نوامبر 23, 2020

سامانه پژوهشی – رابطه ویژگی های شغلی و شخصیتی با میزان تعهد سازمانی در بین کارکنان مدیریت اکتشاف شرکت …

1 min read

مديريت اکتشاف يکي از مديريت هاي تابعه شرکت ملي نفت ايران است که وظيفه برنامه ريزي در سطح ملي و ساماندهي و مديريت فعاليت هاي اکتشاف منابع جديد نفت و گاز را در خشکي و دريا بر عهده دارد .
خلاصه مباني تئوريك پژوهش :
محقق در تدوين چارچوب تئوري اين پژوهش از مباني تئوري و نظري پژوهش استفاده نموده كه برگرفته از انديشه ها و نظريات صاحب نظران و انديشمندان و دانشمندان علم مديريت است . در طراحي متغيرها و ابعاد آنها در تعهد سازماني از نظريات آلن و مير ، و در زمينه ابعاد شغل از نظريات هاكمن و الدهام استفاده گرديده و در زمینه ویژگی شخصیتی نیز از نظریه نئو استفاده شده است . كه در اين زمينه تنوع وظايف ، هويت وظايف ، اهميت وظايف ، استقلال و بازخور از یکسو به عنوان متغير مستقل ووجدان ،ثبات هیجانی ، سازگاری ، برونگرایی و تجربه پذیری از طرف دیگر به عنوان متغیر مستقل و تعهد سازماني به عنوان متغير وابسته در نظر گرفته شده است .با نگاهي اجمالي به مطالب فوق به اهميت هرچه بيشتر تعهد سازماني در سازمانها پي برده ، و اينكه پيرامون موضوع تعهد سازماني در غرب بويژه در دو دهه اخير مطالعات زيادي انجام شده است و كارشناسان علوم رفتاري درباره مقوله مذكور به تفصيل سخن گفته و مطلب نوشته اند، با اين وجود پژوهشهاي اندكي پيرامون رابطه بين الگوي ويژگي هاي شغلي وشخصیتی و تعهد سازماني صورت گرفته است .كه پژوهشهايي در اين خصوص در كشور ما چه در سازمانهاي دولتي و چه در سازمانهاي خصوصي بسيار انگشت شمار ميباشد . در نتيجه اين پژوهش با تكيه بر مطالب فوق و تئوريهاي صورت گرفته به بررسي ويژگيهاي شغلي وشخصیتی و همچنين ميزان تاثير آن بر تعهدسازماني با توجه به چارچوب نظري ذيل ميپردازد.
شکل 2-19 : چارچوب نظريه پژوهش
فصل سوم
روش شناسي پژوهش
مقدمه :
در این فصل ابتدا به نوع و روش پژوهش، جامعه ی آماری، روش نمونه گیری اشاره شده و سپس به ابزار و روش گرد آوری داده ها، تعیین میزان روایی و پایایی این ابزار، روش های آماری استفاده شده برای تجزیه و تحلیل داده ها پرداخته شده است
روش پژوهش :
تحقیق حاضر ازلحاظ هدف کاربردی و از نوع تحقیق توصیفی – همبستگی بوده است.
جامعه آماري پژوهش :
جامعه آماري عبارت است از كليه كاركنان اداري سازمان مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران واقع در شهر تهران كه تعداد اين افراد شامل 252 نفر ميباشد
قلمرو موضوعي، مكاني و زماني پژوهش :
قلمرو موضوعي: قلمرو موضوعي پژوهش ناظر بر مطالعات ويژگي هاي شغلي و شخصیتی و تعهد سازماني از ديدگاه صاحبنظران رفتار سازماني در طي دو دهه اخير مي باشد.
در اين پژوهش ويژگي هاي شغلي شامل ابعاد پنجگانه ويژگي هاي شغلي الدهام و هاكمن مي باشد و ویژگی های شخصیتی بر مبنای دیدگاه نئو بوده و همچنين قلمرو موضوع پژوهش در حوضه تعهد سازماني بر ديدگاه آلن و مي ير متمركز بوده است.
قلمرو مكاني پژوهش: اين پژوهش در شهر تهران انجام پذيرفته است و ناظر بر كاركنان مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران مي باشد.
قلمرو زماني پژوهش: محدوده زماني پژوهش حاضر از بهمن 1392 شروع و در شهريور 1393 پايان پذيرفت.
روش نمونه گيري :
جامعه آماری این تحقیق شامل تمامی کارکنان اداری شرکت ملی نفت ایران می باشد. که در سال (1393) افراد مشغول به کار (509) نفر می باشد. جهت نمونه گیری از بین افراد جامعه با توجه به جدول مورگان، تعداد 252 نفر به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب گردیده است .
جدول شماره 3-1 : توزیع فراوانی جنسیت در نمونه مورد مطالعه

نوشته ای دیگر :   جستجوی مقالات فارسی - بررسی بازنویسی ها و بازآفرینی های کلیله و دمنه برای کودکان و ...

گروهها تعداد درصد
زن 124 48.8
مرد 128 50.4
کل
دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است
Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.