دانلود پایان نامه

(7)
a12w2+a22w2+…+a2nw2=?w2
.
.
.
a1nwn+a2nwn+…+annwn=?wn
aij ترجیح عنصر iام بر عنصر jام است و wi وزن عنصر iام و ? یک عدد ثابت است.وزن عنصر iام طبق تعریف قبل برابر است با:
Wi=1/? ?aij wj i=1,2,3,…,n (8)

دستگاه معادلات فوق را به صورت زیر می توان نوشت:
A*?=?*W (9)
که A=[aij] ماتریس مقایسه زوجی و W بردار وزن و ? یک اسکالر است.

3-5-1-1-1-1 محاسبه وزن ها در روش بردار ویژه
در روش بردار ویژه برای محاسبه وزن ها، طبق مراحل زیر عمل می کنیم:
1-ماتریس A را تشکیل میدهیم.
2-ماتریس (A-?I) را مشخص میکنیم.
3-دترمینان ماتریس (A-?I) را محاسبه کرده و آن را مساوی صفر قرار می دهیم و مقادیر ? را محاسبه می کنیم.
4-بزرگترین ? را ?max نامیده و در رابطه (A-?maxI).W=O قرار داده و با استفاده از رابطه
(A-?maxI).W=O مقادیر Wi را محاسبه می کنیم.
قضیه:
برای یک ماتریس مثبت و معکوس، مانند ماتریس مقایسه زوجی A، بردار ویژه را می توان از رابطه زیر به دست آورد:[27]
W=?lim?n ???(A^k.e)/(e^T.A^k.e)? (10)
که در آن et =(1,1,…,1) می باشد.
ابتدا Ak.e را محاسبه می کنیم.به طور مثال برای K=1 داریم:

Ak.e=(?(a11&?&[email protected]?&?&[email protected]&?&ann))*(1¦1)=?(?_(j=i)^[email protected]?_(j=i)^[email protected]?_(j=i)^n?anj) (11)

حال حاصل عبارت et.Ak.e را محاسبه می نماییم:
eT.Ak.e=eT.(Ak.e)=[1,1,…,1]× =?(?_(j=i)^[email protected]?_(j=i)^[email protected]?_(j=i)^n?anj)= ?_(i=1)^n??_(j=1)^n?aij (12)

3-5-1-2 محاسبه نرخ ناسازگاری:
-ماتریس سازگار و خصوصیات آن
-ماتریس ناسازگار و خصوصیات آن
-الگوریتم محاسبه نرخ ناسازگاری یک ماتریس
هر ماتریس سازگار دارای خصوصیات زیر است:
-مقدار وزن عناصر برابر مقدار نرمالیزه هر عنصر می باشد.
-مقدار ویژه برابر طول ماتریس است.(AW=nW)
-مقدار ناسازگاری در این ماتریس صفر است.
قضیه یک:اگر ?1,…, ?n مقادیر ویژه ماتریس مقایسه زوجی A باشند مجموع مقادیر آنها برابر n است:
?_(i=1)^1???i=n? (13)

قضیه دو: بزرگترین مقدار ویژه ?max همواره بزرگتر یا مساوی n است.
قضیه سه: اگر عناصر ماتریس مقدار کمی از حالت سازگاری فاصله بگیرد، مقدار ویزه آن نیز مقدار کمی از حالت سازگاری خود فاصله خواهد گرفت.
در حالتی که ماتریس مقایسه زوجی A ناسازگار باشد طبق قضیه سه، ?max کمی از n فاصله می گیرد از آنجا که ?max همواره بزرگتر یا مساوی n است.
اگر ماتریس از حالت ناسازگاری کمی فاصله بگیرد ?max از n فاصله خواهد گرفت.بنابراین تفاضل ?max و n می تواند معیار خوبی برای اندازه گیری ناسازگاری باشد.
C.I59= (?max-n)/(n-1) (14)

3-5-1-3 شاخص ناسازگاری تصادفی
مقادیر شاخص ناسازگاری را برای ماتریس هایی که اعداد آنها تصادفی اختیار شده باشند را محاسبه کرده اند و آن را شاخص ناسازگاری ماتریس تصادفی نام نهاده اند که مقادیر آنها برای ماتریس n بعدی طبق جدول زیر می باشد:

جدول 3-3: شاخص ناسازگاری تصادفی[27]

نرخ ناسازگاری را از فرمول شماره (15) به دست می آوریم:

C.R=(C.I)/(C.I.R) (15)

تاثیر ناسازگاری در به توان رساندن ماتریس مقایسات زوجی مشخص می شود.هرچه ناسازگاری یک ماتریس بیشتر باشد، آنگاه تعداد انتقالات آن تا رسیدن به همگرایی نیز بیشتر خواهد بود.بطوریکه ماتریس سازگار کامل در اولین انتقال حاصل می شود.
در روش ANP ناسازگاری در قضاوت ها در ماتریس مقایسات زوجی توسط نسبت ناسازگاری ارائه شده توسط دکتر ساعتی به صورت تستی از قابلیت اطمینان از نتایج حاصله اندازه گیری می شود.تست ناسازگاری در فرآیند تصمیم گیری امری مهم است.و شامل دو سطح است، ابتدا تست اینکه آیا ماتریس مقایسات زوجی که توسط تصمیم گیرنده جواب داده شده است یک ماتریس سازگار است یا نه؟ و دیگری تست ناسازگاری در ساختار سلسله مراتبی است.[73] اگر نرخ ناسازگاری CR بالا باشد این معنی را دارد که ما ثبات کمتری داریم در حالیکه مقدار کم آن نشان دهنده سازگاری و ثبات بیشتری در تصمیم گیری است.اگر نسبت محاسبه شده بیشتر از 0.1 باشد از خبرگان خواسته می شود تا در مورد قضاوت های خویش برای اصلاح ناسازگاری در بین قضاوت ها، تجدید نظر کند.

3-6 تلفیق فرآیند تحلیل شبکه ای و تحلیل SWOT
تجزیه و تحلیل SWOT مهم ترین عوامل درونی و بیرونی سازمان را خ?صه می کند که این عوامل تحت عنوان عوامل استراتژیک تاثیرگذار بر آینده سازمان شناخته می شوند.[74] روش SWOT فرض می کند که عوامل مورد نظر در ساختار سلسله مراتبی، مستقل از هم هستند، در حالی که این فرض همیشه منطقی نیست. از طریق تجزیه و تحلیل محیط های درونی و بیرونی می توان به وابستگی های ممکن میان عوامل پی برد.[39]
اگرچه به کارگیری مناسب و منطقی SWOT مبنای خوبی را برای تنظیم استراتژی های موثر ایجاد میکند، ولی تجزیه و تحلیل SWOT در مراحل اندازه گیری و ارزیابی بدون نقطه ضعف نیست. در تجزیه و تحلیل SWOT سنتی، اهمیت عوامل برای تعیین اثر هر عامل بر روی برنامه یا استراتژی پیشنهادی ،کمی وقابل اندازه گیری با سنجه نیست.
[75] به عبارت دیگر، تجزیه و تحلیل SWOT در این حالت ابزار مناسبی را برای تعیین اهمیت نسبی هر یک از عوامل فراهم نمی کند.[76] در حالیکه تجزیه و تحلیل SWOT عوامل مورد نظر را در فرآیند تحلیل مشخص می کند، اما هر یک از عوامل ( به صورت مجزا و جداگانه ) به طور خ?صه و خیلی کلی توصیف می شوند .
در بیشتر مواقع نتیجه تجزیه و تحلیل SWOT صرفاً فهرستی ناقص از عوامل کیفی درونی و بیرونی می باشد.[77] به همین خاطر، تجزیه و تحلیل SWOT ، به صورت جامع قادر به ارزیابی فرآیند تصمیم گیری استراتژیک سازمان نیست .
لذا در این پژوهش با تلفیق دو مدل تحلیل شبکه و SWOT در صدد کاهش و جبران این نقص هستیم.

مطلب مرتبط :   تحقیق درموردمیزان استفاده

الگوریتم پیشنهادی ANP برای اولویت بندی استراتژی های ماتریس SWOT

مدل شبکه پیشنهاد شده برای تتحلیل ماتریس SWOT از 4 سطح تشکیل شده است.هدف (انتخاب بهترین استراتژی) در اولین سطح بیان می شود.در سطح دوم معیارها که همان فاکتورهای SWOT هستند برای سازمان در سومین سطح از شبکه و زیر معیارها که زیر معیارهای SWOT هستند و در چهارمین سطح که شامل گزینه ها می باشد، استراتژی های معین شده برای مدیریت دانش سازمان قرار میگیرد.
نکته ای که لازم به ذکر است آن که در فرایند تحلیل شبکه ای می توان مراحل را به دو صورت پیش برد: یا از رویه تشکیل ماتریس بزرگ مراحل به پیش می رود و بر مبنای ارزیابی ماتریس بزرگ و نرمال سازی آن اوزان گزینه ها و در نهایت اولویت آنها تعیین می شود و یا اینکه مراحل بر مینای عملیات ماتریسی به پیش می رود که در الگوریتم پیشنهادی زیر رویه دوم به رویه اول ترجیح داده شده است. در نتیجه در الگوریتم پیشنهادی نیازی به تشکیل ماتریس بزرگ و نرمال سازی آن و انتخاب استراتژی بر مبنای آن نیست. با توجه به مدل شبکه ای طراحی شده در بالا و اصول کلی ANP مراحل به کارگیری فرایند تحلیل شبکه ای در تحلیل SWOT به صورت زیر معرفی می گردد:[33]
گام اول: شناسایی فاکتورها یا عوامل SWOT و استراتژی های جایگزین.
گام دوم: با فرض اینکه هیچ وابستگی میان عوامل وجود ندارد درجه ی اهمیت گروه های SWOT را از طریق مقایسات زوجی و با یک مقیاس 1-9 اندازه گیری شود.(محاسبه W1)
گام سوم: چون بین گرو هها ی SWOT وابستگی وجود دارد لذا با استفاده از یک مقیاس 1-9 و مقایسات زوجی ماتریس وابستگی های درونی گروه ها(سطح دو مدل) محاسبه شود.(محاسبه ی w2)
گام چهارم: تعیین ارجحیت(اهمیت) هر یک از گروه های SWOT ازطریق ضرب کردن W1 در W2
گام پنجم: تعیین درجه ی اهمیت نسبی هر یک از فاکتور های SWOT با یک مقیاس 1-9 و مقایسات زوجی.(local) ) (Wsub-f
گام ششم: تعیین درجه ی اهمیت نهایی هریک از فاکتور های SWOT با ضرب کردن حاصل مرحله ی چهار در مر حله ی پنج.(W sub-f(global) )
گام هفتم: تعیین درجه ی اهمیت استراتژیهای جایگزین به نسبت هر یک از فاکتور های SWOT با یک مقیاس 1-9 از طریق مقایسات زوجی ( یعنی محاسبه ی W4)[25]
گام هشتم: تعیین اولویت ها(رجحان ها)ی نهایی هر یک از گزینه های استراتژیک (با
ضرب حاصل مرحله ی ششم در مرحله ی هفتم.)

3-8 روش گرد آوری اطلاعات

از آنجاییکه این تحقیق به ارائه روشی برای تدوین و اولویت بندی استراتژی های مدیریت دانش سازمان می پردازد پس از معرفی روش، تحقیق به صورت مطالعه موردی در شرکت سبلان تهویه اجرا می شود.برای جمع آوری اطلاعات مد نظر از پرسشنامه و خبرگان و مدیران ارشد سازمان در اجرای تحقیق کمک گرفته شد.
اطلاعات اولیه مربوط به ارزیابی سازمان توسط محقق و به کمک مطالعات میدانی و تهیه پرسشنامه به دست آمد.

مطلب مرتبط :   پایان نامه ارشد رایگان درموردشاخص توسعه، سازمان ملل، درآمد سرانه، بورس اوراق بهادار

3-8-1 روایی ابزار جمع آوری داده ها
اعتبار (روایی) به ارتباط منطقی، بین پرسش های آزمون و مطلب مورد سنجش اشاره دارد. وقتی گفته می شود آزمون، روایی دارد به این معنا است که پرسش های آزمون به طور دقیق آنچه را که مورد نظر می باشد، می سنجد. اعتبار جنبه های مختلف دارد و ارتباط بین پرسش و آزمودنی با توجه به کلیه جنبه های آن حاصل می شود. در صورتی که این ارتباط وجود نداشته باشد اعتبار به وجود نمی آید.
اعتبار انواع مختلفی دارد:
1.اعتبار محتوایی
2.اعتبار ساخت
3.اعتبار درونی
4.اعتبار بیرونی
5.اعتبار صوری
6.اعتبار ملاکی
7.اعتبار سازه
8.اعتبار استقرایی
9.اعتبار همخوان
10.اعتبار وفاقی
11.اعتبار همگرا
12.اعتبار تعریفی
13.اعتبار افتراقی
14.اعتبار تفکیکی
15.اعتبار تجربی
16.اعتبار عاملی
17.اعتبار نمونه گیری
18.اعتبار وابسته به قوانین طبیعی
19.اعتبار ترکیبی
20.اعتبار ویژگی
21.اعتبار افزایشی
در پژوهش حاضر از روش نظر سنجی از خبرگان (5 خبره) روایی پرسشنامه ها سنجیده شده است.

3-8-2 پایایی ابزار جمع آوری داده ها
پایایی یک ابزار اندازه گیری، عبارت است از درجه ثبات، همسانی و قابلیت پیش بینی آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد. این کیفیت، در هر نوع اندازه گیری، یک امر اساسی است.
دامنه ضریب اعتبار از صفر تا یک است. اکثر سازندگان آزمون و محققان اگر ضریب پایایی 0.90 یا بیشتر را به دست آورند احساس رضایت می کنند اما از ضریب کمتر از 0.70 ناراضی می شوند. پایایی یک آزمون تا حدی تابع طول آزمون است. هر چه طول آزمون بیشتر باشد، پایایی آن بیشتر است. پایایی تا حدی تابع ناهمگنی گروه نیز است. ضریب پایایی با افزایش گستردگی یا ناهمگنی آزمودنی هایی که در آزمون شرکت می کنند افزایش می یابد. بر عکس ، هر چه گروه نسبت به ویژگی ای که اندازه گیری
میشود همگن تر باشد، ضریب پایایی کمتر خواهد بود.
برای سنجش پایایی روش های مختلفی وجود دارد که از جمله آنها موارد زیر است:
1. پایایی مجدد یا باز آزمایی
2. اجرای فرم های همتا
3. پایایی آزمون های موازی
4. دو نیمه کردن آزمون
5. روش کودر
6. روش ریچاردسون
7. روش آلفای کرونباخ
مشهورترین ضریب اعتبار از طریق یکبار اجرای آزمون توسط کرونباخ ارائه شده است که به ضریب آلفای کرونباخ معروف است. این روش برای محاسبه هماهنگی درونی ابزار اندازه‌گیری از جمله پرسشنامه به کار می‌رود. در این ابزار پاسخ هر سئوال می‌تواند مقادیر عددی مختلف را اختیار کند. (بازرگان: 1376؛ 169).
در این پژوهش برای سنجش پایایی هر دو پرسشنامه از روش محاسبه آلفای کرونباخ استفاده شده است.

3-8-2-1 ضریب آلفای کرونباخ
ضریب آلفای کرونباخ توسط کرونباخ ابداع شده و یکی ازمتداولترین روشهای اندازه گیری اعتماد پذیری و یا پایائی پرسش نامه هاست. منظور از اعتبار یا پایایی پرسش نامه این است که اگر صفت های مورد سنجش با همان وسیله و تحت شرایط مشابه و در زمانهای مختلف مجددا اندازه گیری شوند، نتایج تقریبا یکسان حاصله شود.
ضریب آلفای کرونباخ، برای سنجش میزان تک بعدی بودن نگرشها، عقاید و … بکار می رود. در واقع می خواهیم ببینیم تا چه حد برداشت پاسخگویان از سوالات یکسان بوده است. اساس این ضریب بر پایه مقیاسهاست. مقیاس عبارتند از دسته ای از اعداد که بر روی یک پیوستار به افراد، اشیا یا رفتارها در جهت به کمیت کشاندن کیفیت ها اختصاص داده می شود. رایج ترین مقیاس که در تحقیقات اجتماعی بکار می رود مقیاس لیکرت است. در مقیاس لیکرت اساس کار بر فرض هم وزن بودن گویه ها استوار است. بدین ترتیب به هر گویه نمراتی (مثلا از1 تا 5 برای مقیاس لیکرت 5 گویه ای) داده می شود که مجموع نمراتی که هر فرد از گویه ها می گیرد نمایانگر گرایش او خواهد بود.
آلفای کرونباخ بطور کلی با استفاده از فرمول شماره 1 و یا فرمول شماره 2 محاسبه می شود.

(16)

(17)

که دراین روابط k تعداد سوالات، S2i واریانس سوال i ام، واریانس مجموع کلی سوالات، میانگین کواریانس بین سوالات، و واریانس میانگین سوالات می باشند (آلن و ین،


دیدگاهتان را بنویسید