سلامت روان، عزت نفس، سطح معنادار، محل سکونت

میانگین
انحراف معیار
خرده مقیاسهای پرسشنامه بهزیستی روانشناختی
رضایت از زندگی
153
3.92
0.38 معنویت
154
3.88
0.40 خوشی
153
3.80
0.35 رشد و بالندگی
150
3.35
0.37 ارتباط مثبت با دیگران
150
4.29
0.43 خود پیروی
150
3.71
0.45
بر اساس نتایج جدول فوق مشاهده می شود که از بین خرده مقیاس های بهزیستی روان شناختی در بین والدین دانش آموزان عادی،ارتباط مثبت با دیگران با میانگین29/4 بیشترین و کمترین مورد به رشد و بالندگی با میانگین 35/3 مربوط می باشد. 4-4 فرضیه های تحقیق 1-4-4 فرضیه یک : بین ویژگی های جمعیت شناختی آزمودنیها وبهزیستی روانشناختی رابطه معناداروجود دارد0 در جدول زیر نتایج آزمون پیرسون برای سنجش میزان رابطه بین سن پاسخگویان و بهزیستی روانشناختی آنان ارائه شده است. جدول 1-1- 4- 4 نتایج ضریب همبستگی پیرسون بین دو متغیر سن و بهزیستی روانشناختی
متغیر
همبستگی پیرسون( r)
سطح معنی داری( (sig
بهزیستی روان شناختی
09/0-
10/0
سن رابطه این دو متغیر با آزمون آماری پیرسون مورد بررسی قرار گرفت. نتایج با توجه به سطح معنی داری نشان می دهد بین سن با بهزیستی روانشناختی در بین والدین کودکان دانش آموزان عادی واستثنایی رابطه معنی داری مشاهده نشده است بطوریکه که سطح معنی داری بالاتر از 0.05 می باشد. بدین معنی که بین سن پاسخگویان و بهزیستی روانشناختی والدین کودکان رابطه معنی داری مشاهده نشده است.
در جدول زیر نتایج آزمون پیرسون برای سنجش میزان رابطه بین میزان درآمد ماهیانه پاسخگویان و بهزیستی روانشناختی آنان ارائه شده است.
جدول 2- 1- 4- 4 نتایج ضریب همبستگی پیرسون بین دو متغیر درآمد ماهیانه و بهزیستی روانشناختی
متغیر
همبستگی پیرسون( r)
سطح معنی داری( (sig
بهزیستی روان شناختی
25/0
001/0
میزان درآمد ماهیانه
رابطه این دو متغیر با آزمون آماری پیرسون مورد بررسی قرار گرفت. نتایج با توجه به سطح معنی داری نشان می دهد که بین درآمد با بهزیستی روانشناختی در بین والدین کودکان ،رابطه معنی داری مشاهده شده است بطوریکه که سطح معنی داری کمتر از 0.05 می باشد. بدین معنی که هر چه درآمد والدین بیشتر شود بهزیستی روانشناختی آنان بیشتر می شود. در جدول زیر نتایج آزمون پیرسون برای سنجش میزان رابطه بین میزان تحصیلات پاسخگویان و بهزیستی روانشناختی آنان ارائه شده است.
جدول 3- 1- 4- 4 نتایج ضریب همبستگی پیرسون بین دو متغیر میزان تحصیلات و بهزیستی روانشناختی متغیر
همبستگی پیرسون
سطح معنی داری( (sig
بهزیستی روان شناختی
28/0
000/0
میزان تحصیلات
رابطه این دو متغیر با آزمون آماری پیرسون مورد بررسی قرار گرفت. نتایج با توجه به سطح معنی داری نشان می دهد که بین میزان تحصیلات با بهزیستی روانشناختی در بین والدین کودکان ، رابطه معنی داری مشاهده شده است بطوریکه که سطح معنی داری کمتر از 0.05 می باشد. بدین معنی که هر چه میزان تحصیلات والدین بیشتر شود بهزیستی روانشناختی آنان بیشتر می شود.
در جدول زیر نتایج آزمون t برای مقایسه بهزیستی روانشناختی والدین دانش آموزان و جنسیت آنان ارائه شده است.
جدول 4-1-4-4 بهزیستی روانشناختی به تفکیک جنس والدین
ضریب f
سطح معنی داری
Sig ارزش t
درجه آزادی
سطح معناداری
Sig تفاوت میانگین
احتمال انحراف استاندارد
ضریب فاصله اطمنیان
در سطح 95%
کمترین
بیشترین
برای برابری واریانس ها
058/0
810/0
016/0
315
987/0
0006/0
03943/0
0769/0-
0782/0
برای نابرابری واریانس ها
016/0
026/284
987/0
0006/0
03945/0
0770/0-
0782/0 نتایج جدول فوق با توجه به سطح معنی داری(98sig = 0/) نشان می دهد که تفاوت معنی داری از لحاظ بهزیستی روانشناختی در بین والدین مرد و زن مشاهده نشده است. بدین معنی که والدین مرد و زن از لحاظ بهزیستی روانشناختی شبیه به هم می باشند. گروهها
تعداد
میانگین
انحراف استاندارد
خطای معیار میانگین مرد
184
736/3
345/0
025/0
زن
133
736/3
347/0
030/0 در جدول زیر نتایج آزمون t برای مقایسه بهزیستی روان شناختی والدین دانش آموزان و محل سکونت آنان ارائه شده است. ضریب f
سطح معنی داری
Sig ارزش t
درجه آزادی
سطح معناداری
Sig تفاوت میانگین
احتمال انحراف استاندارد
ضریب فاصله اطمنیان
در سطح 95%
کمترین
بیشترین
برای برابری واریانس ها
919/1
167/0
644/1
315
101/0
0614/0
0389/0
0126/0-
1408/0
برای نابرابری واریانس ها
619/1
580/278
107/0
0641/0
0396/0
0138/0-
1420/0
جدول 5-1-4-4 بهزیستی روانشناختی به تفکیک محل سکونت
نتایج جدول فوق با توجه به سطح معنی داری(10sig = 0/) نشان می دهد که تفاوت معنی داری از لحاظ بهزیستی روانشناختی در بین والدین دانش آموزانی که در شهر و روستا زندگی می کنند مشاهده نشده است. بدین معنی که والدینی که در شهر و روستا زندگی می کنند از لحاظ بهزیستی روانشناختی شبیه به هم می باشند. گروهها
تعداد
میانگین
انحراف استاندارد
خطای معیار میانگین شهر
176
765/3
322/0
024/0
روستا
141
701/3
371/0
031/0
2-4-4 فرضیه دو : بین عزت نفس و بهزیستی روانشناختی در والدین کودکان عادی و استثنایی رابطه معناداری وجود دارد.
جدول 2-4-4 نتایج ضریب همبستگی پیرسون بین عزت نفس و بهزیستی روانشناختی در بین والدین کودکان عادی و استثنایی
بهزیستی روانشناختی
همبستگی پیرسون( r)
سطح معنی داری ( (sig
عزت نفس
والدین دانش آموزان عادی
08/0-
29/0 والدین دانش آموزان استثنایی
08/0
45/0 رابطه این دومتغیر باآزمون آماری پیرسون مورد بررسی قرار گرفت. نتایج با توجه به سطح معنی داری نشان می دهد بین عزت نفس با بهزیستی روان شناختی در بین والدین کودکان عادی و استثنایی تفاوت معنی داری مشاهده نشده است بطوریکه که سطح معنی داری بالاتر از 0.05 می باشد0
3-4-4 فرضیه سه : بین سلامت روانی و بهزیستی روانشناختی دروالدین کودکان عادی و استثنایی رابطه معناداری وجود دارد.
جدول 3-4-4 نتایج ضریب همبستگی پیرسون بین سلامت روانی و بهزیستی روانشناختی در والدین کودکان عادی و استثنایی
بهزیستی روانشناختی
همبستگی پیرسون( r)
سطح معنی داری ( (sig
سلامت روانی
والدین دانش آموزان عادی
40/0
000/0 والدین دانش آموزان استثنایی
37/0
001/0
رابطه این دو متغیر با آزمون آماری پیرسون مورد بررسی قرار گرفت. نتایج با توجه به سطح معنی داری نشان می دهد بین سلامت روانی با بهزیستی روانشناختی در بین والدین کودکان عادی و استثنایی رابطه معنی داری مشاهده شده است بطوریکه که سطح معنی داری در بین والدین دانش آموزان عادی(000/0 (sig و استثنایی ( 001/0 (sigکمتر از 05/0 است. 4-4-4 فرضیه چهار:بین میزان بهزیستی روانشناختی در بین والدین کودکان عادی و استثنایی رابطه معنادار وجوددارد.
در جدول زیر نتایج آزمون t برای مقایسه میزان بهزیستی روانشناختی والدین کودکان عادی و استثنایی ارائه شده است.
جدول 4- 4- 4 مقایسه ی بهزیستی روانشناختی در بین والدین کودکان عادی و استثنایی
ضریب f
سطح معنی داری
Sig ارزش t
درجه آزادی
سطح معناداری
Sig تفاوت میانگین
احتمال انحراف استاندارد
ضریب فاصله اطمنیان
در سطح 95%
کمترین
بیشترین
برای برابری واریانس ها
780/0
37/0
71/4
315
000/0
175/0
037/0
10343/0
2514/0
برای نابرابری واریانس ها
72/4
980/314
000/0
177/0
037/0
3859/4-
251/0 نتایج جدول فوق با توجه به سطح معنی داری(000sig = 0/) نشان می دهد که تفاوت معنی داری از لحاظ بهزیستی روانشناختی در بین والدین دانش آموزان عادی و استثنایی وجود دارد. با بررسی میانگین های جدول زیر مشاهده می شود که نمره بهزیستی روانشناختی در بین والدین دانش آموزان عادی بیشتر از والدین دانش آموزان استثنایی می باشد. بدین معنی بهزیستی روانشناختی بیشتری دارند.
گروهها
تعداد
میانگین
انحراف استاندارد
خطای معیار میانگین والدین دانش آموزان عادی
154
82/3
32/0
026/0
والدین دانش آموزان استثنایی
163
65/3
34/0
027/0 5-4-4 فرضیه پنج:بین میزان عزت نفس در بین والدین کودکان عادی واستثنایی تفاوت معناداری وجوددارد0
در جدول زیر نتایج آزمون t برای مقایسه میزان عزت نفس والدین کودکان عادی و استثنایی ارائه شده است.
جدول 5- 4- 4 مقایسه ی میزان عزت نفس در بین والدین کودکان عادی و استثنایی
ضریب f
سطح معنی داری
Sig ارزش t
درجه آزادی
سطح معناداری
Sig تفاوت میانگین
احتمال انحراف استاندارد
ضریب فاصله اطمنیان
در سطح 95%
کمترین
بیشترین
برای برابری واریانس ها
31/0
75/0
75/0-
315
45/0
034/0-
0453/0
1233/0-
0551/0
برای نابرابری واریانس ها
74/0-
873/301
45/0
034/0
0455/0
1237/0-
0555/0 نتایج جدول فوق با توجه به سطح معنی داری(45sig = 0/) نشان می دهد که تفاوت معنی داری از لحاظ عزت نفس در بین والدین دانش آموزان عادی و استثنایی مشاهده نشده است. گروهها
تعداد
میانگین
انحراف استاندارد
خطای معیار میانگین والدین دانش آموزان عادی
154
45/2
43/0
034/0
والدین دانش آموزان استثنایی
163
48/2
37/0
029/0 6-4-4 فرضیه شش: بین میزان سلامت روانی در بین والدین کودکان عادی و مرزی تفاوت معناداری وجوددارد. در جدول زیر نتایج آزمون t برای مقایسه میزان سلامت روانی بین والدین کودکان عادی و استثنایی ارائه شده است. جدول 6- 4- 4 مقایسه ی میزان سلامت روانی در بین والدین کودکان عادی و استثنایی
ضریب f
سطح معنی داری
Sig ارزش t
درجه آزادی
سطح معناداری
Sig تفاوت میانگین
احتمال انحراف استاندارد
ضریب فاصله اطمنیان
در سطح 95%
کمترین
بیشترین
برای برابری واریانس ها
206/5
023/0
187/4-
315
000/0
206/0-
0494/0
0494/0-
1096/0-
برای نابرابری واریانس ها
206/4-
365/311
000/0
206/0-
0491/0
0491/0-
1101/0- نتایج جدول فوق با توجه به سطح معنی داری(000sig = 0/) نشان می دهد که تفاوت معنی داری از لحاظ سلامت روانی در بین والدین دانش آموزان عادی و استثنایی مشاهده شده است. با بررسی میانگین های جدول زیر مشاهده می شود که نمره سلامت روانی در بین والدین دانش آموزان استثنایی بیشتر از والدین دانش آموزان عادی می باشد. بدین معنی که والدین کودکان استثنایی از سلامت روانی بیشتری برخوردارند.
گروهها
تعداد
میانگین
انحراف استاندارد
خطای معیار میانگین والدین دانش آموزان عادی
154
804/1
40/0
032/0
والدین دانش آموزان استثنایی
163
003/2
47/0
037/0
2-4 بررسی سؤالات سؤال1. اعتماد افراد تا چه اندازه می تواند روی عزت نفس کودک تاثیر داشته باشد؟ F(x)
فراوانی تجمعی
درصد فراوانی
فراوانی
ارزش
گزینه
0
0
0
0
1
خیلی کم
0
0
0
0
2
کم
12
4
6/26
4
3
متوسط
36
13
60
9
4
زیاد
10
15
3/13
2
5
خیلی زیاد
58
15 جمع
جدول 4-4 توصیف سؤال یک پرسشنامه
]]>

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *