مقاله دانشگاهی – شخصیت پردازی شر بر مبنای تفکر اسلامی (با مطالعه موردی مجموعه تلویزیونی معصومیت از دست رفته)۹۳- …

جدول ۳ – ۲ ۷۵
جدول ۳ – ۳ ۷۶
جدول ۳ – ۴ ۷۷
جدول ۳ – ۵ ۷۷
تصویر ۳ – ۳ ۷۸
مقدمه
انسان ، به مرور از نقل و روایات قصه ها به سمت نمایش قصه ها پیش رفت و تئاتر را تشکیل داد ، پس از آن به فیلم روی آورد و امروزه اکثر قصه ها را با فیلم نمایش می دهند که فیلمنامه ، مرحله اصلی و مقدماتی آن است و توسط فیلمنامه نویس ، نوشته می شود . حوزه فیلمنامه نویسی نیز به همین منظور به وجود آمد.
ترسیم شخصیت ها از طریق فیلم ، تفاوت های بسیاری با ترسیم شخصیت ها در ادبیات و هنرهای کلامی دارد . در فیلمنامه ، فیلمنامه نویس باید شخصیت ها را وادار کند تا به ما نشان دهند که چه تفکر و احساسی دارند . ترسیم شخصیت ها در سینما به نظر بسیاری از اهل فن ، مشکل ترین نوع شخصیت پردازی است . ( مهرینگ ، ۱۳۷۶ )
شیطان در سینما معمولا مظهر ایجاد وحشت ، وسوسه ، فریب ، پلیدی و گاه نابودی است . یک بستر داستانی دراماتیک ، که میدان نبرد خیر و شر است ، نیاز به قهرمان و ضد قهرمان دارد و به قول خودمان آدم بده و آدم خوبه می خواهد . عموما در فیلم های “شیطان دار”، شیطان آنتاگونیست ماجراست و در این فیلم ها ، نقش بسیار مهم “شر” را دارد .
شیطان و شخصیت های شرور در سینما غالبا از قدرتی بلامنازع برخوردار هستند و این قدرت ، ریشه در ماهیت فرامادی شیطان دارد . گاه درجلد انسان ها و گاه در جلد حیوانات و یا اشیا فرو می رود ، مرزهای زمان و مکان را پشت سر می گذارد و می تواند به هر چهره و شکلی درآید . از این رو ، قهرمان داستان برای مواجهه و مقابله با او و غلبه بر او کار بسیار دشوار و گاه غیرممکنی پیش رو دارد . درعین حال همین ویژگی ها ، شیطان را واجد جذابیت های تصویری و دراماتیک بسیاری می کند که باعث می شود همواره میان فیلمنامه نویسان و فیلمسازان ، مشتری داشته باشد .
این رساله قصد دارد به بررسی شخصیت پردازی شر بر مبنای تفکر اسلامی بپردازد . ابتدا به مباحث شخصیت پردازی از جنبه های متفاوت پرداخته می شود ، سپس رویکرد اسلام نسبت به شناسایی شر بررسی می شود ، که برای این منظور ، روی یک مصداق ؛ مجموعه تلویزیونی معصومیت از دست رفته کار می شود.
تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.
فصل اول
کلیات تحقیق
۱-۱ . بیان مسئله
در این پایان نامه قصد داریم تعریفی از شر ، شخصیت پردازی و ترکیب این دو با هم بدهیم و بررسی کنیم شر در فرهنگ دینی ما به چه معناست ، چگونه پدید می آید و در یک اثر هنری چگونه خود را نشان می دهد ، شخصیت یا قهرمان چیست ، شخصیت پردازی چیست ، آیا شخصیت پردازی در یک متن نمایشی با یک فیلمنامه متفاوت است . اصول و روش صحیح برای خلق شخصیتی مناسب ( شر و خیر ) یا قهرمان مثبت یا منفی در فیلمنامه یا یک مجموعه تلویزیونی به چه صورت می باشد . ابتدا مختصات شر از کلام اسلامی و شیعی مورد بررسی قرار می دهیم و مرز بین اختیار انسان ( همان شخصیت های سریال معصومیت از دست رفته ) و شرارت شیطان را معلوم کنیم . می خواهیم ببینیم آیا شر فقط زبان نمادین دارد و آیا ابزارهای دیگری هم برای نشان دادن آن موجود هست یا خیر . برای یافتن شخصیت های شریر در مجموعه تلویزیونی معصومیت از دست رفته از نظریه های گریماس و پروپ استفاده کرده ایم و کارکردهایش را بر اساس همان نظریات مشخص نموده ایم .
شخصیت ها باید در زمینه ای گسترش یابند و آن پیرنگ است . هر شخصیت برای منظور خاصی در فیلمنامه جای می گیرد . خلق و پی ریزی شخصیت مانند کشف دیدگاه ها ، علایق ، سلیقه ها ، نیازها، الگوهای رفتاری و واکنش های گوناگون است . ( مهرینگ ، ۱۳۷۶ )
قصه را می توان بیان سرگذشت واقعی یا غیرواقعی دانست که مبتنی بر هدف و اندیشه ای است و دارای سه عنصر اصلی موضوع ، شخصیت و گفتگو است . در طول آن معمایی مطرح می شود یا گره ای می آید که در پایان ، آن معما حل و گره گشوده می شود . قصه انواعی دارد ، واقعی ( واقع گرا ) و غیرواقعی ( مثل افسانه ها و قصه های پریان ) . عناصر قصه عبارتند از : طرح ، شخصیت ، عمل و گفتگو . در این بین شخصیت مهمترین عنصر یک قصه یا اثر داستانی است ، محور اصلی قصه است که با اعمال خود به قصه موجودیت می بخشد . ( داغه چی فیروزجایی ، ۱۳۸۶ )
در این پایان نامه به بررسی شخصیت پردازی شر بر مبنای تفکر اسلامی بر اساس الگوی کنشگران پرداخته می شود .
با توجه به اینکه پایان نامه باید در رابطه با موضوع خاص باشد ، لذا سعی می شود که اولا به بررسی اجمالی و کلی شر و افراد شرور بر مبنای تفکر اسلامی پرداخته شود و سپس به مورد مطالعاتی این پایان نامه ، مجموعه تلویزیونی معصومیت از دست رفته رسیدگی شود .
نتیجه کاربردی این پایان نامه به این سمت نخواهد بود که حتما شر یا افراد شرور شبیه به آنچه در تفکرات اسلامی ذکر شده ساخته شود ، البته آن هم می تواند باشد ، اما مهم تر و کاربردی تر از آن ، این است که بتواند از شر ، در هر شکل و قالبی ، حتی یک شی کوچک ، شخصیت پردازی هایی در جهت اهداف اسلامی و با رویکرد اسلامی ارائه دهد .
۱-۲ . ضرورت تحقیق
امروزه مجموعه های تلویزیونی بسیاری به ارائه داستان هایی با مضامین خیر و شر می پردازند و سعی در به تصویر کشیدن شیطان بر مبنای فرهنگ دینی ما را دارند . از این رو چگونگی بازنمایی درست و متناسب این مفاهیم بر اساس یک تحقیق علمی با رویکرد نشانه – معنا شناسی اجتناب ناپذیر جلوه می کند .
تا کنون پژوهشی با این عنوان ( شخصیت پردازی شر بر مبنای تفکر اسلامی ) انجام نشده است . و این که در این پژوهش سعی بر این است تا با استفاده از

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است

تفکرات اسلامی و شیعی و نظریه های پروپ و گریماس ، به رویکرد اسلام به مساله شر رسید و از آن در فیلمنامه و مجموعه های تلویزیونی برای شخصیت پردازی شر استفاده کرد .
۱-۳ . اهداف تحقیق
هدف اصلی
– بررسی شخصیت پردازی شر در فیلمنامه و مجموعه های تلویزیونی با رویکرد تفکر اسلامی
هدف های فرعی
– شناخت شر و افراد شرور بر مبنای تفکر اسلامی .
– شناخت شر و افراد شرور از منظر فیلمنامه و نمایشنامه نویسی .
– بررسی شخصیت پردازی شخصیت های شر در مجموعه تلویزیونی معصومیت از دست رفته .
– شناخت و بررسی نظریه پروپ و گریماس در شخصیت پردازی .
۱-۴ . سوالات تحقیق
سوال اصلی
شخصیت پردازی و شخصیت شرور در فیلمنامه و در تفکر اسلامی چگونه است ؟
سوالات فرعی
– در فیلمنامه ، شخصیت چیست و شخصیت پردازی چه گونه است ؟
– شر و افراد شرور بر مبنای تفکر اسلامی و شیعی چه کسانی هستند ؟
– شخصیت های شر در مجموعه تلویزیونی معصومیت از دست رفته که می باشند و چگونه نشان داده شده اند ؟