مقاله – شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر براستراتژی فروش خدمات تلفن همراه- قسمت …

مطالعه همبستگی دو متغیری
تحلیل رگرسیون
تحلیل ماتریس همبستگی یا کواریانس
در مطالعات همبستگی دو متغیری، هدف بررسی رابطه دو به دو متغیرهای موجود در تحقیق است. در تحلیل رگرسیون هدف پیش‌بینی تغییرات یک یا چند متغیر وابسته (ملاک) با توجه به تغییرات متغیرهای مستقل (پیش‌بین) است. در بعضی از بررسیها از مجموعه همبستگی‌های دو متغیری، متغیرهای مورد بررسی در جدولی به نام ماتریس همبستگی یا کوواریانس استفاده می‌شود. از جمله تحقیقاتی که در آنها ماتریس همبستگی یا کوواریانس تحلیل می‌شود، تحلیل عاملی و مدل معادلات ساختاری است (سرمد و همکاران ۱۳۸۷،ص ۹۱).
بنابراین پژوهش حاضر، بدین دلیل آن که به بررسی، شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر استراتژی فروش خدمات تلفن همراه در شرکت ایرانسل می پردازد و نتایج آن در شرکت مذکور به کار گرفته خواهد شد؛ از نظر هدف، تحقیقی کاربردی و اکتشافی است و از نظر شیوه گردآوری اطلاعات، از نوع تحقیقات توصیفی و پیمایشی است. و از نظر روش تحلیل فرضیه ها ، همبستگی است.همچنین به لحاظ زمانی نیز تحقیق از نوع تحقیقات مقطعی می باشد.
۳-۳ – جامعه آماری تحقیق
جامعه آماری عبارتست از مجموعه ای از افراد یا واحدهایی که دارای حداقل یک صفت مشترک باشند. معمولا در هر پژوهش جامعه مورد بررسی، جامعه آماری می باشد که پژوهشگر مایل است درباره صفت متغیر واحدهای آن به مطالعه بپردازد.(سرمد و همکاران،۱۳۸۷: ۱۷۷).
جامعه آماری تحقیق حاضر، عبارت است از کلیه کارشناسان خبره شاغل در شرکت ایرانسل؛ مستقر در تهران، که تعداد آنها ۱۰۰ نفر میباشند.
۴-۳ – روش نمونه گیری و تعیین حجم نمونه
در این تحقیق، برای انجام نمونه گیری از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده گردیده است چرا که در این روش هر یک از عناصر جامعه مورد نظر ، برای انتخاب شدن شانس مساوی دارند.و جهت محاسبه حجم نمونه آماری از فرمول نمونه گیری از جوامع محدود کوکران و جدول مورگان استفاده گردیده که فرمول مذکور به صورت زیر می باشد:
 
P=0/5
q=0/5
α=۰/۰۵
۱-α/۲=۰/۹۷۵
z1-α/۲ = z0/975=1/96
N =حجم جامعه
=۰/۰۵ε
از آنجا که مقدار p در دسترس نیست آن را مساوی ۵/. در نظر میگیریم . در سطح اطمینان ۹۵/. ( ۰۵/۰= α) و ۱۰۰=N نفر که شامل تعداد کل اعضای جامعه آماری هستند و ۰۵/۰=  ، حجم نمونه کارکنان که جامعه محدود تلقی می شود به صورت زیر تعیین می شود :
 
حجم نمونه به دست آمده ۸۰ نفر می باشد که این عدد با جدول مورگان نیز مطابقت دارد.
۵-۳-روش گرد آوری داده ها
به طور معمول چهار ابزار عمده برای جمع آوری داده های تحقیق وجود دارد :
بررسی( مراجعه به) مدارک و اسناد ۲- مشاهده ۳- مصاحبه ۴- پرسشنامه
روش گردآوری اطلاعات در مراحل مختلف این تحقیق شامل مطالعات کتابخانه ای و توزیع پرسشنامه بوده است.
مطالعات کتابخانه ای :در روش کتابخانهای با مراجعه به کتب و مقالات فارسی و‌ لاتین و منابع اینترنتی بخشی از اطلاعات لازم جمعآوری گردید که به منظور تدوین مبانی نظری تحقیق از این روش استفاده شده است .
پرسشنامه: برای ارزیابی فرضیات تحقیق و روابط میان متغیرها از ابزار پرسشنامه استفاده شد. نوع پرسشنامه مورد استفاده در این تحقیق از نوع بسته می باشد و سوالات همراه با پاسخ هایی مشخص به پاسخ دهندگان ارائه می شود.
پرسشنامه با حضور محقق در میدان تحقیق توزیع گردید .حضور محقق در میدان تحقیق این امکان را به وجود آورد تا محقق موضوع پژوهش را معرفی کرده و پاسخدهندگان را برانگیزد که پاسخ‌های صادقانه بدهند. همچنین ابهامات پاسخدهندگان در مورد هریک از سؤالات برطرف گردید. در ادامه ویژگی های پرسشنامه تحقیق تشریح می گردد:
در این تحقیق، پرسشنامه بکار گرفته شده از دو بخش سؤالات عمومی و سؤالات تخصصی تشکیل یافته است:
الف- سؤالات عمومی: این بخش شامل ۵ سؤال جمعیت شناختی (جنسیت، وضعیت تأهل، سن، سابقه‌کار و میزان تحصیلات) می‌باشد.
ب- سؤالات تخصصی: در این بخش برای سنجش متغیر های مستقل و وابسته تحقیق از ۳۸ سوال(در قالب ۲پرسشنامه) به شرح جدول (۳-۱) استفاده شده است. متغیرها و سوالات پرسشنامه از منابع زیر استخراج شده اند:
استراتژی رهبری هزینه ، توسعه محصول ، رسوخ در بازار : خویه، علی. فهیمه احمدی.۱۳۹۱٫مدیریت استراتژی توزیع و پخش.تهران. انتشارات افرند.
نسل شبکه تلفن همراه : آمیت ،۲۰۱۰- آرش بهگو ، مدیریت کل شبکه شرکت ایرانسل،۱۳۹۳
کانال توزیع : انواع کانال های توزیع، احمد روستا ، ۱۳۹۲ -نیل پرسی،۲۰۱۳ -کیهان بخشی ، مدیر ارشد فروش شرکت ایرانسل،۱۳۹۳ .
تبلیغات: انواع تبلیغات ( صدری محمدی،۱۳۸۸)- باقر صمدی ، مدیر کل بازاریابی و فروش شرکت ایرانسل – آگهی و تبلیغات ، کدام مهم است برای فروش بیشتر ؟( هارلن اسپات ، مارک وینبرگر، ۲۰۱۴)-
رفتار مصرف کننده: مدل پذیرش عمومی فناوری و نوآوری از سوی مشتریان(تائو ژو[۷۰]،۲۰۱۰)
قیمت گذاری: شناسایی عوامل مؤثر بر قیمت گذاری فروش ( محسن نظری ، ۲۰۱۴)
نام تجاری: ارکان ارزش نام تجاری بر فروش ( علوی ، ۲۰۱۳)
جدول ۱-۳: پرسشنامه های تحقیق

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است