روانشناسی با موضوع دیدگاه های تاب آوری

 

 

 

دیدگاه ماتسن [۲]

به باور ماستن (۲۰۰۱) وقتی که فاجعه از سر بگذره و نیازای اولیه انسانی تأمین شه، اون وقت تاب بیاری ظاهر می شه و در نتیجه اون اثرات بد اصلاح یا کاهش می شن و یا حتی پنهون می گردن. بطور کل مؤلفه های تاب بیاری رو شامل لیاقت، استواری شخصی، تحمل احساسات منفی، مهارت گری (توانایی فرد در کنترل و مدیریت شرایط)و معنویت می دونن (رحیمیان بوگر و اضغر نژاد،۱۳۸۷).

دیدگاه روانشناسی مثبت گرا

روانشناسی

راه و روش روانشناسی مثبت گرا، با در نظر گرفتن استعدادها و توانمندی های آدم (به جای پرداختن به بی نظمی ها و مشکل ها)، در سال های گذشته مورد توجه روانشناسان قرار گرفته. این راه و روش، هدف پایانی خود رو شناسایی سازه ها و روش هایی می دونه که بهزیستی و خوش حالی آدم رو به دنبال دارن. از این رو عواملی که دلیل سازگاری هر چی بیشتر آدمی با نیازها و تهدیدهای زندگی گردند، بنیادی ترین سازه های مورد تحقیق این راه و روش می باشن. این وسط، تاب بیاری جایگاه خاصی در بخش های روانشناسی تغییر، روانشناسی خونواده و بهداشت روانی پیدا کرده، به طوری که هر روز بر تعداد تحقیق های مربوط به این سازه اضافه می شه. گارمزی و ماستن(۱۹۹۱؛ به نقل از سامانی، جوکار و صحراگرد،۱۳۸۶) این راه و روش تاب بیاری رو ”یه پروسه، توانایی، یا نتیجه سازگاری موفقیت آمیز با شرایط تهدیدکننده“، میدونه. به بیان دیگه تاب بیاری، سازگاری مثبت در عکس العمل به شرایط ناگواره (والر، ۲۰۰۱؛ به نقل از سامانی، جوکار و صحراگرد، ۱۳۸۶).

طبق این دیدگاه می توان گفت تاب بیاری، توانمندی فرد در ایجاد تعادل زیستی- روانی، در شرایط خطرناکه (کانر و دیویدسون[۳]، ۲۰۰۳).

علاوه بر این، محققان می گن که تاب بیاری یه جور بازسازی خود با نتیجه های مثبت هیجانی، عاطفی و شناختیه (گارمزی، ۱۹۹۱؛ ماستن، ۲۰۰۱؛ راتر، ۱۹۹۹؛ لوتار، سیچتی و بکر، ۲۰۰۰؛ به نقل از سامانی، جوکار و صحراگرد،۱۳۸۶). به باور این دیدگاه تاب بیاری، برگشت به تعادل اولیه یا رسیدن به تعادل سطح بالاتر (در شرایط تهدیدکننده) است و از این رو سازگاری موفق در زندگی رو جفت و جور می کنه.

در عین حال کامپفر(۱۹۹۱) به این نکته هم اشاره میکنه که سازگاری مثبت با زندگی، هم می تونه نتیجه تاب بیاری به شمار رود و هم به عنوان پیش آیند، سطح بالاتری از تاب بیاری رو دلیل شه. ایشون این مسأله رو به وجود اومده توسط پیچیدگی تعریف و نگاه فرآیندی به تاب بیاری می دونه(رضاپور، ۱۳۸۹).

[۱] – Ferdriksun & Tuged

[۲] -Matsen

[۳]- Caner & Dividson