نوامبر 23, 2020

دسترسی متن کامل – رابطه بین فرهنگ بازار محوری و عملکرد بازرگانی- قسمت ۱۵

1 min read

پاسخگویی
این دو دانشمند «بینش بازار » را به عنوان داشتن تمرکزی وسیع تر بر بازار نسبت به تمرکز صرف روی مشتریان و رقبا مطرح کرده و بیان می کنند که بینش بازار شامل ملاحظه فاکتورهای بیرونی بازار (از قبیل رقابت ،قوانین و… ) که نیاز ها و ترجیحات مشتریان را تحت تاثیر قرار می دهد و نیاز های جاری به میزان توجه به نیاز های آنی مشتریان می باشد . آن ها اشاره می کنند که این الحاقیات اولین رکن تفکر بازاریابی – تمرکز بر مشتری – را به چالش نکشیده ، بلکه منعکس کننده توجه استراتژیک تر و گسترده تر متخصصان در ارتباط با مشتری است .
نهایتا بدون پاسخگویی سازمان به اطلاعات و بینش بازار که جمع آوری و در سازمان پخش شده اند ،کار زیادی انجام نگرفته است . کوهلی و جاوورسکی بیان می کنند که همه بخش های سازمان و نه فقط بخش بازاریابی مسئول پاسخگویی در بازار محوری هستند که شامل انتخاب مشتریان هدف و عرضه و ترفیع محصولات و خدمات جهت برطرف کردن نیازهای جاری و مورد انتظار مشتریان است .
کوهلی و جاوورسکی ( ۱۹۹۰ ) تعریف زیر را از بازار محوری ارائه کرده اند :
«بازار محوری عبارت از ایجاد گسترده آگاهی درباره بازار در سازمان جهت پیش بینی نیاز های جار ی و آتی مشتریان ،انتشار این بینش در میان تمام واحدها و پاسخگویی گسترده سازمانی به آن می باشد .»
عملکرد بازرگانی
محققین مختلف برای سنجش عملکرد بازرگانی از مولفه های مختلفی استفاده کرده اند و هیچ رویه ثابت یا مشابهی در این زمینه دیده نمی شود . رویه معمول به این صورت است که در ابتدا چند مولفه در ارتباط با عملکرد بازرگانی انتخاب و سپس به روش عینی یا ذهنی و تحت یک سوال هر یک از مولفه ها را می سنجند.
شاخص های ذهنی عملکرد به صورت گسترده ای در مطالعات مربوط به بازار محوری و رابطه آن با عملکرد شرکت استفاده شده است . معدودی از مطالعات به بررسی ارتباط بین شاخص های عینی و ذهنی عملکرد پرداخته اند . جان دیویس (۱۹۹۹ ) در مطالعه خود به این نتیجه می رسد که همبستگی قوی بین شاخص های عینی و ذهنی عملکرد وجود دارد .خلاصه ای از مطالعات اصلی بازار محوری بر حسب اینکه از چه شاخصی برای سنجش عملکرد استفاده کرده اند در جدول شماره ۲ آورده شده است .
پژوهشگران در مطالعات مربوط به عملکرد بازرگانی مولفه های مختلفی رابرای سنجش آن به کار برده اند . معدودی از پژوهشگران مولفه هایی از عملکرد را که بیشتر به هم مرتبط هستند را در گروهایی جای داده و آن ها را نام گذاری کرده اند . به عنوان مثال پلهام ( ۱۹۹۷ ) مولفه های عملکرد را در سه دسته اثربخشی سازمانی ،رشد / سهم و سود آوری جای داده است .
چیکوان (۲۰۰۲ ) مولفه های عملکرد را در دو دسته قرار داده است :
عملکرد بازار : مشتمل بر مولفه های حفظ مشتری ،جذب مشتری جدید
عملکرد مالی : مشتمل بر مولفه های نرخ بازگشت دارایی ، سهم بازار ، رشد فروش
لئوسین و آلان تسه در تحقیق خود برای سنجش عملکرد بازرگانی از پنج مولفه سود ، حجم فروش ،سهم بازار ،نرخ بازگشت سرمایه و نقدینگی استفاده کرده اند . آن ها بعد از انجام یک آنالیز فاکتوری روی این مولفه ها آن ها را در دو گروه : ۱ – سود آوری و ۲ – تسلط بر بازار دسته بندی کرده اند .
در تحقیق حاضر با توجه به جامعه تحقیق ده مولفه برای سنجش عملکرد بازر گانی استخراج شد که در سه دسته قرار گرفتند :
عملکرد مالی : شامل مولفه های سود ،نقدینگی و نرخ بازگشت سرمایه
تسلط بر بازار : شامل مولفه های حجم فروش ، رشد فروش و سهم بازار
اثر بخشی شرکت در بازار : شامل مولفه های موفقیت محصول جدید ،حفظ مشتری ،جذب مشتری و کیفیت محصول .
برای سنجش این مولفه ها نیز با توجه به حساسیت شرکت ها نسبت به در اختیار گذاشتن اطلاعات مالی و غیر مالی از روش ذهنی استفاده می شود . ۱۰ سوال مطرح می شود و از مدیران خواسته می شود عملکرد خود را در سه سال قبل ارزیابی کنند . این سوالات در مجموع عملکرد بازرگانی این شرکت ها را مورد اندازه گیری قرار خواهد داد.
با توجه به آنچه گذشت مدل تحقیق به شرح ذیل استخراج گردید :
شکل ۵ ـ ۲ مدل تئوریک تحقیق
فصل سوم
روش اجرای تحقیق
۳-۱ مقدمه
در فصل پیش رو ، بدوا با بیان روش پژوهش مستعمل در این موضع ، از بابت آزمون فرضیه ها ، می پردازیم .
سپس جامعه آماری ، حجم نمونه ، روش نمونه گیری ، روش و ابزار گردآوری داده ها و اطلاعات ،تعاریف نظری و عملی متغیرهای مستقل و وابسته ،روایی و پایایی ابزار اندازه گیری و در انتها روش های تجزیه وتحلیل داده ها را معرفی می نماییم .
۳-۲ روش پژوهش
در متون علمی از مواضعه (( روش پژوهش )) ، فحواء و تفاسیر خاص و متمایزی استنباط می شود ، که گاه دارای همپوشانی و وابستگی هایی بوده و در مواردی نیز ((روش پژوهش )) و (( نوع پژوهش )) مترادف تلقی گردیده اند .گاهی روش پژوهش را یک رویکرد هستی شناسی به مثابه اسلوب فلسفی ، طریقه علمی و … تلقی نموده اند ،گاهی طرز پژوهش به مفهوم و مضمون شیوه های تحلیل طبیعت و جامعه و یا مکاتب فکری همچون ؛ رفتار گرایی ،پایدار شناسی ،تاویل گرایی ، اثبات گرایی ،…. بوده است ، و بالاخره روش پژوهش به عنوان فرایندی نظام مند جهت یافتن پاسخ یک پرسش یا راه حل یک مساله نیز مطرح بوده و در پژوهش حاضر هم قاعده ی سالف الذکر ، منظور نظر می باشد .
در این موضع ،مسطور است که ؛ (( روش پژوهش مجموعه ای از قواعد ، ابزار و راه های معتبر (قابل اطمینان ) و نظام یافته برای بررسی واقعیت ها ،کشف مجهولات

نوشته ای دیگر :   مطالعه و بررسی عوامل موثر بر تمایلات رفتاری مشتریان- قسمت ۴۹

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است

و دستیابی به راه حل مشکلات است ))(عزتی ،۱۳۷۶ ،۲۰ ).
پژوهش حاضر بر حسب هدف ، از نوع کاربردی می باشد . زیرا این نوع پژوهش ها به سمت کاربرد عملی دانش (تئوری ) هدایت شده و غالبا در آنها ،اصول علمی تدوین شده در پژوهش های پایه ، کاربردی شدن قرار می گیرند ، همان طور که این امر در رابطه با پژوهش پیش رو نیز مبرهن است .
همچنین از باب احکام و استدلالات روش شناسی ، می توان کفت این پژوهش که رابطه میان فرهنگ بازار محوری و عملکرد بازرگانی د ر صنایع تبدیلی استان گلستان را مورد بررسی قرار می دهد بر مبنای روش ؛ ۱ ـ توصیفی می باشد ، ار آن رو که این نوع روش ، در اینجا شامل توصیف و تفسیر شرایط و روابط موجود ، ارزیابی نگرش ها ، عقاید متداول ، تفکر نسبت به افراد ،فرآیندهای جاری ، رویداد ها ، آثار مشهود یا روندهای در حال گسترش می شود که تمرکز اصلی آن در درجه اول به زمان حال است ، هر چند غالبا رویدادها و آثار گذشته را نیز که به شرایط موجود مربوط می شود ،مورد بررسی قرار می دهد .۲ ـ پیمایشی می باشد ، چرا که در آن مجموعه ماتریسی از داده های ساختمند توسط پرسشنامه گرد آوری شده و مورد بررسی آماری قرار می گیرد . ۳ ـ میدانی می باشد ، چون در شرایط زندگی واقعی ،یعنی ؛ در شرکتهای صنایع تبدیلی استان گلستان اجرا می گردد. و همچنین یک بررسی علمی غیر آزمایشی است که هدفش کشف روابط و تعامل بین متغیر های موجود در شرکت و به دنبال آن آزمون فرضیه ها می باشد . ۴ ـ همبستگی می باشد ، زیرا در یک پژوهش همبستگی هدف اصلی آن است که مشخص گردد، آیا رابطه ای بین دو یا چند متغیر کمی (قابل سنجش ) وجود دارد یا خیر ؟ و اگر وجود دارد اندازه و حد آن چگونه است ؟ به عبارتی مساله این پژوهش از نوع همبستگی بوده و در این گونه پژوهش ها ،هدف تعیین میزان هماهنگی تغییرات دو متغیر است .
از اینرو پژوهشگر با استفاده از یک گروه آزمودنی ،حداقل درباره دو متغیر ،- بدون دستکاری و کنترل هیچ یک از آنها – اطلاعاتی را بدست می آورد .
در اینجا دو دسته از متغیر ها ی مستقل و وابسته مورد توصیف قرار می گیرند . متغیر های پیش بین که شامل مولفه های مشتری محوری ، رقیب محوری و هماهنگی بین وظیفه ای و متغیر های ملاک ، شامل عملکرد مالی ، تسلط شرکت بر بازار و اثر بخشی شرکت در بازار می باشد .
۳-۳ جامعه آماری ، حجم نمونه و روش های نمونه گیری
با توجه به تعریف ، یک جامعه آماری عبارتست از مجموعه ای از افراد یا واحد ها که دارای حد اقل یک صفت مشترک باشند .معمولا در هر پژوهش ، جامعه مورد بررسی ،یک جامعه آماری است که پژوهشگر مایل است در باره صفت (صفت های ) متغیر واحدهای آن به مطالعه بپردازد (سرمد و دیگران ، ۱۳۸۰ ،۱۷۶ ) و معمولا آن را با N نمایش می دهند (خاکی ،۱۳۸۶ ،۲۷۳ ).
با توجه به تعریف فوق ، جامعه مورد بررسی در این پژوهش ، کلیه مدیران و کارشناسان شرکت های صنایع تبدیلی استان گلستان بوده که تعداد آنها بر اساس آمار سازمان صنایع و معادن استان گلستان ۴۴۰ نفر می باشد.
به منظور گرد آوری داده های مورد نیاز در باره ی افراد جامعه می توان یکی از روش های زیر را به کار برد:

نوشته ای دیگر :   تحقیق - مطالعه و بررسی عوامل موثر بر تمایلات رفتاری مشتریان- قسمت ۲۶

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.