رابطه بین فرهنگ بازار محوری و عملکرد بازرگانی- قسمت ۱۰

نقش سیستم پاداش مبتنی بر بازار و تصمیم گیری غیرمتمرکز در بهبود بازارمحوری نشان می دهد که سیستم پاداش باید به سهم افراد در سنجش و در پاسخ به نیازهای بازار باشد .علاوه بر این، رابطه منفی بین تمرکز و بازارمحوری “توانمندسازی کارکنان به تصمیم گیری در سطوح پایین تر سازمان ها به جای تمرکز تصمیم گیری در رده های بالای سازمان ” را پیشنهاد می دهد . رسمیت به عنوان یکی از ویژگی های ساختاری تاثیری در بازارمحوری ندارد .شیوه ای که در آن بخش های مختلف شرکت با یکدیگر ارتباط برقرار می کنند به عنوان یک عامل تعیین کننده بازارمحوری مهم تر از تعداد گسترده از عوامل در کسب و کار است.شاید مهمترین عامل در ارتباط با ارزیابی تاثیر بازار محوری بر عملکرد بازرگانی است.
آنچه از مجموعه ی تحقیقات و تجزیه وتحلیل های تجربی محققانی چون نارور و اسلی تر(۱۹۹۴ ) ،کوهلی و جاوورسکی(۱۹۹۳ ) ،پلهام و ویلسون(۱۹۹۶ ) ،ازکاووسکی و فارل(۱۹۹۶ ) می توان نتیجه گرفت این است که با توجه به ساختار چند بعدی عملکرد بازرگانی ،همواره در تمام بازارها بین بازارمحوری و عملکرد بازرگانی رابطه ی مثبت وجود دارد .
بنابراین، این امر می تواند مفید به کشف پیچیدگی رابطه بین بازارمحوری و ابعاد جایگزین عملکردبازرگانی در مطالعات آینده باشد .
خلاصه ای از تحقیقات انجام شده در زمینه ارتباط بازار محوری و عملکرد بازرگانی و خلاصه مختصری از نتایج هر یک از آنها ۱ـ ۲ آورده شده است . همانطور که مشاهده می شود ، مطالعاتی که در آمریکا انجام شده است رابطه ای مثبت و روشن را در این زمینه نشان می دهند . معیارهای اندازه گیری عملکرد در این مطالعات هم شامل مولفه های سخت چون نرخ بازگشت سرمایه ،رشد فروش و سهم بازار و هم معیارهای نرم ازقبیل تعهد سازمانی و روحیه همدردی می باشد . در این جدول مطالعات غیر آمریکایی نیز آورده شده است .برای مثال دنگ ودارت (۱۹۹۴ ) در یک مطالعه روی ۲۴۸ شرکت کانادایی رابطه مثبتی بین بازار محوری و عملکرد یافته است ؛ اما یک مطالعه انگلیسی بوسیله دیامانتوپولوس و هارت (۱۹۹۳ ) تنها یک رابطه ضعیف را شناسایی کرده اند . همچنین مطالعه بهوییان (۱۹۹۸) بر روی بانک های عربستان هیچ رابطه ای بین این دو متغیر نیافت(دعایی،حبیب الله ،(۱۳۸۶))
جدول ۱ ـ ۲ مروری بر مطالعات انجام شده در ارتباط با فرهنگ بازارمحوری و عملکرد بازرگانی

مطالعه کشور نمونه تحقیق گرایش بازار بر اساس مطالعه معیارهای عملکرد و رابطه آنها با گرایش بازار
۱ـ نارور و اسلی تر (۱۹۹۰ ) آمریکا ۱۱۳ واحد مستقل بازرگانی در یک شرکت مرور بر ادبیات نرخ بازگشت داراییها ( +)
۲ ـ راکرت (۱۹۹۲ ) آمریکا ۵ واحد مستقل بازرگانی در یک شرکت مصاحبه با مدیران رشد فروش (+) ، سود آوری (+)
۳ ـ جاوورسکی و کوهلی (۱۹۹۳ ) آمریکا ۲۲۲ واحد مستقل بازرگانی در یک شرکت مرور برادبیات سهم بازار (۰ ) ، تعهد سازمانی (+)،عملکرد کلی(+)،احساس همدردی (+)
دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.