دسترسی متن کامل – رابطه بین فرهنگ بازار محوری و عملکرد بازرگانی- قسمت ۴

۵-۱ خلاصه ۶۰
۵-۱-۱ سوال های فرعی پژوهش ۶۰
۵-۲ نتایج پژوهش ۶۱
۵-۳ بحث و تفسیر ۶۲
۵-۴ محدودیت های پژوهش ۶۲
۵-۵ پیشنهادات ۶۲
فهرست منابع فارسی ۶۵
فهرست منابع انگلیسی ۶۵
« ضمائم» ۶۹
« پرسشنامه» ۶۹
فصل اول
کلیات پژوهش
۱-۱ مقدمه
بازاریابی یکی از شاخه های مهم دانش مدیریت است که وظیفه اصلی آن شناخت نیازها و خواسته های انسانی و رفع آنها از طریق فرآیند مبادله منابع می باشد . زیرا جوامع امروزی بیش از هر زمان دیگری از یکسو با نیازهای نامحدود انسان ها و از سوی دیگر با کمبود منابع مواجه می باشند و مدیران باید با این منابع محدود پاسخگوی نیازهای نامحدود افراد باشند. بنابراین در اینجا دانش مدیریت به یاری علم اقتصاد شتافته و با ابزارها و مهارت های مدیریتی سعی در تخصیص بهینه منابع محدود به نیازهای نامحدود بشری می نماید .
در عصر رقابت کنونی که بازارها هر لحظه به رقابت آزاد و کامل نزدیک و نزدیک تر می شوند و هر لحظه تنوع موسسات ،محصولات افزوده می شود ، بازارهایی موفق هستند که فرصت ها و تهدیدها را شناخته و با استفاده از مزیت های استراتژیک و برنامه ی استراتژیک بلندمدت ، کالاهای رقابتی تولید نموده و از این طریق در ارضای بهینه ی خواسته ها و نیازهای مشتریان گوی سبقت را از رقبا بربایند .
امروزه نقش مشتریان در سرنوشت موسسات بر کسی پوشیده نیست . در بازارهای بسیار رقابتی کنونی به جهت اهمیت والای خریداران در ادامه ی حیات و توسعه ی شرکت ها فقط بخش بازاریابی ، تضمین کننده ی فروش سودآور نیست بلکه باید همه ی دوایر و واحدهای سازمانی ، توجه ی خود را بر عملکرد مورد پسند مشتریان متمرکز کنند .
بنابراین موسسات بازرگانی برای بهره وری و ماندگاری در بازار نیاز به استراتژی های بازاریابی دارند . اهمیت این استراتژی ها در حیات و بقای سازمان ها مشاهده شده است .
در کشور ما نیز فعالیت هایی برای برنامه ریزی و اجرای این استرتژی ها صورت گرفته و تاثیر آن بر عملکرد کسب و کار مورد سنجش قرار گرفته است . در این پژوهش بررسی فرهنگ بازار محوری به عنوان مهم ترین گرایش بازار یابی بر عملکرد بازرگانی در شرکت های صنایع تبدیلی مورد بحث و سنجش قرار می گیرد .
در فصل حاضر پرداختن به کلیات و تمامیت پژوهش ، طریقه نظر قرار گرفته است . در آغاز ، مساله و موضوع پژوهش تفسیر و تعریف می گردد . سپس کلیاتی از تاریخچه ، ادبیات و نتایج تعدادی ازپژوهش های انجام گرفته ، اکناف موضوع (مساله ) پژوهش حاضر ، به ایجاز بیان شده و در ادامه ، وجوب ، اهمیت و ضرورت پژوهش مورد تنقیب قرار می گیرد . در ادامه نیز اهداف پژوهش ، فرضیات و سوالات پژوهش به رشته تحریر در آمده است . همچنین پس از موارد مزبور ،در ابانت روش انجام پژوهش ، قلمرو مکانی پژوهش (جامعه آماری ) ، قلمرو زمانی پژوهش ، روش نمونه گیری و تعیین حجم نمونه ، ابزار های گردآوری داده ها ، روش تجزیه و تحلیل داده ها سعی نموده ، و نیز به شرح واژه ها و اصطلاحات بکار رفته در پژوهش حاضر یعنی ؛ بررسی رابطه بین فرهنگ بازار محوری و عملکرد بازرگانی در صنایع تبدیلی استان گلستان می پردازیم.
۱-۲ بیان مساله و موضوع پژوهش
مطالعات نشان داده است که بازار محوری بر عملکرد شرکت تاثیر می گذارد.در بازاریابی تمایل زیادی به بازار محوری به عنوان عامل غیر ملموسی که بر عملکرد سازمان اثر می گذاردوجود دارد.(هامبورگ و همکاران(۲۰۰۳).بازار محوری فرهنگ بازرگانی است،که از طریق خلق ارزش برتر برای مشتریان ،بر عملکرد سازمان تاثیر می گذارد.(اسلی تر و نارور(۲۰۰۰).از سوی دیگر بازار محوری به عنوان یک فرهنگ سازمانی که مستلزم قرار دادن رضایت مشتری در مرکز عملیات بازرگانی است،نیز تعریف شده است.لذا ارزش بیشتری را برای مشتریان و عملکرد بهتری را برای سازمان بهمراه خواهد داشت.(اردیل(۲۰۰۳).
گاه به اشتباه بازار محوری را مترادف با مشتری محوری دانسته وچنین برداشت می شود که بازار محوری همان مشتری محوری است.حال آنکه بازار محوری فراتر از مشتری محوری بوده و دیدگاه جامع تری را به دست می دهد.شرکت های مبتنی بر بازار (بازار محور)باید تعریف گسترده ای از مشتری را بکار بندند به نحوی که شامل نیازهای پنهان آنها نیز شود.این شرکت ها متعهد به شناخت و درک نیاز های اظهار شده و اظهار نشده مشتریان خود و توانایی ها و برنامه ریزی های رقبایشان از طریق جمع آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات بازار می باشند.مجله فرچون در مقاله ای در اول می سال ۱۹۹۵ به این موضوع اشاره کرده و نتیجه می گیرد اگر شرکتی به صورت صحیح نیاز های مشتریان خود را درک کند،در آن صورت می تواند با آگاهی از انچه مشتریان ادعا می کنند چشم پوشی کند.
بازار محوری از دهه ۱۹۸۰ در تحقیقات و مطالعات علمی و مرتبط با اقدامات مدیریتی وارد شده است. بازار محوری مفهومی ریشه دار در تئوری بازاریابی و کاربردی برای مفهوم بازاریابی است.(کوک ودیگران(۲۰۰۰).گرچه تفاوت هایی در تعریف بازار محوری وجود دارد،این مفهوم معمولا بر سه قسمت تمرکز دارد:مشتری،رقبا،هماهنگی بین وظیفه ای همه ی تعاریف ارائه شده از بازار محوری توسط صاحب نظران از جمله کوهلی و جاوورسکی ،دارای یک تمرکز عملیاتی بر جمع آوری اطلاعات ،انتشار اطلاعات و توانایی پاسخگویی بر آنچه دریافت شده است ، می باشند.(اردیل(۲۰۰۳).
محققین مختلف برای سنجش عملکرد بازرگانی از مولفه های مختلفی استفاده کرده اند و هیچ رویه ثابت ی

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است

ا مشابهی در این زمینه دیده نمی شود . در تحقیق حاضر با توجه به جامعه تحقیق ده مولفه برای سنجش عملکرد بازر گانی استخراج شد که در سه دسته قرار گرفتند :
عملکرد مالی : شامل مولفه های سود ،نقدینگی و نرخ بازگشت سرمایه
تسلط بر بازار : شامل مولفه های حجم فروش ، رشد فروش و سهم بازار
اثر بخشی شرکت در بازار : شامل مولفه های موفقیت محصول جدید ،حفظ مشتری ،جذب مشتری و کیفیت محصول .
با توجه به آنچه گذشت مدل تحقیق به شرح ذیل استخراج گردید:
بنا براین سؤال پژوهش پیش‌رو آن است که؛ آیاارتباط معناداری بین فرهنگ بازرمحوری و عملکرد بازرگانی شرکت های صنایع تبدیلی استان گلستان وجود دارد؟
۱-۳ اهمیت و ضرورت موضوع پژوهش:
بازار محوری به عنوان مرحله ای از بالندگی سازمان ، یا به عنوان سطحی که انعکاس دهنده بلوغ سازمانی است ، تعریف شده است . بازار محوری به عنوان مرحله نهایی توسعه یک سازمان بازرگانی است و گرایش بازار در امتداد توسعه گرایشات مختلف بازرگانی قرار دارد. تاکنون به صورت نظری بارها ادعا شده است که بازار محوری با بهبود عملکرد بازرگانی شرکت ها رابطه داشته و موجب سوق دادن بیشتر عملکرد نیروهای سازمان به سمت بازار و مشتری می شود ؛در نتیجه تحقیقات صورت گرفته ؛بدلیل عدم سازگاری یافته ها در بین تحقیقات آمریکائی نیاز به ارزیابی رابطه فرض شده بین بازار محوری و عملکرد بازرگانی در سایر جوامع غیرآمریکائی از جمله ایران وجود دارد. اما تحقیقات منظم و تجربی برای درک عمیق تر و اثبات این ادعا ها به خصوص در محیط ایرانی کمتر انجام شده است ، لذا هدف تحقیق حاضر ، بررسی رابطه ی بین بازار محوری و عملکرد بازرگانی در محیطی ایرانی است .( بیکر ،۱۹۹۳ )
۱-۴ اهداف تحقیق
۱-۴-۱ هدف اصلی
تعیین رابطه بین فرهنگ بازار محوری و عملکرد بازرگانی شرکت های صنایع تبدیلی استان گلستان.
۱-۴-۲- اهداف فرعی
۱- تعیین رابطه بین فرهنگ بازار محوری و عملکرد مالی شرکت های صنایع تبدیلی استان گلستان.