دانلود فایل پایان نامه همبستگی پیرسون

این تحقیق، روش آماری و تجزیه و تحلیل داده ها با توجه به اینکه اطلاعات از طریق پرسشنامه استاندارد بدست آمده است، ازروش های آمار توصیفی ( فراوانی درصدی )و آماراستنباطی استفاده شده است . بدیـن طریـق که ابتـدا جوابهـای مـورد نظر دسته بنـدی واز طریـق جـدول توزیع فـراوانـی درصــدی ، پاسخهـای مـورد نظـر بـدسـت آمد و به شکل نمودار ستونی ترسیم گردید. ودرسطح آماراستنباطی، ابتدا برای اطمینان ازنرمال بودن متغیر های اندازه گیری شده ، ازآزمون کلموگروف اسمیرنف و برای آزمون فرضیه ها، ازآزمون ضریب همبستگی پیرسون و برای تحلیل های دیگر ازآزمون t تک نمونه ای ،t مستقل و تحلیل واریانس یک عامله بوسیله نرم افزار spss استفاده شده است.
4-1-تجزیه وتحلیل توصیفی داده ها:

4-1-1- توصیف آماری سؤال های دموگرافیکی:
در این بخش به بررسی ویژگیهای فردی افراد نمونه مورد مطالعه می پردازیم.
4-1-1-1-توزیع فراوانی برحسب جنسیت پاسخگویان
توزیع جنسیت نمونه مورد نظر در قالب جدول و نمودار 4-1 ارائه شده است.
جدول 4-1: توزیع نمونه بر اساس جنسیت
درصد
فراوانی
جنسیت
3/76
116
مرد
7/23
36
زن
100
152
جمع

نمودار 4-1: توزیع نمونه بر اساس جنسیت
جدول و نمودار4-1 نشان میدهدکه3/76درصد(116نفر) ازپاسخگویان، مرد(دارای بیشترین فراوانی)و7/23 درصد(36نفر) ازپاسخگویان، زن (کمترین فراوانی)رابه خود اختصاص داده اند.
4-1-1-2-توزیع فراوانی برحسب وضعیت تاهل پاسخگویان
توزیع تأهل نمونه مورد نظر در قالب جدول و نمودار 4-2 ارائه شده است.
جدول 4-2: توزیع نمونه بر اساس تأهل
درصد
فراوانی
تأهل
3/5
8
مجرد
7/94
144
متأهل
100
152
جمع
نمودار 4-2: توزیع نمونه بر اساس تأهل
جدول و نمودار 4-2 بیانگر این است که7/94 درصد(144نفر)ازپاسخگویان، متأهل(دارای بیشترین فراوانی) و3/5 درصد(8نفر) ازپاسخگویان، مجرد(دارای کمترین فراوانی) می باشند.
4-1-1-3-توزیع فراوانی برحسب سطح تحصیلات پاسخگویان
توزیع تحصیلات نمونه مورد نظر در قالب جدول و نمودار 4-3 ارائه شده است.
جدول 4-3: توزیع نمونه بر اساس تحصیلات
درصد
فراوانی
تحصیلات
27
41
دیپلم
3/28
43
کاردانی
5/37
57
کارشناسی
2/7
11
کارشناسی ارشد و دکتری
100
152
جمع
نمودار 4-3: توزیع نمونه بر اساس تحصیلات
داده های جدول و نمودار 4-3، نشان میدهدکه27درصد(41نفر) ازپاسخگویان دارای تحصیلات دیپلم، 3/28درصد(43نفر) فوق دیپلم،5/37درصد(57نفر) لیسانس و2/7درصد(11نفر) دارای تحصیلات فوق لیسانس وبالاترمی باشند. دریک جمع بندی کلی می توان گفت؛کارکنان دارای مدرک کارشناسی با 5/37 درصد(57نفر) بیشترین و کارکنان دارای مدرک کارشناسی ارشد ودکتری با 2/7 درصد(11نفر)کمترین تعداد از نمونه را تشکیل می دهند.
4-1-1-4-توزیع فراوانی برحسب سنوات خدمت پاسخگویان
توزیع سابقه خدمتی نمونه مورد نظر در قالب جدول و نمودار 4-4 ارائه شده است.
جدول 4-4: توزیع نمونه بر اساس سابقه خدمت
درصد
فراوانی
سابقه خدمت
3/5
8
کمتر از 5
5/10
16
10 تا 5
6/29
45
15 تا 11
4/20
31
20 تا 16
1/15
23
25 تا 21
1/19
29
بیشتر از 25
100
152
جمع
نمودار 4-4: توزیع نمونه بر اساس سابقه خدمت
جدول و نمودار4-4 نشان میدهدکه3/5 درصد(8نفر) ازپاسخگویان دارای سابقه خدمت کمتراز5سال، 5/10درصد(16نفر) با سابقه خدمت10تا5 سال،6/29درصد(45نفر) دارای سابقه خدمت15تا11سال،4/20درصد(31نفر) دارای سابقه خدمت20تا16سال ،1/15درصد(23نفر) با سابقه خدمت 25تا21سال و1/19درصد(29نفر) باسابقه خدمت بیشتر از25سال می باشند.دریک جمع بندی کلی می توان گفت؛ قسمت عمده ای از نمونه مورد مطالعه با 6/29 درصد(45نفر) دارای سابقه خدمتی بین 15 تا 11 سال و کمترین تعداد با 3/5 درصد(8نفر) مربوط به کارکنان با سابقه خدمت کمتر از5 سال می باشد.
4-1-1-5-توزیع فراوانی برحسب سن پاسخگویان
توزیع سن نمونه مورد نظر درقالب جدول 4-5 و نمودار 4-5 ارائه شده است.
جدول 4-5: توزیع نمونه بر اساس سن
درصد
فراوانی
سن
3/5
8
کمتر از 25
9/28
44
35-25
7/46
71
45-36
1/19
29
بالاتر از 45
100
152
جمع

نمودار 4-5: توزیع نمونه بر اساس سن
داده های جدول و نمودار4-5 حاکی ازآن است که 3/5 درصد(8نفر) از پاسخگویان درگروه سنی کمتراز25سال، 9/28درصد(44نفر)درگروه سنی35تا 25سال ،7/46 درصد(71نفر) درگروه سنی 45تا 36سال،1/19درصد(29نفر) درگروه سنی بالاتر از45سال قرارداشته اند.دریک جمع بندی کلی می توان گفت؛ بیشترین تعداد اعضای نمونه مورد مطالعه با 7/46درصد(71نفر)دارای سن 45 تا 36سال و کمترین تعداد با 3/5 درصد(8نفر) دارای سن کمتر از 25 سال می باشند.
4-1-1-6-توزیع فراوانی برحسب وضعیت درجه سازمانی پاسخگویان
توزیع درجه سازمانی نمونه مورد نظر در قالب جدول و نمودار 4-6 ارائه شده است.
جدول 4-6: توزیع نمونه بر اساس درجه سازمانی
درصد
فراوانی
درجه
1/17
26
کارمند
9/7
12
درجه دار
52
79
افسر جز

23
35
افسر ارشد

دانلود پایان نامه

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

100
152
جمع
نمودار 4-6: توزیع نمونه بر اساس درجه سازمانی
جدول و نمودار 4-6، نشان میدهدکه1/17 درصد(26نفر) ازپاسخگویان کارمند، 9/7درصد(12نفر)درجه دار،52درصد(79نفر) افسر جزء و23 درصد(35نفر) افسر ارشد می باشند.دریک جمع بندی کلی می توان گفت؛ قسمت عمده ای از نمونه مورد مطالعه با 52 درصد(79نفر) افسران جزء و کمترین تعداد با9/7درصد(12نفر) مربوط به درجه داران بوده است.
4-2- تجزیه وتحلیل استنباطی داده ها:
4-2-1-بخش اول: بررسی فرضیه های تحقیق:
در این بخش پس از بیان هریک از فرضیات، نتایج به دست آمده از تحلیل های آماری را مورد بررسی قرار می دهیم.
4-2-1-1- فرضیه اصلی:
بین عدالت سازمانی و خشنودی شغلی کارکنان پاوا ف.ا. ا مازندران رابطه مثبت معنی داری وجوددارد.
با توجه به اینکه عدالت سازمانی شامل سه بعد عدالت توزیعی، رویه ای و مراوده ای می باشد، به منظور بررسی فرضیه اصلی و 3 فرضیه فرعی که درآن ها نظرهای اعضای نمونه درخصوص رابطه ابعاد سه گانه عدالت سازمانی و خشنودی شغلی کارکنان پاوا ف.ا. استان مازندران مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت از آزمون همبستگی پیرسون استفاده می شود. ولی پیش از آن باید از نرمال بودن متغیر های اندازه گیری شده اطمینان حاصل کرد. بدین منظور از آزمون کلموگروف اسمیرنف استفاده شده است. نتایج در جدول 4-7 ارائه شده است.
جدول 4-7: آزمون نرمال بودن متغیرها
عدالت سازمانی
عدالت توزیعی
عدالت رویه ای
عدالت مراوده ای
خشنودی شغلی
n
152
152
152
152
152
آماره Z کلموگروف-اسمیرنف
584/0
908/0
127/1
901/0
939/0
سطح معنی داری(sig)
885/0
382/0
158/0
392/0
342/0
با توجه به بزرگتر از 05/0 بودن سطح معنی داری تمامی موارد جدول 4-7، می توان با اطمینان 95% پذیرفت که تمامی متغیرهای اندازه گیری شده، دارای توزیع نرمال می باشند.
حال برای تحلیل فرضیه اصلی ازآزمون همبستگی پیرسون استفاده می نماییم. نتیجه درجدول4-8 ارائه شده است.
جدول 4-8: آزمون همبستگی رابطه بین عدالت سازمانی و خشنودی شغلی کارکنان
خشنودی شغلی
عدالت سازمانی
خشنودی شغلی
Pearson Correlation
ضریب همبستگی پیرسون
1
368/0
Sig. سطح معنی داری
000/0
nحجم نمونه
152
152
عدالت سازمانی
Pearson Correlation
ضریب همبستگی پیرسون
368/0
1
Sig. سطح معنی داری
000/0
nحجم نمونه
152
152
مقدار ضریب همبستگی به دست آمده برابر است با 368/0 و سطح معنی داری 000/0 می باشد. با توجه به کمتر از 05/0 بودن سطح معنی داری جدول 4-8، فرضیه صفر رد می شود. بنابراین با اطمینان 95%، از نظر اعضای جامعه مورد مطالعه، بین عدالت سازمانی و خشنودی شغلی کارکنان پاوا ف.ا. استان مازندران رابطه مثبت معنی داری وجود دارد. بنابراین فرضیه اصلی پذیرفته می شود.
4-2-1-2- فرضیه های فرعی:
4-2-1-2-1- فرضیه فرعی اول:
بین عدالت توزیعی و خشنودی شغلی کارکنان پاوا ف.ا. ا مازندران رابطه مثبت معنی داری وجوددارد.
برای بررسی فرضیه فوق، با استفاده از5 سوال نخست پرسشنامه عدالت سازمانی و سوال های پرسشنامه خشنودی شغلی، نظر اعضای نمونه جمع آوری و از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شد. فرضیه صفر عبارت است از عدم رابطه معنی دار بین عدالت توزیعی و خشنودی شغلی در جامعه مذکور است. نتیجه در قالب جدول 4-9 ارائه شده است.
جدول 4-9: آزمون همبستگی پیرسون در خصوص رابطه بین عدالت توزیعی و خشنودی شغلی کارکنان
خشنودی شغلی
عدالت توزیعی
خشنودی شغلی
Pearson Correlation
ضریب همبستگی پیرسون
1
299/0
Sig. سطح معنی داری
000/0
nحجم نمونه
152
152
عدالت توزیعی
Pearson Correlation
299/0
1
Sig. (2-tailed)
000/0
n
152
152
مقدار ضریب همبستگی به دست آمده برابر است با 299/0 و سطح معنی داری 000/0 می باشد. با توجه به کمتر از 05/0 بودن سطح معنی داری جدول 4-9، فرضیه صفر رد می شود. بنابراین با اطمینان 95%، از نظر اعضای جامعه مورد مطالعه، بین عدالت توزیعی و خشنودی شغلی کارکنان پاوا ف.ا. استان مازندران رابطه مثبت معنی داری وجود دارد. بنابراین فرضیه فرعی 1 پذیرفته می شود.
4-2-1-2-2- فرضیه فرعی دوم :
بین عدالت رویه ای وخشنودی شغلی کارکنان پاوا ف.ا. ا مازندران رابطه مثبت معنی داری وجوددارد.
برای بررسی فرضیه فوق، با استفاده از سوال های 11تا 6 پرسشنامه عدالت سازمانی و سوال های پرسشنامه خشنودی شغلی، نظر اعضای نمونه جمع آوری شده از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شد. فرضیه صفر عبارت است از عدم رابطه معنی دار بین عدالت رویه ای و خشنودی شغلی در جامعه مذکور است. نتیجه در قالب جدول 4-10 ارائه شده است.

جدول 4-10: آزمون همبستگی پیرسون در خصوص رابطه بین عدالت رویه ای و خشنودی شغلی کارکنان
خشنودی شغلی
عدالت رویه ای
خشنودی شغلی
Pearson Correlation
ضریب همبستگی پیرسون
1
349/0
Sig. سطح معنی داری
000/0
n حجم نمونه
152
152
عدالت رویه ای
Pearson Correlation
349/0
1
Sig. (2-tailed)

]]>

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *