دانلود پایان نامه با موضوع کتابداران، مشارکت کتابداران

همچنین‌ نتایج‌ این‌ تحقیق‌ تفاوت‌ معنی‌ داری‌ را بین‌ مدیران‌ مرد و زن‌ در استفاده‌ از الگوی‌تصمیم‌گیری‌ فردی‌ نشان‌ می‌دهد. به‌ این‌ معنی‌ که‌ مدیران‌ زن‌ بیشتراز مدیران‌ مرد از الگوی‌ تصمیم‌ گیری‌فردی‌ استفاده‌ می‌نمایند. اما این‌ تفاوت‌ در استفاده‌ از سایر الگوها معنی‌ دار نیست‌. در مورد تفاوت‌الگوهای‌ تصمیم‌ گیری‌ مدیران‌ دارای‌ تحصیلات‌ مدیریت‌ و فاقد آن‌ نتیجه‌ نشان‌ می‌دهد که‌ مدیران‌ دارای‌تحصیلات‌ مدیریت‌ بیشتر از سایر مدیران‌ از الگوهای‌ تصمیم‌ گیری‌ مشورتی‌، مشارکتی،‌ و گروهی‌ استفاده ‌می‌نمایند؛ که‌ این‌ تفاوت‌ در استفاده‌ از الگوی‌ تصمیم‌ گیری‌ فردی‌ معنی‌ دار نیست‌ . همچنین‌ نتایج‌ این‌تحقیق‌ وجود تفاوت‌ بین‌ مدیران‌ با سابقه‌ و کم‌ سابقه‌ را در استفاده‌ از الگوهای‌ تصمیم‌ گیری‌ مشورتی‌ وگروهی‌ نشان‌ می‌دهد؛ به‌ این‌ معنی‌ که‌ مدیران‌ با سابقه‌ بیشتر از الگوهای‌ فوق‌ استفاده‌ می‌نمایند. اما درالگوهای‌ دیگر تفاوتی‌ مشاهده‌ نگردید.
2-11-2- پژوهش‌های خارجی
میانگ و چوئی71 (2010) در پژوهشی به بررسی تأثیر فناوری اطلاعات روی فرایندهای تصمیم گیری سیاسی پرداخته اند. اطلاعات در سال‌های 1998 و 2005 از شهرهای مهم سئول و بوسان کره جنوبی جمع آوری شده است. نتایج تحقیق نشان داد که تغییر مثبتی در درک تأثیرات فناوری اطلاعات بر روی فرایندهای تصمیم گیری سیاسی در میان استفاده کنندگان دولتی وجود دارد. همچنین نتایج عملی نشان داد که موانع برای اشتراک اطلاعات در سال 2005 به خاطر تغییرات محیطی از جمله نیاز مجوز برای گردآوری اطلاعات، مدیریت اطلاعات پیچیده، و نگرش منفی برای اشتراک اطلاعات افزایش پیدا کرده است. میانگ و چوئی پیشنهاد می‌کنند که حکومت ها لازم است تا برای غلبه بر موانع اشتراک اطلاعات اصلاحات سیاسی فراهم سازند.
نورالجدایه72 (2010) تحقیقی تحت عنوان ” تأثیر فناوری اطلاعات روی فرایند تصمیم گیری در بخش دولتی ” انجام داده است. این مقاله به تعیین تأثیر فناوری اطلاعات بر فرایند تصمیم گیری در بخش دولتی می‌پردازد. مهمترین یافته ها عبارت بودند از : 1. بخش دولتی در حال جمع آوری اطلاعات پیچیده از طریق استفاده از نرم افزارها و تجهیزات فناوری است. 2. سازمان‌های بخش دولتی خودشان می‌توانند سیستم‌های اطلاعاتی را بسازند. 3. فناوری اطلاعاتی کمک قابل توجهی به تصمیم گیری می‌کنند و باعث مبادله اطلاعات با دیگر دولت ها می‌شود.
ماش73 (2008) در رساله دکتری خود با عنوان “فناوری، پیش بینی و ابهام: مطالعه تصمیم گیری دانشگاه در طول ساخت کتابخانه‌های دانشگاهی قرن بیست و یکم” فرایند تصمیم گیری آموزش عالی در طی ساخت کتابخانه‌های دانشگاهی جدید در دانشگاه‌های آمریکا را با توجه ویژه به تأثیر فناوری مورد بررسی قرار داد. مدل تصمیم گیری “هرج و مرج سازمان یافته” به عنوان چارچوب نظری برای تجزیه و تحلیل داده‌های این پژوهش، به کار رفته است. چهار سوال اصلی این پژوهش عبارت بود از: اول، در دوره 1990-2007 پیش بینی‌های منتشر شده مرتبط با فناوری در کتابخانه‌های دانشگاهی که بیشترین تکرار را داشته، چه بوده است؟ دوم، مدیران کتابخانه و دیگر شرکای کلیدی در امر تصمیم گیری، تصمیم گیری در طول ساخت کتابخانه‌های دانشگاهی جدید را چگونه توصیف می‌کنند؟ سوم، مدیران کتابخانه و دیگر شرکای کلیدی در امر تصمیم گیری ، کاربرد پیش بینی‌های فناوری در طول ساخت کتابخانه‌های دانشگاهی جدید را چگونه توصیف می‌کنند؟ چهارم، چه عناصر داخلی و خارجی دیگری بر تصمیم گیری در طول ساخت کتابخانه‌های دانشگاهی جدید تأثیر دارند؟ یافته ها، دقت توصیفی مدل را تایید می‌کند. رویدادهای جانبی مرتبط با مدل و ضرورت توجه به این مطالعه تعریف شده اند. به علاوه، روش شناسی به کار رفته در این پژوهش، مدل ساده ای برای کاربرد تحلیل فراسوی کتابخانه، و یا دانشگاه را فراهم می‌کند.
ظهیرالدین74 (2003) در پژوهشی به بررسی تأثیر فناوری اطلاعات بر مقتضیات و شرایط شغلی فهرست نویسان پرداخته است. نتایج نشان داد فناوری اطلاعات که نظام‌های یکپارچه کتابخانه ای75، سخت افزار و نرم افزار رایانه، دیسک فشرده، اینترنت، و دیگر حوزه ها از جمله قالب‌های مارک ?? ، سی او آرسی 76 استانداردهای ابرداده هسته دوبلین، تی ئی آی، ایکس ام ال، آر دی اف را دربر می‌گیرد، تغییرات وسیعی در عملکرد شغلی فهرست نویسان به وجود آورده است. پیشرفت در فناوری اطلاعات بر همه چیز، از عناوین ش غلی تا مهارت‌های فهرست نویسان اثرگذار بوده است. در زمینه مهارت ها، تغییرات گسترده ای در حال وقوع می‌باشند.
آلن77 (2002) در رساله دکتری خود تحت عنوان ” رابطه بین کاربرد اینترنت و تصمیم گیری: مطالعه موردی مدیران فناوری اطلاعات در چین” به کشف رابطه بین کاربرد اینترنت به عنوان یکی از ابزارهای فناوری اطلاعات و اثر آن بر تصمیم گیری مدیران فناوری اطلاعات در چین پرداخته است. او تحقیق خود را در بین 123 مدیر از هشت شرکت فناوری اطلاعات چند ملیتی انجام داد. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده شده، همچنین مصاحبه خصوصی با مدیران اجرایی این شرکت ها انجام داده است. برای تحلیل رابطه بین کاربرد اینترنت و اثرگذاری آن بر روی تصمیم گیری از آمار توصیفی، رگرسیون چند متغیره، تحلیل عاملی، همبستگی، و تکنیک کرونباخ استفاده شده است. نتایج نشان داد که اینترنت ابزار موثر در تسهیل تصمیم گیری مدیران فناوری اطلاعات در چین است، و میزان پذیرش اینترنت در بین مدیران فناوری اطلاعات در حال افزایش می‌باشد.
ویت78 (2000) در مقاله خود تحت عنوان ” نقش مشارکت در تصمیم گیری در سیاست‌های سازمان و روابط رضایت شغلی” در بین 1251 کارمند بخش دولتی مطالعه کرد. فرضیه عبارت بود از این که ادراک سیاست‌های سازمانی باعث کاهش رضایت شغلی می‌شود و آن نیز باعث سست شدن مشارکت کارمندان در تصمیم گیری با مدیران می‌شود. نتایج نشان داد تأثیر تصمیم گیری مشارکتی بر رضایت شغلی در سطوح بالای سیاست‌های ادراکی مشخص و واضح بود.
ایگباریا، زیناتلی، و کاوایی 79 (1998) در پژوهشی به واکاوی موفقیت فناوری اطلاعات در سازمان‌های کوچک در کشور زلاندِ نو پرداختند. هدف آنان در این پژوهش، بررسی میزان استفاده از رایانه در سازمان‌های کوچک و مطالعه رابطه میان عوامل سازمانی و تعیین‌کننده‌های موفقیت این فناوری در این سازمان ها بود. بر اساس یافته‌های این پژوهش، تجربه کار با رایانه، پشتیبانی فنی، ادراک از آسانی استفاده، پاداش‌های درونی، ادراک از مفید بودن، و حمایت مدیریت، عواملی هستند که بر موفقیت فناوری اطلاعات تأثیر دارند.
ادوارد جان اوهارا 80 (1995) در پایان‌نامه خود تحت عنوان “تأثیر کامپیوتر و فناوری بر ساختار سازمانی کتابخانه‌های دانشگاهی،” که با روش پیمایشی و آزمایشی (آزمون) انجام داد، بیان کردکه فناوری نوین چگونه بر ساختار سازمانی معمولی کتابخانه‌ها و همچنین ساختار پویای کتابخانه‌ها تاثیر می‌گذارد و چگونه وظایف کارکنان را تحت تاثیر قرار داده و متحول می‌سازد. تحقیق وی بیشتر در بخش‌های فهرستنویسی کامپیوتری، فهرستنویسی پیوسته، بخش امانت بین کتابخانه‌ای، بخش پایگاه‌های اطلاعاتی و بخش بازیابی اطلاعات بود. وی بعد از جمع‌آوری داده‌ها و یافته‌ها به این نتایج دست یافت که تغییراتی کلی در کتابخانه‌ها رخ داده است. بیشتر تغییرات در مسئولیت‌های اصلی، جایگاهای خاص افراد، تغییرات در تخصص افراد و بدست آوردن مهارت نیروی کار کتابخانه و همچنین تغییرات در تشکیل بخش‌های جدید و ویژه با وظایف خاص خود، بوضوح دیده شده و همچنین نتیجه گرفت که فناوری در سطوح مدیریت با توجه به وسعت کتابخانه و طرح ها و ساختارهای سازمانی، تعداد افراد و نوع وظایف و ماهیت و چگونگی اداره کتابخانه‌ تأثیر گذاشته است.
مرچانت (1982) در پایان نامه دکتری خود به استفاده از مدیریت مشارکتی در کتابخانه‌های دانشگاهی پرداخته است. هدف مرچانت از این پژوهش اثبات این امر بود که اگر کتابداران دانشگاهی در مدیریت و اداره کتابخانه مشارکت داده شوند، رضایت شغلی آنها و رضایت استفاده کنندگان کتابخانه بیشتر خواهد بود. یافته‌های پژ‍وهش وی نشان داد که از میان متغیرهای مورد مطالعه، سبک مدیریت بیشترین ارتباط را با رضایت کتابداران دارد و در میان میزان و درجه مشارکت کارکنان در امور مدیریتی از اهمیت وی‍ژه ای برخوردار است. مرچانت براساس یافته‌های خود اظهار داشت که ارائه خدمات در کتابخانه هایی که کارکنان آنها در امور مدیریتی مشارکت داده می‌شوند،‌بهتر از کتابخانه هایی است که شیوه مدیریت آنها خودکامه است. به عقیده مرچانت مدیریت مشارکتی در کارکنان ایجاد انگیزه می‌کند و در این محیط مشارکت جو، افراد مقاومت و حالت‌های دفاعی را کنار گذاشته، انر‍ژی و بهره وری بیشتری نشان می‌دهند و به دلیل همکاری در تصمیم گیری ها، نگرش مثبتی نسبت به اهداف کتابخانه پیدا می‌کنند و به جای احساس بیزاری در مقابل دستوراتی که از بالا صادر می‌شود،‌ نگرش مثبت آنها تحقق اهداف کتابخانه را تضمین می‌کند.
2-12- جمع‌بندی
در این فصل ادبیات تحقیق به صورت مشروح مورد بررسی قرار گرفت. هدف از بیان اینگونه پژوهشها، شناسایی متغیرها، روشهای پژوهش و درک خلأهای پژوهشی موجود در این حوزه است. توجه و بررسی در به‌کارگیری ماحصل پژوهشهای انجام شده، خود به عنوان یک مسأله پژوهشی در بسیاری از تحقیقات مورد توجه قرار گرفته، که برخی از آنها در ایران و برخی در خارج از آن صورت گرفته است. در این بخش به پژوهشهای انجام شده در داخل و خارج، در دو قسمت جداگانه پرداخته شد. با توجه به مطالب ذکر شده، می‌توان خلأهای پژوهشی را در بین تحقیقات صورت گرفته مشاهده کرد. لذا با توجه به اهمیت این موضوع، این حوزه نیازمند کار بیشتری میباشد که تحقیق حاضر در راستای این هدف و مسأله شکل گرفتهاست. آنچه از بررسی این پیشینهها حاصل میشود و همچنین با نگاهی کلی به ت حقیقات صورت گرفته مشخص شد که اکثر پژوهش‌های صورت گرفته در این حوزه سبک‌های تصمیم گیری و فناوری اطلاعات را مورد بررسی قرار داده اند. از طرفی با تأمل در تحقیقات انجام شده، این مطلب استنباط میشود که پژوهشهای انجام شده در حوزه تأثیر فناوری اطلاعات بر مشارکت کتابداران پژوهشی تاکنون انجام نشده است. در فصل سوم به بررسی روش تحقیق پرداخته خواهد شد.
فصل سوم
روش شناسی پژوهش مقدمه
انجام هر پژوهشی نیازمند بهرهجویی از روش شناسی مشخص و پویایی است که بتواند با توجه به متغیرهای مورد مطالعه، به بهترین گونه آنها را تجزیه و تحلیل نماید و پژوهش خود را بر مبنای استواری مستقر سازد. به نحو معمول هر پژوهشگر سعی میکند به یک مسئله و یک پرسش واقعی که وجود دارد، طی یک فرآیند تحقیق پاسخ دهد. پس از بررسی مباحث نظری و تحقیقات انجام شده مرتبط با موضوع پژوهش در فصل دوم، در فصل حاضر به بررسی روشهای اجرایی و معرفی روش مورد استفاده در انجام تحقیق حاضر پرداخته میشود، سپس جامعه آماری، روش نمونهگیری و حجم نمونه توضیح داده خواهد شد. در ادامه به معرفی ابزار اندازهگیری و تعیین روایی و پایایی آن پرداخته میشود و در نهایت شیوه جمعآوری و روشهای آماری تجزیه و تحلیل اطلاعات معرفی خواهد شد. 3-1- روش پژوهش
روش تحقیق مراحل و اصولی است که برای پاسخگویی به سؤال یا آزمون مورد نظر بهکار میرود. هدف از انتخاب روش تحقیق آن است که محقق مشخص نماید چه شیوه و روشی اتخاذ کند تا او را هر چه دقیقتر، آسانتر و سریعتر در دستیابی به پاسخ یا پاسخهایی برای پرسش یا پرسشهای تحقیقی مورد نظر کمک کند (نادری و سیف نراقی، 1388، ص31). محقق با انتخاب روش تحقیق مناسب، اعتبار و اعتماد پذیری یافتههای خود را افزایش میدهد. هدف کلی این پژوهش تعیین دیدگاه کتابداران کتابخانه‌های عمومی در مورد تاثیر فناوری اطلاعات بر میزان مشارکت آن ها در فرایند تصمیم گیری در کتابخانه‌های عمومی استان یزد میباشد. بنابراین با توجه به اهداف، ماهیت موضوع، جامعه آماری و شرایط زمانی و مکانی، تحقیق حاضر از نوع توصیفی- پیمایشی میباشد. توصیفی است چرا که به بررسی و وصف عینی، واقعی و منظم خصوصیات یک موضوع، بدون هیچ‌گونه دخالت یا استنتاج ذهنی میپردازد و پیمایشی است زیرا که سعی دارد با بهکارگیری دقیق از روشهای علمی، از طریق مطالعه نمونه (نسبتاً محدود) پاسخگویان گزینش شده از گروهی بزرگتر، به استنتاجهایی در مورد آن گروه بزرگ نائل آید (کومار، 1381، ص48). بنابراین با توجه به موارد بیان شده پژوهش حاضر از نوع توصیفی- پیمایشی است.
3-2- جامعه آماری
هدف اساسی هر تحقیق، کشف قوانین و اصول کلی حاکم بر یک جامعه آماری است. جامعه عبارت است از تعدادی عناصر مطلوب مورد نظر که حداقل دارای یک صفت مشخصه باشند. صفت مشخصه، صفتی است که میان همه عناصر جامعه آماری مشترک و متمایز کننده جامعه آماری از سایر جوامع باشد (شعبانی و سعادت، 1388). جامعه آماری در این پژوهش کلیه کتابداران شاغل در کتابخانه‌های عمومی استان یزد می‌باشند که بالغ بر 132 نفر هستند، و ویژگی‌های جمعیت‌شناختی 96 کتابدار از حجم نمونه که مبادرت به پر نمودن پاسخنامه نموده‌اند در جدول 3-1 درج شده است.
جدول 3-1. ویژگی‌های جمعیت‌شناختی جامعه آماری کتابداران کتابخانه‌های عمومی استان یزد
ویژگی‌های جمعیت شناختی فراوانی
درصد
جنسیت
زن
62
58/64 مرد
34
35/42
رشته تحصیلی
کتابداری
61
54/63 غیر کتابداری
35
46/36
میزان]]>