تحقیق – رابطه ویژگی های شغلی و شخصیتی با میزان تعهد سازمانی در بین کارکنان مدیریت اکتشاف …

در اواخر سال 1950 نیروی هوایی ارتش آمریکا تلاش نمود که کارایی کارکنان خود را پیش بینی نماید و این امر به عهده تیوپس (1957) گذاشته شد . تیوپس و کریستال (1961) تحلیل عوامل خود را بر اساس 30 مقیاس دوقطبی به کتل گزارش نمودند . آنها کارهای قبلی کتل و فیسکه را دوباره مورد تحلیل قرار دادند و تمام آنها را در پنج عامل قابل قبول به نام های شاد خویی ، سازگاری ، قابلیت اطمینان ، ثبات هیجانی و فرهنگ طبقه بندی کردند . این مطالعه در یک گزارش ناشناخته نیروی هوایی منتشر شد .
نورمن[60] در سال 1963 این گزارش را دید و ساخت پنچ عامل را دوباره تحت عنوان ( قدمی به سوی طبقه بندی مناسب صفات ویژه شخصیت ) پیشنهاد داد .
بورگاتا از مطالعه طولانی تعامل یک گروه کوچک پنج عامل پدیدار نمود و او عناوین معمولی را به این پنج عامل داد و تفسیر خاصی از آنها ارائه ننمود . اسمیت هم برای مطالعه درجه بندی دانشجویان دانشگاه فقط برای پنج عامل شواهدی پیدا کرد (چشم آذر،1379،42).
در دهه گذشته علاقه فزاینده ای به مدل پنج عامل ایجاد شده است . گلدبرگ[61] در نتیجه یک تحلیل واژگانی متوجه قدرت این مدل گردید و اظهار نمود که باید خاطرنشان ساخت که هر مدلی حائز اهمیت است ، این است که شخصیت تمامیت و وجود فرد است و تمامی وجود فرد شاید در صفت یا ویژگی که رویکرد اشاره می کند ، نگنجد .
شکل 2-11: پنج عامل عمده شخصیت و نمونه و ویژگی های مرتبط قطب مثبت و منفی

پنج عامل نمونه توصیفات قطب مثبت ویژگی مرتبط نمونه توصیفات قطب منفی ویژگی مرتبط
برونگرایی اجتماعی ، جسور ، پر حرف ، فعال ، معاشرتی ، بلند پرواز ، پر انرژی ، پر اشتیاق ، گویا آرام ، محتاط و کناره گیر ، کم حرف ، کم رو
وجدان دقیق ، متفکر ، مسئول ، موفقیت مدار ، خود نظم ، سخت کوش متلون و ناسازگار ، بی انظباط ، انسدادی – انفجاری ، غیر قابل اعتماد
ثبات هیجانی آرام ، با آرامش ، خود باور ، ثابت قدم مضطرب ، افسرده ، عصبی ، غمگین ، دلواپس ، آسیب پذیر ، انتقاد پذیر
سازگاری مودب ، انعطاف پذیر ، مشارکتی ، صبور و بردبار ، سازگار ، پشتیبان و حامی ، صادق ، ایثارگر ،مهربان ، همدرد ، دلسوز ، فروتن و کم ادعا بی عاطفه ، بی ادب و خشن ، پر کینه ، بی تفاوت ، خودخواه ، خود محور ، لجوج و کینه توز ، جاه طلب
تجزیه پذیری خردمند ، خلاق ، پر تخیل ، پر فکر ، نوآور ، بصیر ، پیچیده ساده ، بی تخیل

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir