دانلود پایان نامه با موضوع صوتی، تولید، اصوات، دارای

بررسی زبان در چهار سطح صوتی و صرفی و نحوی و واژگانی (لغوی) امکان پذیر می باشد ، که اساس زبان را تشکیل می دهد . (عکاشه ، 1432ق:13) 3-2-1- دلالت صوتی
صوت در حقیقت امواج هواست . این هوای مرتعش یا امواج فیزیکی ، پرده گوش شنونده را نیز می لرزاند و از آنجا به گوش درونی و مغز می رسد و در نتیجه (صوت) شنیده می شود . (باقری ، 1380: 89) گفتار صدایی یکنواخت و ممتد نیست بلکه از حرکات مناسب و عمده ی اندام های گویایی به صورت امواج صوتی ظاهر می شود و زبان هم به صورت رشته هایی از امواج صوتی که صورت های گفتاری را پدید می آورند ، ظاهر می شود . صورت های گفتاری زبان بعنوان نشانه هایی برای بیان معانی به کار می روند و زبان هم میان شبکه بسیار گسترده معانی و شبکه صداها نوعی پیوند برقرار می کند . (مشکوه الدینی،14:1370)
صوت را از دو دیگاه واج شناسی و آوا شناسی می توان تقسیم کرد . اولین زبانشناسانی که به اصوات توجه داشت ، خلیل بن احمد فراهیدی بود . او فرهنگ العین را بر اساس مخارج حروف قرار داد و این کار بعد از او توسط شاگردش سیبویه ادامه یافت . او بحث اصوات را تحت عنوان ادغام در کتاب معروفش (الکتاب) که جامع قواعد نحو و صرف بود ، مطرح کرد . (عواد ، 115:2008) . 3-2-1-1- اندام های گفتار :
هر آوا بسته به این که در کجای مجرای گفتار تولید می شود و هنگام تولید آن ، مجرای گفتار تولید می -شود و هنگام تولید آن ، مجرای گفتار چه حالتی به خود می گیرد ، تعریف می شود . (حق شناس ،37:1376) دستگاه گفتار انسان شامل سه قسمت می شود :
1-دستگاه تنفسی که هوای لازم را برای پدید آمدن صدا فراهم می کند . 2-حنجره که در اثر حرکاتش هوای خارج شده از شش ها را به ارتعاش درآورده و صدا را پدید می آورد . 3-حفره های فوق حنجره یعنی حلق ، دهان و حفره بینی که صدای تولیدشده در حنجره را تقویت وتشدید می کند . (دیهیم،26:1358) . وظیفه ی اصلی اندام های گویایی تولید گفتار نیست ، بلکه در تولید صدا دخالت دارند . در حقیقت وظیفه اصلی این اندام ها ، خوردن و جویدن و چشیدن است . اندام های گویایی که سه اندام اصلی تولید صدا هستند . عبارتند از حفره دهان وحلق و بینی . (خائفی،13:1379) . پرکارترین و بزرگترین آنها حفره ی دهان است که در آن ، بیشترین حرکات برای تولید صداها ی گوناگون صورت می گیرد . حلق بین حنجره ودهان قرار دارد .
مانند یک فضای طنین انداز ، بعضی صدا ها را پس از عبور از حنجره کلفت و بم می کند . حفره بینی (خیشوم) محل تولید آوای (م)و(ن) است و در تولید آوا نقش بسیار مهمی ایفا می کند . (انیس،18:1374) . 3-2-1-2- دسته بندی اصوات زبان :
اصوات زبان را در اولین مرحله می توان به دو دسته تقسیم کرد : واکه ها (مصوت ها) و همخوان (صامت ها) .آواهای واکه ای (مصوت ها) : آنهایی هستند که به هنگام ایجادشان ، گذرگاه هوا(حلق و دهان) کاملا باز است و حفره های مافوق حنجره بر اثر تغییرات در شکلشان طنین های مختلف پدید می آورند .(دیهیم ،43:1385) مصوت ها به دو دسته تقسیم میشوند : حرکات کوتاه : فتحه ، کسره ، ضمه ) حرکات کشیده الف ، واو ، یاء تقسیم می شوند . (عکاشه ،17:200) .
صامت ها آنهایی هستند که به هنگام تلفظشان گذرگاه هوا در نقطه ای در داخل دهان مسدود می شود و یا بخشی از آن محدود می شود . (وال ورک ، بی تا :30)مشخصه ی همخوانی ضرورتا مستلزم ایجاد انسداد کامل در مسیر جریان هوا نیست . ممکن است در مسیر جریان هوا مانعی ایجاد شود ، اما همزمان با آن برای عبور آزادانه هوا از اطراف آن مانع فضای کافی باقی گذاشته شود . اصوات صامت عبارتند از : (ب ، ث ، ح ، خ ، ف، ،ق). (فالک ، 137:1371)
آواهای هر زبان از دیدگاه های فیزیکی در واقع امواج و ارتعاشات گوناگونی هستند که در اثر جابجایی و فشار بر هوایی که از مجرای گفتار می گذرد ایجاد می شوند . هوایی که به هنگام بازده از شش ها خارج می شود در گلو با تارهای صوتی برخورد می کند و تارهای صوتی به هم نزدیک می شوند تا در راه جریان هوای بازدم مانعی نسبی فراهم سازند . از برخورد هوا با تارهای صوتی و در نتیجه به حرکت درآمدن تارها (مصوت) بوجود می آید . (باقری ، 89:1386) . 3-2-1-3- صفات حروف :
هر کدام از اصوات زبان دارا ی صفاتی هستند که هنگام پیدایش و خارج شدن حرف از مخرج خود بروز می کند و حروف با آن ساخته می شود . (پورفرزیب ،50:1377) مدار بحث در علم اصوات ، همان صوت لغوی از حیث مخرج و از حیث صفتش (جهر ، همس ، شدت ، رخوت و اصوات متوسط) می باشد . (النحاس،87:1415) 3-2-1-3-1- مجهور (واکدار):
آواهایی هستند که در اثنای تولید آنها تار های صوتی در حنجره به ارتعاش در می آید . بدین ترتیب بهنگام انقباض و بسته شدن چاکنای ، تارهای صوتی به یکدیگر نزدیک می شوند . از این رو چاکنای تنگ می شود ، اما جریان هوا هنوز می تواند از آن عبور کند . با عبور هوا از این مجرا تارهای صوتی به طور منظم مرتعش می شوند و ویژگی خاصی را ایجاد می کنند . (انیس ، 20:1374) در موقع تلفظ این حـروف جـوهر صوت آشـکار مـی شود و حروف به تنـدی و درشتی ادا مـی شود و نفس قـطع می گردد این قطع صدا باعث بلندی صدا می شود ومانعی در راه فعالیت اندام صوتی نیست . (کاشانی،124:1363) این حرو ف عبارتند از (ب ، د ، ذ ، ز ، ر ، ج ، ض ، ظ ، ع ، غ ، ن ، م ، ل، و ، ی) . (مشکوه الدینی ، 47:137) 3-2-1-3-2- مهموس (بی واک)
مهموس حرفی است که تکیه و استقرار آن در موضع و مجرای خود ضعیف است . بدین جهت نفس و هوا آرامی جریان پیدا می کند. آنها عبارتند از : (س ک ت ح ث ش خ ص ط). (حاجی زاده،54:1388). 3-2-1-3-3- آوای شدید (انفجاری)
حروف شدید عبارتند از حروفی که هنگام ادای آنها صوت نفس از غایت شدت و قوت حبس می شود (پورفرزیب 51:1377) وقتی لبها با شدت روی هم قرار می گیرند در یک لحظه هوای خارج شده از شش ها مسدود می شود پس از آن وقتی لب ها به طور ناگهانی باز می شوند هوای مسدود شده صدای میان آن دو قرار گرفته و به وسیله آن دو احاطه شده است . (ابن جنی ، 103:1406) 3-2-2- دلالت صرفی:
دلالت صرفی از درون ساخت آوایی مشخص می شود . قواعد و ساختارهای صرفی اعم از مشتقات و ابواب فعل اهمیت ویژه ای در ایفای معنا و مقصود کلام الهی دارند . واژه در قرآن اهمیت ویژه ای دارد. چون واحد تشکیل دهنده ی آیات است و عنصری تاثیر گذار در تشخیص معنا است .در دلالت صرفی ، بناها و صیغه های مختلف کلمه ، نقش مهمی در تعیین معنای کلمه دارند . بین صوت و آهنگ حاصل از آن و صیغه و ساخت کلمه در آیات این سوره ، تناسب وجود دارد . (محسنی ، 1389: 13) 3-2-2-1- دلالت اسم :
اسم دلالت بر ذات می کند و از آنجا که دارای زمان نیست ثبوت و دوام دارد . جمله ی اسمیه ثبوت و دوامش بیشتر از جمله ی فعلیه است . جمله ی فعلیه دلالت بر تجدد و نو به نو شدن دارد . اسم دارای بنا و مصدر و مشتقات است : (اسم فاعل ، اسم مفعول ، صفت مشبهه ، اسم تفضیل و …) می باشد .که تماما دارای ثبوت هستند .(طلیمات،2000 :132) 3-2-2-2- دلالت فعل :
فعل برعکس اسم دلالت بر حدث می کند و دارای زمان است . در واقع زمان مهمترین عاملی است که فعل و اسم وحرف را از هم مشخص می کند . و افاده ی تجدد وحدوث می کند . (عکاشه ، 96:1432) فعل را می توان گفت یا مجرد است یا مزید یا ثلاثی است یا رباعی یا ماضی و مضارع و امر است . (امانی ،98:1388) . افعال مجرد در دلالت شرکت دارند و دارای دلالت های مختلف هستند اما افعال مزید دارای دلالت معنایی بیشتری نسبت به افعال مجرد هستند چون زیادت در بنا باعث افزایش معنا می شود و هروقت معنا زیاد شود دلالت قوی تر می باشد .(عکاشه ، 96:1432) . 3-2-4-1- ترادف :
ترادف یکی از موضوعات بحث الفاظ اصول فقه و منطق و نیز یکی از موضوعات مورد بحث در فقه اللغه و علم الدلاله به شمار می رود .( نکونام ، 1:1384) .
ترادف واژگان از دیر باز مورد توجه دانشمندان اسلامی بوده است . صحابه و تابعان زمانی که می خواستند الفاظ غریب قرآن را تفسیر کنند ، باالفاظ مترادف ، آنها را تفسیر می کردند .اگرچه نام مترادف برآن الفاظ اطلاق نمی کردند . مع الوصف گفته اند اولین کسی که به مسأله ی ترادف اشاره کرده است سیبویه بود که در کتاب خود یکی از اقسام کلام عرب را (اختلاف اللفظین و المعنی واحد) برشمرد و برای آن (ذهب و انطلق) را مثال زد . اولین کسی که در این باره کتاب نوشت اصمعی بود .(همان 2) در هیچ زبانی دو واژه نمی توان یافت که در تمام جایگاه های ظهور یکی ، بتوان واژه ی دیگری را به کار برد . وتغییری در معنای کلام احساس نکرد . (صفوی،68،1386) کلمات هم معنا کلماتی هستدکه مجموعه مشخصه های آنها یکسان است و می توان هم معنا را به منزله تفسیر واژگانی انگاشت . یافتن دو هم معنای کامل دشوار است .
موقعی که دو واژه معنای یکسانی دارند به نظر می رسد که یکی از آنها باکسب مشخصه ی معنای اضافی و تمایزدهنده به جدایی یکدیگر می گراید . (مدرسی،83:1379) . فرانک پالمر برای برخی از جفت واژه های هم معنا ، یک معنای شناختی و یک معنای عاطفی قائل است و معنای شناختی معنای مشترک و هسته ی اصلی معنایی واژه های مترادف است . آنچه یک واژه نسبت به واژه ی دیگر زیاد می آورد ، معنای عاطفی آن است . (وزیر نیا ، 83:1379) 3-2-4-2- تضاد
مطابقه یا تضاد اینگونه تعریف شده است ، مطابقه که آنرا تضاد یا طباق می گویند در لغت به معنای دو چیز مقابل هم قرار گرفته است و در اصطلاح آن است که کلماتی ضد یکدیگر باهم بیاورند . درست است که تضاد آوردن دو چیز یا دو کلمه متضاد در برابر یکدیگر است اما لزوما آرایه ی تضاد نیست . در آرایه اصل بر زیبایی و افزودن زیبایی در کلام است . (شفیعی کدکنی،3:1381) .پس آنچه را که آرایه ی ادبی می نامیم باید به گونه ای ادبی ، به زیبایی و بلاغت کلام بیافزاید . و کلام را بیاراید . در واقع صرف در تضاد قرار گرفتن دو امر متضاد الزاما زیبا نیست … در حقیقت در تضاد قرار گرفتن دو امر وقتی زیباست که بدیع باشد ودارای غرابت (وحیدیان ، 69:1379) . البته اصل زیبایی آفرینی تنها ویژه ی آرایه ی تضاد نیست بلکه همه ی آنچه را که بعنوان آرایه های ادبی می شناسیم باید بر زیبایی سخن بیافزاید و در این رستاخیز کلمات شرکت داشته باشند . (پهلوان نژاد ،1387 : 114) 3-2-4-5- شمول معنایی:
مفهوم یک واژه می تواند یک یا چند مفهوم دیگر را شامل شود و دارای شمول معنایی باشد و رابطه بین مفاهیم تحت شمول آن است .(صفوی ،99:1379) . کلمه هایی که تحت یک کلمه کلی بالاتر قرار گیرند کلمه های شمول نام دارند . این رابطه بیانگر نوع اشیا است . (یول ،142:1377) . مثل خفاش که هم زیرگروه پستانداران است و هم زیر گروه پرندگان (تخم گذاران) ، یعنی شمول معنایی خفاش هم در پرندگان (تخم گذاران) است و هم در بچه زایان . این رابطه ها بین واژه ها برقرار است که از میان آن واژه ها یکی ، کلی یا شامل و بقیه جزئی یا شامل می باشد . (خائفی ،65:1379 ) .
فصل چهارم
بررسی دلالی و معنایی سوره ی واقعه
سوره واقعه قیامت کبرى را که در آن مردم دوباره زنده مى شوند و به حسابشان رسیدگى شـده ، جـزا داده مـى شوند شرح مى دهـد، نخست مقدارى از حـوادث هول انگیز آن را ذکر مى کند ، حوادث نزدیک تر به زندگى دنیایى انسان، و نزدیک تر بـه زمـیـنـى کـه در آن زنـدگـى مـى کـرده، مى فرماید: اوضاع و احوال زمین دگرگون مى شود و زمین بالا و پایین و زیر و رو مى گردد ، زلزله بسیار سهمگین زمین و کوهها را متلاشى ، و چون غبار مى سازد ، آنگاه مردم را به طور فهرست وار بـه سـه دسته سـابقین و اصحاب یمین و اصحاب شمال ، تقسیم نموده ، سرانجام کار هر یک را بیان مى کند. آنگاه علیه اصحاب شمال که منکر ربوبیت خداى تعالى و مسأله معاد و تکذیب کننده قـرآنـنـد بـشـر را به تـوحید و ایمان و بـه مـعـاد دعوت مى کند ، در آخر گفتار را با یادآورى حالت احتضار و فرا رسیدن مرگ و سه دسته شدن مردم خاتمه مى دهد.(طباطبایی ، ج 19 ، 1376 ، 230)
در این فصل که به بررسی دلالی و معنایی سوره‌های واقعه و الرحمن اختصاص دارد ، انواع مختلف نظریات معناشناسی بصورت تلفیقی در دلالت های صوتی و صرفی و نحوی و واژگانی مورد بررسی قرار می گیرد . هریک از شواهد مثال قرآنی ترجمه و تفسیر شده اند . ترجمه بر اساس ترجمه ی استاد فولادوند و تفسیر بر اساس تفسیر آیه الله العظمی مکارم شیرازی (نمونه) و تفسیر علامه طباطبایی ( المیزان ) صورت گرفته است . 4-1- سوره ی الواقعه
این سوره در مکه نازل شده و داراى 96 آیه است وسوره ی پنجاه و ششم قرآن کریم می باشد . 4-2- محتواى سوره واقعه
در تـاریـخ ‌القـرآن از ابـن نـدیـم نـقـل شـده کـه سـوره واقـعـه چـهـل و چـهـارمـیـن سـوره اى اسـت کـه بـر پـیـغـمـبـر اکـرم صـلى الله عـلیـه و آله نازل شد . قبل از آن سوره طه و بعد از آن شعرا بوده است.(مکارم ، 1370 :ج 23 ، 208) ایـن سـوره هـمـانـگـونـه که از لحن آن پیدا است ، و مفسران نیز تصریح کرده اند ، در مکه نـازل شـده اسـت.
سوره واقعه چنانکه از نامش پیدا است از قیامت و ویژگیهاى آن سخن مى گوید ، و این معنى در تـمـام آیات 96 گانه سوره مسئله اصلى است ، اما از یک نظر مى توان محتواى سوره را در هشت بخش خلاصه کرد :
1-آغاز ظهور قیامت و حوادث سخت و وحشتناک مقارن آن?
2-گـروه بـنـدى انـسـانها در آن روز و تقسیمشان به اصحاب الیمین و اصحاب الشمال و مقربین.
3-بحث مشروحى از مقامات مقربین و انواع پاداشهاى آنها در بهشت
4-بحث مشروحى درباره گروه دوم یعنى اصحاب الیمین و انواع مواهب الهى بر آنها
5-بحث قابل ملاحظه اى درباره اصحاب الشمال و مجازاتهاى دردناک آنها در دوزخ
6-ذکـر دلائل مـختلفى پیرامون مسئله معاد از طریق بیان قدرت خداوند ، و خلقت انسان از نـطـفـه نـاچـیـز، و تـجـلى حـیات در گیاهان ، و نزول باران ، و فروغ آتش ، که در ضمن نشانه هائى از توحید نیز محسوب مى شود.
7-تـرسـیـمـى]]>

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *