعال قیومی،۱۰۷،۱۳۸۹)در این تحقیق برای تعیین اولویت‌ متغیرهای تحقیق، از آزمون فریدمن استفاده شده است.
فصل چهارم – تحلیل داده ها
مقدمه :
دراین فصل که اختصاص به شرح اجرای طرح تحقیق دارد، ابتدا روش و شیوه گردآوری داده های میدانی شرح داده شده است. دربخش بعدی نمونه آماری براساس اطلاعات جمعیت شناختی تحلیل شده است. دربخش سوم با استفاده از داده های بدست آمده وضعیت هر یک از متغیرهای تحقیق با استفاده از روش های آمار توصیفی تحلیل شده. به منظور پاسخ به سوالات تحقیق، دربخش چهارم این فصل با استفاده از آزمونهای آمار استنباطی هر یک از فرضیات، آزمون و نتایج بدست آمده تحلیل شده است.
۲-۴- گردآوری داده ها و توصیف نمونه:
باتوجه به آنچه که در فصل سوم بیان گردید، با توجه به حجم جامعه آماری مورد بررسی (۱۰۰نفر) نمونه ای به حجم ۸۰ نفر انتخاب شد. پرسشنامه های تحقیق در یک بازه زمانی تقریبا یک ماهه بین اعضای نمونه توزیع وپس از جدا کردن پرسشنامه های ناقص، تعداد ۸۰ پرسشنامه مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. که در این بخش با استفاده از داده های بدست آمده، ویژگی های جمعیت شناختی نمونه مورد بررسی، در قالب جداول و نمودارهای آماری ارائه میگردد.
جدول (۱-۴) توزیع اعضای نمونه مورد مطالعه را بر حسب وضعیت تاهل نشان می دهد . ملاحظه می گردد که۵۱٫۳ درصد اعضای نمونه مجرد و ۴۸٫۸ درصد متاهل می باشند.
جدول (۱-۴ ) وضعیت تاهل پاسخ دهندگان:

نوشته ای دیگر :   سایت مقالات فارسی - ارایه‏ی یک الگوریتم مقیاس‎پذیر آگاه از بارکاری جهت زمان‏بندی ماشین‏های مجازی- قسمت ۸

فراوانی
منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است
Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.