نوامبر 30, 2020

تحقیق دانشگاهی – رابطه ویژگی های شغلی و شخصیتی با میزان تعهد سازمانی در بین کارکنان مدیریت اکتشاف …

1 min read

Beautiful abstract photography of mold in a pan

متغيرهايي كه در گروه اول قرار گرفته اند ( متغيرهاي تامين كننده احساس آرامش فيزيكي و رواني فرد) و با تعهد همسبتگي دارند عبارتند از :
-1 پژوهش انتظارات پيش از ورود به سازمان
-2 برابري ورعايت عدالت در توزيع پاداشها
-3 وابستگي و قابليت اعتماد و اتكاء به سازمان
-4 حمايت سازماني
-5 وضوح نقش
-6 رهايي از تعارض
-7 سبك رهبري
همچنين متغيرهايي كه در گروه دوم قرار گرفته ( متغيرهاي مربوط به احساس شايستگي كارمند در نقش كاري مربوطه ) و احساس شايستگي كارمند را بيان مي دارد شامل اين موارد است:
-1 پژوهش اهداف
-2 استقلال در كار
-3 منصفانه بودن پاداشهاي مبتني بر عملكرد
-4 چالش شغلي
-5 قلمرو شغل
-6 فرصت پيشرفت و ارتقاي شغلي
-7 فراهم بودن فرصت كافي جهت ابراز عقايد و نظرات شخصي
-8 مشاركت در تصميم گيري
-9 اهميت شخصي براي سازمان
آلن و ميير در اين پژوهش بمنظور سنجش پيش شرطهاي تعهد عاطفي سوالات زير را مطرح مي كنند:
-1 چالش شغلي : به طور كلي كارم در سازمانم چالش و هيجان انگيز مي باشد.
-2 وضوح نقش: اين سازمان هميشه آنچه را كه انتظار دارد آنرا انجام دهم، واضح و روشن بيان مي كند.
-3 وضوح هدف: بدون اينكه آنچه از من انتظار مي رود به طور واضح بيان شود، خودم وظايفي (مبهم) را در سازمان انجام مي دهم . (R)
-4 مشكل بودن هدف: انتظارات و خواسته ها از شغل من بطور جزيي وساده تعيين نمي شود.
-5 پذيرش مديريت : مديريت عالي سازمان، به ايده هايي كه از سوي كاركنان مطرح مي شود توجه مي كنند.
-6 انسجام همكاران : روابط دوستانه ونزديك بين اعضاي اين سازمان كم است(R).
-7 تبعيت پذيري سازماني : من احساس اطمينان مي كنم از اينكه اين سازمان آنچه را كه بخواهد انجام دهد، انجام مي دهد.
-8 عدالت : در اين سازمان افرادي هستند كه خيلي بيشتر از افراد لايق و سزاوار، درآمد كسب مي كنند (R) .
9 اهميت شخصي: در اين سازمان تشويق مي شويد تا اينكه احساس نماييد كاري كه انجام مي دهيد، كمك مهمي به اهداف كلان اين سازمان مي نمايد.
-10 بازخورد: من بندرت در مورد عملكرد شغلي خود، بازخورد دريافت مي كنم(R) .
-11 مشاركت : در سازمانم، اجازه دارم در تصميم گيريهاي مربوط به كار و استانداردهاي عملكردم مشاركت داشته باشم.
اين سوالات در يك طيف ( 7) درجه اي از كاملا مخالف ( 1) تا كاملاً موافق ( 7) قرار مي گيرند.
آلن و ميير در اين مطالعه به منظور سنجش تعهد عاطفي، شاخص ( 8) سوالي زير را مطرح مي كنند:
-1 خيلي خوشحال مي شوم زمان تعطيلي ام را در سازمان صرف كنم.
-2 از اينكه درباره سازمان محل كارم با افراد خارج از آن صحبت كنم ، لذت مي برم.
-3 واقع اًاحساس مي كنم ،مسايل و مشكلات اين سازمان، مسايل و مشكلات من مي باشد.
-4 فكر مي كنم همانطور كه به اين سازمان وابستگي دارم مي توانم به سازمانهاي ديگر نيز وابستگي پيدا كنم(R).
-5 احساس مي كنم همانطور كه عضوي از خانواده ام هستم عضوي از اين سازمان مي باشم.
-6 من احساس وابستگي رواني با اين سازمان دارم.
-7 اين سازمان اهميت و ارزش شخصي زيادي براي من دارد.

نوشته ای دیگر :   دسترسی متن کامل - ارزیابی نقش تسهیلات اعطایی بانکداری اسلامی در موفقیت صندوق مهر امام رضا (ع)- ...

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.