دانلود پایانامه کارشناسی ارشد : بررسی تطبیقی تفاسیر و قرائت‌های نوین از حکومت اسلامی در آراء و اندیشه‌های دکتر عبدالکریم سروش و آیت‌الله محمدتقی مصباح یزدی

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   مطالعه تطبیقی تفاسیر و قرائت‌های جدید از حکومت اسلامی در آراء و اندیشه‌های دکتر عبدالکریم سروش و آیت‌الله محمدتقی مصباح یزدی

تکه ای از متن پایان نامه :

تلقی خود را از آزادی و انواع آن دارد و از این‌روست که درمورد‌ی تعریف آزادی بسیاری سخن گفته اند امّا کمتر کسی تعبیر یا حتّی تلقی همه‌پسندی ارائه کرده می باشد، در تاریخ بشر جدال‌ها و جنگ های فراوانی رخ‌داده می باشد که هر دو سوی منازعه، مدعی دفاع از آزادی و آزادی‌خواهی بوده اند. به ادعای آیزایابرلینIsaiah Berlin)برای کلمه ی آزادی بیش از دویست معنی گوناگون را تاریخ‌نگاران عقاید ضبط کرده اند(رشادی،1388،75-74).

موریس کرنستون، در نخستین بخش رساله‌ی«تحلیل جدید آزادی»، پس از ارائه‌ی تحلیلی زبان‌شناختی از آزادی و نقل و نقد تلقی‌های گونه گون و متضاد از این مفهوم، در قسمت سوم این بخش، تعاریف زیر را از بعضی فیلسوفان نامدار نقل کرده می باشد:

«- دانزاسکوتس: آزادی کمال اراده می باشد.

– توماس هابز: آزادی چنانچه شاید، دال بر غیبت مخالفت می باشد.

– جان لاک: آزادی… قدرتی می باشد که بشر برای انجام یا احتراز از عملی خاص داراست.

– دیوید هیوم: از آزادی می‌توانیم فقط قدرت اقدام کردن بر حسب تعیین اراده را مراد گیریم.

– ایمانوئل کانت: آزادی عبارت می باشد از استقلال از هر چیز سوای فقط قانون اخلاقی.

– لایبنیتس: آزادی خودانگیختگی عقل می باشد.

– هگل: آزادی، ضرورت تبدیل شکل یافته می باشد.

– کوهن: آزادی، نیروی اراده می باشد.

– پاولزن: آزادی برای بشر، حکومت روح می باشد.

– بونه: آزادی، قوّه ای می باشد که با آن ذهن اراده‌اش را اجرا می‌کند.

– هایدگر: آزادی، مشارکت در افشای آن چیز که- چنان- می باشد.

– اسپینوزا: بشر آزاد، کسی می باشد که تنها به موجب حکم عقل می‌زید.

– شلینگ: آزادی چیزی نیست غیر از تعیین مطلق امر نامتعین از طریق قوانین ساده هستی.

به‌تنهایی نمی‌تواند جامع‌ومانع گردد و با کاستی هایی روبروست. آزادی شناختی، اراده‌ی اساسی بشر را برای رسیدن به آزادی نادیده می‌گیرد و از این رو به رکن دیگری نیاز می باشد که رکن(ارادی) نام دارد. نه رکن قانونی آزادی به‌راستی جامع‌ومانع می باشد و نه رکن شناختی آن، قانون، قدرت سیاسی را محصور می‌کند، شناخت، راه منتهی به آزادی را به ما نشان می دهد؛ امّا آدمی غیر از با کوشش خویش به آزادی نمی‌رسد، نه خداوند به او آزادی عطا می‌کند و نه تاریخ»(به نقل از میراحمدی،75:1379-74).

10-2)دموکراسی:

واژه‌ی دموکراسی؛ در یونانی به معنی«حکومت توسط مردم» می باشد. ازآنجاکه مردم به ندرت اتفاق آراء دارند، دموکراسی به عنوان یک اصطلاح توصیفی می‌تواند با حکومت اکثریت مترادف قلمداد گردد. در یونان باستان و به هنگام آغاز بهره گیری‌ی مجدد از این کلمه در قرن نوزدهم، بهره گیری‌کنندگان با چیزی که آن را دموکراسی می خواندند مخالف بودند. در عصر جدید، معانی مورد اشاره‌ی کلمه آنچنان مساعد در نظر گرفته می گردد که رژیم هایی که ابداً هیچ ادعایی نسبت به آن ندارند، آن را مورد بهره‌برداری قرار داده اند. «دموکراسی» و«دموکراتیک» حتّی زمانی که کاربرد تو خالی و تبلیغی ندارند، بارها به شیوه هایی مورد بهره گیری قرار می‌گیرند که هیچ ربط مستقیمی با حکومت اکثریت ندارد. برای نمونه کتاب هوش دموکراتیک(نوشته جی.ای.دیوی) ظاهراً یک بحث معروف مساوات طلبی سیستم آموزشی اسکاتلند در قرن نوزدهم می باشد(ایان مک لین،1381،218).

 مطالعه تطبیقی تفاسیر و قرائت‌های جدید از حکومت اسلامی در آراء و اندیشه‌های دکتر عبدالکریم سروش و آیت‌الله محمدتقی مصباح یزدی

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه : مطالعه تطبیقی تفاسیر و قرائت‌های جدید از حکومت اسلامی در آراء و اندیشه‌های دکتر عبدالکریم سروش و آیت‌الله محمدتقی مصباح یزدی

]]>