نوامبر 23, 2020

رابطه بین فرهنگ بازار محوری و عملکرد بازرگانی- قسمت ۵

1 min read

۲- تعیین رابطه بین فرهنگ بازار محوری و تسلط شرکت بر بازار شرکت های صنایع تبدیلی استان گلستان.
۳- تعیین رابطه بین فرهنگ بازار محوری و اثربخشی شرکت در بازار شرکت های صنایع تبدیلی استان گلستان.
۱-۵ سوالات پژِوهش
۱-۵-۱ سوال اصلی پژوهش
آیا بین فرهنگ بازار محوری و عملکرد بازرگانی رابطه ی معناداری وجود دارد ؟
۱-۵-۲ سوال های فرعی پژوهش
آیا بین فرهنگ بازار محوری و عملکرد مالی رابطه معنا داری وجود دارد؟
آیا بین فرهنگ بازار محوری و تسلط شرکت بر بازار رابطه معناداری وجود دارد ؟
آیا بین فرهنگ بازار محوری و اثر بخشی شرکت در بازار رابطه معناداری وجود دارد ؟
۱-۶ فرضیه های پژوهش
۱-۶-۱ فرضیه اصلی پژوهش
بین فرهنگ بازار محوری و عملکرد بازرگانی شرکت رابطه ی معنادار وجود دارد.
۱-۶-۲ فرضیه های فرعی پژوهش
فرضیه اول: بین فرهنگ بازار محوری و عملکرد مالی شرکت رابطه ی معنا داروجود دارد.
فرضیه دوم: بین فرهنگ بازار محوری و تسلط شرکت بر بازار رابطه ی معنا دار وجود دارد.
فرضیه سوم:بین فرهنگ بازار محوری و اثربخشی شرکت در بازار رابطه ی معنا داروجود دارد.
۱-۷ قلمرو زمانی تحقیق
قلمرو زمانی به نوع الگوی جمع‌آوری داده ها بستگی دارد. الگوی جمع‌آوری پژوهش حاضر میدانی و روش پژوهش پیمایشی است. بنابراین قلمرو ندارد.
۱-۸ قلمرو مکانی
قلمرو مکانی این پژوهش شرکت های صنایع تبدیلی استان گلستان می باشد .
۱-۹ تعریف واژه ها و اصطلاحات پژوهش
نارور و اسلی تر در تعریف فرهنگ بازار محوری چنین بیان می کنند : یک فرهنگ کسب و کار است که در آن همه ی کارکنان به طور مستمر متعهد به آفرینش ارزش برتر برای مشتریان هستند . در تعریفی دیگر ؛بازار محوری به عنوان مجموعه ای از فعالیت ها و فرآیندهای وظیفه ای متقابل و مستمر که کسب و کار را به ایجاد رضایت خاطر در مشتریان از میان نیازهای ارزیابی شده هدایت می کند ،بیان شده است (Deshpande and Farly؛۱۹۹۷)گرایش به بازار و نیازهای مشتریان اولین ویژگی بازاریابی جدید است . مدیران کامیان مدیرانی هستند گرچه تفاوت هایی در تعریف بازار محوری وجود دارد ،این مفهوم معمولا بر سه قسمت تمرکز دارد:
 
مشتری
رقبا
هماهنگی بین وظیفه ای
مشتری محوری بدین معنی است که کانون توجه سازمان،نخست‌ به مشتری و ارضای نیازها و خواسته‌های او معطوف شده و بر اساس خواسته‌ها و نیازهای روز مشتریان،انعطاف داشته باشد در واژه مشتری محوری ، بازار به سمت مشتری گرایش و سمت و سو پیدا می کند که این سمت و سو براساس حدس و گمان از نیاز مشتری صورت می گیرد. در واقع بازاربه سنجش افکار، نظرات و به پیشنهادات خریدار توجه می‌کند . مشتری کارفرما می باشد و تولید کننده و ارایه دهنده خدمات موظف به تأمین نیاز مشتری می‌باشند.در مبحث مشتری و تعاملات با او باید به شناخت ادراکات مشتری پرداخت که اولاً کدام منافع از دیدگاه مشتری جذاب است و ثانیاً هزینه‌ها و موانعی که مشتری با آن روبروست کدامند.
خدمات باید دائماً با نیاز مردم و مشتری تغییر یابد نه اینکه برای مدتی طولانی به یک صورت ادامه یابد( حسن شکوه مهدوی ؛ ۱۳۸۹) نارورواسلی تردرسال۱۹۹۰مشتری محوری را به معنای درک مداوم وپیوسته نیازهای مشتریان هدف فعلی وبالقوه واستفاده ازآن دانش(دانش شناخت نیازهای مشتریان )درراستای ایجادارزش مشتری،معرفی کردند .ازسوی دیگرمشتری محوری به شرکت درساخت محصولاتی که موردتوجه ونیازمشتری است،کمک خواهدکرد.
نارورواسلی تردرسال۱۹۹۰رقیب محوری را به معنای درک مداوم قابلیت ها وراهبردهای رقبا ی عمده بالقوه وفعلی که نیازهای مشتریان هدف سازمان راتامین می کندواستفاده ازآن دانش(دانش شناخت رقبا)درراستای ایجادارزش برترمشتری است تعریف کردند. دیویس رقیب محوری را به عنوان شناسایی نقاط قوت وضعف،توانایی ها واستراتژی های رقبا،به نحوی که بتوان درمقابل فعالیت های آن هاواکنش نشان داد،تعریف کرده است. مارتین گنسواگراواستبان معتقدندکه رقیب محوری تلاشی برای جمع آوری وانتشاراطلاعات درموردرقبای شرکت های بازارمحورمی باشد . هرشرکت،اعم از این که رهبربازارباشدیا برتری طلب یا تمرکزدهنده،بایدیک استراتژی رقیب محور اتخاذ نماید .
براساس نارورواسلی تر درسال۱۹۹۰هماهنگی بین وظیفه ای به معنای هماهنگ بودن همه ی وظایف سازمان وبهره برداری ازاطلاعات مشتری وبازاربه منظورخلق ارزش برای مشتری است.همچنین تسی وهمکارانش هماهنگی بین وظیفه ای راانتشاراطلاعات مربوط به مشتریان ورقبا بین همه ی افرادوبخش های سازمان به منظورایجادبینش صحیح ازنیازهاوخواسته های مشتری وبرنامه ریزی جهت فایق آمدن دررقابت بیان کردند.آنها هماهنگی بین وظیفه ای رادرچهارقسمت،همبستگی بین وظیفه ای درتدوین استراتژی،سهیم کردن دیگر واحدهای سازمان درمنابع،انتشار اطلاعات درمیان کلیه ی واحدها وهماهنگی کلیه واحدها درجهت خلق ارزش برای مشتری بیان کرد ه اند.
ارزیابی عملکرد مالی غالبا مبتنی بر صورت های مالی است و تحلیل های مالی ،اطلاعات گرانبهایی را در خصوص روندها ، همبستگی ها ، کیفیت ، سود ، درآمد هر سهم و در نهایت نقاط قوت و ضعف شرکت ها و چگونگی وضعیت مالی آنها را ارائه می کند (زیری ،۱۹۹۴ ) وقتی صحبت از ارزیابی عملکرد شرکت ها به عمل می آید ،بیشتر نگاه ها به روی عملکرد مالی شرکت ها منعطف می شود ، چنین رویکردهایی

نوشته ای دیگر :   جستجوی مقالات فارسی - ارزشیابی برنامه درسی فعالیت های هنری پایه ی ششم ابتدایی ...

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.

که به رویکردهای سنتی در ارزیابی عملکرد شرکت ها معروف هستند تنها به یک جنبه از فعالیت های شرکت می پردازد . تجزیه و تحلیل صورت های مالی ابزارها و تکنیک هایی هستند که تحلیل گر را قادر می سازد تا صورت های مالی و عملیاتی شرکت را با هم مقایسه کرده و به طور کلی وضعیت مالی و عملیاتی شرکت را ارزیابی نموده و نیز ریسک های بالقوه آتی را برآورده نماید (اسماعیل پور ،۱۳۷ )ارزیابی عملکرد نشان می دهد که چه کارهایی طبق برنامه و اهداف پیش نمی رود همچنین ارزیابی نشان می دهد در چه مواردی کار خوب پیش نمی رود بنابراین می توان به موقعیت های بعدی دست یافت . (مدنی محمدی ،۱۳۸۵ ) . عملکرد مالی‌ واحد تجاری‌ دربرگیرنده‌ بازده‌ حاصل‌ از منابع‌ تحت‌ کنترل‌ واحد تجاری‌ است‌. اطلاعات‌ درباره‌ عملکرد مالی‌ درصورت‌ سود و زیان‌ و صورت‌ سود و زیان‌ جامع‌ ارائه‌ می‌شود. صورت سود و زیان،منبع اطلاعاتی اصلی تأمین‌ نیاز استفاده‌کنندگان صورتهای مالی در مورد عملکرد شرکت است.اما این صورت مالی به دلیل انعکاس‌ ندادن بعضی از رویدادهای با اهمیت،در مجموع‌ نمی‌تواند تصویر کاملی از حسابها ارائه کند.به عبارت‌ دیگر،امکان کسب شناخت کاملی از عملکرد شرکت با استفاده از این صورت به تنهایی وجود ندارد..
اثربخشی سازمان درجه یا میزانی که سازمان به هدف های مورد نظر خود نایل می آید . (ریچارد ال . دفت ) به طور کلی ،در یک سازمان ، محاسبه اثربخشی چندان ساده نیست . برای سنجش یا اندازه گیری اثربخشی سازمان از سه روش با عنوان رویکرد مبتنی بر هدف که به جنبه محصول یا تولید سازمان توجه می شود و نیز اینکه آیا سازمان به اهداف خود رسیده است یا خیر و رویکرد مبتنی بر تامین منابع سیستم که به نقطه آغاز فرآیند تولید سازمان توجه می شود ، و اینکه آیا سازمان برای ارائه عملکرد بسیار خوب توانسته است منابع لازم را به صورتی موثر تامین نماید .
برای سنجش یا اندازه گیری اثر بخشی سازمان با استفاده از روش مبتنی بر فرآیند درونی ، به فعالیت های درون سازمان توجه می شود و با استفاده از شاخص های کارایی و سلامت درون سازمان ، اثربخشی سازمان اندازه گیری می شود .
تسلط شرکت بر بازار :
اندازه گیری قدرت یک نام تجاری ،محصول ،خدمات و یا شرکت ،نسبت به ارائه رقابت است . اغلب یک عنصر جغرافیایی در چشم انداز رقابت وجود دارد . در تعریف تسلط بر بازار،شما باید ببینید تا چه حد یک محصول یا نام تجاری یا کنترل دسته بندی محصولات شرکت در یک منطقه جغرافیایی غالب است .
فصل دوم

نوشته ای دیگر :   سایت مقالات فارسی - ارزیابی نقش تسهیلات اعطایی بانکداری اسلامی در موفقیت صندوق مهر امام رضا ...

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.