دانلود پایانامه : بررسی تطبیقی تفاسیر و قرائت‌های نوین از حکومت اسلامی در آراء و اندیشه‌های دکتر عبدالکریم سروش و آیت‌الله محمدتقی مصباح یزدی

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   مطالعه تطبیقی تفاسیر و قرائت‌های جدید از حکومت اسلامی در آراء و اندیشه‌های دکتر عبدالکریم سروش و آیت‌الله محمدتقی مصباح یزدی

تکه ای از متن پایان نامه :

می باشد. پس‌ازآنکه ناپلئون شکست های نظامی فرانسه را معلول نفوذ ایدئولوگ‌ها قلمداد نمود و درمورد‌ی آن‌ها واژه‌ی موهن را به کاربرد، این اصطلاح به دو صورتِ متضاد، یکی ممدوح و ستایش گرانه و دیگری مذموم و طعنه‌آمیز جلوه‌گر گردید. کارل مارکس نیز در بعضی نوشته‌های دوران جوانی اش به‌ویژه در کتاب ایدئولوژی آلمانی، آن را به صورت مفهومی زشت و دشنام گونه به کار برده که به معنای ناپلئونی نزدیک می باشد. مارکس معتقد می باشد ایدئولوژی به معنای آگاهی کاذب، دسته ای از باورهاست که مردم خود را با آن می‌فریبند و تصویری نادرست از جهان و امور در ذهن می‌آورند. از نظر او عقاید رایج در هر عصری فی‌الواقع افکار طبقه‌ی حاکم می باشد؛ به عبارت دیگر صاحبان قدرت مادی تولیدکنندگان اصلی ایده‌ها و متفکرین، تنظیم‌کننده‌ی روابط تولیدی و توزیع‌کننده‌ی اندیشه‌ها در عصر خود هستند؛ پس ایدئولوژی، آگاهی و تصوراتی می باشد که طبقه‌ی حاکم از واقعیت‌ها بنا بر موقعیت و منافع خوددارند؛ یعنی ایدئولوژی محصول طبقات اجتماعی می باشد(بشله،1370،6-5).

در اندیشه مارکس ایدئولوژی به عنوان«آگاهی کاذب و آپولوژی» دارای دو خصیصه‌ی منفی و مرتبط باهم می باشد. آغاز تناقض‌ها و منازعات اجتماعی را پنهان می‌سازد و بعد، به عنوان ابزار الف)گاهی«حقوق» به مجموعه مقررات حاکم بر روابط اجتماعی اطلاق می‌گردد. «حقوق» در این معنا، گاهی مترادف«قانون» دانسته می‌گردد. برای مثال، به‌جای«حقوق اسلام»، «قانون اسلام» گفته می‌گردد.

ب)گاهی«حقوق» جمع«حق» می باشد. در این معنا کلمه ی«حقوق»، هم در لفظ و هم در معنا جمع می باشد.

ج)در استعمال دیگر، واژه‌ی«حقوق» به معنای«علم حقوق» به کار می رود. در نیم قرن اخیر، «حقوق» در معنای«علم حقوق» استعمال می‌گردد.

در میان معانی یادشده معنای دوم مقصود می باشد؛ به عبارت دیگر، معنای مورد نظر از«حق» معنایی می باشد که معادل واژه(right) در زبان انگلیسی می باشد، نه law و نه jurisprudence.

  1. تفصیل دوم در نظر داشتن افتراق میان معنای«حق» در ترکیب«حق بودن» و معنای«حق» در ترکیب«حق داشتن» می باشد. «حق» در ترکیب«حق بودن» به معانی گوناگونی به کار می رود. امّا اصطلاح مورد نظر، معنای«حق» در ترکیب«حق داشتن» می باشد(نبویان،1386،220-219).

2-7-2)تکلیف:

در لغت به معنای ایجاب و الزام امر دارای مشقّت بر دیگری می باشد و مقصود از آن در محل بحث، الزام بر انجام فعل یا ترک آن می باشد(نبویان،1386،220-219).

با در نظر داشتن اینکه میان حق و تکلیف تلازم معنایی و کاربردی هست به‌ناچار در تعریف مفهومی آن از هردو مفهوم توأمان بهره گیری می‌کنیم. تلازم میان حق و تکلیف به دو صورت مطرح‌شده می باشد:

1-  صورت اوّل تلازم حق و تکلیف:

مراد از«صورت اوّل» این می باشد که هرگاه بپذیریم حقّی برای موجودی ثابت می‌گردد لازمه‌اش ثبوت تکلیف می باشد و این تکلیف به عهده‌ی موجود دیگر- و نه صاحب حق – ثابت می‌گردد. امّا زیرا این مسأله از دو ناحیه‌ی حق و تکلیف مورد بحث قرار می‌گیرد، طرح دو مسئله«لزوم تکلیف در برابر حق» و«لزوم حق در برابر تکلیف» ضروری می باشد:

 مطالعه تطبیقی تفاسیر و قرائت‌های جدید از حکومت اسلامی در آراء و اندیشه‌های دکتر عبدالکریم سروش و آیت‌الله محمدتقی مصباح یزدی

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه : مطالعه تطبیقی تفاسیر و قرائت‌های جدید از حکومت اسلامی در آراء و اندیشه‌های دکتر عبدالکریم سروش و آیت‌الله محمدتقی مصباح یزدی

]]>