روانشناسی در مورد : ارتباط بین شیوه های فرزند پروری و راهبردهای مقابله

 

پژوهشای داخلی و خارجی: رابطه بین روش های پرورش بچه و راهبردهای مقابله

راچکین و همکاران (۱۹۹۹) در پژوهشی به مقایسه ذات، روش های پرورش بچه و راهبردهای مقابله بین نوجوانان گناهکار و گروه کنترل پرداخته و به این نتیجه رسیدن که والدین نوجوانان گناهکار نسبت به گروه کنترل، بیشتر به رانده فرزندان خود می پردازن. هم اینکه، بین روش مقابله اجتنابی و رانده والدین، و بین گرمای عاطفی والدین و روش مقابله مسئله مدار رابطه معنی داری وجود داشت. در پژوهشی (اوهارا و همکاران، ۲۰۰۰) که به بررسی رابطه بین روش بچه­پروری درک شده و روش مقابله در بیماران با مشکل افسردگی کلی پرداخته شده به این نتیجه رسیدن که مراقبت و توجه کم مادر و روش پرورش بچه به صورت پشتیبانی زیادتر از اندازه به طور معنی دار پیش بینی کننده روش مقابله هیجان مداره. یافته های این تحقیق مطرح می کنه که روش پرورش بچه مادر در کودکی با روش مقابله در بزرگسالی ربط داره. ولفرادت و همکاران (۲۰۰۳) در پژوهشی به بررسی سبکای پرورش بچه درک شده، شخصیت زدایی، اضطراب و رفتار مقابله ای در نوجوانان پرداخته و به این نتیجه رسیدن که روش پرورش بچه مقتدر با بالاترین اندازه کاربرد روش مقابله فعال در رابطه بوده و روش پرورش بچه مستبد با پایین­ترین اندازه کاربرد روش مقابله فعال در رابطه شناخته شده.

اضطراب

نیجهاف و انگلز[۱] (۲۰۰۷) در پژوهشی به بررسی رابطه بین روش مقابله، روش پرورش بچه و بیان دلتنگی در بین دانشجویان ترم اول پرداخته و به این نتیجه رسیدن که آدمایی که والدین اونا از راه پرورش بچه مقتدر و آسون گیر استفاده می کنن در مقایسه با افراد با والدین دارای روش پرورش بچه مستبد و بی خیال نسبت به موضوع، بهتر قادر به مقابله با شرایط استرس زا بوده و از راهبردهای مقابله موثرتر از جمله روش مقابله مسئله مدار استفاده می کنن، و اون دسته از آدمایی که والدین اونا از راه پرورش بچه بی خیال نسبت به موضوع و استبدادی  استفاده می کنن، از سطوح بالای روش مقابله غیر موثر استفاده کرده و در شرایط استرس زا بیشتر مشکلات برونی سازی و داخلی سازی رو نشون میدن. در کل، تحقیقات زیادی (مثل، حرکت بده، هاتزینگر، بک و هولسبر-تراکسلر[۲]، ۲۰۰۹) خیلی زیادً مطرح می کنن که روش پرورش بچه با شرایط روان شناختی نوجوون در هر دو جهت مثبت و منفی ربط داره. گرمی، پشتیبانی، درخواست و پاسخدهی بالای والدین با افزایش صلاحیت و توانمندیا و روش مقابله مسئله مدار فعال در رابطه بوده و برعکس، روش پرورش بچه بر اساس غفلت، رانده و سرزنش به طور برجسته ای با روش مقابله هیجان مدار و اجتنابی ربط داره.

مشکلات

[۱]- Nijhof & Engels

[۲]- Brand, Hatzinger, Beck, & Holsboer-Trachsler