دانلود پایانامه ارشد : بررسی تطبیقی تفاسیر و قرائت‌های نوین از حکومت اسلامی در آراء و اندیشه‌های دکتر عبدالکریم سروش و آیت‌الله محمدتقی مصباح یزدی

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   مطالعه تطبیقی تفاسیر و قرائت‌های جدید از حکومت اسلامی در آراء و اندیشه‌های دکتر عبدالکریم سروش و آیت‌الله محمدتقی مصباح یزدی

تکه ای از متن پایان نامه :

لزوم تکلیف در برابر حق از مسائل مهمی می باشد که موجب پدید آمدن بحث‌های گسترده و اختلاف نظر میان اندیشمندان حوزه‌ی«فلسفه حق» گردیده می باشد. بعضی به صورت مطلق قائل‌اند ادعای مزبور درست نیست و تکلیف کمک به فقیر، کاشف حق فقیر می باشد. اما بایستی توجه داشت که حق فقیر به کمک شدن ناظر به فرد خاصی نیست تا فرد معین و خاصی مکلّف به کمک باشد، بلکه حق فقیر مستلزم تکلیف بر همه ی توانگران، امّا به صورت غیر معین می باشد؛ پس، از این امر که فرد معیّن و خاصی در برابر فقیر مکلّف نیست، به دست نمی آید که فقیر دارای حق نیست(نبویان،1386،240-239).

1-    صورت دوم تلازم حق و تکلیف:

در آغاز، ذکر گردید که تلازم حق و تکلیف به دو صورت قابل طرح می باشد: صورت اوّل تلازم – یعنی ثبوت حق برای یک موجود مستلزم ثبوت تکلیف برای موجود دیگر می باشد و مکلّف بودن یک موجود کاشف محق بودن موجود دیگر- موردبررسی قرار گرفت. در این قسمت، صورت دوم تلازم میان حق و تکلیف مورد بحث قرار می‌گیرد.

مراد از صورت دوم این می باشد که روابط اجتماعی، انسانی که صاحب حق می باشد، مکلّف نیز هست. نمی‌توان گفت: یک بشر صرفاً دارای حق بر دیگران می باشد و دیگران نسبت به او فقط دارای تکلیف هستند. هر انسانی در کنار حقوقی که بر دیگران دارد، تکالیفی نیز نسبت به آن‌ها دارد؛ زیرا با در نظر داشتن اینکه از یک سو، غرض از فرض حقوق برای بشر‌ها- و موجوداتی که در عالم ماده با او در ارتباط اند- به کمال رساندن آن‌هاست و از سوی دیگر، هدف آفرینش تکامل همه ی آن‌هاست، نمی‌توان بعضی موجودات را صاحب حق دانست و بعضی را صرفاً مکلّف(نبویان،1386،241-240).

8-2)جامعه مدنی:

جامعه مدنی یکی از بحث‌برانگیزترین و پیچیده ترین مفاهیم فلسفه‌ی سیاسی می باشد. رامین جهانبگلو در ارتباط با این مفهوم می‌گوید:

«ما این مفهوم را در زبان فارسی برابر کلمه ی انگلیسی”civil society”و”societe civile” در زبان فرانسه به کار می بریم. کلمه ی”civil” مشتق از واژه لاتین“civis می باشد که در دوران قدیم به معنای(جامعه شهروندان) به کار می رفت. نخستین بار مفهوم(جامعه مدنی) در ادبیات رم باستان به چشم می‌خورد. بسیاری از اندیشمندان سیاسی این دوران، مانند سیسرون عبارت لاتین “societas civilis” را برای توصیف دولت‌شهری به کار می بردند که به معنای چهارچوبی از قوانین نظم یافته می باشد. زمانی که سیسرون در کتاب جمهوری می‌نویسد:(قانون پیوند جامعه مدنی می باشد)، توتالیتر قرن بیستمی از زاویه‌ی جدایی میان زندگی عمومی وزندگی خصوصی موردبررسی قرارگرفته می باشد و امروز بار دیگر به عنوان یکی از مفهوم‌های محوری اندیشه سیاسی مدرن در مقابل واژه‌ی دولت و قدرت‌های ایدئولوژیکی مطرح می‌گردد(جهانبگلو،1372،86).

9-2)آزادی:

ارائه‌ی تعریف دقیق و واحدی از واژه‌ی آزادی که همه ی اقسام آن را فراگیرد و از سوی همگان نیز مورد قبول واقع گردد دشوار می باشد، چراکه هر مسلک و حتّی گاه هرکسی

 مطالعه تطبیقی تفاسیر و قرائت‌های جدید از حکومت اسلامی در آراء و اندیشه‌های دکتر عبدالکریم سروش و آیت‌الله محمدتقی مصباح یزدی

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه : مطالعه تطبیقی تفاسیر و قرائت‌های جدید از حکومت اسلامی در آراء و اندیشه‌های دکتر عبدالکریم سروش و آیت‌الله محمدتقی مصباح یزدی

]]>